Pašvaldība

21. jūlijā plkst.9.00 notiks Limbažu novada domes Teritorijas attīstības komitejas sēde. Sēde notiks klātienē Limbažu Galvenajā bibliotēkā Parka ielā 23, Limbažos.

Darba kārtībā:

 1. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējuma 66640030890, Limbažu pagastā, Limbažu novadā, iznomāšanu.
 2. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6664 003 0632, Ābeļu iela 6, Limbažu pagastā, Limbažu novadā, iznomāšanu.
 3. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējuma 66760133293, Skultes pagastā, Limbažu novadā, daļas iznomāšanu.
 4. Par apbūvēta zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 6680 001 1573, „Garumi 30”, Umurgas pagastā, Limbažu novadā, iznomāšanu.
 5. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6680 001 0449, Umurgas pagastā, Limbažu novadā, daļas 0,0082 ha platībā, iznomāšanu.
 6. Par nekustamā īpašuma “Sauldārzi”, Limbažu pagastā, Limbažu novadā, iznomāšanas termiņa pagarinājumu.
 7. Par nekustamā īpašuma “Sauldārzi”, Limbažu pagastā, Limbažu novadā atsavināšanu.
 8. Par nekustamā īpašuma Niedres 25, Umurgas pagastā, Limbažu novadā atsavināšanu.
 9. Par nekustamā īpašuma “Niedru iela 3”, Limbaži, Limbažu novadā atsavināšanu.
 10. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Viļķi”, Skultes pagastā, Limbažu novadā atsavināšanu par brīvu cenu.
 11. Par nekustamā īpašuma “Mazkarūsas”, Limbažu pagastā, Limbažu novadā, kadastra Nr. 6664 003 1039, izsoles organizēšanu, sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 12. Par nekustamā īpašuma “Niedres 8”, Vidrižu pagastā, Limbažu novadā, kadastra Nr. 66840050308, izsoles organizēšanu, sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 13. Par projekta „Limbažu Dūņezera ūdensaugu aizauguma samazināšanas 2. kārta” līdzfinansējumu un priekšfinansējumu.
 14. Par grozījumu veikšana Limbažu novada domes 2020.gada 23.jūlija lēmumā “Par projekta „Limbažu Dūņezera ūdensaugu aizauguma samazināšana” līdzfinansējumu un priekšfinansējumu” (protokols Nr.15, 27.§).
 15. Par Limbažu novada pašvaldības pārstāvju deleģēšanu biedrības “Latvijas Pašvaldību savienība” komitejās un apakškomitejās.
 16. Par Limbažu novada pašvaldības saistošo noteikumu „Par Limbažu novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vietu” apstiprināšanu.
 17. Par izmaiņām Limbažu novada pašvaldības Limbažu novada Centrālās administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu un aģentūru amatu un to likmju sarakstā.
 18. Par apbūvēta zemes gabalu Ostas iela 12A, Ostas iela 12B un Ostas iela 12C, Salacgrīvā, Limbažu novadā iznomāšanu un nomas līgumu slēgšanu.
 19. Par apbūvēta zemes gabala Krasta ielā 1, Salacgrīvā, Limbažu novadā iznomāšanu un nomas līguma slēgšanu.
 20. Par Salacgrīvas administrācijas nolikuma apstiprināšanu.
 21. Par Salacgrīvas administrācijas iepirkumu komisijas nolikuma apstiprināšanu.
 22. Par  grozījumiem Salacgrīvas ostas pārvaldes nolikumā.
 23. Par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu lauksaimniecībā izmantojamiem zemes gabaliem Liepupes pagastā, Limbažu novadā.
 24. Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2014.gada 30.jūlija lēmumā Nr.263 “Par Salacgrīvas novada Teritorijas plānojuma 2016.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu”.
 25. Par Limbažu novada Alojas administrācijas Iepirkumu komisijas nolikuma apstiprināšanu.
 26. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētai kanalizācijas sistēmai.
 27. Par Salacgrīvas administrācijas Finanšu nodaļas nolikuma apstiprināšanu un lēmumu pieņemšanas deleģējumu.
 28. Par nekustamā īpašuma “Ķīšupītes”, Pāles pagastā, Limbažu novadā, kadastra Nr. 66680030096, izsoles organizēšanu, sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 29. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Jaunā iela 7, Salacgrīvā, Limbažu novadā pārdošanu par izsolē nosolīto cenu.
 30. Par pašvaldības piekrišanu īpašuma Tērces ielā 22, Salacgrīvā, Limbažu novadā sadalīšanai, jaunu nekustamo īpašumu izveidošanai.
 31. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Krišjāņa iela 9, Salacgrīvā, Limbažu novadā pārdošanu.
 32. Par 2016.gada 1.augustā noslēgtā īres līguma Nr. 8-2.6/33 pagarināšanu īpašumā Tūjas muiža, Liepupes pagastā.
 33. Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2021.gada 17.februāra lēmumā Nr. 53 “Par nekustamā īpašuma Matīšu ceļš, Ainažu pagastā, Salacgrīvas novadā nodošanu valstij”.
 34. Par ceļa servitūta nodibināšanu nekustamam īpašumam Miera ielā 3, Ainažos, Limbažu novadā.
 35. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Grīvas iela 4, Salacgrīvā, Limbažu novadā pārdošanu par izsolē nosolīto cenu.
 36. Par Limbažu novada pašvaldības Alojas administrācijas nolikuma apstiprināšanu.
 37. Par grozījumu veikšanu Limbažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2046. gadam izstrādes darba uzdevumā.
 38. Par grozījumu veikšanu Limbažu novada Attīstības programmas 2022.-2028.gadam izstrādes darba uzdevumā.
 39. Informācijas.

Papildu darba kārtība:

 1. Par Limbažu novada Centrālās administrācijas nolikuma apstiprināšanu.
 2. Par Limbažu novada attīstības programmas 2017. – 2023. gadam aktualizētā Investīciju plāna 2021.-2023.gadam apstiprināšanu.