Par SIA “ZAAO” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa piemērošanas kārtību.

Par SIA "ZAAO" sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa piemērošanas kārtību (likumi.lv) 

SIA “ZAAO” vides izglītības realizēšanas vieta — Dabas un tehnoloģiju parks “URDA”, kas atrodas blakus Aprites ekonomikas centram “Daibe” piedāvā licencētas interešu izglītības programmas dažādām mērķgrupām – pirmsskolēniem, skolēniem un pieaugušajiem. Izglītības programma ZAAO darbības reģionā tiek piedāvātā bez maksas.

Plašāka informācija par vides izglītību un pieteikšanos nodarbībām 
www.urda.lv

Sazinies ar URDA, rakstot uz e-pastu izglitiba@zaao.lv vai zvanot uz tālruņa numuru 25459399.

TAS IR VIEGLĀK, NEKĀ ŠĶIET

Ikdienā katram no mums ir sava kārtība, kurā ikvienai lietai ir sava vieta. Ja lietas nav savās vietās, mēs tās kārtojam un šķirojam – zeķes, rotaļlietas, pat garšvielas. Šķirot ir mūsu dabā, tas liek mums justies labāk. Vai tu jau šķiro? Jā! Vienkārši pievieno saviem šķirošanas paradumiem vēl vienu lietu – atkritumus. Šķirot ir vieglāk, nekā šķiet. It sevišķi, ja publiski pieejamo dalītās atkritumu savākšanas vietu skaits tiek palielināts ik gadu.

https://skiroviegli.lv/

zaao

Atkritumu apsaimniekošanas likums nosaka, ka vienā atkritumu apsaimniekošanas zonā atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus veic tikai viens atkritumu apsaimniekotājs, ar kuru pašvaldība ir noslēgusi līgumu.

Limbažu novadā atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus sniedz SIA „Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija” (ZAAO). Tuvāka informācija par SIA ZAAO pieejama: www.zaao.lv.

Sadzīves atkritumu (turpmāk – atkritumu), tai skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu (izņemot šķidros sadzīves atkritumus) apsaimniekošana Limbažu novada pašvaldības teritorijā, teritorijas dalījums sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonās un prasības atkritumu savākšanai, kā arī atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanas kārtība un atbildība noteikta Limbažu novada domes 2011. gada 29. septembra saistošajos noteikumos Nr. 27.

Limbažu novada teritorijā ir ierīkoti šādi atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras objekti:

  • sadzīves šķiroto atkritumu savākšanas laukums – „EKO laukums” Mazā Noliktavu ielā 3, Limbažos;
  • kompostēšanas laukums Tīrumu ielā 7, Limbažos.

Limbažu novada administratīvajā teritorijā savāktie sadzīves atkritumi, kuri nav izmantojami reģenerācijai vai atkārtotai izmantošanai, nogādājami un apglabājami CSA poligonā „Daibe” Pārgaujas novada Stalbes pagastā.

Ikviena atkritumu radītāja un valdītāja pienākums ir:

  • iekļauties Limbažu novada pašvaldības sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, savākt radītos sadzīves atkritumus un nogādāt tos nekustamā īpašuma īpašnieka, tiesiskā valdītāja vai apsaimniekotāja norādītajā vietā;
  • iesaistīties dalītas atkritumu savākšanas pasākumos un veikt atkritumu dalīšanu vietās, kur ir izvietotas tvertnes dalītiem atkritumiem – dalītās atkritumu savākšanas punktos vai nogādāt atkritumus uz atkritumu dalītās vākšanas laukumu.

Ar 2019. gada 1. augustu mainīsies maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
Kā norāda SIA “ZAAO” šobrīd gan Latvijā, gan arī apkārtējās valstīs ir vērojama tendence ievērojami pieaugt maksai par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. SIA „ZAAO” pēdējo gadu laikā ir veikusi būtiskas investīcijas atkritumu dalītās vākšanas infrastruktūrā, ievērojami paplašinot šī pakalpojuma pieejamību atkritumu radītājiem un plāno šo darbības virzienu pilnveidot arī nākotnē, nodrošinot atkritumu dalītās vākšanas infrastruktūras pieejamību aizvien tuvāk atkritumu radītāju dzīvesvietai.
2014. gada 15. decembrī starp Limbažu novada pašvaldību un SIA „ZAAO” tika noslēgts līgums, kas paredz SIA „ZAAO” pienākumu sniegt atkritumu apsaimniekošanas (tai skaitā sadzīves atkritumu savākšana (tai skaitā atkritumu vākšana, šķirošana un sajaukšana, lai tos pārvadātu), uzglabāšana, pārkraušana un pārvadāšana) pakalpojumus Limbažu novada administratīvajā teritorijā.
ZAAO norāda, ka maksas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu palielināšana turpmāk ļaus nodrošināt saprātīgu balansu starp pakalpojuma kvalitāti Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas reģionā kopumā un maksas apmēru par šāda rakstura pakalpojumu. Laikā, kopš iepriekš tika noteikta atkritumu apsaimniekošanas maksu veidojošā komponente, proti, 2017. gada 21. decembrī, ir būtiski pieaugušas ar pakalpojumu sniegšanu saistītās izmaksas, piemēram, vidējās darba algas pieaugums, degvielas izmaksas pieaugums par 18 procentiem, autotransporta servisa pakalpojumu izmaksu pieaugums par 8 procentiem un citas ar pakalpojuma sniegšanu saistītās izmaksas. SIA „ZAAO” ieskatā tieši tāpēc ir pamatota nepieciešamība palielināt pakalpojuma maksas daļu par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu.
Maksas palielināšanas nepieciešamība arīdzan cieši saistīta ar SIA „ZAAO” finanšu rādītāju saglabāšanu tādā līmenī, lai arī turpmāk nodrošinātu SIA „ZAAO” kredītspēju ar mērķi savlaicīgi atjaunot pamatlīdzekļus un nodrošinātu uzņēmuma attīstības perspektīvas.
Ievērojot minēto, SIA „ZAAO” iesniedza maksas par nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu aprēķina projektu, palielinot pakalpojuma maksas daļu par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu, ievērojot šīs izmaksu komponentes īpatsvaru līdzšinējā maksas apmērā.
Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.panta pirmā daļa noteic, ka nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas (izņemot sadzīves atkritumu reģenerāciju) maksu atkritumu sākotnējam radītājam vai valdītājam veido:
1) pašvaldības lēmumā apstiprinātā maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, par uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs;
2) Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos.
Apkopojot iepriekš minēto, maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu sākot no 2019. gada 1. augustu būtu nosakāma 17,34 EUR apmērā:
1) maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, par uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs, kā arī izmaksas to sabiedrības izglītības pasākumu finansēšanai, kuri vērsti uz atkritumu radītāju izglītošanu atkritumu apsaimniekošanas jomā – 10,51 EUR apmērā par 1 m3, ko apstiprina Pašvaldība;
2) Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā „Daibe” – 6,83 EUR apmērā par 1 m3, kas aprēķināts, tarifa apmēru attiecinot uz vienu kubikmetru, piemērojot koeficientu 0.13.
Ņemot vērā visu iepriekš minēto un pamatojoties uz Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Limbažu novada domes 2011. gada 29. septembra saistošo noteikumu Nr.27 „Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Limbažu novadā” 11.2., 11.3 un 11.4.punktiem, šī gada 23. maijā dome nolēma, sākot ar 2019. gada 1. augustu noteikt maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Limbažu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 17,34 EUR par 1 m3 atkritumu, ko veido:
1. Limbažu novada pašvaldības noteiktā maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, šķirošanas un pārkraušanas infrastruktūras objektu izveidi un uzturēšanu atbilstoši līgumam, ko noslēgusi pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs, kā arī izmaksas to sabiedrības izglītības pasākumu finansēšanai, kuri vērsti uz Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas reģiona atkritumu radītāju izglītošanu atkritumu apsaimniekošanas jomā, tiktāl, ciktāl šīs izmaksas nav ietvertas tarifā par sadzīves atkritumu apglabāšanu – 10,51 EUR apmērā par 1 m3;
2. sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā „Daibe”, kas pārrēķināts uz tilpuma mērvienībām – 6,83 EUR apmērā par 1 m3.


Par sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojumu sniegšanu sadzīves atkritumu poligonā "Daibe"

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) izvērtējusi un apstiprinājusi jaunu SIA “ZAAO” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu. No 2020. gada 5. janvāra tas būs 66,79 EUR/t (ar dabas resursu nodokli (DRN), bez PVN).

LSPRK izvērtēšanas gaitā izmaksas pakalpojumu sniegšanai samazinātas par 7%, salīdzinot ar SIA “ZAAO” sākotnēji iesniegto tarifu projektu. Neskatoties uz to, tarifs no 2020. gada 5. janvāra pie DRN likmes 50 EUR/t par sadzīves atkritumu apglabāšanu būs par 19% augstāks, salīdzinot ar 2018.gadā SPRK apstiprināto tarifu (pie DRN likmes 50 EUR/t).

“Galvenokārt tarifs pieaudzis, jo specializētā tehnika, kas nodrošina atkritumu apglabāšanas tehnoloģisko procesu, ir nokalpojusi un nespēj pilnvērtīgi pildīt savas funkcijas. Lai spētu nodrošināt regulētā pakalpojuma nepārtrauktību un efektivitāti, uzņēmumam nepieciešams iegādāties jaunu tehniku. Šoreiz tas SIA “ZAAO” jānodrošina no saviem finanšu līdzekļiem, jo Eiropas Savienības fondi vairs neparedz atbalstu atkritumu apglabāšanai, kā tas bija sākotnēji, atkritumu poligonam uzsākot savu darbību 2003. gadā,” skaidro SPRK Atkritumu apglabāšanas pakalpojumu nodaļas vadītāja Inese Vēvere, komentējot SPRK saņemto pamatojumu.

Vienlaikus uzņēmumam ir arī būtiski samazinājusies tā ienākumu daļa, pateicoties kurai iespējams samazināt atkritumu apglabāšanas pakalpojuma izmaksas un līdz ar to – tarifu lietotājiem. Šie ieņēmumi tiek gūti, savākto atkritumu biogāzi, kas rodas bioloģiski noārdāmo atkritumu sadalīšanās procesā, izmantojot elektroenerģijas ražošanā, savukārt elektroenerģiju – pārdodot obligātā iepirkuma ietvaros. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem šī iepirkuma cena no šī gada jūnija ir par 20% zemāka, tādējādi samazinot ieņēmumus no elektroenerģijas pārdošanas. Līdz ar atkritumu biogāzes kvalitātes pasliktināšanos, kas krītas, jo tiek ievērotas ES prasības par bioloģiski noārdāmo atkritumu nodalīšanu pirms apglabāšanas, vērojams arī ikgadējs saražotās elektroenerģijas samazinājums.

Jaunais tarifs attieksies uz Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas reģiona atkritumu radītājiem no Valmieras pilsētas, Alojas, Amatas, Beverīnas, Burtnieku, Cēsu, Jaunpiebalgas, Kocēnu, Krimuldas, Limbažu, Līgatnes, Mazsalacas, Naukšēnu, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Rūjienas, Salacgrīvas, Smiltenes, Strenču, Valkas un Vecpiebalgas novadu pašvaldībām.