aug2

Ik gadu caur dažādām atbalsta programmām Limbažu novada pašvaldība piešķir līdzfinansējumu, gan iedzīvotāju, gan biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju iniciatīvu īstenošanai.

baneris


Ir izsludināts Limbažu novada pašvaldības ideju konkurss “Kādam būt Limbažu novada jaunajam ģerbonim?” ar mērķi izraudzīt pārdomātas, izteiksmīgas un mākslinieciski augstvērtīgas idejas Limbažu novada ģerboņa izstrādei, lai veicinātu Limbažu novada atpazīstamību, kā arī sekmēt sabiedrības līdzdalību un iesaisti Limbažu novada simbolikas izstrādē un piederības sajūtu Limbažu novadam.

Piedalīties konkursā aicinātas gan fiziskas, gan juridiskas personas, iesniedzot savu darbu par ģerboņa idejas variantu, iekļaujot ģerboņa idejas aprakstu un vizuālo attēlojumu, līdz 2023. gada 31. janvārim. Konkursā iesūtītos darbus izvērtēs Ģerboņa izstrādes darba grupa, kas pēc konkursa rezultātu apkopošanas, izvirzīs labāko iesniegto ideju, piešķirot naudas balvu 500 eiro vērtībā.

Limbažu novada ģerboņa ideju varianti pēc konkursa noslēgšanas tiks iesniegti māksliniekiem, kuri, atbilstoši heraldikas nosacījumiem, izstrādās Limbažu novada ģerboni.

Ar plašākām konkursa prasībām iespējams iepazīties nolikumā “Kādam būt Limbažu novada jaunajam ģerbonim?”, kas ir brīvi pieejams Limbažu novada tīmekļvietnē www.limbazunovads.lv sadaļā “Projektu konkursi, atbalsts NVO”. Papildus paskaidrojumus iespējams saņemt Limbažu novada pašvaldībā, rakstot e-pastu komunikacija@limbazunovads.lv vai zvanot pa tālruni (+371) 26545574 (Ilga Tiesnese, Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja).

 

 

Pašvaldība konkursu organizē ar mērķi:

 • nodrošināt bērnu un jauniešu nometņu norisi, un veicināt to pieejamību;
 • sniegt atbalstu bērniem un jauniešiem prasmju un kompetenču apguvē, labizjūtas un socializēšanās sekmēšanā, spēju un talantu izkopšanā, kā arī akadēmisko zināšanu nepilnību novēršanā, kas radušies attālināta mācību procesa rezultātā;
 • sniegt atbalstu bērnu un jauniešu likumiskajiem pārstāvjiem Covid-19 pandēmijas radītās krīzes seku mazināšanā.

Projekta mērķa grupa ir bērni un jaunieši no 7 līdz 18 gadiem (ieskaitot), kuri primāri atbilst šādiem kritērijiem:

 • sociālā riska grupas bērni un jaunieši (maznodrošinātie, no daudzbērnu ģimenēm, ar mācīšanās, uzvedības, psihoemocionālajiem traucējumiem, ārpusģimenes aprūpē esošie bērni u.c.);
 • bērni un jaunieši ar speciālām vajadzībām (var nepiemērot noteikto maksimālo vecuma ierobežojumu);
 • bērni un jaunieši, kuri ir tikuši ierobežoti savu spēju un talantu izkopšanā, individuālo kompetenču pilnveidē un kolektīvajā darbībā valstī noteikto epidemioloģisko ierobežojumu dēļ.

Nometnes saturs tematiski un mērķtiecīgi jāveido tā, lai sniegtu atbalstu bērniem un jauniešiem šādos virzienos:

 • mācību saturā balstītu tēmu apguve, piemēram, dabaszinību, vēstures, valodu nometnes u.tml.;
 • bērnu un jauniešu spēju un talantu izkopšana interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības jomās (mākslā, mūzikā, dejā, sportā, tehniskajā jaunradē u.c.), kā arī līdzdalība Dziesmu un deju svētku tradīcijas  saglabāšanas procesā;
 • caurviju prasmju un “soft skills” jeb komunikācijas, saskarsmes, komandas darba, līderu prasmju, problēmu risināšanas un sociāli emocionālo prasmju pilnveide;
 • bērnu un jauniešu fizisko aktivitāšu un veselīga dzīves veida paradumu veidošana.

Limbažu novada pašvaldības bērnu un jauniešu nometņu līdzfinansēšanas projektu konkursa nolikums

Pieteikuma veidlapa

Projektu pieteikumi jāiesniedz līdz 2021. gada 16. jūlijam drukātā formā latviešu valodā vienā eksemplārā aizlīmētā aploksnē, nosūtot tos pa pastu vai iesniedzot personiski pašvaldības (adrese: Rīgas iela 16, Limbaži, Limbažu novads, LV – 4001) Klientu apkalpošanas centrā  vai elektroniski parakstītus ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz e-pastu: dome@limbazi.lv.

Iesniegtos projektu pieteikumus vērtēs Limbažu novada pašvaldības bērnu un jauniešu nometņu līdzfinansēšanas projektu konkursa vērtēšanas komisiju šādā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētājs:

 • Sigita Upmale – Limbažu novada Centrālās administrācijas Izglītības un kultūras nodaļas vadītāja;

Locekļi:

 • Ilze Kapmale - Limbažu novada Alojas administrācijas Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītāja;
 • Regīna Tamane – Limbažu novada domes deputāte;
 • Marta Dance - Salacgrīvas jaunatnes un uzņēmējdarbības iniciatīvu centra “BĀKA” jaunatnes lietu speciāliste;
 • Madara Skrastiņa - Limbažu Bērnu un jauniešu centra struktūrvienības “Jauniešu centrs” jaunatnes lietu speciāliste.

Līdzfinansējums var tikt piešķirts fizisko personu īpašumā esošo dzīvojamo māju elektroenerģijas pieslēgumu projektēšanai un izveidei, kuras atbilst šādiem nosacījumiem:

 • atrodas Limbažu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā;
 • dzīvojamai mājai nav izbūvēts patstāvīgs elektroenerģijas pieslēgums, bet tiek izmantots valsts vai pašvaldības iestādes elektroenerģijas pieslēgums, izmantojot starpskaitītāju;
 • dzīvojamās mājas īpašniekam nav parāds par elektroenerģiju un nekustamā īpašuma nodokļa parāds (pamatparāds un nokavējuma nauda) par attiecīgajā dzīvojamā mājā esošajām telpu grupām, dzīvojamajai mājai piesaistītajām palīgēkām vai dzīvojamajai mājai piesaistīto zemes gabalu attiecīgajā taksācijas gadā, kurā tiek iesniegts līdzfinansējuma pieprasījums.

Atbalstāmās un neatbalstāmās izmaksas

Dzīvojamām mājām elektroenerģijas pieslēgumu izbūves atbalstāmās izmaksas ir šādas:

 • elektroenerģijas pieslēguma projekta izstrāde saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
 • elektroenerģijas pieslēguma izbūve līdz sadalei, saskaņā ar izstrādāto projektu.

Neatbalstāmās izmaksas ir šādas:

 • izmaksas, kas saistītas ar pieteikuma līdzfinansējuma saņemšanai sagatavošanu, t.sk. konsultāciju pakalpojumi;
 • dzīvojamās mājas iekšējo tīklu projektēšana un izbūve;
 • citas izmaksas, kas Nolikumā nav noteiktas kā atbalstāmās izmaksas.

Līdzfinansējuma apjoms un kārtība

Pašvaldības līdzfinansējuma kopējais apjoms vienas dzīvojamās mājas elektroenerģijas pieslēguma izbūvei ir ne lielāks kā 70 % (septiņdesmit procenti) no kopējām atbalstāmajām izmaksām un nepārsniedz 5000,00 EUR (pieci tūkstoši eiro, 00 centi).
Elektroenerģijas pieslēguma izbūvētāja līdzfinansējuma kopējais apjoms vienas dzīvojamās mājas elektroenerģijas pieslēguma izbūvei ir 50 % (piecdesmit procenti) no pieslēguma izbūves izmaksām.
Dzīvojamās mājas īpašnieku, kas pretendē uz līdzfinansējumu (turpmāk – pretendents), pašu finansējuma kopējais apjoms dzīvojamās mājas elektroenerģijas pieslēguma izbūvei nedrīkst būt mazāks kā 30 % (trīsdesmit procenti) no kopējām atbalstāmajām izmaksām.
Pašvaldības līdzfinansējuma saņēmējam dzīvojamās mājas elektroenerģijas pieslēguma izbūvi veic AS “Sadales tīkls”.

 

Konkursa mērķis ir veicināt Limbažu pilsētas vēsturiskā centra ēku īpašnieku, apsaimniekotāju un iedzīvotāju atbildību par sava nekustamā īpašuma vizuālo un tehnisko stāvokli, atjaunot kultūrvēsturiskā mantojuma objektus, uzlabot vides kvalitāti un izcelt arhitektoniskās vērtības.

Konkursā var piedalīties: ēku īpašnieki, apsaimniekotāji un iedzīvotāju grupas, kuru nekustamais īpašums atrodas Limbažu pilsētas vēsturiskā centrā, Cēsu ielā, posmā no Baumaņu Kārļa laukuma līdz Zāles ielai, Ģildes ielā, Burtnieku ielā, posmā no Baumaņu Kārļa laukuma līdz Lībiešu ielai, Lībiešu ielā, Parka ielā, posmā no Baumaņu Kārļa laukuma līdz Mazā parka ielai, Dārza ielā, posmā no Jūras ielas līdz Jaunai ielai, Jaunā ielā, posmā no Jūras ielas līdz Parka ielai, Mazā Parka ielā, Jūras ielā, posmā no Baumaņu Kārļa laukuma līdz Ievu ielai un Pļavu ielā.

Konkursa ietvaros kopējais pieejamais finansējums ir 20 000 EUR, tajā skaitā ēku fasāžu renovācijai un jumtu renovācijai.

Viena projekta īstenošanai vienam īpašumam piešķirtais pašvaldības finansējums var būt līdz 7000 EUR, tajā skaitā ēku fasāžu renovācijai – līdz 2000 EUR, un jumta renovācijai līdz 5000 EUR.

Vēršam uzmanību, ka no piešķirtā finansējuma īpašniekiem, kas ir privātpersonas, tiks ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis.

Iesniegtie projekti tiks vērtēti pēc šādiem kritērijiem:

 • ēkas vēsturiskā nozīme;
 • ēkas novietojums pilsētvidē, stūra apbūve, atrašanās tūrisma maršrutā;
 • ēkas būvniecības periods no 18.gs. otrās puses līdz 19.gs. beigām;
 • pašu ieguldījums;
 • veicamo darbu apjoms.

Projekta pieteikuma veidlapa (tajā skaitā budžets) jāiesniedz papīra formātā vai ar e-parakstu nosūtot uz e-pastu: dome@limbazi.lv. Ja projekta pieteikuma veidlapa tiek iesniegta papīra formātā, tad veidlapa kopā ar budžetu bez citiem pielikumiem iesniegšanas dienā jānosūta arī uz e-pastu: dome@limbazi.lv.

Projekta pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2021.gada 6. aprīlis līdz plkst.15:00. Projekti, kas saņemti pēc norādītā laika, netiks izskatīti.

Kvalitatīvai projektu sagatavošanai pieejama šāda papildu informācija: konsultācijas un papildu informācija pa telefonu 28622379 (Gundars Plešs, e-pasts: gundars.p@inbox.lv) vai pa telefonu (Aiva Miškovska, e-pasts: aiva.miskovska@limbazi.lv).