Limbažu novada pašvaldība nodod atsavināšanai, pārdodot elektroniskā izsoļu vietnē neapbūvētu zemes gabalu Ozolu iela 4, Ainažos, kadastra Nr. 6605 003 0078, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6605 003 0077 (0,12 ha platībā).

IZSOLES OBJEKTA nosacītā cena (izsoles sākumcena) – EUR 5 400,00

Izsoles solis – EUR 100,00

Izsole notiks elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2023. gada 26. jūnijā plkst.13:00 un noslēdzas 2023. gada 26. jūlijā plkst. 13:00. Izsoles pretendenti iesniedz pieteikumu izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv . Elektroniskai izsolei pretendenti var reģistrēties izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2023. gada 26. jūnija plkst.13:00 līdz 2023. gada 16. jūlija plkst. 23:59.

Izsoles noteikumi pieejami tīmekļa vietnē www.limbazunovads.lv/sadaļā/izsoles un elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Informācija pa tālr26656289, 20220540, e-pasts: salacgriva@limbazunovads.lv .

Izsoles pretendentiem jāieskaita Limbažu novada pašvaldības kontā A/s SEB banka, kods UNLALV2X, konta Nr. LV71 UNLA 0013 0131 3084 8 dalības maksu – euro 40,00 (tai skaitā PVN 21%) un nodrošinājuma naudu 10% apmērā no izsoles objekta nosacītās cenas, ar norādi: „Izsoles nodrošinājums un dalības maksa elektroniskai izsolei Ozolu iela 4, Ainažos” un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.