30. janvāra ārkārtas domes sēdē Limbažu novada dome apstiprināja pašvaldības 2014. gada budžetu. Limbažu novada pašvaldības kopējie ieņēmumi 2014. gadā plānoti 15 195 759,59 euro apmērā, izdevumi - 15 360 996,54 euro.

Limbažu novada pašvaldības budžets ir sastādīts pamatojoties uz likumu „Par budžeta un finanšu vadību”, likumu „Par pašvaldībām”, „Par pašvaldību budžetiem”, „Par valsts budžetu 2014.gadam” un citiem ar pašvaldību saistītajiem normatīvajiem aktiem.

Limbažu novadam plānotais iedzīvotāju ienākuma nodoklis 2014.gadam ir 7 158 634,56 EURO (septiņi miljoni simtu piecdesmit astoņi tūkstoši seši simti trīsdesmit četri eiro un 56 eiro centi), kas ir par 156 372,19 EURO (simtu piecdesmit seši tūkstoši trīs simti septiņdesmit divi eiro un 19 eiro centi) vairāk kā 2013.gada fakts. Ņemot vērā iepriekšējā gada nesadalīto iedzīvotāju ienākuma nodokli, ko pašvaldība saņem 2014.gada sākumā, tad 2014.gada iedzīvotāju ienākuma nodokļa plāns ir 7 198 259,39 EURO (septiņi miljoni simtu deviņdesmit astoņi tūkstoši divi simti piecdesmit deviņi eiro un 39 eiro centi), kas ir par 120 855,16 EURO (simtu divdesmit tūkstoši astoņi simti piecdesmit pieci eiro un 16 eiro centi) vairāk kā 2013.gada fakts.

Dotācijas no Pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fonda plāns 2014.gadā ir 1 628 895,11 EURO (viens miljons seši simti divdesmit astoņi tūkstoši astoņi simti deviņdesmit pieci eiro un 11 eiro centi), 2013.gada dotācijas atlikuma pārdales ieņēmumu plāns ir 53 790,36 EURO (piecdesmit trīs tūkstoši septiņi simti deviņdesmit eiro un 36 eiro centi), kopumā dotācija no Pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fonda ir par 30 275,75 EURO (trīsdesmit tūkstoši divi simti septiņdesmit pieci eiro un 75 eiro centi) mazāka kā 2013.gada fakts.

Nekustamā īpašuma nodoklis 2014.gadā tiek plānots 997 325,00 (deviņi simti deviņdesmit septiņi tūkstoši trīs simti divdesmit pieci tūkstoši eiro un 00 eiro centi), tai skaitā 92 486,67 EURO (deviņdesmit divi tūkstoši četri simti astoņdesmit seši eiro un 67 eiro centi) nekustamā īpašuma nodokļa iepriekšējo gadu parādu maksājumi. Nekustamā īpašuma nodokļa plāns 2014.gadā ir par 104 770,32 EURO (simtu četri tūkstoši septiņi simti septiņdesmit eiro un 32 eiro centi) mazāks, kā 2013.gada fakts.

Azartspēļu nodoklis 2014.gadā tiek plānots atbilstoši 2013.gada izpildei – 32 987,86 EURO (trīsdesmit divi tūkstoši deviņi simti astoņdesmit septiņi eiro un 86 eiro centi). 2014.gadā pašvaldība plāno saņemt dotāciju 204 049,78 (divi simti četri tūkstoši četrdesmit deviņi eiro un 78 eiro centi) apmērā, lai pašvaldība, vērtējot ieņēmumus pēc pašvaldības finanšu izlīdzināšanas, nodrošinātu finanšu nepieciešamības neizlīdzināmās apakšējās robežas 97% līmenī (2013.gada 10.decembra MK noteikumi Nr.1426 „Kārtība, kādā 2014.gadā piešķir valsts budžeta dotāciju novadu pašvaldībām, lai nodrošinātu vērtētos ieņēmumus pēc pašvaldību finanšu izlīdzināšanas finanšu nepieciešamības neizlīdzināmās apakšējās robežas 97 procentu līmenī").

Limbažu novada pašvaldības kopējie ieņēmumi 2014.gadā tiek plānoti 15 195 759,59 EURO (piecpadsmit miljoni simti deviņdesmit pieci tūkstoši septiņi simti piecdesmit deviņi eiro un 59 eiro centi), 47,37% no visiem ieņēmumiem veido ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa, 37,64% - valsts budžeta transferti (transferti projektu īstenošanai, dotācijas no Pašvaldības Finanšu izlīdzināšanas fonda, mērķdotācijas izglītības iestādēm un pārējie valsts budžeta iestāžu transferti), (skatīt attēlus Nr.1, Nr.2!).

Limbažu novadā ir 8 (astoņas) pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādes un 1 (viena) pamata un vispārējās izglītības iestādes struktūrvienība, kopumā šajās iestādēs uz 2014.gada 6.janvāri tika izglītoti 1624 izglītojamie, kas ir par 50 izglītojamajiem mazāk nekā 2013.gada 5.janvārī un par 89 izglītojamajiem mazāk nekā 2012.gada 1.janvārī, 6 (sešas) pirmskolas izglītības iestādes, 1 (viena) mūzikas skola, 1 (viena) mākslas skola, 1 (viena) sporta skola, 16 (sešpadsmit) bibliotēkas un vairāki muzeji, kultūras nami, sporta halles un sociālais dienests.

Limbažu novada pašvaldības 2014.gada pamatbudžeta plānotie izdevumi ir 15 360 996,54 EURO (piecpadsmit miljoni trīs simti sešdesmit tūkstoši deviņi simti deviņdesmit seši eiro un 54 eiro centi), no kuriem 38,79% ir plānoti izglītībai, 13,09% vispārējiem vadības dienestiem (2 010 239,22 EURO (divi miljoni desmit tūkstoši divi simti trīsdesmit deviņi eiro un 22 eiro centi), kur savukārt, neņemot vērā vispārējā valdības dienesta maksas pakalpojumus un ieguldījumu SIA „Limbažu siltums pamatkapitālā”, 13,00% ir savstarpējiem norēķiniem par izglītības funkciju pildīšanu, 5,84% ir savstarpējiem norēķiniem par sociālo funkciju pildīšanu un 5,76% ir 2014.gada procentu maksājumiem. Novada administrācijas, lēmējvarai un pagasta pārvalžu uzturēšanai 2014.gadā plānoti līdzekļi 1 420 858,27 EURO (viens miljons četri simti divdesmit tūkstoši astoņi simti piecdesmit astoņi eiro un 27 eiro centi) apmērā, kas ir 76,49 EURO (septiņdesmit seši eiro un 49 eiro centi) uz vienu iedzīvotāju. Plānotie izdevumi uz vienu iedzīvotāju ir pieauguši par 15,70 EURO (piecpadsmit eiro un 70 eiro centi) attiecībā pret 2013.gada izdevumu faktu, kas skaidrojams ar deklarēto iedzīvotāju skaita samazināšanos novada administratīvajā teritorijā un minimālās algas izmaiņām. 21,62% no 2014.gada izdevumiem funkcionālajās kategorijās ir plānoti pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai un 11,12% sociālajai aizsardzībai (skatīt attēlus Nr.3, Nr.4, Nr.5, Nr.6, Nr.7!).

Limbažu novada pašvaldības 2014.gada izdevumu plāns funkcionālajās kategorijās (bez izdevumiem projektiem, mērķdotācijām un kredītu pamatsummas maksājumiem) ir pieaudzis par 1 269 151,35 (viens miljons divi simti sešdesmit deviņi tūkstoši simtu piecdesmit viens eiro un 35 eiro centi), lielākie pieaugumi ir sociālajai aizsardzībai (378 431,07 EURO (trīs simti septiņdesmit astoņi tūkstoši četri simti trīsdesmit viens eiro un 07 eiro centi)), kas skaidrojams ar plānoto sociālo pabalstu un transfertu par sociālās palīdzības funkciju nodrošināšanu pieaugumu, izglītībai (378 675,46 EURO (trīs simti septiņdesmit astoņi tūkstoši seši simti septiņdesmit pieci eiro un 46 eiro centi)), kas skaidrojams ar papildus piešķirto finansējumu izglītības iestādēm materiālās bāzes atjaunošanai, kabinetu remontiem, brīvpusdienām piecgadīgajiem un sešgadīgajiem bērniem, 3.klases un 4.klases izglītojamajiem - 115 966,00 EURO (simtu piecpadsmit tūkstoši deviņi simti sešdesmit seši eiro un 00 eiro centi) apmērā, un ar atalgojuma palielinājumu pirmskolas izglītības iestādēs un grupās skolotāju palīgiem un minimālās algas izmaiņām. Izdevumu plāns pa funkcionālajām kategorijām ir pieaudzis arī atpūtas, kultūras un reliģijas funkcijai par 313 657,52 EURO (trīs simti trīspadsmit tūkstoši seši simti piecdesmit septiņi eiro un 52 eiro centi), kas skaidrojams ar plānotajiem finanšu ieguldījumiem jaunajā Limbažu galvenās bibliotēkas ēkā Parka ielā 23, Limbažos. (skatīt attēlu Nr.8!).

2014.gadā pašvaldības pamatbudžetā tiek ieplānoti vispārizglītojošo skolu budžetos mācību līdzekļiem un grāmatām vidēji 10,00 EURO (desmit eiro un 00 eiro centi) uz 1 izglītojamo, zālēm, ķimikālijām un laboratorijas precēm – 1,50 EURO (viens eiro un 50 eiro centi) uz 1 izglītojamo, pirmskolas izglītības iestādēm (grupām) – vidēji 10,00 EURO (desmit eiro un 00 eiro centi) uz 1 izglītojamo mācību līdzekļu iegādei.

No 2014.gada pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem pa ekonomiskajām kategorijām atalgojumam ir plānoti 39,36%, pakalpojumiem (sakaru, komunālie, iestādes uzturēšanas, informācijas tehnoloģijas un citi pakalpojumiem) ir plānoti 16,17%, pamatkapitāla veidošanai (nemateriālajiem ieguldījumiem, pamatlīdzekļiem, kapitālajiem remontiem un rekonstrukcijai) – 14,49%, valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām – 9,47% (skatīt attēlus Nr.9, Nr10!).

Limbažu novada pašvaldības saistības procentos no 2014.gada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem bez saņemtajiem valsts budžeta transfertiem dažādiem mērķiem, kārtējo izdevumu transfertiem un Valsts budžeta iestāžu uzturēšanas izdevumu transfertiem pašvaldībām ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanai 2014.gadā ir 10,56%, 2015.gadā – 9,01% un 2016.gadā – 7,30%.

2014.gada Limbažu novada pašvaldības pamatbudžetā ir paredzēti 23 567,62 EURO (divdesmit trīs tūkstoši pieci simti sešdesmit septiņi eiro un 62 eiro centi) pabalstiem jaundzimušajiem, 150,00 EURO (simtu piecdesmit eiro un 00 eiro centi) uz 1 jaundzimušo, kā arī 12 805,85 EURO (divpadsmit tūkstoši astoņi simti pieci eiro un 85 eiro centi) subsīdijai biedrībai „Latvijas Sarkanais Krusts” „zupas virtuves” darbībai 2014.gadā, 6 402,92 EURO (seši tūkstoši četri simti divi eiro un 92 eiro centi) pabalstiem Limbažu novada iedzīvotājiem, kuri sasnieguši 75, 80, 85, 90, 95 (15,00 EURO (piecpadsmit eiro un 00 eiro centi) personai) un 100 (145,00 EURO (simtu četrdesmit pieci eiro un 00 eiro centi) personai) gadu vecumu.
2014.gada pašvaldības pamatbudžetā ir paredzēts finansējums 9 960,10 EURO (deviņi tūkstoši deviņi simti sešdesmit eiro un 10 eiro centi) sporta aktivitātēm, 14 940,15 EURO (četrpadsmit tūkstoši deviņi simti četrdesmit eiro un 15 eiro centi) programmai – „Augsti sasniegumi sportā”, kā arī ieplānoti 7 114,36 EURO (septiņi tūkstoši simtu četrpadsmit eiro un 36 eiro centi) NVO projektiem, 9 960,10 EURO (deviņi tūkstoši deviņi simti sešdesmit eiro un 10 eiro centi) – projektiem Limbažu pilsētas vecpilsētas fasādes remontam.

Budžeta projektā ir paredzēts finansējums 14 228,72 EURO (četrpadsmit tūkstoši divi simti divdesmit astoņi eiro un 72 eiro centi) konkursam – daudzdzīvokļu ēku iekšpagalmu labiekārtošanai, finansējums 4 268,62 EURO (četri tūkstoši divi simti sešdesmit astoņi eiro un 62 eiro centi) atbalstam daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanai.

2014.gada budžeta projektā ir paredzēti līdzekļi 21 912,23 EURO (divdesmit viens tūkstotis deviņi simti divpadsmit eiro un 23 eiro centi) Umurgas pamatskolas internāta jumta seguma nomaiņai, 28 457,44 EURO (divdesmit astoņi tūkstoši četri simti piecdesmit septiņi eiro un 44 eiro centi) Limbažu novada pašvaldības dzīvokļu remontiem, 7 968,08 EURO (septiņi tūkstoši deviņi simti sešdesmit astoņi eiro un 08 eiro centi) telpu remontam Baumaņu Kārļa laukumā 1, Limbažos, 22 765,95 EURO (divdesmit divi tūkstoši septiņi simti sešdesmit pieci eiro un 95 eiro centi) Baumaņu Kārļa laukuma 1 ēkas fasādes remontam, 14 228,72 EURO (četrpadsmit tūkstoši divi simti divdesmit astoņi eiro un 72 eiro centi) Parka ielas, Limbažos gājēju celiņa remontam, 35 571,80 EURO (trīsdesmit pieci tūkstoši pieci simti septiņdesmit viens eiro un 80 eiro centi) Rīgas ielas 16, Limbažos kāpņu telpas logu remontam, 9 960,10 EURO (deviņi tūkstoši deviņi simti sešdesmit eiro un 10 eiro centi) Mucenieku tilta pacelšanai, 21 343,08 EURO (divdesmit viens tūkstotis trīs simti četrdesmit trīs eiro un 08 eiro centi) siltumtrases iekšējo tīklu izbūvei Lādezera ciemā, 4 268,62 EURO (četri tūkstoši divi simti sešdesmit astoņi eiro un 62 eiro centi) Limbažu vecpilsētas apgaismojuma izbūvei, 4 268,62 EURO (četri tūkstoši divi simti sešdesmit astoņi eiro un 62 eiro centi) atdzelžošanas stacijas remontam Lādē un 7 114,36 EURO (septiņi tūkstoši simtu četrpadsmit eiro un 36 eiro centi) mākslas skolas projekta izstrādei.

Budžeta projektā paredzēts finansējums 14 228,72 EURO (četrpadsmit tūkstoši divi simti divdesmit astoņi eiro un 72 eiro centi) Melngaiļa muzeja kapitālajam remontam, 9 413,72 EURO (deviņi tūkstoši četri simti trīspadsmit eiro un 72 eiro centi) jumta renovācijai „Dzelzceļa mājas 97.km” ēkai Katvaru pagastā, 4 268,62 EURO (četri tūkstoši divi simti sešdesmit astoņi eiro un 62 eiro centi) Pāles bibliotēkas jumta remontam Pāles pagastā; 7 114,36 EURO (septiņi tūkstoši simti četrpadsmit eiro un 36 eiro centi) gaisa kompresora stacijas ēkas jumta izbūvei, logu un durvju nomaiņai Skultes pagastā; 11 382,97 EURO (vienpadsmit tūkstoši trīs simti astoņdesmit divi eiro un 97 eiro centi) jumta seguma nomaiņai Vidrižu muižas saimniecības ēkai, kā arī 284 574, 36 EURO (divi simti astoņdesmit četri tūkstoši pieci simti septiņdesmit četri eiro un 36 eiro centi) galvenās bibliotēkas ēkas Parka ielā 23, Limbažos, rekonstrukcijai.

2014.gada Limbažu novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumu plāns ir 626 070,00 EURO (seši simti divdesmit seši tūkstoši septiņdesmit eiro un 00 eiro centi), no tiem mērķdotācija pašvaldības autoceļiem (ielām) ir 611 840,00 EURO (seši simti vienpadsmit tūkstoši astoņi simti četrdesmit eiro un 00 eiro centi) un 14 230,00 EURO (četrpadsmit tūkstoši divi simti trīsdesmit eiro un 00 eiro centi) ir dabas resursu nodoklis (skatīt attēlu Nr.11 un Nr.12!). 2014.gada Limbažu novada pašvaldības speciālā budžeta izdevumu plāns ir 664 527,08 EURO (seši simti sešdesmit četri tūkstoši pieci simti divdesmit septiņi eiro un 08 eiro centi).