SAISTOŠIE NOTEIKUMI

 

Limbažu novada Izglītības pārvades nolikumsPar bērnu uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Limbažu novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas


Par līdzfinansējumu Limbažu novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs


Kārtība, kādā Limbažu novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus izglītojamiem


Kārtība, kādā Limbažu novada pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm un privātajiem bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem


 


IEKŠĒJIE NOTEIKUMI un NOLIKUMI

Par Limbažu novada izglītības iestāžu tehnisko darbinieku amatu vienībām un darba slodzēm, ko finansē no pašvaldības budžeta (NOTEIKUMI)

Limbažu novada pašvaldības Institūciju sadarbības grupas bērnu tiesību aizsardzībā NOLIKUMS

LIMBAŽU NOVADA PAŠVALDĪBAS PEDAGOĢISKI MEDICĪNISKĀS KOMISIJAS NOLIKUMS

VALSTS BUDŽETA MĒRĶDOTĀCIJAS UN PAŠVALDĪBAS FINANSĒJUMA APRĒĶINA UN SADALES KĀRTĪBA LIMBAŽU NOVADA IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU PEDAGOGU DARBA SAMAKSAI (NOTEIKUMI)