ZAUDĒJUSI SPĒKU AR 29.12.2016. LIMBAŽU NOVADA DOMES LĒMUMU ''Par „Limbažu novada attīstības programmas 2017. – 2023.gadam” gala redakcijas apstiprināšanu'' (protokols Nr.24, 15.§).