Pašvaldības budžets ir sastādīts pamatojoties uz likumu „Par budžeta un finanšu vadību”, likumu „Par pašvaldībām”, „Par pašvaldību budžetiem”, „Par valsts budžetu 2016.gadam” un citiem ar pašvaldību saistītajiem normatīvajiem aktiem. Limbažu novada pašvaldības kopējie ieņēmumi 2016.gadā tiek plānoti 15 102 906 EURO, 52,4% no visiem ieņēmumiem veido ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa, 32,2% - valsts budžeta transferti (transferti projektu īstenošanai, dotācijas no Pašvaldības Finanšu izlīdzināšanas fonda, mērķdotācijas izglītības iestādēm un pārējie valsts budžeta iestāžu transferti), (skatīt attēlus Nr.1, Nr.2).

Limbažu novada pašvaldības 2016.gada pamatbudžeta plānotie izdevumi ir 15 612 733 EURO, no kā 46,1% ir plānoti izglītībai, 13,8% vispārējiem valdības dienestiem, 9,4% ir sociālo funkciju pildīšanai, 11,8% atpūtai, kultūrai, reliģijai un 14,9% ir pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai (skatīt attēlu Nr.3).

Novada administrācijas, lēmējvarai un pagasta pārvalžu uzturēšanai 2016.gadā plānoti līdzekļi 1 072 808 EURO apmērā, kas ir 58,37 uz vienu iedzīvotāju. 2016.gada pamatbudžetā ir plānota rezerve 100 000,00 EUR.

Limbažu novada pašvaldības 2016.gada izdevumu plāna funkcionālo kategoriju (bez izdevumiem projektiem, mērķdotācijām un kredītu pamatsummas maksājumiem) lielākais pieaugums ir izglītībai, kas skaidrojams ar minimālās darba algas pieaugumu, atalgojuma palielinājumu Limbažu novadā, kā arī plānotiem izdevumiem šajā kategorijā (skatīt attēlu Nr.4).

2016.gadā pašvaldības pamatbudžetā tiek ieplānoti vispārizglītojošo skolu budžetos mācību līdzekļiem un grāmatām vidēji 10,00 EURO uz 1 izglītojamo, zālēm, ķimikālijām un laboratorijas precēm – 1,50 EURO uz 1 izglītojamo, pirmskolas izglītības iestādēm (grupām) – vidēji 10,00 EURO uz 1 izglītojamo mācību līdzekļu iegādei.

No 2016.gada pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem pa ekonomiskajām kategorijām atalgojumam ir plānoti 43,45%, pakalpojumiem (sakaru, komunālie, iestādes uzturēšanas, informācijas tehnoloģijas un citi pakalpojumiem) ir plānoti 17,92%, pamatkapitāla veidošanai (nemateriālajiem ieguldījumiem, pamatlīdzekļiem, kapitālajiem remontiem un rekonstrukcijai) – 7,75%, valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām – 10,53% (skatīt attēlu Nr.5).

Limbažu novada pašvaldības saistības procentos no 2016.gada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem bez saņemtajiem valsts budžeta transfertiem dažādiem mērķiem, kārtējo izdevumu transfertiem un Valsts budžeta iestāžu uzturēšanas izdevumu transfertiem pašvaldībām ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanai 2016.gadā ir 7,84%, 2017.gadā – 8,63% un 2018.gadā – 8,48%.

2016.gada Limbažu novada pašvaldības pamatbudžetā ir paredzēti 24 000,00 EURO pabalstiem jaundzimušajiem, 150,00 EURO uz 1 jaundzimušo, kā arī 10 805,00 EURO subsīdijai „zupas virtuves” darbībai 2016.gadā, 7 500,00 EURO pabalstiem Limbažu novada iedzīvotājiem, kuri sasnieguši 75, 80, 85, 90, 95 gadu vecumu (15,00 EURO personai) un 100 gadu vecumu (145,00 EURO personai).

2016.gada pašvaldības pamatbudžetā ir paredzēts finansējums 12 800,00 EURO sporta aktivitātēm, 15 000,00 EURO programmai – „Augsti sasniegumi sportā”, kā arī ieplānoti 10 000,00 EURO NVO projektiem, 20 000,00 EURO Limbažu pilsētas publiskās slidotavas rekonstrukcijai 2.kārtai, 20 000,00 EURO Limbažu pilsētas maza izmēra futbola laukuma labiekārtošanai, 550 000,00 EURO Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas peldbaseina būvniecībai.
2016.gada pašvaldības pamatbudžetā ir paredzēts finansējums 12 000,00 EURO starptautisko nometņu organizēšanai bērniem mūzikas, mākslas un teātra jomā.

2016.gada pašvaldības pamatbudžetā ir paredzēts finansējums 20 000,00 EURO – projektam Limbažu pilsētas vēsturiskā centra ēku fasāžu un jumtu renovācijai, 5 000,00 EURO daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanai, 30 000,00 EURO kanalizācijas aku remontam Limbažu pilsētā, 15 000,00 EURO konkursam daudzdzīvokļu māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai māju renovācijai.

2016.gada budžeta projektā ir paredzēts finansējums 15 000,00 EURO projektu konkursam „Atbalsts jauniešiem komercdarbības uzsākšanai un 25 000,00 EURO dažādu biedrību atbalstam.

2016.gada budžeta projektā ir paredzēts finansējums 31 273,00 EURO brīvpusdienām 7.klašu skolēniem Limbažu novadā.
2016.gada Limbažu novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumu plāns ir 713 254,00 EURO, no tiem mērķdotācija pašvaldības autoceļiem (ielām) ir 693 254,00 EURO un 20 000,00 EURO ir dabas resursu nodoklis (skatīt attēlu Nr.6 un Nr.7). 2016.gada Limbažu novada pašvaldības speciālā budžeta izdevumu plāns ir 787 984,00 EURO.