IEKŠĒJIE NOTEIKUMI (Limbažu novads)

 

 
 

Izglītības pārvalde

Naudas balvas par teicamām un izcilām sekmēm vidējās izglītības iestādēs (IEKŠĒJIE NOTEIKUMI)

Naudas balvas par izciliem sasniegumiem izglītībā (IEKŠĒJIE NOTEIKUMI)

Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā piešķiršanas kārtība (IEKŠĒJIE NOTEIKUMI)

Par finansējuma piešķiršanu profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu izglītojamo dalībai starptautiskajās sacensībās (IEKŠĒJIE NOTEIKUMI)

Interešu izglītības programmu īstenošanas principi, kārtība un kritēriji valsts mērķdotācijas un pašvaldības finanšu līdzekļu aprēķinam un sadalei Limbažu novada pašvaldībā (IEKŠĒJIE NOTEIKUMI)

Par Limbažu novada pašvaldības dibināto izglītības iestāžu pedagogu tālākizglītības līdzfinansēšanu no pašvaldības budžeta (IEKŠĒJIE NOTEIKUMI)

Kārtība, kādā tiek organizētas mācību priekšmetu olimpiādes Limbažu novada pašvaldības dibināto izglītības iestāžu izglītojamiem (IEKŠĒJIE NOTEIKUMI)

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu saskaņošanas kārtība Limbažu novada pašvaldībā (IEKŠĒJIE NOTEIKUMI)

Kārtība, kādā tiek sniegti ēdināšanas pakalpojuma maksas atvieglojumi Limbažu novada pašvaldības izglītības iestādēs (IEKŠĒJIE NOTEIKUMI)

Par jauniešu brīvprātīgā darba organizēšanu Limbažu novadā NOLIKUMS

Limbažu novada jauniešu domes NOLIKUMS

Limbažu novada jauniešu iniciatīvu projektu konkursa NOLIKUMS

Kārtība, kādā izglītības iestādes dibinātājs novērtē izglītības iestādes vadītāja profesionālo darbību

Limbažu novada pašvaldības bērnu un jauniešu nometņu līdzfinansēšanas projektu konkursa NOLIKUMS

Par Limbažu novada izglītības iestāžu tehnisko darbinieku amatu vienībām un darba slodzēm, ko finansē no pašvaldības budžeta (NOTEIKUMI)

Limbažu novada pašvaldības Institūciju sadarbības grupas bērnu tiesību aizsardzībā NOLIKUMS

LIMBAŽU NOVADA PAŠVALDĪBAS PEDAGOĢISKI MEDICĪNISKĀS KOMISIJAS NOLIKUMS

 

 

 

NOTEIKUMI, KAS ZAUDĒJUŠI SPĒKU

(Informātīvi)

(Apstiprināti ar Limbažu novada domes 27.02.2020. sēdes lēmumu)

(Apstiprināta ar Limbažu novada domes 25.07.2019. sēdes lēmumu; GROZĪJUMI izdarīti ar Limbažu novada domes 28.05.2020.sēdes lēmumu))

(Apstiprināti ar Limbažu novada domes 24.05.2018. sēdes lēmumu)

(Apstiprināta ar Limbažu novada domes 26.08.2021. sēdes lēmumu)

(Apstiprināta ar Limbažu novada domes 27.07.2017.sēdes lēmumu)

(Apstiprināta ar Limbažu novada domes 25.05.2017. sēdes lēmumu)

(Apstiprināta ar Limbažu novada domes 22.06.2016. sēdes lēmumu)

(Apstiprināti ar Limbažu novada domes 29.10.2015. sēdes lēmumu)

(Apstiprināta ar Limbažu novada domes 23.10.2014. sēdes lēmumu)

(Apstiprināti Limbažu novada domes 25.09.2014. sēdes lēmumu)

(Apstiprināti ar Limbažu novada domes 24.04.2014. sēdes lēmumu)

(Apstiprināts ar Limbažu novada domes 27.03.2014. sēdes lēmumu)

(Apstiprināti ar Limbažu novada domes 27.03.2014. sēdes lēmumu)

(Apstiprināti ar Limbažu novada domes 28.03.2013. sēdes lēmumu)