Limbažu novada pašvaldība rīko mutisku izsoli nomas tiesībām uz nedzīvojamu telpu Nr. 2 ar platību 15,9 m2, kas atrodas Ambulances ielā 1, Pāles pagastā, Limbažu novadā, kadastra numurs 6668 001 0151.

Nomas objekta lietošanas mērķis – biroja telpas.     

Izsoles ierosinātājs – Limbažu novada pašvaldība.

Izsoles sākumcena ir –1,00 EUR/m2 (viens  eiro un 0 centi par kvadrātmetru).

Dalības maksa izsolē – 10.00 EUR (desmit eiro).

Izsoles solis ir 0,10 EUR (desmit centi) par vienu m2 .

Maksāšanas līdzeklis – nauda.

Iznomāšanas termiņš tiek noteikts 3 gadi.

Pieteikums dalībai izsolē, dalības maksu apliecinoši dokumenti un citi dokumenti, kas minēti izsoles noteikumos, jāiesniedz līdz 2023.gada 20.septembrim, plkst.1700 Limbažu novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā 1.stāvā, Rīgas ielā 16, Limbažos.

Izsole notiks 2023.gada 22. septembrī plkst.1000 Limbažu novada pašvaldības administratīvās ēkas mazajā zālē, 1.stāvā, Rīgas ielā 16, Limbažos.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Limbažu novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.limbazunovads.lv sadaļā “Izsoles, konkursi”.

Tālrunis uzziņām 64024986, 20251353.

Limbažu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē nekustamo īpašumu

Šalkas -24, Ozolmuiža, Brīvzemnieku pagasts, Limbažu novadā, kas sastāv no dzīvokļa Nr. 24 – 71,3 m2 platībā, 658/21358 kopīpašuma domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu: 6648 006 0080 001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 6648 006 0080– IZSOLES OBJEKTS

Atsavināšanas ierosinātājs – Limbažu novada pašvaldība

Maksāšanas līdzeklis – nauda

IZSOLES OBJEKTA sākumcena ir – 3000,00 EUR (trīs tūkstoši eiro)

Izsoles nodrošinājums – 300,00 EUR (trīs simti eiro)

Dalības maksa izsolē – 40,00 EUR (četrdesmit eiro)

Izsoles solis – 100,00 EUR (viens simts eiro)

Pieteikumi dalībai izsolē jāiesniedz līdz 2023.gada 5. oktobra, plkst.1700 Limbažu novada pašvaldības Alojas apvienības pārvaldē, Jūras ielā 13, Alojā.

Izsoles pretendentiem līdz 2023.gada 5. oktobra, plkst.1700 jāieskaita Limbažu novada pašvaldības kontā AS „Swedbank”, bankas kods HABALV22, konta Nr. LV12HABA0551026085817 dalības maksu – 40,00  EUR  un nodrošinājuma naudu 300,00 EUR apmērā no izsoles objekta nosacītās cenas ar norādi „Izsoles nodrošinājums un dalības maksa izsolei Šalkas -24, Ozolmuiža”

Izsole notiks 2023.gada 9. oktobrī plkst.1430 Limbažu novada pašvaldības Alojas apvienības pārvaldē, Jūras ielā 13, Alojā

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Limbažu novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.limbazunovads.lv sadaļā “Izsoles, konkursi”.

Tālrunis uzziņām 25749113

Limbažu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē nekustamo īpašumu

Ābeles-17, Puikule, Brīvzemnieku pagasts, Limbažu novadā, kas sastāv no dzīvokļa Nr. 17 – 75,4 m2 platībā, 754/12232 kopīpašuma domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu: 6648 001 0265 001un zemes ar kadastra apzīmējumu 6648 001 0265 – IZSOLES OBJEKTS

Atsavināšanas ierosinātājs – Limbažu novada pašvaldība

Maksāšanas līdzeklis – nauda

IZSOLES OBJEKTA sākumcena ir – 3800,00 EUR (trīs tūkstoši astoņi simti eiro)

Izsoles nodrošinājums – 380,00 EUR (trīs simti astoņdesmit eiro)

Dalības maksa izsolē – 40,00 EUR (četrdesmit eiro)

Izsoles solis – 100,00 EUR (viens simts eiro)

Pieteikumi dalībai izsolē jāiesniedz līdz 2023.gada 5. oktobra, plkst.1700 Limbažu novada pašvaldības Alojas apvienības pārvaldē, Jūras ielā 13, Alojā.

Izsoles pretendentiem līdz 2023.gada 5. oktobra, plkst.1700 jāieskaita Limbažu novada pašvaldības kontā AS „Swedbank”, bankas kods HABALV22, konta Nr. LV12HABA0551026085817 dalības maksu – 40,00 EUR un nodrošinājuma naudu 380,00 EUR apmērā no izsoles objekta nosacītās cenas ar norādi „Izsoles nodrošinājums un dalības maksa izsolei Ābeles-17, Puikule”

Izsole notiks 2023.gada 9. oktobrī plkst.1400 Limbažu novada pašvaldības Alojas apvienības pārvaldē, Jūras ielā 13, Alojā

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Limbažu novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.limbazunovads.lv sadaļā “Izsoles, konkursi”.

Tālrunis uzziņām 25749113

Pilnvarojuma līguma slēgšanai par pilnvarojumu organizēt licencēto makšķerēšanu un  vēžošanu Limbažu novada pašvaldībai piederošajā Vitrupes upes posmā.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 25.08.2023. plkst.16.00

Nolikums

Līgums

Lēmums

Daļai no zemes gabala Plikši, Braslavas pagasts, kadastra apzīmējums 6644 004 0194, 3,8 ha platībā. Nomas maksa gadā - EUR 338,00 bez PVN.

Zemes nomas līgums tiks slēgts ar termiņu uz 6 gadiem.

Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā, rakstot iesniegumu, adresētu Limbažu novada pašvaldības Alojas apvienības pārvaldei: e-pasts aloja@limbazunovads.lv līdz 2023. gada 7. augustam. Papildus informācija pa tālr. 25749113.

Ja tiks saņemti vairāki iesniegumi ar vēlmi nomāt konkrētu zemes gabalu, tiks rīkota zemes gabala nomas tiesību izsole, kā arī konkrētais nomnieks kompensēs iznomātājam pieaicinātā sertificēta vērtētāja atlīdzības summu, kas ir EUR 60,50.

1. īpašumā Pērnavas iela 26, Salacgrīvā īpašuma kadastra Nr. 6615 002 0060, zemes vienības kadastra apz. 6615 002 0061, 2. kvartāla 3.nogabalā ar cirtes veidu – kopšanas cirte, izcērtamā platība 0,19 ha, izcērtamais koksnes apjoms kopā 5,9 m3;

2. īpašumā Pērnavas iela 30, Salacgrīvā īpašuma kadastra Nr. 6615 010 0071, zemes vienības kadastra apz. 6615 002 0127, 623. kvartāla 3.nogabalā ar cirtes veidu – kopšanas cirte, izcērtamā platība 0,17 ha, izcērtamais koksnes apjoms kopā 2,11 m3;

3. īpašumā Viļņu iela 30, Salacgrīvā īpašuma kadastra Nr. 6615 001 0043, zemes vienības kadastra apz. 6615 002 0125, 2. kvartāla 2. nogabalā ar cirtes veidu – kopšanas cirte, izcērtamā platība 0,38 ha, izcērtamais koksnes apjoms kopā 16,74 m3, (turpmāk kopā saukts– IZSOLES OBJEKTS.

 IZSOLES OBJEKTA nosacītā cena (izsoles sākumcena) – 1 220,00 EUR (viens tūkstotis divi simti divdesmit euro un 00 centi).

Izsoles solis – 50,00 EUR (piecdesmit euro).

Tālrunis informācijai 26656289, 20220540, e-pasts: salacgriva@limbazunovads.lv

Pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, 20 (divdesmit) dienu laikā no izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma jāiemaksā dalības maksa EUR 40,00 un nodrošinājuma nauda 10 % apmērā no IZSOLES OBJEKTA nosacītās izsoles sākumcenas, ar norādi „Izsoles nodrošinājums elektroniskai cirsmu izsolei īpašumos Pērnavas ielā 26, Pērnavas ielā 30 un Viļņu ielā 30, Salacgrīvā, Limbažu novadā”, Limbažu novada pašvaldības norēķinu kontā: A/s SEB banka, kods UNLALV2X, konta Nr. LV71 UNLA 0013 0131 3084 8.

Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 2023. gada 10. augusta plkst.13:00 un noslēdzas 2023. gada 30. augustā plkst. 13:00. Izsoles pretendenti iesniedz pieteikumu izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv līdz 2023. gada 20. augustam.

Limbažu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē nekustamo īpašumu

Cepļu iela 9-10, Staicelē, Limbažu novadā, kas sastāv no dzīvokļa Nr. 10 – 20,8 m2 platībā, 2076/40088 kopīpašuma domājamām daļām no būvēm ar kadastra apzīmējumiem: 6617 001 0180, 6617 001 0180 002– IZSOLES OBJEKTS

Atsavināšanas ierosinātājs – Limbažu novada pašvaldība

Maksāšanas līdzeklis – nauda

IZSOLES OBJEKTA sākumcena ir – 1300,00 EUR (viens tūkstotis trīs simti eiro)

Izsoles nodrošinājums – 130,00 EUR (viens simts trīsdesmit eiro)

Dalības maksa izsolē – 40,00 EUR (četrdesmit eiro)

Izsoles solis – 100,00 EUR (viens simts eiro)

Pieteikumi dalībai izsolē jāiesniedz līdz 2023.gada 18. augusta, plkst.1500 Limbažu novada pašvaldības Alojas apvienības pārvaldē, Jūras ielā 13, Alojā.

Izsoles pretendentiem līdz 2023.gada 18. augusta, plkst.1500 jāieskaita Limbažu novada pašvaldības kontā AS „Swedbank”, bankas kods HABALV22, konta Nr. LV12HABA0551026085817 dalības maksu – 40,00  EUR  un nodrošinājuma naudu 130,00 EUR apmērā no izsoles objekta nosacītās cenas ar norādi „Izsoles nodrošinājums un dalības maksa izsolei Cepļu iela 9-10, Staicele”

Izsole notiks 2023.gada 21. augustā plkst.1400 Limbažu novada pašvaldības Alojas apvienības pārvaldē, Jūras ielā 13, Alojā

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Limbažu novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.limbazunovads.lv sadaļā “Izsoles, konkursi”.

Tālrunis uzziņām 25749113

Limbažu novada pašvaldība rīko mutisku izsoli nomas tiesībām uz nekustamo īpašumu “Pociema skola”, Katvaru pagastā, Limbažu novadā, daļa, kas sastāv no zemes ar kadastra apzīmējumu 6652 004 0452, 2,39 ha platībā, skolas ēkas (6652 004 0189 004) 450 m2 platībā un šķūņa (6652 004 0189 006) 77,5 m2 platībā. Nomas objekta lietošanas mērķis – kultūra, izglītība, tūrisms.

Izsoles ierosinātājs – Limbažu novada pašvaldība.

Izsoles sākumcena ir – 256,00 EUR mēnesī(divi simti piecdesmit seši eiro) mēnesī, neskaitot pievienotās vērtības nodokli.

Dalības maksa izsolē – 10.00 EUR.

Izsoles solis ir 20,00 EUR (divdesmit eiro).

Maksāšanas līdzeklis – nauda.

Iznomāšanas termiņš tiek noteikts 1 gads.

Pieteikums dalībai izsolē, dalības maksu apliecinoši dokumenti un citi dokumenti, kas minēti izsoles noteikumos, jāiesniedz līdz 2023.gada 2.augustam, plkst.1700 Limbažu novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā 1.stāvā, Rīgas ielā 16, Limbažos.

Izsole notiks 2023.gada 4. augustā plkst.1100 Limbažu novada pašvaldības administratīvās ēkas mazajā zālē, 1.stāvā, Rīgas ielā 16, Limbažos.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Limbažu novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.limbazunovads.lv sadaļā “Izsoles, konkursi”.

Tālrunis uzziņām 20251353, 20276070.

Limbažu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Jaunpūcītes”, Katvaru pagasts, Limbažu novads, kadastra numurs 66520040483, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 66520040363, 0.3857 ha kopplatībā.

Atsavināšanas ierosinātājs – Limbažu novada pašvaldība.

Nekustamā īpašuma sākumcena ir 1900.00 EUR.

Maksāšanas līdzeklis – nauda.

Izsoles nodrošinājums – 190.00 EUR.

Dalības maksa izsolē – 40.00 EUR.

Izsoles solis – 100.00 EUR.

Samaksa par nekustamo īpašumu pilnā apmērā jāveic 30 (trīsdesmit) dienu laikā no izsoles dienas.

Pieteikumi dalībai izsolē, izsoles nodrošinājuma un dalības maksu apliecinoši dokumenti jāiesniedz līdz 2023. gada 2. augustam, plkst. 1700 Limbažu novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā 1.stāvā, Rīgas ielā 16, Limbažos.

Izsole notiks 2023. gada 4. augustā plkst. 1030 Limbažu novada pašvaldības administratīvās ēkas mazajā zālē, 1.stāvā, Rīgas ielā 16, Limbažos.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Limbažu novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.limbazunovads.lv sadaļā “Izsoles”.

Tālrunis uzziņām 29252432, 29499639.

Limbažu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Rāpuļi”, Umurgas pagasts, Limbažu novads, kadastra numurs 66800010344, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 66800010344, 2.41 ha platībā.

Atsavināšanas ierosinātājs – Limbažu novada pašvaldība.

Nekustamā īpašuma sākumcena ir 7200.00 EUR.

Maksāšanas līdzeklis – nauda.

Izsoles nodrošinājums – 720.00 EUR.

Dalības maksa izsolē – 40.00 EUR.

Izsoles solis – 100.00 EUR.

Samaksa par nekustamo īpašumu pilnā apmērā jāveic 30 (trīsdesmit) dienu laikā no izsoles dienas.

Pieteikumi dalībai izsolē, izsoles nodrošinājuma un dalības maksu apliecinoši dokumenti jāiesniedz līdz 2023. gada 2. augustam, plkst. 1700 Limbažu novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā 1.stāvā, Rīgas ielā 16, Limbažos.

Izsole notiks 2023. gada 4. augustā plkst. 1000 Limbažu novada pašvaldības administratīvās ēkas mazajā zālē, 1.stāvā, Rīgas ielā 16, Limbažos.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Limbažu novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.limbazunovads.lv sadaļā “Izsoles”.

Tālrunis uzziņām 29252432, 29499639.

Limbažu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Līdaviņas”, Limbažu pagasts, Limbažu novads, kadastra numurs 6664 011 0212, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6664 011 0114, 0.44 ha platībā.

Atsavināšanas ierosinātājs – Limbažu novada pašvaldība.  

Nekustamā īpašuma sākumcena ir 2400.00 EUR.

Maksāšanas līdzeklis – nauda.

Izsoles nodrošinājums – 240.00 EUR.

Dalības maksa izsolē – 40.00 EUR.

Izsoles solis – 100.00 EUR.

Samaksa par nekustamo īpašumu pilnā apmērā jāveic 30 (trīsdesmit) dienu laikā no izsoles dienas.

Pieteikumi dalībai izsolē, izsoles nodrošinājuma un dalības maksu apliecinoši dokumenti jāiesniedz līdz 2023. gada 2. augustam, plkst. 1700 Limbažu novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā 1.stāvā, Rīgas ielā 16, Limbažos.

Izsole notiks 2023. gada 4. augustā plkst. 1045 Limbažu novada pašvaldības administratīvās ēkas mazajā zālē, 1.stāvā, Rīgas ielā 16, Limbažos.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Limbažu novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.limbazunovads.lv sadaļā “Izsoles”.

Tālrunis uzziņām 29252432, 29499639.

Limbažu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Vecpūces”, Katvaru pagastā, Limbažu novadā, kadastra Nr. 6652 004 0484, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6652 004 0368, 0,8970 ha platībā.

Atsavināšanas ierosinātājs – Limbažu novada pašvaldība.

Nekustamā īpašuma sākumcena ir 3300.00 EUR.

Maksāšanas līdzeklis – nauda.

Izsoles nodrošinājums – 330.00 EUR.

Dalības maksa izsolē – 40.00 EUR.

Izsoles solis – 100.00 EUR.

Samaksa par nekustamo īpašumu pilnā apmērā jāveic 30 (trīsdesmit) dienu laikā no izsoles dienas.

Pieteikumi dalībai izsolē, izsoles nodrošinājuma un dalības maksu apliecinoši dokumenti jāiesniedz līdz 2023. gada 2. augustam, plkst. 1700 Limbažu novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā 1.stāvā, Rīgas ielā 16, Limbažos.

Izsole notiks 2023. gada 4. augustā plkst. 1015 Limbažu novada pašvaldības administratīvās ēkas mazajā zālē, 1.stāvā, Rīgas ielā 16, Limbažos.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Limbažu novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.limbazunovads.lv sadaļā “Izsoles”.

Tālrunis uzziņām 29252432, 29499639.

Pašvaldība rīko nomas tiesību izsoli telpai Zītaru ielā 3, Korģenē, Salacgrīvas pagastā

 1. Nomas objekts – pirmā stāva nedzīvojamā telpa Zītaru ielā 3, Korģenē, Salacgrīvas pagastā, ēkas kadastra apzīmējums 6672 005 0216 001, platība 23,6 kv.m.
 2. Nomas tiesību izsoles sākumcena nomas maksai mēnesī – EUR 47,20

2.1. izsoles solis – EUR 3,00.

 1. Nomas objekta iznomāšanas mērķis – komercdarbības organizēšanai.
 2. Nomas termiņš – 6 (seši) gadi.
 3. Izsoles veids – pirmā zemes nomas tiesību atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.
 4. Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš - līdz 2023. gada 17. jūlija plkst.17.00. Pieteikumi un dokumenti iesniedzami Salacgrīvas apvienības pārvaldē, Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, ne vēlāk kā līdz 2023. gada 17. aprīļa plkst.17.00 (e-pasts: salacgriva@limbazunovads.lv), tālr. informācijai 26656289, 20220540.
 5. Izsole notiks 2023. gada 18. jūlijā plkst.15.30 Salacgrīvas apvienības pārvaldē, Smilšu ielā 9, 106. telpā.
 6. Izsoles dalības maksa EUR 10,00, kas jāieskaita Limbažu novada pašvaldības kontā A/s SEB banka, kods UNLALV2X, konts LV71UNLA0013013130848, ar atzīmi par dalību nomas tiesību izsolē telpai Zītaru ielā 3, Korģenē. Dalības maksa netiek atmaksāta.
 7. Izsoles norises kārtība, saskaņā ar izsoles noteikumu punktu 6.nodaļu (izsoles noteikumi pieejami Limbažu novada pašvaldības mājas lapā www.limbazunovads.lv).
 8. Izsoles objektu var apskatīt, saskaņojot izsoles objekta apskates laiku pa tālruni 28 303 906 (ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis Korģenē).
 9. Nomnieks kompensē neatkarīgā vērtētāja atlīdzības summu EUR 121,00 (viens simts divdesmit viens eiro).

Limbažu novada pašvaldība izsludina meža cirsmas izsoli īpašumā Zvejnieka ezers, Umurgas pagastā, Limbažu novadā, kadastra Nr. 6680 006 0121, zemes vienības kadastra apzīmējums 6680 006 0121, 1. kvartāla 3. nogabalā ar cirtes izpildes veidu – kailcirte, izcērtamā platība 1,83 ha, izcērtamais koksnes apjoms kopā 476,75 m3 - IZSOLES OBJEKTS.

IZSOLES OBJEKTA nosacītā cena (sākumcena) –24 100,00 EUR (divdesmit četri tūkstoši simts eiro). Izsoles solis –200,00 EUR (divi simti eiro).

Izsole notiks elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2023.gada 5.jūlija plkst.13:00 līdz 2023. gada 4.augustam plkst.13:00. Izsoles noteikumi pieejami tīmekļa vietnē www.limbazunovads.lv./sadaļā/izsoles un elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv . Informācija pa tālr. 64024986, 20251353, e-pasts: pasts@limbazunovads.lv

Elektroniskai izsolei pretendenti var reģistrēties no 2023. gada 5.jūlija plkst.13:00 līdz 2022. gada 25.jūlijam plkst. 23:59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv .

Izsoles pretendentiem jāieskaita Limbažu novada pašvaldības kontā A/S SEB banka, kods UNLALV2X, konta Nr. LV37 UNLA 0050 0142 8430 8 dalības maksu –40,00 EUR(tai skaitā PVN 21%) un nodrošinājuma naudu 10% apmērā no izsoles objekta nosacītās cenas ar norādi „Izsoles nodrošinājums un dalības maksa elektroniskai cirsmu izsolei Zvejnieka ezers, Umurgas pagastā” un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Limbažu novada pašvaldība izsludina meža cirsmas izsoli īpašumā Mežķeizari 1, Umurgas pagastā, Limbažu novadā, kadastra Nr. 6680 004 0177, zemes vienības kadastra apzīmējums 6680 004 0177, 348. kvartāla 8. nogabalā ar cirtes izpildes veidu kailcirte ar izcērtamo platību 0,04 ha, 348. kvartāla 9. nogabalā ar cirtes izpildes veidu kailcirte ar izcērtamo platību 0,29 ha, 348. kvartāla 11. un 14. nogabalā ar cirtes izpildes veidu – kailcirte, ar izcērtamo platību 2,06 ha, 348. kvartāla 16. nogabalā ar cirtes izpildes veidu – kailcirte ar izcērtamo platību 0,94 ha, 348. kvartāla 18.nogabalā ar cirtes izpildes veidu kailcirte ar izcērtamo platību 0,80 ha, 348.kvartāla 21.nogabalā ar cirtes izpildes veidu kailcirte ar izcērtamo platību 1,84 ha, kopējā izcērtamā platība 5,97 ha, izcērtamais koksnes apjoms kopā 1581,36 m3 - IZSOLES OBJEKTS.

IZSOLES OBJEKTA nosacītā cena (sākumcena) –89 200,00 EUR (astoņdesmit deviņi tūkstoši divi simti eiro). Izsoles solis –500,00 EUR (pieci simti eiro).

Izsole notiks elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2023.gada 5. jūlija plkst.13:00 līdz 2023. gada 25. jūlijam plkst.13:00. Izsoles noteikumi pieejami tīmekļa vietnē www.limbazunovads.lv./sadaļā/izsoles un elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Informācija pa tālr. 64024986, 20251353, e-pasts: pasts@limbazunovads.lv

Elektroniskai izsolei pretendenti var reģistrēties no 2023. gada 5.jūlija plkst.13:00 līdz 2023. gada 15. jūlijam plkst. 23:59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv .

Izsoles pretendentiem jāieskaita Limbažu novada pašvaldības kontā A/S SEB banka, kods UNLALV2X, konta Nr. LV37 UNLA 0050 0142 8430 8 dalības maksu –40,00 EUR(tai skaitā PVN 21%) un nodrošinājuma naudu 10% apmērā no izsoles objekta nosacītās cenas ar norādi „Izsoles nodrošinājums un dalības maksa elektroniskai cirsmu izsolei Mežķeizari 1, Umurgas pagastā” un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.