3. februāra ārkārtas domes sēdē apstiprināja Limbažu novada pašvaldības 2015.gada budžeta projektu. Limbažu novada pašvaldības kopējie ieņēmumi 2015.gadā tiek plānoti 14 164 861,00 eiro, bet pamatbudžeta plānotie izdevumi ir 16 674 832 eiro.

Limbažu novada pašvaldības budžets ir sastādīts pamatojoties uz likumu „Par budžeta un finanšu vadību”, likumu „Par pašvaldībām”, „Par pašvaldību budžetiem”, „Par valsts budžetu 2015.gadam” un citiem ar pašvaldību saistītajiem normatīvajiem aktiem.

Limbažu novadam plānotais iedzīvotāju ienākuma nodoklis 2015.gadam ir 7 276 377,00 eiro, kas ir par 78 118,00 eiro vairāk kā 2014.gada fakts. Ņemot vērā iepriekšējā gada nesadalīto iedzīvotāju ienākuma nodokli, ko pašvaldība saņem 2015.gada sākumā, tad 2015.gada iedzīvotāju ienākuma nodokļa plāns ir 7 351 787,00 EURO eiro, kas ir par 153 528,00 eiro vairāk kā 2014.gada fakts.

Dotācijas no Pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fonda plāns 2015.gadā ir 1 702 859,11 eiro, kopumā dotācija no Pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fonda ir par 20 174,00 eiro lielāka kā 2014.gada fakts.

Nekustamā īpašuma nodoklis 2015.gadā tiek plānots 1 048 764,00 eiro, tai skaitā 110 001,00 eiro nekustamā īpašuma nodokļa iepriekšējo gadu parādu maksājumi. Nekustamā īpašuma nodokļa plāns 2015.gadā ir par 80 427,00 eiro mazāks nekā 2014.gada fakts.

Azartspēļu nodoklis 2015.gadā tiek plānots atbilstoši 2014.gada izpildei – 32 900,00 eiro. 2015.gadā pašvaldība plāno saņemt dotāciju 417 600,00 eiro, lai pašvaldība, vērtējot ieņēmumus pēc pašvaldības finanšu izlīdzināšanas, nodrošinātu finanšu nepieciešamības neizlīdzināmās apakšējās robežas 99% līmenī (2014.gada 23.decembra MK noteikumi Nr.813 „Kārtība, kādā 2015.gadā piešķir valsts budžeta dotāciju novadu pašvaldībām, lai nodrošinātu vērtētos ieņēmumus pēc pašvaldību finanšu izlīdzināšanas finanšu nepieciešamības neizlīdzināmās apakšējās robežas 99 procentu līmenī").

Limbažu novada pašvaldības kopējie ieņēmumi 2015.gadā tiek plānoti 14 164 861,00 eiro. 51,37% no visiem ieņēmumiem veido ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa, 32,02% - valsts budžeta transferti (transferti projektu īstenošanai, dotācijas no Pašvaldības Finanšu izlīdzināšanas fonda, mērķdotācijas izglītības iestādēm un pārējie valsts budžeta iestāžu transferti).

Limbažu novadā ir astoņas pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādes un viena pamata un vispārējās izglītības iestādes struktūrvienība. Kopumā šajās iestādēs uz 2015.gada 9.janvāri tika izglītoti 1680 izglītojamie, kas ir par deviņiem izglītojamajiem vairāk kā 2014.gada 2.janvārī un par sešiem izglītojamajiem vairāk kā 2013.gada 1.janvārī, sešas pirmskolas izglītības iestādes, viena mūzikas skola, viena mākslas skola, viena sporta skola, 16 bibliotēkas un vairāki muzeji, kultūras nami, sporta halles un sociālais dienests.

Limbažu novada pašvaldības 2015.gada pamatbudžeta plānotie izdevumi ir 16 674 832 eiro, no kuriem 25,44% ir plānoti izglītībai, 28,58% vispārējiem vadības dienestiem, 9,15% ir sociālo funkciju pildīšanai un 22,21% ir pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai. Novada administrācijas, lēmējvarai un pagasta pārvalžu uzturēšanai 2015.gadā plānoti līdzekļi 952 548,00 eiro apmērā, kas ir 51,37 eiro uz vienu iedzīvotāju.

2015.gada pamatbudžetā ir plānota rezerve 726 688,00 eiro saistībā ar tiesvedības procesu par Tranzītielas būvniecību.

Limbažu novada pašvaldības 2015.gada izdevumu plāna funkcionālo kategoriju (bez izdevumiem projektiem, mērķdotācijām un kredītu pamatsummas maksājumiem) lielākie pieaugumi ir vispārējiem valdības dienestiem, kas skaidrojams ar minimālās darba algas pieaugumu, kā arī plānotiem izdevumiem šajā kategorijā. Limbažu novada pašvaldības 2015.gada izdevumu plāns funkcionālās kategorijas pašvaldību teritorijas un mājokļu apsaimniekošanas jomā ir samazinājies, kas skaidrojams ar tiesvedības procesu par Tranzītielas būvniecību.

Finansējums ir samazinājies arī izglītības funkcijā, kas savukārt skaidrojams ar lielu finanšu līdzekļu ieguldījumu izglītības iestāžu infrastruktūras attīstībā 2014.gadā.

Izdevumu plāns pa funkcionālajām kategorijām ir pieaudzis atpūtas, kultūras un reliģijas funkcijai par 126 643,00 eiro, kas skaidrojams ar plānotajiem finanšu ieguldījumiem jaunās Limbažu galvenās bibliotēkas ēkas Parka ielā 23, Limbažos labiekārtošanai.

2015.gadā pašvaldības pamatbudžetā tiek ieplānoti vispārizglītojošo skolu budžetos mācību līdzekļiem un grāmatām vidēji 10,00 eiro uz 1 izglītojamo, zālēm, ķimikālijām un laboratorijas precēm – 1,50 eiro uz 1 izglītojamo, pirmskolas izglītības iestādēm (grupām) – vidēji 10,00 eiro uz 1 izglītojamo mācību līdzekļu iegādei.

No 2015.gada pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem pa ekonomiskajām kategorijām atalgojumam ir plānoti 39,53%, pakalpojumiem (sakaru, komunālie, iestādes uzturēšanas, informācijas tehnoloģijas un citi pakalpojumiem) ir plānoti 20,99%, pamatkapitāla veidošanai (nemateriālajiem ieguldījumiem, pamatlīdzekļiem, kapitālajiem remontiem un rekonstrukcijai) – 14,94%, valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām – 9,54%.

Limbažu novada pašvaldības saistības procentos no 2015.gada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem bez saņemtajiem valsts budžeta transfertiem dažādiem mērķiem, kārtējo izdevumu transfertiem un Valsts budžeta iestāžu uzturēšanas izdevumu transfertiem pašvaldībām ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanai 2015.gadā ir 8,54%, 2016.gadā – 7,067% un 2017.gadā – 8,01%.

2015.gada Limbažu novada pašvaldības pamatbudžetā ir paredzēti 24 000,00 eiro pabalstiem jaundzimušajiem, 150 eiro uz 1 jaundzimušo, kā arī 8 805,00 eiro subsīdijai biedrībai „Latvijas Sarkanais Krusts” zupas virtuves darbībai 2015.gadā; 6 320,00 eiro – pabalstiem Limbažu novada iedzīvotājiem, kuri sasnieguši 75, 80, 85, 90, 95 (15 eiro personai) un 100 gadu vecumu (145 eiro personai). 

Budžeta projektā ir paredzēts finansējums 10 000,00 eiro sporta aktivitātēm, 15 000,00 eiro programmai – „Augsti sasniegumi sportā”, kā arī ieplānoti 10 000,00 eiro NVO projektiem, 15 000,00 eiro Limbažu pilsētas publiskās slidotavas rekonstrukcijai, 20 000,00 eiro Limbažu pilsētas maza izmēra futbola laukuma labiekārtošanai, 50 000,00 eiro baseina Limbažu pilsētā tehniskā projekta aktualizācijai, kā arī finansējums 99158,00 eiro Limbažu Galvenās bibliotēkas labiekārtošanai jaunajās telpās Parka ielā 23, Limbažos.

2015.gada pašvaldības pamatbudžetā ir paredzēts finansējums 4978,00 eiro starptautiskā Akordeonistu festivāla rīkošanai, 7 000,00 eiro starptautisko nometņu organizēšanai bērniem mūzikas, mākslas un teātra jomā.
Pašvaldības pamatbudžetā ir paredzēts finansējums 10 000,00 eiro – projektam Limbažu pilsētas vēsturiskā centra ēku fasāžu un jumtu renovācijai, 10 000,00 eiro daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanai, 30 000,00 eiro kanalizācijas aku remontam Limbažu pilsētā.

Budžeta projektā ir paredzēts finansējums 20 000,00 eiro projektu konkursam – projektu konkursam „Atbalsts jauniešiem komercdarbības uzsākšanai”, 15 000,00 eiro konkursam daudzdzīvokļu māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un māju renovācijai.

2015.gada Limbažu novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumu plāns ir 662 604,00 eiro, no tiem mērķdotācija pašvaldības autoceļiem (ielām) ir 642 604,00 eiro un 20 000,00 eiro ir dabas resursu nodoklis. 2015.gada Limbažu novada pašvaldības speciālā budžeta izdevumu plāns ir 769 228,19 eiro.