Informācija aktualizēta 16.03.2022

Trokšņošana, alkohola lietošana un smēķēšana

Smēķēt aizliegts:

 1. bērna un grūtnieces klātbūtnē;
 2. izglītības iestāžu, izglītības iestāžu dienesta viesnīcu un audzināšanas iestāžu telpās un šo iestāžu lietošanā esošajās teritorijās;
 3. ārstniecības iestāžu, sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūciju, ieslodzījuma vietu telpās un vietās, kurās tiek ievietotas un uzturas aizturētās personas, kā arī šo iestāžu teritorijās, izņemot vietas, kas speciāli ierādītas smēķēšanai. Ieslodzījuma vietu telpās un vietās, kurās tiek ievietotas un uzturas aizturētās personas, gadījumos, kad nav iespējams nodrošināt iespēju apcietinātajam smēķēt vietā, kas speciāli ierādīta smēķēšanai, ir atļauts smēķēt telpā, kas speciāli ierādīta smēķēšanai;
 4. tuvāk par 10 metriem no ieejām ēkās vai būvēs (arī uz ārējām kāpnēm un lieveņiem), kur izvietotas valsts pārvaldes iestādes un kapitālsabiedrības, kurās vairāk nekā 50 procenti kapitāla daļu (akciju) pieder publiskai personai. Šajās vietās izliek informatīvus uzrakstus vai simbolus par smēķēšanas aizliegumu;
 5. sabiedriskā transporta pieturvietu nojumēs un uz peroniem;
 6. daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kāpņu telpās, gaiteņos un citās koplietošanas telpās;
 7. uz daudzdzīvokļu dzīvojamo māju balkoniem un lodžijām, ja kāds no mājas iedzīvotājiem pret to pamatoti iebilst;
 8. darbavietās darba un koplietošanas telpās, izņemot telpu, kas speciāli ierādīta smēķēšanai;
 9. publiskās ēkās, būvēs un publiskās telpās. Šis aizliegums neattiecas uz publiskās ēkās esošajiem dzīvokļiem;
 10. sabiedrisko transportlīdzekļu, taksometru un tādu kuģu, kuri kā pakalpojumu īsteno pasažieru pārvadājumus, salonos, kabīnēs un kajītēs. Tālsatiksmes vilcienos un kuģos, kuri kā pakalpojumu īsteno pasažieru pārvadājumus, var būt atsevišķi vagoni vai kajītes, kas paredzēti smēķētājiem;
 11. valsts vai pašvaldību iestāžu īpašumā vai turējumā esošos transportlīdzekļos;
 12. sporta un citu publisku pasākumu laikā stadionos un citās norobežotās teritorijās, izņemot vietas, kas speciāli ierādītas smēķēšanai;
 13. bērnu atpūtas un rotaļu laukumos;
 14. parkos, skvēros un peldvietās, izņemot vietas, kas speciāli ierādītas smēķēšanai;
 15. kafejnīcās, restorānos un citās sabiedriskās ēdināšanas vietās, izņemot vasaras (āra) kafejnīcas, kurās atļauts smēķēt tikai vietās, kas speciāli ierādītas smēķēšanai;
 16. jebkurā citā šajā pantā neminētā publiskā vietā citas personas klātbūtnē, ja šī persona pret to iebilst.

2016.gada 21.aprīļa likums ,,Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likums’’ 10.pants. 

Nē, nedrīkst, jo alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošana publiskā vietā, izņemot vietas, kur alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību patērēšanai uz vietas atļāvusi pašvaldība vai Valsts ieņēmumu dienests ir administratīvi sodāma rīcība.

2020.gada 7.maija likums ,,Administratīvo sodu likums par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā’’ 10.pants. 

Pirotehniskos izstrādājumus aizliegts izmantot, ja to izmantošana rada risku cilvēka dzīvībai, veselībai, mantai vai var nodarīt kaitējumu videi, kā arī alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā. Uguņošanas ierīces un skatuves pirotehniskos izstrādājumus izmanto saskaņā ar to lietošanas instrukcijām un tajās noteiktajām drošības prasībām. Persona, kas izmanto uguņošanas ierīces un skatuves pirotehniskos izstrādājumus, nodrošina:

 1. cilvēku, dzīvnieku, transportlīdzekļu, citu personu mantas, ugunsbīstamu un sprādzienbīstamu priekšmetu neatrašanos bīstamajā zonā pirotehnisko izstrādājumu izmantošanas laikā un pēc to izmantošanas, kamēr nav pārbaudīts, vai visi šāviņi ir iedarbojušies;
 2. bīstamās zonas atbilstošu palielināšanu stipra vēja laikā. Ja vēja ātrums pārsniedz deviņus metrus sekundē, izmantot pirotehniskos izstrādājumus nav atļauts;
 3. pirotehniskā izstrādājuma izmantošanas vietas pārbaudi un neiedarbojušos vai daļēji iedarbojušos pirotehnisko izstrādājumu, pirotehnisko lādiņu elementu un izmantoto pirotehnisko izstrādājumu iepakojuma savākšanu ne agrāk par pirotehniskā izstrādājuma lietošanas instrukcijā noteikto laiku.

Uguņošanas ierīces un skatuves pirotehniskos izstrādājumus aizliegts izmantot:

 1. citu privātpersonu īpašumos bez to īpašnieku vai valdītāju piekrišanas;
 2. citu privātpersonu īpašumā esošas zemes, ēku vai transportlīdzekļu tuvumā, ja, izmantojot pirotehnisko izstrādājumu, šāviņi, dzirksteles vai to izdedži var krist uz citu privātpersonu zemes, ēkām vai transportlīdzekļiem un šīs personas to nav atļāvušas;
 3. telpās, izņemot F1 kategorijas uguņošanas ierīces un skatuves pirotehniskos izstrādājumus;
 4. tuvāk par 100 metriem no ugunsbīstamiem un sprādzienbīstamiem objektiem un to teritorijām, degvielas cisternām, gāzes baloniem un citām viegli uzliesmojošām vai ugunsbīstamām vielām un materiāliem;
 5. tuvāk par 100 metriem no bīstamu vielu un maisījumu ražošanas un uzglabāšanas objektiem;
 6. tuvāk par 100 metriem no zooloģiskajiem dārziem, zvēraudzētavām un lopkopības objektiem bez to īpašnieku atļaujas;
 7. zem elektrības zemsprieguma, augstsprieguma un sakaru līnijām, koku zariem un citiem šķēršļiem, kurus var sasniegt pirotehniskie šāviņi (vielas), kā arī tuneļos;
 8. tuvāk par pirotehniskā izstrādājuma lietošanas instrukcijā norādīto drošo attālumu no tiltiem, dzelzceļa, autoceļiem, ceļu pārvadiem un transporta ceļu sazarojumiem;
 9. uz ceļu brauktuvēm un gājēju ietvēm, ja nav saņemta vietējās pašvaldības atļauja;
 10. tuvāk par 100 metriem no valsts un pašvaldību iestādēm, ārvalstu diplomātiskajām pārstāvniecībām, baznīcām un lūgšanu namiem, ārstniecības iestādēm, izglītības iestādēm, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, autoostām, dzelzceļa stacijām, lidostām un pasažieru ostām, ja nav saņemta attiecīgo institūciju atļauja;
 11. daudzdzīvokļu māju pagalmos, ja tiek izmantotas pirotehniskās raķetes.

2010.gada 23.septembra likums ,,Pirotehnisko izstrādājumu aprites likums’’ 

Remontdarbus dzīvoklī var veikt no plkst. 7:00 rītā līdz plkst. 21:00 vakarā.

2014.gada 7.janvāra Ministru kabineta noteikumi Nr.16 ,,Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība’’ apakšpunkts 2.8. 

Sākumā problēmu vajadzētu risināt pārrunu ceļā, jo ne vienmēr kaimiņi apzinās, ka ir kādam traucējuši. Ja pārrunas nelīdz un troksnis turpinās, tad nekavējoties informējiet policiju, zvanot uz tālruņa numuru 110.

Trokšņošana tiešā veidā nav aizliegta, taču trokšņotājus var saukt pie atbildības par sīko huligānismu. Lai konstatētu sīko huligānismu, ir jākonstatē necieņa pret sabiedrību vai bezkaunīga rīcība, ignorējot vispārpieņemtās uzvedības normas un traucējot cilvēku mieru. Tas nozīmē, ka visbiežāk pirmajā izsaukumā kārtības sargi veiks pārrunas ar trokšņotāju. Svarīgi atcerēties, ka gadījumos, kad pēc pirmās policijas vizītes, troksnis turpinās, policija jāsauc atkārtoti.

Administratīvo sodu likums par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kartības un valodas lietošanas jomā 11.pants nosaka, ka par sabiedriskās kārtības traucēšanu, pārkāpjot vispārpieņemtās uzvedības normas un traucējot personu mieru, iestāžu, komersantu vai citu institūciju darbu vai apdraudot savu vai citu personu drošību (sīkais huligānisms), piemēro naudas sodu no četrpadsmit līdz simt naudas soda vienībām (70 līdz 500 eiro).

2020.gada 7.maija likums ,,Administratīvo sodu likums par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā’’ 11.pants. 

Transports

Pašvaldības policijai ir tiesības apturēt transportlīdzekli un izdarīt tā apskati, ja ir pamats domāt, ka transportlīdzekļa vadītājs pārkāpis ceļu satiksmi reglamentējošo normatīvo aktu prasības vai transportlīdzeklis tiek izmantots likumpārkāpuma izdarīšanā.

Nekavējoties ziņot par notikušo Limbažu novada pašvaldības policijai t. +371 22017882 vai Valsts policijas dežūrdaļai pa diennakts tālruni 110.

Ja tiek atrasta transportlīdzekļa numura zīme, transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība, vadītāja apliecība vai cits CSDD izsniegts dokuments, atradējam tas jānogādā jebkurā CSDD nodaļā. CSDD darbinieki informēs personu, kurai attiecīgais dokuments vai numura zīme pieder, un persona varēs saņemt zudušo mantu CSDD. CSDD nesniedz atrastās lietas īpašnieka kontaktinformāciju, kā arī nesniedz īpašniekam informāciju par atradēja kontaktinformāciju.

Numura zīmes (zīmju) nozaudēšanas gadījumā, ja tā netiek atrasta, transportlīdzeklim piešķir citu valsts reģistrācijas numuru un izsniedz jaunu numura zīmi (zīmes), bet iepriekšējā kļūst nederīga, un tai atbilstošo valsts reģistrācijas numuru turpmāk piešķirt aizliegts.

Atkritumu apsaimniekošana

Līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ar atkritumu apsaimniekotāju SIA „ZAAO” var noslēgt klātienē Limbažos, Mazā Noliktavu ielā 3, pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās un piektdienās no 10:00 līdz 19:00, sestdienās no 10:00 līdz 14:00, kā arī līguma noslēgšanu var veikt, zvanot uz ZAAO tālruni +371 64281250 vai sūtot e-pastu uz: zaao@zaao.lv.

Vairāk informācijas: www.zaao.lv

Limbažu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 41 ,,Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Limbažu novadā” paredz, ka jāslēdz līgumu par katrā nekustamajā īpašumā radīto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ar Atkritumu apsaimniekotāju, nodrošinot regulāru atkritumu izvešanu, ņemot vērā īpašumā radīto atkritumu daudzumu (apjomu), bet ne retāk kā:

1. individuālās dzīvojamās mājas – 6 reizes gadā;

2. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas – 1 reizi mēnesī;

3. juridiskas personas, saimnieciskās darbības veicēji – 1 reizi mēnesī;

4. ciemu teritorijā esošās vasarnīcas un dārza mājas – 4 (četras) reizes gadā;

5. pārējās vasarnīcas un dārza mājas – 2 (divas) reizes gadā

Limbažu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 41 ,,Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Limbažu novadā” nosaka, ka jāslēdz līgumu par katrā nekustamajā īpašumā radīto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ar Atkritumu apsaimniekotāju.

Minēto faktu fiksēt ar video vai foto un par notikušo ziņo Limbažu novada pašvaldības policijai t. +371 22017882, e-pasts: policija@limbazunovads.lv vai Valsts policijai pa diennakts tālruni 110, e-pasts: kanc@vidzeme.vp.gov.lv

Minēto faktu fiksēt ar video vai foto un par notikušo ziņo Limbažu novada pašvaldības policijai t. +371 22017882 vai Valsts policijai pa diennakts tālruni 110.

Koku ciršana

Ja tiek patvaļīgi cirsti vai bojāti koki meža teritorijā, tad ir jāziņo Valsts meža dienestam t. +371 64233020, e-pasts: vm@ziemelvidzeme.vmd.gov.lv un Valsts policijai pa diennakts tālruni 110, bet ja ārpus meža teritorijas, tad jāziņo attiecīgās Limbažu novada pašvaldības pārvaldes pārvaldniekam vai Limbažu novada pašvaldības policijai t. +371 22017882, e-pasts: policija@limbazunovads.lv.

Dzīvnieki

"Dzīvnieku aizsardzības likuma” 8.panta pirmā daļa nosaka, ka bez pajumtes un īpašnieka aprūpes vai uzraudzības palicis dzīvnieks (izņemot savvaļas dzīvnieku) uzskatāms par klaiņojošu dzīvnieku. Par klaiņojošu dzīvnieku nav uzskatāms sterilizēts kaķis, kas uzturas pilsētā vai lauku apdzīvotā vietā dzīvojamo māju tuvumā. Likuma 8.panta otrā daļa paredz, ka jebkura persona par klaiņojošu vai bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu dzīvnieku nekavējoties paziņo vietējās pašvaldības institūcijai – Limbažu novada pašvaldības policijai t. +371 22017882.

Pašvaldības policija vērtē katru suņa klaiņošanas gadījumu atsevišķi. Mērķis nav sodīt īpašnieku, bet panākt, lai suns neklaiņo. Ja saimnieks ir atsaucīgs, ziņo policijai un risina situāciju policija var lemt par aizrādījuma izteikšanu.

Suni palaist bez pavadas var mežā vai zaļajā zonā, tādā attālumā, lai suņa īpašnieks spētu suni kontrolēt.

Liela auguma sunim nav obligāti jābūt uzpurnim. Sunim ir jābūt uzliktam uzpurnim, ja suns ir atzīts par bīstamu saskaņā ar normatīvajiem aktiem un tam ir sarkanas atšķirības lente, ar ko apzīmē bīstamu suni.

Minēto faktu fiksēt ar video vai foto un par notikušo ziņot Limbažu novada pašvaldības policijai t. +371 22017882, e-pasts: policija@limbazunovads.lv.

Par notikušo ziņo Limbažu novada pašvaldības policijai t. +371 22017882, e-pasts: policija@limbazunovads.lv vai Valsts policijai pa diennakts tālruni 110, e-pasts: kanc@vidzeme.vp.gov.lv.

Ja cilvēkam ir iekodis zināms suns, tad pie suņa saimnieka nepieciešams noskaidrot vai suns ir vakcinēts pret trakumsērgu. Nekavējoties jāgriežas pēc medicīniskās palīdzības, par notikušo ziņojot Valsts policijai pa diennakts tālruni 110, e-pasts: kanc@vidzeme.vp.gov.lv vai Limbažu novada pašvaldības policijai t. +371 22017882, e-pasts: policija@limbazunovads.lv.

Gadījumos, ja uzbrucis suns un rezultātā persona guvusi miesas bojājumus, ar pieteikumu, kurā izklāstīti visi notikuma apstākļi, ja iespējams, norādīti liecinieki un to kontaktinformācija, jāvēršas Valsts policijā. Valsts policijā ar pieteikumu cietušais var vērsties gan notikuma vietā, gan arī vēlāk, piemēram, nākamajā darba dienā pēc ārstniecības iestādes apmeklējuma. Saskaņā ar Krimināllikuma 230.1 pantu “Dzīvnieku turēšanas noteikumu pārkāpšana” par dzīvnieku turēšanas noteikumu pārkāpšanu, ja tās rezultātā cietušajam nodarīts vidēja smaguma vai smags miesas bojājums ir paredzēta kriminālatbildība.

Dzīvnieku aizsardzības likuma 58.pants paredz, ka par dzīvnieku turēšanas noteikumu pārkāpšanu, ar ko citam dzīvniekam nodarīts fizisks kaitējums vai cilvēkam nodarīts fizisks vai materiāls kaitējums, piemēro naudas

sodu fiziskajai personai no četrpadsmit līdz trīssimt septiņdesmit piecām naudas soda vienībām (70 – 1500 EUR), bet juridiskajai personai — no divdesmit divām līdz sešsimt naudas soda vienībām (110 – 3000 EUR). Administratīvā pārkāpuma procesu par šā likuma 58. pantā (ja ar pārkāpumu nodarīts kaitējums cilvēkam) minētajiem pārkāpumiem veic Valsts policija vai līdz lietas izskatīšanai veic pašvaldības policija. Ja ar pārkāpumu nodarīts kaitējums dzīvniekam procesu veic Pārtikas un veterinārais dienests.

Papildus tam gadījumos, ja policijas amatpersonas administratīvās pārkāpuma lietvedības ietvaros vai iedzīvotāji novēro, ka kaimiņu suns ir uzbrucis vai mēģinājis uzbrukt citam dzīvniekam vai cilvēkam, informācija nododama Pārtikas un veterinārā dienesta amatpersonām, kuras pēc informācijas saņemšanas var uzsākt suņa uzvedības izvērtēšanas procesu. Rezultātā PVD komisija suni var atzīt par bīstamu un suni publiskās vietās bez pavadas un uzpurņa saimnieks vairs vest pastaigās nevarēs, turklāt PVD komisija var noteikt vēl papildus nosacījumus un prasības konkrētajam mājdzīvniekam. Suņi, kuri ar PVD komisijas lēmumu tiek atzīti par bīstamiem, ir viegli pamanāmi, jo pie kakla siksnas tiem tiek piestiprināta sarkana lentīte.

https://likumi.lv/ta/id/249806-kartiba-kada-suni-atzist-par-bistamu-un-prasibas-bistama-suna-turesanai

Par pieklīdušiem kaķiem nepieciešams griezties Limbažu novada pašvaldības pagasta pārvaldē, kurā konstatēts šis fakts vai ziņot Limbažu novada pašvaldības policijai t. +371 22017882, e-pasts: policija@limbazunovads.lv.

Par sabrauktiem (beigtiem, ievainotiem) dzīvniekiem nepieciešams ziņot Limbažu novada pašvaldības policijai t. +371 22017882, e-pasts: policija@limbazunovads.lv vai Valsts policijai pa diennakts tālruni 110, e-pasts: kanc@vidzeme.vp.gov.lv

Ja pilsētas teritorijā ieklīdis meža dzīvnieks, tad par to nepieciešams ziņot Limbažu novada pašvaldības policijai t. +371 22017882 vai Valsts policijai pa diennakts tālruni 110.

Ja no kaimiņa dzīvokļa nāk neizturama dzīvnieku izkārnījumu smaka, tad par notikušo jāziņo Limbažu novada pašvaldības policijai t. +371 22017882, e-pasts: policija@limbazunovads.lv.

Ja kaimiņi laiž koplietošanas telpā (kāpņu telpā, pagrabā) bezsaimnieka kaķus, tad par notikušo jāziņo Limbažu novada pašvaldības policijai t. +371 22017882, e-pasts: policija@limbazunovads.lv.

Pludmale – ezers

Ja bērni vieni paši peldas ezerā bez vecākiem, tad par notikušo jāziņo Limbažu novada pašvaldības policijai t. +371 22017882 vai Valsts policijai pa diennakts tālruni 110.

Atgādinām, ka Limbažu Lielezera ūdenstilpes un piekrastes zonas uzturēšanas kārtības noteikumi nosaka, ka bērniem vecumā līdz 12 gadiem peldēties bez vecāku vai citu pieaugušo uzraudzības ir aizliegts.

Makšķerēšana

Par nelikumīgu zvejniecību – maluzvejniecību jāziņo Limbažu novada pašvaldības policijai t. +371 22017882, e-pasts: policija@limbazunovads.lv vai Valsts policijai pa diennakts tālruni 110, e-pasts: kanc@vidzeme.vp.gov.lv.

Makšķerēšanas licences var iegādāties E-loms mājas lapā: https://www.epakalpojumi.lv/Services/LOMS/Default.aspx vai sazinoties ar P/A „ALDA” direktoru Jāni Remesu t. +371 26142812 e-pasts: alda@limbazunovads.lv.

Kompetence u.c.

Limbažu novada pašvaldības policijas darbiniekiem ir tiesības pārbaudīt dokumentus personām, kuras tur aizdomās par likumpārkāpumiem.

Limbažu novada pašvaldības policijas darbiniekiem ir tiesības veikt mantu apskati personām, kuras tur aizdomās par likumpārkāpumiem.

Par informācijas nesniegšanu, informācijas nepienācīgu sniegšanu vai nepatiesas informācijas sniegšanu iestādei - piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām (līdz 700 EUR), bet juridiskajai personai — no četrpadsmit līdz divtūkstoš astoņsimt naudas soda vienībām (no 70 līdz 14000 EUR).

Nē, nedrīkst, jo par amatpersonas likumīgo prasību nepildīšanu vai amatpersonas darbības traucēšanu ir paredzēta administratīvā atbildība.

Par amatpersonas likumīgo prasību nepildīšanu vai amatpersonas darbības traucēšanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām (līdz 700 EUR), bet juridiskajai personai — no četrpadsmit līdz divtūkstoš astoņsimt naudas soda vienībām (no 70 līdz 14000 EUR).

Gadījumā, ja izglītības iestādes audzēkņiem nepieciešamas izglītojošas nodarbības, izglītības iestādes vadībai ir elektroniski jānosūta lūgums Limbažu novada pašvaldības policijai uz e-pastu: policija@limbazunovads.lv.

Par situācijām, kad nepieciešama tūlītēja policijas klātbūtne, nekavējoties jāziņo Valsts policijai pa diennakts tālruni 110 vai Limbažu novada pašvaldības policijai t. +371 22017882.

Zādzības ir krimināli sodāma rīcība, tāpēc zādzību gadījumā jāvēršas Valsts policijā ar iesniegumu Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Limbažu iecirknī Limbažos, Cēsu ielā 28 vai zvanot Valsts policijai pa diennakts tālruni 110.

Par personu apliecinoša dokumenta nozaudēšanu vai nozagšanu Latvijā jāinformē PMLP, Valsts policija, Valsts robežsardze. Personu apliecinoša dokumenta nozušanas vai nozagšanas gadījumā ārvalstī jāinformē Latvijas diplomātiskā vai konsulārā pārstāvniecība.

Personai, kas atradusi citai nezināmai personai piederošu mantu, par to jāpaziņo vietējai policijai vienas nedēļas laikā no atrašanas dienas. Policijas pienākumos ietilpst noteiktu laika periodu atrasto mantu, dokumentus, vērtspapīrus vai citas atrastās lietas saglabāt, līdz atrod to īpašnieku vai tās nodod konkrētās valsts iestādes amatpersonai.

Iesniegumi (sūdzības)

Sūdzībā norāda:

 1. tās augstākās amatpersonas nosaukumu, kurai adresēta sūdzība;
 2. sūdzības iesniedzēja vārdu, uzvārdu un deklarēto dzīvesvietu, elektroniskā pasta adresi (ja tāda ir) un tālruņa numuru, bet juridiskajai personai — tās nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi, elektroniskā pasta adresi un tālruņa numuru. Ja sūdzību iesniedz juridiskās personas pārstāvis, — arī šā pārstāvja vārdu, uzvārdu, dzīvesvietu vai citu adresi, kurā viņš ir sasniedzams, elektroniskā pasta adresi (ja tāda ir) un tālruņa numuru;
 3. lēmumu, par kuru iesniedz sūdzību;
 4. kādā apjomā lēmumu pārsūdz;
 5. argumentus ar pamatojumu tam, kā izpaužas lēmuma nepareizība;
 6. sūdzības iesniedzēja prasījumu;
 7. sūdzībai pievienotos dokumentus;
 8. sūdzības sastādīšanas laiku.

Sūdzību paraksta iesniedzējs vai juridiskās personas pārstāvis.

Sūdzībai pievieno attiecīgu pilnvaru vai citu dokumentu, kas apliecina pārstāvja vai aizstāvja pilnvarojumu iesniegt sūdzību.

Administratīvā pārkāpuma lietā pieņemto lēmumu persona var pārsūdzēt augstākai amatpersonai 10 darbdienu laikā no lēmuma paziņošanas dienas, kura sūdzību izskata rakstveida procesā viena mēneša laikā no sūdzības saņemšanas dienas.

Par iespējamo prettiesisko rīcību

Sūdzība iesniedzama Limbažu novada pašvaldības policijas priekšniekam. Klātienē, pa pastu: Mūru iela 17, Limbaži, LV-4001 vai e-pasta starpniecību sūtot uz policija@limbazunovads.lv

Iesniegumā jānorāda:

 • detalizēta informācija par notikumu;
 • kādā veidā ir aizskartas Jūsu tiesības;
 • citu informāciju, kas varētu būt noderīga pārkāpuma atklāšanai;
 • savus personas datus un adresi, ja ir iespējams, kontakttālruni.

Par noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar vardarbību, pildot dienesta pienākumus

Iekšējās drošības birojs izskata iesniegumus (sūdzības) par noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar vardarbību, un ko, pildot dienesta pienākumus, izdarījuši pašvaldības policijas darbinieki.

Vairāk informācijas: https://www.idb.gov.lv/lv/iesniegumu-izskatisanas-kartiba

Iesniegumā jānorāda pēc iespējas pilnīgāku un precīzāku informāciju par Jūsu novērotajiem iespējamiem noziedzīgiem nodarījumiem:

 • notikuma apstākļus;
 • iesaistītās amatpersonas vai darbinieka vārdu, darba vietu (ja tas nav zināms, iespējamās pazīmes, kas palīdzētu noskaidrot personu);
 • kādā veidā ir aizskartas Jūsu tiesības;
 • iespējamos pierādījumus, kas norādītu uz iesaistītās amatpersonas vai darbinieka vainu;
 • savus personas datus, adresi un kontakttālruni.

Saskaņā ar Iesniegumu likuma prasībām, sūdzība, kurā nav norādīts personas vārds, uzvārds (juridiskai personai – nosaukums) un adrese (juridiskai personai – juridiskā adrese), var tikt atstāta bez izskatīšanas.

Izteikt pateicību Limbažu novada pašvaldības policijas darbiniekam iespējams kādā no zemāk minētajiem veidiem:

 1. ar e-pasta starpniecību, pateicības tekstu nosūtot uz adresi policija@limbazunovads.lv. Dokuments tiks pieņemts, ja tiks noformēts vienkārši kā e-pasta sūtījums, kā arī, ja būs parakstīts ar drošu elektronisko parakstu;
 2. pašrocīgi, papīra formā uzrakstītu pateicību varat nosūtīt, izmantojot pasta pakalpojumus, vai nodot Limbažu novada pašvaldības policijā Mūru iela 17, Limbaži, LV-4001;
 3. pateicības izteikšanai varat izmantot portālu www.latvija.lv, šajā gadījumā jāizvēlas pakalpojums “Iesniegums iestādei” un jāieraksta teksts;
 4. ikdienā pateikt paldies mūsu darbiniekiem varat arī, ierodoties Limbažu novada pašvaldības policijā, un dežūrdaļas atbildīgā amatpersona mutvārdos izteikto pateicību noformēs rakstveidā un nodos tālāk amatpersonām.

Saņemtie dokumenti tiks nodoti pašvaldības policijas priekšniekam, kas pateicību izteiks konkrētajam darbiniekam.