Pieaugušo izglītotāji Limbažu novadā un piedāvātās izglītības programmas

Mājaslapa: www.limbazubiblioteka.lv
Tālrunis: +371 29283652
E-pasts: bronislava.sauka@limbazi.lv

Informālās izglītības iespējas:

Datoru lietotāji var papildināt pamatprasmes, atbalstu var saņemt arī  IT lietpratēji. Darbojas arī interešu grupas angļu valodas apguvei.

Mājaslapa: www.l3v.lv
Tālrunis: +371 28634456
E-pasts: l3v@limbazi.lv

Neformālās izglītības programmas: Stundu skaits

Angļu valoda (bez priekšzināšanām)

150

Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)

100

Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate)

100

Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Intermediate)

100

Krievu valoda (bez priekšzināšanām

150

Krievu valoda (ar priekšzināšanām)

100

Datorzinības (bez priekšzināšanām)

120

Datorzinības (ar priekšzināšanām)

120

Vācu valoda (bez priekšzināšanām)-

150

Vācu valoda (ar priekšzināšanām)-

100

Latviešu valodas pamati (bez priekšzināšanām)

28

Aiga Torima
Tālrunis: +371 26406875
E-pasts: aiga.torima@inbox.lv

Angļu valoda pieaugušajiem ar nelielām priekšzināšanām

120

Marija Vītola
Tālrunis: +371 26296067
E-pasts: vitolamarija@inbox.lv

Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā

3

Lūcija Sičevska
Tālrunis:+371 28366438
E-pasts: lucija.sicevska@gmail.com

Ģitārspēles pamati

52

Ineta Rudzīte
Tālrunis:+371 26118128
E-pasts: inet35@inbox.lv

Šūšanas apmācība (bez priekšzināšanām)

40

Šūšanas apmācība (ar priekšzināšanām)

40

Mājaslapa: www.limbazugimnazija.lv
Tālrunis: +371 64070795
E-pasts: gimnazija@limbazi.lv

Profesionālās pilnveides semināri: Stundu skaits

Skolēna izziņas darbību veicinoša matemātikas apguve sākumskolā

24

Mājaslapa: www.limbazumuzikasskola.lv/
Tālrunis: +371 28376786, +371 29421344
E-pasts: muzikasmakslasskola@limbazi.lv

Informālās izglītības iespējas:

Tiek piedāvātas papildu iespējas pieaugušajiem apgūt zināšanas vizuāli plastiskās mākslas un katra personīgās intereses jomā mākslas terapijas pozitīvajā gaisotnē.

Mājaslapa: www.profskola.lv
Tālrunis: +371 22018110; +371 29591838
E-pasts: info@profskola.lvlimbazi@rvt.lv

 

Pieaugušo apmācības programmas ESF projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”
(informācija mājaslapā: www.macibaspieaugusajiem.lv)
Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences atzīšana 3.profesionālā kvalifikācijas līmenī šādās profesijās:
Apdares darbu tehniķis;
Automehāniķis;
Būvizstrādājumu galdnieks.

Mājaslapa: www.llkc.lv
Tālrunis: +371 64023774, +371 29410357, +371 64023770
E-pasts: aigars.legzdins@llkc.lv

Neformālās izglītības programmas (akreditētās): Stundu skaits

Bioloģiskā lauksaimniecība

180 stundas

Lauksaimniecības pamati

170 stundas

Papildus tiek organizētas mācības   Lauksaimniecības blokā LAP 2014.-2020. apakšpasākuma
“Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros, LAD Līguma nr. LAD131118/P44

Mācību kursa nosaukums

Māc. kursa apj. (h)

Lauksaimnieciskās ražošanas ietekme uz vidi

32

(praktiskās nodarbības ārzemēs)

 

Ganāmpulku, novietņu un lauksaimniecības dzīvnieku reģistrēšana, apzīmēšana (dzīvnieka suga pēc izvēles)

16

Lauksaimniecības dzīvnieku labturības prasības ražojošās saimniecībās (dzīvnieka suga pēc izvēles)

24

Emisiju samazināšanas pasākumi lauksaimniecībā (nozare pēc izvēles). Izmaksu efektīvie siltumnīcefekta gāzu emisiju (SEG) ierobežojošie pasākumi ražošanas energoefektivitātes uzlabošanai un SEG samazināšanai uz produkcijas vienību

16

Integrētā augu audzēšanas sistēma un lauksaimnieciskā ražošana (specializācija pēc izvēles)

32

Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana

16

Bioloģiskā lauksaimniecība

160

Uz tirgu vērsta bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošana (lietpratējiem) (specializācija pēc izvēles)

24

Uz tirgu vērsta bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošana (specializācija pēc izvēles)

56

Laba lauksaimniecības prakse ūdens un augsnes resursu aizsardzībai (sējumu struktūra, sabalansēta augu mēslošana)

16

Inovācijas zaļās ražošanas jomā

16

Latvijas un citu valstu kooperatīvu formas, iespējas un pieredze (praktiskās nodarbības ārzemēs)

32

Kooperatīvu darbības attīstība, dažādošana un konkurētspējas palielināšana

16

Augšņu auglības uzlabošanas iespējas lauksaimnieciskā ražošanā (augu maiņa, tauriņziežu audzēšana, papuves)

16

Augu aizsardzības līdzekļu droša, agronomiski un ekonomiski pamatota lietošana

32

Meliorācijas sistēmas, to kopšana un uzturēšana

16

Piemērotu kultūraugu sugu, šķirņu un agrotehnikas izvēle atbilstoši Latvijas agro klimatiskajiem apstākļiem. (t.sk. augu šķirņu aizsardzība, selekcionāru tiesības) (specializācija pēc izvēles)

16

Kvalitatīvas un ekonomiski izdevīgas augkopības produkcijas ražošana (specializācija pēc izvēles)

16

Kvalitatīvas un ekonomiski izdevīgas lopkopības produkcijas ražošana (specializācija pēc izvēles)

16

Inovatīva lopkopības produkcijas ražošana (praktiskās nodarbības ārzemēs)

32

Lauksaimniecības dzīvnieku pārraudzība, vērtēšana, mākslīgā apsēklošana, olšūnu un embriju transplantācija (lietpratējiem) (dzīvnieku suga pēc izvēles)

16

Lauksaimniecības dzīvnieku pārraudzība, vērtēšana, mākslīgā apsēklošana, olšūnu un embriju transplantācija (dzīvnieku suga pēc izvēles)

32

Netradicionālo augu vai dzīvnieku audzēšana (augu vai dzīvnieku suga pēc izvēles)

16

Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu sagatavošana darbam un ekspluatācijai atbilstoši labai lauksaimniecības praksei

16

Kaujamo dzīvnieku labturības, gaļas produkcijas kvalitātes un kautķermeņu apstrādes kvalitatīvu procesu nodrošināšana

16

Mājalapa: www.buts.lv
Tālrunis: +371 27898037
E-pasts: cesis@buts.lv

Profesionālās pilnveides izglītības programmas: Stundu skaits

Pamatlīmeņa zināšanu programma par objekta ugunsdrošību atbildīgajiem darbiniekiem

160

Mazā biznesa organizēšana

160

Tūrisma produktu izstrāde

160

Projektu vadība

160

Profesionālās tālākizglītības programmas:

Aprūpētājs

480

Klientu apkalpošanas operators

480

Šuvējs

480

Lokmetinātājs metināšanā ar iekārtu aktīvās gāzes vidē (MIG)

480

Neformālās izglītības programmas:

Datu analīze un pārskatu sagatavošana ar MS Excel

40

Daiļdārzniecība un ainavu plānošana 

60

Grāmatvedības pamati

80

Angļu valoda bez priekšzināšanām

80

Mājaslapa: www.egocentrs.lv
Tālrunis: +371 29354101
E-pasts: ego@egocentrs.lv

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas-kurss:

Stundu skaits

Metodiskā darba organizācija skolā un pirmsskolā

8

Pedagogu “izdegšanas sindroms” un tā pārvaldīšana

8

Improvizācijas spēļu metodikas izmantošana pedagoģiskajā procesā

12

Mācību procesa organizēšana izglītojamiem, kuriem ir vidēji smagi un smagi garīgās attīstības traucējumi

36

Disciplīnas nodrošināšanas pamatprincipi izglītības iestādē

12

Mūsdienīga mācību procesa īstenošana skolēniem ar speciālām vajadzībām speciālās izglītības skolās

36 un 24

Pedagoģiskā procesa organizācija izglītības iestādē, kurā mācās izglītojamie ar mācīšanās grūtībām un speciālām vajadzībām

12, 24 un 36

Kursi Mācību procesa īstenošana vispārizglītojošās skolās skolēniem ar mācīšanās grūtībām un speciālām vajadzībām

24

Literāru pasākumu veidošana, pielietojot improvizācijas spēļu metodiku

12

Angļu valodas izruna un tās mācīšanas metodes

10

PII Mācību procesa nodrošināšana izglītojamiem ar speciālām vajadzībām pirmsskolā

12

Uzvedības problēmas un to risinājumi sākumskolā

12

Klases audzinātāja rokasgrāmata „Mainīsimies un augsim kopā ar bērniem!”

8

Individuālā izglītības plāna izstrāde skolēniem ar mācīšanās traucējumiem un speciālām vajadzībām

12

Pedagoģiskās palīdzības iespējas izglītojamiem ar mācīšanās grūtībām un uzvedības traucējumiem

12

Pedagogu un vecāku sadarbība bērnu personības attīstībai labvēlīgas vides nodrošināšanai pirmsskolas izglītības iestādē.

12

KURSI „Līme, šķēres, papīrītis” – krāsaino iespieddarbu izmantošana tēlotājdarbībā integrētajā mācību procesā”

12

Konfliktu risināšana un profilakse

12

Bērna   emocionālā un sociālā audzināšana pirmsskolā, kas veicina bērna emociju, domu un uzvedības apzināšanu, spēju saprast citus un veidot pozitīvas attiecības

10

Mūsdienīga mācību procesa organizēšana atbilstoši kompetenču pieejai skolēniem ar speciālām vajadzībā iekļaujošā vidē

12

Kompetenču lietpratības pieeja pedagoģiskajā procesā pirmsskolas vecuma bērniem M.Montesori sagatavotā vidē

10

Pratību pamatu veidošana valodu un matemātikas mācību jomās

10

Matemātika lietpratībā balstītā mācību procesā pirmsskolā

12

Metodiskā darba vadīšana un organizēšana pirmsskolā. Dokumentācija.

10

Drāmas kā metodes pielietojums valodas, literatūras un svešvalodas mācību stundās

12

Pedagoģiskā procesa īstenošana atbilstoši kompetenču pieejai skolēniem ar speciālām vajadzībām, izmantojot dabas materiālus  

12

Konfliktu risināšana un profilakse

12

Profesionālās pilnveides semināri:

„Bibliotēku novadpētniecība- pamati un aktualitātes”

8

Improvizācijas spēļu metodikas izmantošana bibliotekāra darbā

8

Sabiedriskās attiecības kultūras iestādēs. Sadarbība ar medijiem

8

Semināra nodarbība „Radošums un tā izpausmes darbā ar bērniem un pieaugušajiem bibliotēkā”

8

Pasākumu vadīšana – aisberga neredzamā puse

8

Prātīgas un neprātīgas idejas dažādu svētku, pasākumu organizēšanā un to vizuālā noformēšanā

8

Praktisks seminārs “101 ideja radošo darbnīcu un spēļu organizēšanā dažādos pasākumos”

8

Izstāžu menedžments un dizains

8

Kolektīva saliedēšanas metodes

8

Darbs ar atkarīgām personām

8

Jaunākās tendences- veiksmes stāsti organizācijas tēla veidošanā

8

Efektīvas saskarsmes veidošana darbā ar klientiem

8

Veiksmīgas prezentācijas prasmes

8

Komandas veidošana un saliedēšana

8

Darbs ar grūtajiem klientiem

8

Efektīva laika plānošana

8

Savu iekšējo resursu atjaunošanas rokasgrāmata

8

Komunikācijas māksla ar sevi un citiem

8

Savu iekšējo resursu atjaunošana vai kā bez stresa lietderīgi vadīt savu dzīves un darba laiku

8

Emocionālā inteliģence- efektīvas komunikācijas pamats

8

„Vārda spēks”

8

Mājaslapa: www.abc.edu.lv
Tālrunis: +371 20231140
E-pasts: abc@abc.edu.lv

Neformālās izglītības programmas:

Stundu skaits

GoogleAdwords kampaņu organizēšana

32

Datorprogrammas interjera noformējumam

(SweetHome3D, sketchUP,CorelDraw) pamati     

150

Krievu valoda (bez priekšzināšanām)

150

Angļu valoda (bez priekšzināšanām)        

100

Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower intermediate)

120

Datorzinības (ar priekšzināšanām)

100

Angļu valoda (ar priekšzināšanām)          

100

Tālākizglītības programmas:

 

Metālapstrāde (TIG)      

480

Metālapstrāde (MIG)

480

Metālapstrāde (MMA)  

480

Metālapstrāde (MAG)   

480

Administratīvie un sekretāra pakalpojumi

640

Administratīvie un sekretāra pakalpojumi (kvalifikācija - Lietvedis)

480

Profesionālās pilnveides izglītības programmas:

 

Lokmetināšanas pamati metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)

160

Lokmetināšanas pamati metināšanā ar mehanizēto iekārtu inertās gāzes vidē (MIG)

160

Lokmetināšanas pamati metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG),

160

Rokas lokmetināšanas (MMA) pamati    

160

Projektu vadība

160

Darba aizsardzības un ugunsdrošības programmas:

 

Darba aizsardzība atbildīgajiem speciāliestiem (stropētājs, darbs augstumā, elektrokrāvēja vadītājs,sastatņu montāža, apmācība darbam ar krūmgriezi un motorzāģi,apkures krāšņu kurināšana,atbildīgais speciālists par katliekārtām, celtņa operatori.

6

Darba aizsardzība un drošība

60

Ugunsdrošība – pamatlīmeņa kurss

20

Ugunsdrošība darba aizsardzība

160

Pirmās palīdzības apmācības:

 

Pirmā palīdzība

12

Pirmā palīdzība

15

 

Mājaslapa: www.limbazufilcs.lv
Tālrunis: +371 20030380
E-pasts: limbazufilcs@gmail.com

Informālās izglītības iespējas:

Daudzveidīga interešu izglītība pieaugušajiem.

Mājaslapa: www.limbazulauvas.lv
Tālrunis: +371 26405569
E-pasts: limbaziem@gmail.com

Mājaslapa: www.jurkante.lv
Tālrunis: +371 29427095
E-pasts: dzintra@jurkante.lv

Mājaslapa: www.brasla.lv
Tālrunis: +371 26137342
E-pasts: liga@brasla.lv

Mājaslapa: www.meslimbazi.lv
Tālrunis: +371 28314445
E-pasts: mes_nakotnei.@inbox.lv

Tālrunis: +371 26465813
E-pasts: yolantarabante@inbox.lv

Tālrunis: +371 26171086
E-pasts: zvine.mara@inbox.lv

Tālrunis: +371 26513099
E-pasts: dainisjurka@inbox.lv

Tālrunis: +371 29220508
E-pasts: annabranka@inbox.lv

Tālrunis: +371 26465813
e-pasts: yolantarabante@inbox.lv

Tālrunis: +371 26419301
E-pasts: zinta.medne@skulte.lv

Tālrunis: +371 29109324
E-pasts: intaluse@inbox.lv
Adrese: Vidrižu pagasts “Kalnavoti”

Tālrunis: +371 29434375
Adrese: Limbažu pag. “Jaunsilāres”

Tālrunis: +371 28641220
E-pasts: jolkina2@inbox.lv
Adrese: Skulte, “Pagastnams”

Tālrunis: +371 20281010
E-pasts: lades_vitoli@limbazi.lv

Mājaslapa: www.lpmc.lv
Tālrunis: +371 67551217; +371 29111659