Limbažu novada pašvaldība izsludina meža cirsmu izsoli īpašumā Mežķeizari 1, Umurgas pagastā, Limbažu novadā. Īpašuma kadastra Nr.6680 004 0177, zemes vienības kadastra apzīmējums 6680 004 0177, 348. kvartāla 8. nogabalā ar cirtes izpildes veidu kailcirte ar izcērtamo platību 0,1 ha, 348. kvartāla 9. nogabalā ar cirtes izpildes veidu kailcirte ar izcērtamo platību 0,26 ha, 348., 348. kvartāla 16. nogabalā ar cirtes izpildes veidu – kailcirte ar izcērtamo platību 0,9 ha, 348. kvartāla 18.nogabalā ar cirtes izpildes veidu kailcirte ar izcērtamo platību 0,89 ha, kopējā izcērtamā platība 2.15 ha, izcērtamais koksnes apjoms kopā 469,58m3 - IZSOLES OBJEKTS.

IZSOLES OBJEKTA nosacītā cena (sākumcena) – 19 700,00 EUR (deviņpadsmit tūkstoši septiņi simti eiro). Izsoles solis –200,00 EUR (divi simti eiro).

Izsole notiks elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2024.gada 10. maija plkst.13:00 līdz 2024. gada 10. jūnija plkst.13:00. Izsoles noteikumi pieejami tīmekļa vietnē www.limbazunovads.lv./sadaļā/izsoles un elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv . Informācija pa tālr. 25749113, e-pasts: aloja@limbazunovads.lv

Elektroniskai izsolei pretendenti var reģistrēties no 20243. gada 10. maija plkst.13:00 līdz 2024. gada 30. maija plkst. 23:59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv .

Izsoles pretendentiem jāieskaita Limbažu novada pašvaldības kontā A/S SEB Banka, konta Nr. konta Nr. LV37UNLA0050014284308 dalības maksu – 40,00 EUR (tai skaitā PVN 21%) un nodrošinājuma naudu 10% apmērā no izsoles objekta nosacītās cenas ar norādi „Izsoles nodrošinājums un dalības maksa elektroniskai cirsmu izsolei Mežķeizari 1, Umurgas pagastā” un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Limbažu novada pašvaldība izsludina meža cirsmu izsoli īpašumā Bērzleji, Limbažu pagastā, Limbažu novadā. Īpašuma kadastra Nr. 6664 005 0221, zemes vienības kadastra apzīmējums 6664 003 0853, 2. kvartāla 3. nogabalā ar cirtes izpildes veidu kailcirte ar izcērtamo platību 0,53 ha, 2.kvartāla 5. nogabalā ar cirtes izpildes veidu kailcirte ar izcērtamo platību 1,37 ha, 2.kvartāla 7.  nogabalā ar cirtes izpildes veidu – kailcirte, ar izcērtamo platību 0,98 ha, kopējā izcērtamā platība 2,88 ha, izcērtamais koksnes apjoms kopā 635,37m3- IZSOLES OBJEKTS.

IZSOLES OBJEKTA nosacītā cena (sākumcena) – 49 400,00 EUR (četrdesmit deviņi tūkstoši četri simti eiro). Izsoles solis –200,00 EUR (divi simti eiro).

Izsole notiks elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2024.gada 10. maija plkst.13:00 līdz 2024. gada 10. jūnija plkst.13:00. Izsoles noteikumi pieejami tīmekļa vietnē www.limbazunovads.lv./sadaļā/izsoles un elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv . Informācija pa tālr. 20251353, 29499639, e-pasts: pasts@limbazunovads.lv

Elektroniskai izsolei pretendenti var reģistrēties no 20243. gada 10. maija plkst.13:00 līdz 2024. gada 30. maija plkst. 23:59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv .

Izsoles pretendentiem jāieskaita Limbažu novada pašvaldības kontā A/S SEB Banka, konta Nr. konta Nr. LV37UNLA0050014284308 dalības maksu – 40,00  EUR (tai skaitā PVN 21%) un nodrošinājuma naudu 10% apmērā no izsoles objekta nosacītās cenas ar norādi „Izsoles nodrošinājums un dalības maksa elektroniskai cirsmu izsolei Bērzleji, Limbažu pagastā” un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Limbažu novada pašvaldība izsludina meža cirsmu izsoli īpašumā “Jaunsaulgrieži”, Limbažu pagastā, Limbažu novadā. Īpašuma kadastra Nr. 6664 005 0184, zemes vienības kadastra apzīmējums 6664 005 0184, 479. kvartāla 3. nogabalā ar cirtes izpildes veidu – kailcirte, izcērtamā platība 0,8 ha, izcērtamais koksnes apjoms kopā 158,34 m3- IZSOLES OBJEKTS.

IZSOLES OBJEKTA nosacītā cena (sākumcena) – 11 900,00 EUR (vienpadsmit tūkstoši deviņi simti eiro). Izsoles solis –200,00 EUR (divi simti eiro).

Izsole notiks elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2024.gada 10. maija plkst.13:00 līdz 2024. gada 10. jūnija plkst.13:00. Izsoles noteikumi pieejami tīmekļa vietnē www.limbazunovads.lv./sadaļā/izsoles un elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv . Informācija pa tālr. 20251353, 29499639, e-pasts: pasts@limbazunovads.lv

Elektroniskai izsolei pretendenti var reģistrēties no 20243. gada 10. maija plkst.13:00 līdz 2024. gada 30. maija plkst. 23:59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv .

Izsoles pretendentiem jāieskaita Limbažu novada pašvaldības kontā A/S SEB Banka, konta Nr. konta Nr. LV37UNLA0050014284308 dalības maksu – 40,00 EUR (tai skaitā PVN 21%) un nodrošinājuma naudu 10% apmērā no izsoles objekta nosacītās cenas ar norādi „Izsoles nodrošinājums un dalības maksa elektroniskai cirsmu izsolei Jaunsaulgrieži, Limbažu pagastā” un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Limbažu novada pašvaldība rīko mutisku izsoli nomas tiesībām uz pašvaldībai piederošās telpas Nr.3 daļa, Skolas ielā 4, Vidrižos, Vidrižu pagastā Limbažu novadā, kadastra apzīmējums 6684 001 0392 001, ar platību 15,0 m2. Nomas objekta lietošanas mērķis – telpas saimnieciskai darbībai.

Izsoles ierosinātājs – Limbažu novada pašvaldība.

Izsoles sākumcena ir – EUR 0,3/m2 (nulle eiro un 30 centi par kvadrātmetru) mēnesī, pieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

Dalības maksa izsolē – 10.00 EUR (desmit eiro un 00 centi).

Izsoles solis ir 0,10 EUR (desmit centi) par vienu m2 .

Maksāšanas līdzeklis – nauda.

Iznomāšanas termiņš tiek noteikts 3 gadi.

Pieteikums dalībai izsolē, dalības maksu apliecinoši dokumenti un citi dokumenti, kas minēti izsoles noteikumos, jāiesniedz līdz 2024.gada 8. maijam, plkst. 17:00 Limbažu novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā 1.stāvā, Rīgas ielā 16, Limbažos.

Izsole notiks 2024.gada 10.maijā, plkst. 10:15 Limbažu novada pašvaldības administratīvās ēkas mazajā zālē, 1.stāvā, Rīgas ielā 16, Limbažos.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Limbažu novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.limbazunovads.lv sadaļā “Izsoles, konkursi”.

Tālrunis uzziņām 20251353.

Limbažu novada pašvaldība rīko mutisku izsoli nomas tiesībām uz pašvaldībai piekrītošo telpu Nr. 34/35/36/46/47 53,3 m2 platībā ēkā ar apzīmējumu kadastrā 6664 005 0188 001 īpašumā ar adresi Limbažu novadā, Limbažu pagastā, Lādē, “Lādes Vītoli”. Nomas objekta lietošanas mērķis – dzīvojamās telpas.

Izsoles ierosinātājs – Limbažu novada pašvaldība.

Izsoles sākumcena ir – EUR 2,25 /m2 (divi eiro un 25 centi par kvadrātmetru) mēnesī, pieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

Dalības maksa izsolē – 10.00 EUR (desmit eiro un 00 centi).

Izsoles solis ir 0,10 EUR (desmit centi) par vienu m2 .

Maksāšanas līdzeklis – nauda.

Iznomāšanas termiņš tiek noteikts 3 gadi.

Pieteikums dalībai izsolē, dalības maksu apliecinoši dokumenti un citi dokumenti, kas minēti izsoles noteikumos, jāiesniedz līdz 2024.gada 8. maijam, plkst. 17:00 Limbažu novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā 1.stāvā, Rīgas ielā 16, Limbažos.

Izsole notiks 2024.gada 10.maijā, plkst. 10:00 Limbažu novada pašvaldības administratīvās ēkas mazajā zālē, 1.stāvā, Rīgas ielā 16, Limbažos.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Limbažu novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.limbazunovads.lv sadaļā “Izsoles, konkursi”.

Tālrunis uzziņām 20251353.

Limbažu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Sudmaliņas”, Katvaru pagasts, Limbažu novads, kadastra numurs 6652 008 0113, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6652 008 0113, 4,11 ha platībā.

Atsavināšanas ierosinātājs – Limbažu novada pašvaldība.

Nekustamā īpašuma sākumcena ir 19 100.00 EUR.

Maksāšanas līdzeklis – nauda.

Izsoles nodrošinājums – 1910.00 EUR.

Dalības maksa izsolē – 40.00 EUR.

Izsoles solis – 200.00 EUR.

Samaksa par nekustamo īpašumu pilnā apmērā jāveic 30 (trīsdesmit) dienu laikā no izsoles dienas.

Pieteikumi dalībai izsolē, izsoles nodrošinājuma un dalības maksu apliecinoši dokumenti jāiesniedz līdz 2024. gada 8.maija plkst. 1700 Limbažu novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā 1.stāvā, Rīgas ielā 16, Limbažos.

Izsole notiks 2024. gada 10. maijā plkst. 1030 Limbažu novada pašvaldības administratīvās ēkas mazajā zālē, 1.stāvā, Rīgas ielā 16, Limbažos.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Limbažu novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.limbazunovads.lv sadaļā “Izsoles”.

Tālrunis uzziņām 25446899, 20251353.

Limbažu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Skarenes”, Katvaru pagasts, Limbažu novads, kadastra numurs 6652 003 0235, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6652 003 0078, 1,43 ha platībā.

Atsavināšanas ierosinātājs – Limbažu novada pašvaldība.

Nekustamā īpašuma sākumcena ir 4600.00 EUR.

Maksāšanas līdzeklis – nauda.

Izsoles nodrošinājums – 460.00 EUR.

Dalības maksa izsolē – 40.00 EUR.

Izsoles solis – 100.00 EUR.

Samaksa par nekustamo īpašumu pilnā apmērā jāveic 30 (trīsdesmit) dienu laikā no izsoles dienas.

Pieteikumi dalībai izsolē, izsoles nodrošinājuma un dalības maksu apliecinoši dokumenti jāiesniedz līdz 2024. gada 8. maija plkst. 1700 Limbažu novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā 1.stāvā, Rīgas ielā 16, Limbažos.

Izsole notiks 2024. gada 10. maijā plkst. 1045 Limbažu novada pašvaldības administratīvās ēkas mazajā zālē, 1.stāvā, Rīgas ielā 16, Limbažos.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Limbažu novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.limbazunovads.lv sadaļā “Izsoles”.

Tālrunis uzziņām 25446899, 20251353.

Limbažu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumu “Kalēju iela 5-1B”, Gravas, Vidrižu pagasts, Limbažu novads, kadastra numurs 6684 900 0234, kas sastāv no dzīvokļa Nr.1B 28,0 m2 platībā un 280/4539 kopīpašuma domājamām daļām no kluba ēkas ar dzīvokļiem, būves ar kadastra apz.66840030228001, noliktavas ar kadastra apz.66840030228002, šķūņa ar kadastra apz.66840030228004 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 66840030228.

Atsavināšanas ierosinātājs – Limbažu novada pašvaldība.

Nekustamā īpašuma sākumcena ir 1300.00 EUR.

Maksāšanas līdzeklis – nauda.

Izsoles nodrošinājums – 130.00 EUR.

Dalības maksa izsolē – 40.00 EUR.

Izsoles solis – 100.00 EUR.

Samaksa par nekustamo īpašumu pilnā apmērā jāveic 30 (trīsdesmit) dienu laikā no izsoles dienas.

Pieteikumi dalībai izsolē, izsoles nodrošinājuma un dalības maksu apliecinoši dokumenti jāiesniedz līdz 2024. gada 8. maija plkst. 1700 Limbažu novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā 1.stāvā, Rīgas ielā 16, Limbažos.

Izsole notiks 2024. gada 10. maijā plkst. 1130 Limbažu novada pašvaldības administratīvās ēkas mazajā zālē, 1.stāvā, Rīgas ielā 16, Limbažos.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Limbažu novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.limbazunovads.lv sadaļā “Izsoles”.

Tālrunis uzziņām 25446899, 20251353.

Limbažu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Zeme pie Medņu ielas 6”, Limbažos, Limbažu novads, kadastra numurs 6664 003 1073, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6664 003 1061, 0,0312 ha platībā.

Atsavināšanas ierosinātājs – Limbažu novada pašvaldība.

Nekustamā īpašuma sākumcena ir 1700.00 EUR.

Maksāšanas līdzeklis – nauda.

Izsoles nodrošinājums – 170.00 EUR.

Dalības maksa izsolē – 40.00 EUR.

Izsoles solis – 100.00 EUR.

Samaksa par nekustamo īpašumu pilnā apmērā jāveic 30 (trīsdesmit) dienu laikā no izsoles dienas.

Pieteikumi dalībai izsolē, izsoles nodrošinājuma un dalības maksu apliecinoši dokumenti jāiesniedz līdz 2024. gada 8. maija plkst. 1700 Limbažu novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā 1.stāvā, Rīgas ielā 16, Limbažos.

Izsole notiks 2024. gada 10. maijā plkst. 1100 Limbažu novada pašvaldības administratīvās ēkas mazajā zālē, 1.stāvā, Rīgas ielā 16, Limbažos.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Limbažu novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.limbazunovads.lv sadaļā “Izsoles”.

Tālrunis uzziņām 25446899, 20251353.

Limbažu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Pļava”, Skultes pagasts, Limbažu novads, kadastra numurs 6676 014 0060, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6676 014 0058, 0,0452 ha platībā.

Atsavināšanas ierosinātājs – Limbažu novada pašvaldība.

Nekustamā īpašuma sākumcena ir 1900.00 EUR.

Maksāšanas līdzeklis – nauda.

Izsoles nodrošinājums – 190.00 EUR.

Dalības maksa izsolē – 40.00 EUR.

Izsoles solis – 100.00 EUR.

Samaksa par nekustamo īpašumu pilnā apmērā jāveic 30 (trīsdesmit) dienu laikā no izsoles dienas.

Pieteikumi dalībai izsolē, izsoles nodrošinājuma un dalības maksu apliecinoši dokumenti jāiesniedz līdz 2024. gada 8. maija plkst. 1700 Limbažu novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā 1.stāvā, Rīgas ielā 16, Limbažos.

Izsole notiks 2024. gada 10. maijā plkst. 1115 Limbažu novada pašvaldības administratīvās ēkas mazajā zālē, 1.stāvā, Rīgas ielā 16, Limbažos.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Limbažu novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.limbazunovads.lv sadaļā “Izsoles”.

Tālrunis uzziņām 25446899, 20251353.

Pašvaldība rīko nekustamā īpašuma Rīgas iela 2A, Alojā, Limbažu novadā, ēkas – kiosks, ar kadastra apzīmējumu 6607 003 0010 006, nomas tiesību izsoli

 1. Nomas objekts – nekustamā īpašuma Rīgas iela 2A, Alojā, Limbažu novadā, ēka – kiosks, ar kadastra apzīmējumu 6607 003 0010 006, ar platību 12 m2.
 2. Nomas tiesību izsoles sākumcena nomas maksai mēnesī – EUR 12,00
 1. Izsoles solis – EUR 3,00.
 2. Nomas objekta izmantošanas veids – saimnieciskā darbība.
 3. Nomas termiņš – 6 (seši) gadi.
 4. Izsoles veids – pirmā nekustamā īpašuma nomas tiesību atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.
 5. Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš - līdz 2024. gada 19. aprīļa plkst.15.00. Pieteikumi un dokumenti iesniedzami Alojas apvienības pārvaldē – Jūras ielā 13, Alojā, Limbažu novadā, darba dienās no 8.00-16.00. vai elektroniski nosūtot dokumentus uz e-pastu: aloja@limbazunovads.lv.
 6. Izsole notiks 2024. gada 22. aprīlī plkst.14.00 Alojas apvienības pārvaldē, Jūras ielā 13, Alojā.
 7. Izsoles dalības maksa EUR 10,00, kas jāieskaita Limbažu novada pašvaldības kontā AS „Swedbank”, bankas kods HABALV22, konta Nr. LV12HABA0551026085817, ar atzīmi par dalību īpašuma Rīgas iela 2A, Alojā nomas tiesību izsolē. Dalības maksa netiek atmaksāta
 8. Izsoles norises kārtība, saskaņā ar izsoles noteikumu 6.nodaļu (izsoles noteikumi pieejami Limbažu novada pašvaldības mājas lapā www.limbazunovads.lv).
 9. Izsoles uzvarētājs kompensē pašvaldībai pieaicinātā sertificēta vērtētāja atlīdzības summu par telpas tirgus nomas maksas noteikšanu, kas ir EUR 100,00.
 10. Sīkāka informācija par tālr. 25749113

Limbažu novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma Vijolītes, Staiceles pagastā, Limbažu novadā, kadastra Nr.6637 001 0334, sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6637001 0074 (2,67 ha platībā), izsoli- IZSOLES OBJEKTS.

 IZSOLES OBJEKTA nosacītā cena (sākumcena) – 9 800,00 (deviņi tūkstoši astoņi simti eiro). Izsoles solis –100,00 EUR (viens simts eiro).

Izsole notiks elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2024.gada 17. aprīļa plkst.13:00 līdz 2024. gada 17. maija plkst.13:00. Izsoles noteikumi pieejami tīmekļa vietnē www.limbazunovads.lv./sadaļā/izsoles un elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv . Informācija pa tālr. 25749113, e-pasts: aloja@limbazunovads.lv

Elektroniskai izsolei pretendenti var reģistrēties no 2024. gada 17. aprīļa plkst.13:00 līdz 2024. gada 7. maija plkst. 23:59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv .

Izsoles pretendentiem jāieskaita Limbažu novada pašvaldības kontā AS „Swedbank”, bankas kods HABALV22, konta Nr. LV12HABA0551026085817 dalības maksu – 40,00 EUR (tai skaitā PVN 21%) un nodrošinājuma naudu 10% apmērā no izsoles objekta nosacītās cenas ar norādi „Izsoles nodrošinājums un dalības maksa elektroniskai izsolei Vijolītes, Alojas pagastā” un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Limbažu novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma Skudras, Alojas pagastā, Limbažu novadā, kadastra numurs: 6627 004 0369, sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6627 004 0169 (1,67 ha platībā), izsoli- IZSOLES OBJEKTS.

Lietu Tiesība, kas apgrūtina IZSOLES OBJEKTU – apbūves tiesība uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 66270040169 līdz 2051. gada 30. martam. Apbūves tiesīgais SIA “SP Aloja”, reģistrācijas numurs 40203399886.

 IZSOLES OBJEKTA nosacītā cena (sākumcena) – 7 500,00 EUR (septiņi tūkstoši pieci simti eiro). Izsoles solis –100,00 EUR (viens simts eiro).

Izsole notiks elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2024.gada 16. aprīļa plkst.13:00 līdz 2024. gada 16. maija plkst.13:00. Izsoles noteikumi pieejami tīmekļa vietnē www.limbazunovads.lv./sadaļā/izsoles un elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv . Informācija pa tālr. 25749113, e-pasts: aloja@limbazunovads.lv

Elektroniskai izsolei pretendenti var reģistrēties no 2024. gada 16. aprīļa plkst.13:00 līdz 2024. gada 6. maija plkst. 23:59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv .

Izsoles pretendentiem jāieskaita Limbažu novada pašvaldības kontā AS „Swedbank”, bankas kods HABALV22, konta Nr. LV12HABA0551026085817 dalības maksu – 40,00 EUR (tai skaitā PVN 21%) un nodrošinājuma naudu 10% apmērā no izsoles objekta nosacītās cenas ar norādi „Izsoles nodrošinājums un dalības maksa elektroniskai izsolei Skudras, Alojas pagastā” un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Limbažu novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma Kamenes, Alojas pagastā, Limbažu novadā, kadastra numurs: 6627 004 0368, sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6627 004 0366 (3,26 ha platībā), izsoli- IZSOLES OBJEKTS.

Lietu Tiesība, kas apgrūtina IZSOLES OBJEKTU – apbūves tiesība uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 66270040366 līdz 2051. gada 12. janvārim. Apbūves tiesīgais SIA “SP Aloja”, reģistrācijas numurs 40203399886.

 IZSOLES OBJEKTA nosacītā cena (sākumcena) – 13 600,00 EUR (trīspadsmit tūkstoši seši simti eiro). Izsoles solis –200,00 EUR (divi simti eiro).

Izsole notiks elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2024.gada 15. aprīļa plkst.13:00 līdz 2024. gada 15. maija plkst.13:00. Izsoles noteikumi pieejami tīmekļa vietnē www.limbazunovads.lv./sadaļā/izsoles un elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv . Informācija pa tālr. 25749113, e-pasts: aloja@limbazunovads.lv

Elektroniskai izsolei pretendenti var reģistrēties no 2024. gada 15. aprīļa plkst.13:00 līdz 2024. gada 5. maija plkst. 23:59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv .

Izsoles pretendentiem jāieskaita Limbažu novada pašvaldības kontā AS „Swedbank”, bankas kods HABALV22, konta Nr. LV12HABA0551026085817 dalības maksu – 40,00 EUR (tai skaitā PVN 21%) un nodrošinājuma naudu 10% apmērā no izsoles objekta nosacītās cenas ar norādi „Izsoles nodrošinājums un dalības maksa elektroniskai izsolei Kamenes, Alojas pagastā” un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Limbažu novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma Jūras iela 22, Alojā, Limbažu novadā, kadastra Nr.6607 001 0108, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu: 6607 001 0108 0,3533 ha platībā, divām dzīvojamām mājām ar kadastra apzīmējumiem: 6607 001 0108 001 un 6607 001 0108 005izsoli- IZSOLES OBJEKTS.

 IZSOLES OBJEKTA nosacītā cena (sākumcena) – 5 500,00 (pieci tūkstoši pieci simti eiro). Izsoles solis –100,00 EUR (viens simts eiro).

Izsole notiks elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2024.gada 22. aprīļa plkst.13:00 līdz 2024. gada 22. maija plkst.13:00. Izsoles noteikumi pieejami tīmekļa vietnē www.limbazunovads.lv./sadaļā/izsoles un elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv . Informācija pa tālr. 25749113, e-pasts: aloja@limbazunovads.lv

Elektroniskai izsolei pretendenti var reģistrēties no 2024. gada 22. aprīļa plkst.13:00 līdz 2024. gada 12. maija plkst. 23:59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv .

Izsoles pretendentiem jāieskaita Limbažu novada pašvaldības kontā AS „Swedbank”, bankas kods HABALV22, konta Nr. LV12HABA0551026085817 dalības maksu – 40,00 EUR (tai skaitā PVN 21%) un nodrošinājuma naudu 10% apmērā no izsoles objekta nosacītās cenas ar norādi „Izsoles nodrošinājums un dalības maksa elektroniskai izsolei Jūras iela 22, Alojā” un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Limbažu novada pašvaldība nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu - zemes starpgabalu Bebrēni, Liepupes pagastā, Limbažu novadā, īpašuma kadastra Nr. 6660 012 0045, zemes vienības kadastra apz. 6660 012 0045 0,9756 ha platībā.

Zemes starpgabala nosacītā cena – EUR 4900,00

Izsoles solis – EUR 100,00.

Pirmpirkuma tiesīgām personām tiek nosūtīts atsavināšanas paziņojums par starpgabala iegādi. Pirmpirkuma tiesīgajai personai pieteikums par IZSOLES OBJEKTA pirkšanu jāiesniedz viena mēneša laikā no sludinājuma laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” publicēšanas dienas. Par izsoles dalībnieku var kļūt jebkura fiziska vai juridiska persona, kuras īpašumam piegul IZSOLES OBJEKTS un, kas saskaņā ar likumu var būt zemes īpašuma tiesību subjekts un reģistrējies izsolei līdz 2024. gada 20. maija plkst. 17.00. Ja noteiktajā termiņā no vienas pirmpirkuma tiesīgās personas ir saņemts pieteikums par nekustamā īpašuma pirkšanu, izsole netiek rīkota un ar šo personu tiek slēgts pirkuma līgums par nosacīto cenu. Ja atsavināšanas paziņojumā noteiktajā termiņā piesakās vairākas personas kurām ir pirmpirkuma tiesības, tiek rīkota izsole starp šīm personām.

Informācija pieejama mājas lapā: www.limbazunovads/sadaļā/īpašumi/ izsoles, tālr. informācijai: 26656289, 20220540, e-pasts: salacgriva@limbazunovads.lv.

Limbažu novada pašvaldība rīko zemes nomas tiesību izsoli elektrouzlādes staciju ierīkošanai kā vienam izsoles objektam Limbažos Sporta ielā 3, zemes vienības kadastra apzīmējums 66010090042, Parka ielā 38, zemes vienības kadastra apzīmējums 66010090029,

Skultes pagastā, Skultē, Lielkrogzemnieki-1, (adrese: Edgara Liepiņa iela 2, Skulte, Skultes pagasts), zemes vienības kadastra apzīmējums 66760130031, Vidrižu pagastā, Vidrižos “Centrs”, adrese: Skolas iela 1, zemes vienības kadastra apzīmējums 66840010454, Ainažos, Parka ielā 15, zemes vienības kadastra apzīmējums 66050020169, Salacgrīvā, Viļņu ielā 4, zemes vienības kadastra apzīmējums 66150040125, Liepupes pagastā, Mežgravās, zemes vienības kadastra apzīmējums 66600110050.

Zemesgabalu daļu izmantošanas mērķis - automašīnu vienlaicīgu elektrouzlādi nodrošinošu uzlādes staciju izbūve ar jaudu ne mazāk kā 44 kW.

Zemesgabalu daļu nomas tiesību izsoles sākumcenu ( vienam gadam) - EUR 1250,00

Izsoles solis – EUR 100,00.

Zemes nomas līguma termiņš - 30 gadi.

Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 2024. gada 19. aprīlī plkst.13:00 un noslēdzas 2024. gada 9. maijā plkst. 13:00. Izsoles pretendenti iesniedz pieteikumu izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Pieteikšanās termiņš līdz 2024. gada 29. aprīlim.

Izsoles pretendentiem jāieskaita Limbažu novada pašvaldības kontā A/s SEB banka, kods UNLALV2X, konta Nr. LV71 UNLA 0013 0131 3084 8 dalības maksu – euro 40,00 (tai skaitā PVN 21%) un nodrošinājuma naudu 10% apmērā no izsoles objekta nosacītās cenas, ar norādi: „Izsoles nodrošinājums un dalības maksa elektroniskai izsolei elektrouzlādes staciju izbūvei Limbažu novadā” un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsoles noteikumi un līguma projekts pieejami mājas lapā: www. limbazunovads.lv/sadaļā/ īpašumi/izsoles un elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv

Tālrunis informācijai par zemes gabaliem Limbažos, Skultes un Vidrižu pagastos pa tālr. 2 9154564, 29252432 un informācijai par zemes gabaliem Salacgrīvā, Ainažos un Liepupes pagastā pa tālr. 29489943, 20220540, 26656289 e-pasts: salacgriva@limbazunovads.lv

Limbažu novada pašvaldība nodod atsavināšanai, pārdodot elektroniskā izsoļu vietnē neapbūvētu zemes gabalu Miera iela 2A, Ainažos, Limbažu novadā, kadastra Nr. 6605 006 0103, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6605 006 0093 (0,2446 ha platībā).

IZSOLES OBJEKTA nosacītā cena (izsoles sākumcena) – EUR 14 300,00

Izsoles solis – EUR 200,00.

Izsole notiks elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2024. gada 10. maija plkst.13:00 un noslēdzas 2024. gada 10. jūnijā plkst. 13:00. Izsoles pretendenti iesniedz pieteikumu izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv līdz 2024. gada 30. maija plkst. 23:59.

Izsoles noteikumi pieejami tīmekļa vietnē www.limbazunovads.lv/sadaļā/izsoles un elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Informācija pa tālr. 26656289, 20220540, e-pasts: salacgriva@limbazunovads.lv .

Izsoles pretendentiem jāieskaita Limbažu novada pašvaldības kontā A/s SEB banka, kods UNLALV2X, konta Nr. LV71 UNLA 0013 0131 3084 8 dalības maksu – euro 40,00 (tai skaitā PVN 21%) un nodrošinājuma naudu 10% apmērā no izsoles objekta nosacītās cenas, ar norādi: „Izsoles nodrošinājums un dalības maksa elektroniskai izsolei Miera ielā 2A, Ainažos” un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Limbažu novada pašvaldība nodod atsavināšanai, pārdodot elektroniskā izsoļu vietnē neapbūvētu zemes gabalu Priežu iela 1A, Ainažos, Limbažu novadā, kadastra Nr. 6605 006 0104, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6605 006 0095 (0,2445 ha platībā).

IZSOLES OBJEKTA nosacītā cena (izsoles sākumcena) – EUR 12 600,00

Izsoles solis – EUR 200,00.

Izsole notiks elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2024. gada 14. maija plkst.13:00 un noslēdzas 2024. gada 13. jūnijā plkst. 13:00. Izsoles pretendenti iesniedz pieteikumu izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv līdz 2024. gada 3.jūnija plkst. 23:59.

Izsoles noteikumi pieejami tīmekļa vietnē www.limbazunovads.lv/sadaļā/izsoles un elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Informācija pa tālr. 26656289, 20220540,  e-pasts: salacgriva@limbazunovads.lv .

Izsoles pretendentiem jāieskaita Limbažu novada pašvaldības kontā A/s SEB banka, kods UNLALV2X, konta Nr. LV71 UNLA 0013 0131 3084 8 dalības maksu – euro 40,00 (tai skaitā PVN 21%) un nodrošinājuma naudu 10% apmērā no izsoles objekta nosacītās cenas, ar norādi: „Izsoles nodrošinājums un dalības maksa elektroniskai izsolei Priežu ielā 1A, Ainažos” un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Limbažu novada pašvaldība nodod atsavināšanai, pārdodot elektroniskā izsoļu vietnē neapbūvētu zemes gabalu Valdemāra iela 74, Ainažos, Limbažu novadā, kadastra Nr. 6605 006 0102, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6605 006 0094 (0,2452 ha platībā).

IZSOLES OBJEKTA nosacītā cena (izsoles sākumcena) – EUR 14 300,00

Izsoles solis – EUR 200,00

Izsole notiks elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2024. gada 3. maija plkst.13:00 un noslēdzas 2024. gada 3. jūnijā plkst. 13:00. Izsoles pretendenti iesniedz pieteikumu izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv līdz 2024. gada 23. maija plkst. 23:59.

Izsoles noteikumi pieejami tīmekļa vietnē www.limbazunovads.lv/sadaļā/izsoles un elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Informācija pa tālr. 26656289, 20220540, e-pasts: salacgriva@limbazunovads.lv .

Izsoles pretendentiem jāieskaita Limbažu novada pašvaldības kontā A/s SEB banka, kods UNLALV2X, konta Nr. LV71 UNLA 0013 0131 3084 8 dalības maksu – euro 40,00 (tai skaitā PVN 21%) un nodrošinājuma naudu 10% apmērā no izsoles objekta nosacītās cenas, ar norādi: „Izsoles nodrošinājums un dalības maksa elektroniskai izsolei Valdemāra ielā 74, Ainažos” un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Limbažu novada pašvaldība izsludina meža cirsmu izsoli Salacgrīvas pagastā īpašumā Kuiķules kapi, zemes vienības kadastra apz. 6672 008 0091, 651. kvartāla 2. un 4. nogabalā ar cirtes izpildes veidu – sanitārā cirte, izcērtamā platība 0,41 ha, koksnes apjoms 2,87 m3 un īpašumā Upuralas, zemes vienības kadastra apz. 6672 008 0030, 1. kvartāla. 1. nogabalā ar cirtes izpildes veidu – kailcirte, izcērtamā platība – 0,75 ha, koksnes apjoms 85,36 m3.

Izsoles objekta nosacītā cena (sākumcena) –2 770,00 EUR

Izsoles solis - 100,00 EUR

Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 2024. gada 15. martā plkst.13:00 un noslēdzas 2024. gada 4. aprīlī plkst. 13:00. Izsoles pretendenti iesniedz pieteikumu izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Pieteikšanās termiņš līdz 2024.gada 25. marts.

Izsoles pretendentiem jāieskaita Limbažu novada pašvaldības kontā A/S SEB Banka, konta Nr. konta Nr. LV71UNLA0013013130848 dalības maksu – 40,00 EUR (tai skaitā PVN 21%) un nodrošinājuma naudu 10% apmērā no izsoles objekta nosacītās cenas ar norādi „Izsoles nodrošinājums un dalības maksa cirsmām Kuiķules kapi un Upuralas Salacgrīvas pagastā” un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu. Tālrunis informācijai 26656289, 20220540, e-pasts: salacgriva@limbazunovads.lv.

 

(26.01.2024)

Limbažu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Priedes 10”-5A, Katvaru pagastā, Limbažu novadā, kadastra Nr. 6652 900 0137, kas sastāv no dzīvokļa Nr.5A 16,6 m2 platībā un 1660/60720 kopīpašuma domājamām daļām no dzīvojamās mājas (66520050118001) un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr. 6652 005 0118.

Atsavināšanas ierosinātājs – Limbažu novada pašvaldība.

Nekustamā īpašuma sākumcena ir 1000.00 EUR.

Maksāšanas līdzeklis – nauda.

Izsoles nodrošinājums – 100.00 EUR.

Dalības maksa izsolē – 40.00 EUR.

Izsoles solis – 100.00 EUR.

Samaksa par nekustamo īpašumu pilnā apmērā jāveic 30 (trīsdesmit) dienu laikā no izsoles dienas.

Pieteikumi dalībai izsolē, izsoles nodrošinājuma un dalības maksu apliecinoši dokumenti jāiesniedz līdz 2024. gada 3. aprīlim, plkst. 1700 Limbažu novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā 1.stāvā, Rīgas ielā 16, Limbažos.

Izsole notiks 2024. gada 5. aprīlī plkst. 1115 Limbažu novada pašvaldības administratīvās ēkas mazajā zālē, 1.stāvā, Rīgas ielā 16, Limbažos.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Limbažu novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.limbazunovads.lv sadaļā “Izsoles”.

Tālrunis uzziņām 29252432, 20251353.

Limbažu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Jasmīni”, Umurgas pagastā, Limbažu novadā, kadastra Nr. 6680 001 0302, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6680 001 0302, 0,2474 ha platībā.

Atsavināšanas ierosinātājs – Limbažu novada pašvaldība.

Nekustamā īpašuma sākumcena ir 1800.00 EUR.

Maksāšanas līdzeklis – nauda.

Izsoles nodrošinājums – 180.00 EUR.

Dalības maksa izsolē – 40.00 EUR.

Izsoles solis – 100.00 EUR.

Samaksa par nekustamo īpašumu pilnā apmērā jāveic 30 (trīsdesmit) dienu laikā no izsoles dienas.

Pieteikumi dalībai izsolē, izsoles nodrošinājuma un dalības maksu apliecinoši dokumenti jāiesniedz līdz 2024. gada 3. aprīlim, plkst. 1700 Limbažu novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā 1.stāvā, Rīgas ielā 16, Limbažos.

Izsole notiks 2024. gada 5. aprīlī plkst. 1100 Limbažu novada pašvaldības administratīvās ēkas mazajā zālē, 1.stāvā, Rīgas ielā 16, Limbažos.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Limbažu novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.limbazunovads.lv sadaļā “Izsoles”.

Tālrunis uzziņām 29252432, 20251353.

Limbažu novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma Bērzu iela 2, Alojā, Limbažu novadā, kadastra numurs: 6607 001 0155, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6607 001 0155, 0,9074 ha platībā izsoli- IZSOLES OBJEKTS.

 IZSOLES OBJEKTA nosacītā cena (sākumcena) – 6 400,00 EUR (seši tūkstoši četri simti eiro). Izsoles solis –100,00 EUR (viens simts eiro).

Izsole notiks elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2024.gada 18. marta plkst.13:00 līdz 2024.

 gada 17. aprīļa plkst.13:00. Izsoles noteikumi pieejami tīmekļa vietnē www.limbazunovads.lv./sadaļā/izsoles un elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv . Informācija pa tālr. 25749113, e-pasts: aloja@limbazunovads.lv

Elektroniskai izsolei pretendenti var reģistrēties no 2024. gada 18. marta plkst.13:00 līdz 2024. gada 7. aprīļa plkst. 23:59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv .

Izsoles pretendentiem jāieskaita Limbažu novada pašvaldības kontā AS „Swedbank”, bankas kods HABALV22, konta Nr. LV12HABA0551026085817 dalības maksu – 40,00 EUR (tai skaitā PVN 21%) un nodrošinājuma naudu 10% apmērā no izsoles objekta nosacītās cenas ar norādi „Izsoles nodrošinājums un dalības maksa elektroniskai izsolei Bērza iela 2, Alojā” un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

SIA “LIMBAŽU SILTUMS” izsolē ar augšupejošu soli pārdod kustamo mantu universālo pašgājējmašīnu JCB 3CX4WD, valsts reģistrācijas Nr. T 127 LF, izgatavošanas gads – 2000. Tehnikai nav spēkā esoša tehniskā apskate.

Kustamās mantas sākumcena – 8 000,00 EUR (bez pievienotās vērtības nodokļa).

Izsoles solis – 300,00 EUR.

Maksāšanas līdzeklis – nauda.

Izsoles nodrošinājums – 10% apmērā no nosacītās cenas (800,00 EUR).

Samaksa par kustamo mantu pilnā apmērā jāveic 7 (septiņu) dienu laikā no izsoles dienas.

Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 2024.gada 1.martā plkst.13.00 un noslēdzas 2024.gada 21.martā plkst. 13.00. Izsoles pretendenti iesniedz pieteikumu izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Pieteikšanās termiņš 2024.gada 11.marts.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties SIA “LIMBAŽU SILTUMS” tīmekļvietnē www.limbazusiltums.lv.

Tehniku var apskatīt Viļķenes ielā 2B, Limbažos, Limbažu novadā, iepriekš saskaņojot apskates laiku pa tālruni + 371 29215974.

SIA “LIMBAŽU SILTUMS” izsolē ar augšupejošu soli pārdod kustamo mantu kravas cisternu MERCEDES BENZ 814, valsts reģistrācijas Nr. RO 4680, krāsa – balta, izgatavošanas gads – 1996. Kravas cisternai nav spēkā esoša tehniskā apskate.

Kustamās mantas sākumcena – 1 800,00 EUR (bez pievienotās vērtības nodokļa).

Izsoles solis – 100,00 EUR.

Maksāšanas līdzeklis – nauda.

Izsoles nodrošinājums – 10% apmērā no nosacītās cenas (180,00 EUR).

Dalības maksa izsolē – 10,00 EUR (desmit eiro).

Samaksa par kustamo mantu pilnā apmērā jāveic 7 (septiņu) dienu laikā no izsoles dienas.

Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 2024.gada 28. februārī plkst.13.00 un noslēdzas 2024.gada 19.martā plkst. 13.00. Izsoles pretendenti iesniedz pieteikumu izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Pieteikšanās termiņš 2024.gada 9.marts.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties SIA “LIMBAŽU SILTUMS” tīmekļvietnē www.limbazusiltums.lv.

Kravas cisternu var apskatīt Viļķenes ielā 2B, Limbažos, Limbažu novadā, iepriekš saskaņojot apskates laiku pa tālruni + 371 29215974.

SIA “LIMBAŽU SILTUMS” izsolē ar augšupejošu soli pārdod kustamo mantu - kravas furgonu VOLKSWAGEN CADDY, valsts reģistrācijas Nr. VR 7275, krāsa – gaiši pelēka, izgatavošanas gads – 2010. Kravas furgonam nav spēkā esoša tehniskā apskate.

Kustamās mantas sākumcena – 1 700,00 EUR (bez pievienotās vērtības nodokļa).

Izsoles solis – 100,00 EUR.

Maksāšanas līdzeklis – nauda.

Izsoles nodrošinājums – 10% apmērā no nosacītās cenas (170,00 EUR).

Dalības maksa izsolē – 10,00 EUR (desmit eiro).

Samaksa par kustamo mantu pilnā apmērā jāveic 7 (septiņu) dienu laikā no izsoles dienas.

Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 2024.gada 27. februārī plkst.13.00 un noslēdzas 2024.gada 18.martā plkst. 13.00. Izsoles pretendenti iesniedz pieteikumu izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Pieteikšanās termiņš 2024.gada 8.marts.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties SIA “LIMBAŽU SILTUMS” tīmekļvietnē www.limbazusiltums.lv.

Kravas furgonu var apskatīt Jaunā ielā 2A, Limbažos, Limbažu novadā, iepriekš saskaņojot apskates laiku pa tālruni + 371 29215974.

Limbažu novada pašvaldība rīko mutisku izsoli nomas tiesībām uz nedzīvojamu telpu Nr. 49 ar platību 15,9 m2, kas atrodas “Pagastmājā”, Mandegās, Skultes pagastā, Limbažu novadā, kadastra numurs 6676 015 0174. Nomas objekta lietošanas mērķis – biroja telpas.

Izsoles ierosinātājs – Limbažu novada pašvaldība.

Izsoles sākumcena ir –1,65 EUR/m2 (viens eiro un 65 centi par kvadrātmetru).

Dalības maksa izsolē – 10.00 EUR (desmit eiro).

Izsoles solis ir 0,10 EUR (desmit centi) par vienu m2 .

Maksāšanas līdzeklis – nauda.

Iznomāšanas termiņš tiek noteikts 3 gadi.

Pieteikums dalībai izsolē, dalības maksu apliecinoši dokumenti un citi dokumenti, kas minēti izsoles noteikumos, jāiesniedz līdz 2024.gada 3.aprīlim, plkst.1700 Limbažu novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā 1.stāvā, Rīgas ielā 16, Limbažos.

Izsole notiks 2024.gada 5.aprīlī plkst.1045 Limbažu novada pašvaldības administratīvās ēkas mazajā zālē, 1.stāvā, Rīgas ielā 16, Limbažos.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Limbažu novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.limbazunovads.lv sadaļā “Izsoles, konkursi”.

Tālrunis uzziņām 20251353.

Limbažu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu - neapdzīvojamās telpas Nr. 3, “Veldzes”, Skultes pagasts, Limbažu novads, 279,0 m2 platībā, tajā skaitā pagrabs 88,4 m2 un terase 46,1 m2 (telpu grupas kadastra Nr. 6676 900 0158), 2790/4225 kopīpašuma domājamā daļa no būves (kadastra apzīmējums 6676 001 0172 001) un zemes (kadastra apzīmējums 6676 001 0172).

Atsavināšanas ierosinātājs – Limbažu novada pašvaldība.

Nekustamā īpašuma sākumcena ir 5500.00 EUR.

Maksāšanas līdzeklis – nauda.

Izsoles nodrošinājums – 550.00 EUR.

Dalības maksa izsolē – 40.00 EUR.

Izsoles solis – 100.00 EUR.

Samaksa par nekustamo īpašumu pilnā apmērā jāveic 30 (trīsdesmit) dienu laikā no izsoles dienas.

Pieteikumi dalībai izsolē, izsoles nodrošinājuma un dalības maksu apliecinoši dokumenti jāiesniedz līdz 2024.gada 3. aprīlim, plkst.1700 Limbažu novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā 1.stāvā, Rīgas ielā 16, Limbažos.

Izsole notiks 2024.gada 5. aprīlī plkst.1030 Limbažu novada pašvaldības administratīvās ēkas mazajā zālē, 1.stāvā, Rīgas ielā 16, Limbažos.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Limbažu novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.limbazunovads.lv sadaļā “Izsoles”.

Tālrunis uzziņām 20251353, 29252432.

Limbažu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu - dzīvokļa īpašumu Nr. 2 “Veldzes”, Skultes pagasts, Limbažu novads, 75,6 m2 platībā (telpu grupas kadastra Nr. 6676 900 0155), 756/4225 kopīpašuma domājamā daļa no būves (kadastra apzīmējums 6676 001 0172 001) un zemes (kadastra apzīmējums 6676 001 0172). (turpmāk – IZSOLES OBJEKTS).

Atsavināšanas ierosinātājs – Limbažu novada pašvaldība.

Nekustamā īpašuma sākumcena ir 2300.00 EUR.

Maksāšanas līdzeklis – nauda.

Izsoles nodrošinājums – 230.00 EUR.

Dalības maksa izsolē – 40.00 EUR.

Izsoles solis – 100.00 EUR.

Samaksa par nekustamo īpašumu pilnā apmērā jāveic 30 (trīsdesmit) dienu laikā no izsoles dienas.

Pieteikumi dalībai izsolē, izsoles nodrošinājuma un dalības maksu apliecinoši dokumenti jāiesniedz līdz 2024.gada 3. aprīlim, plkst.1700 Limbažu novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā 1.stāvā, Rīgas ielā 16, Limbažos.

Izsole notiks 2024.gada 5. aprīlī plkst.1015 Limbažu novada pašvaldības administratīvās ēkas mazajā zālē, 1.stāvā, Rīgas ielā 16, Limbažos.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Limbažu novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.limbazunovads.lv sadaļā “Izsoles”.

Tālrunis uzziņām 20251353, 29252432.

Limbažu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu - dzīvokļa īpašumu Nr. 1 “Veldzes”, Skultes pagasts, Limbažu novads, 67,9 m2 platībā (telpu grupas kadastra Nr. 6676 900 0159), 679/4225 kopīpašuma domājamā daļa no būves (kadastra apzīmējums 6676 001 0172 001) un zemes (kadastra apzīmējums 6676 001 0172).

Atsavināšanas ierosinātājs – Limbažu novada pašvaldība.

Nekustamā īpašuma sākumcena ir 2500.00 EUR.

Maksāšanas līdzeklis – nauda.

Izsoles nodrošinājums – 250.00 EUR.

Dalības maksa izsolē – 40.00 EUR.

Izsoles solis – 100.00 EUR.

Samaksa par nekustamo īpašumu pilnā apmērā jāveic 30 (trīsdesmit) dienu laikā no izsoles dienas.

Pieteikumi dalībai izsolē, izsoles nodrošinājuma un dalības maksu apliecinoši dokumenti jāiesniedz līdz 2024.gada 3. aprīlim, plkst.1700 Limbažu novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā 1.stāvā, Rīgas ielā 16, Limbažos.

Izsole notiks 2024.gada 5. aprīlī plkst.1000 Limbažu novada pašvaldības administratīvās ēkas mazajā zālē, 1.stāvā, Rīgas ielā 16, Limbažos.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Limbažu novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.limbazunovads.lv sadaļā “Izsoles”.

Tālrunis uzziņām 20251353, 29252432.

Limbažu novada pašvaldība rīko mutisku izsoli nomas tiesībām uz slēgtu stacionāru tirdzniecības vietu Nr.10, kas atrodas Limbažu tirgus laukumā, Pasta ielā 2, Limbažos, Limbažu novadā. Nomas objekta lietošanas mērķis – tirdzniecības vieta. 

Izsoles ierosinātājs – Limbažu novada pašvaldība.

Izsoles sākumcena ir nosacītā cena slēgtai stacionārai tirdzniecības vietai Nr.10. Pasta ielā 2, Limbažos, Limbažu novadā - 54,07 EUR (piecdesmit četri eiro un 07 centi) mēnesī (no 1.janvāra līdz 31.martam), pieskaitot pievienotās vērtības nodokli, un 61,18 EUR (sešdesmit viens eiro un 18 centi) mēnesī (no 1.aprīļa līdz 31.decembrim), pieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

Dalības maksa izsolē – 10.00 EUR.

Izsoles solis ir 5,00 EUR (pieci eiro un 0 centi) (pieci eiro un 00 centi) apmērā, kas tiek piemērots gan nosacītai cenai 54,07 EUR, gan nosacītai cenai 61,18 EUR..

Maksāšanas līdzeklis – nauda.

Iznomāšanas termiņš tiek noteikts 6 gadi.

Pieteikums dalībai izsolē, dalības maksu apliecinoši dokumenti un citi dokumenti, kas minēti izsoles noteikumos, jāiesniedz līdz 2024.gada 6.martam, plkst.1700 Limbažu novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā 1.stāvā, Rīgas ielā 16, Limbažos.

Izsole notiks 2024.gada 8. martā, plkst.1000 Limbažu novada pašvaldības administratīvās ēkas mazajā zālē, 1.stāvā, Rīgas ielā 16, Limbažos.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Limbažu novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.limbazunovads.lv sadaļā “Izsoles, konkursi”.

Tālrunis uzziņām 20251353, 22020052.

Limbažu novada pašvaldība izsludina meža cirsmu izsoli īpašumā Sumbri, Salacgrīvas pagastā, Limbažu novadā.  Zemes vienības  kadastra apzīmējums 6672 002 0123  2. kvartāla Nr. 3. un Nr. 4.  nogabalā ar cirtes izpildes veidu – kailcirte, izcērtamā platība 1,9 ha un 2.kvartāla Nr.14. un Nr.16.  nogabalā ar cirtes veidu – sanitārā cirte pēc VMD sanitārā atzinuma, izcērtamā platība 3,58 ha un 2. kvartāla Nr.1. un Nr. 5. nogabalā ar cirtes veidu – sanitārā cirte, izcērtamā platība – 1,91 ha, ar izcērtamo platību kopā 7,39 ha un izcērtamo koksnes apjomu kopā 1182 m3. Izsoles objekta  nosacītā cena (sākumcena) – 44 300,00 EUR (četrdesmit četri tūkstoši trīs simti euro un 00 centi).  Izsoles solis - 200,00 EUR (divi simti euro un  00 centi).  Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 2024. gada 28. februārī plkst.13:00 un noslēdzas 2024. gada 2. aprīlī plkst. 13:00. Izsoles pretendenti iesniedz pieteikumu izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Pieteikšanās termiņš 2024.gada 19. marts.

Elektroniskai izsolei pretendenti var reģistrēties no 2024. gada 28. februāra plkst.13:00 līdz 2024. gada 19. marta plkst. 23:59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles pretendentiem jāieskaita Limbažu novada pašvaldības kontā A/S SEB Banka, konta Nr. konta Nr. LV71UNLA0013013130848 dalības maksu – 40,00  EUR (tai skaitā PVN 21%) un nodrošinājuma naudu 10% apmērā no izsoles objekta nosacītās cenas ar norādi „Izsoles nodrošinājums un dalības maksa elektroniskai 2. kvartāla cirsmu izsolei Sumbri, Salacgrīvas pagastā” un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu. Tālrunis informācijai 26656289, 20220540, e-pasts: salacgriva@limbazunovads.lv.

Limbažu novada pašvaldība izsludina meža cirsmu izsoli īpašumā Sumbri, Salacgrīvas pagastā, Limbažu novadā. Zemes vienības kadastra apzīmējums 6672 002 0090 1.kvartāla Nr. 3. nogabalā ar cirtes izpildes veidu – kailcirte, izcērtamā platība 0,78 ha un Nr. 8. nogabalā ar cirtes veidu – sanitārā cirte pēc VMD sanitārā atzinuma, izcērtamā platība 4,73 ha, ar izcērtamo platību kopā 5,51 ha, izcērtamais koksnes apjoms 926 m3. Izsoles objekta nosacītā cena (sākumcena) – 33 300,00 EUR (trīsdesmit trīs tūkstoši trīs simti euro un 00 centi). Izsoles solis - 200,00 EUR (divi simti euro un 00 centi). Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 2024. gada 27. februārī plkst.13:00 un noslēdzas 2024. gada 28. martā plkst. 13:00.

Izsoles pretendenti iesniedz pieteikumu izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Elektroniskai izsolei pretendenti var reģistrēties no 2024. gada 27. februāra plkst.13:00 līdz 2024. gada 18. marta plkst. 23:59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles pretendentiem jāieskaita Limbažu novada pašvaldības kontā A/S SEB Banka, konta Nr. konta Nr. LV71UNLA0013013130848 dalības maksu – 40,00 EUR (tai skaitā PVN 21%) un nodrošinājuma naudu 10% apmērā no izsoles objekta nosacītās cenas ar norādi „Izsoles nodrošinājums un dalības maksa elektroniskai 1. kvartāla cirsmu izsolei Sumbri, Salacgrīvas pagastā” un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu. Tālrunis informācijai 26656289, 20220540, e-pasts: salacgriva@limbazunovads.lv

 

Pašvaldība rīko telpas Nr.14 nekustamā īpašuma Mācību darbnīcas”, Ozolmuižā, Brīvzemnieku pagastā nomas tiesību izsoli

 1. Nomas objekts – telpa Nr.14 nekustamā īpašumā “Mācību darbnīcas”, Ozolmuižā, Brīvzemnieku pagastā, Limbažu novadā, ēkā ar kadastra apzīmējumu: 6648 006 0041 002, ar platību 97,3 m2.
 2. Nomas tiesību izsoles sākumcena nomas maksai mēnesī – EUR 13,62
 1. Izsoles solis – EUR 3,00.
 2. Nomas objekta izmantošanas veids – garāža.
 3. Nomas termiņš – 6 (seši) gadi.
 4. Izsoles veids – pirmā nekustamā īpašuma nomas tiesību atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.
 5. Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš - līdz 2024. gada 16. februāra plkst.15.00. Pieteikumi un dokumenti iesniedzami Alojas apvienības pārvaldē – Jūras ielā 13, Alojā, Limbažu novadā, darba dienās no 8.00-16.00. vai elektroniski nosūtot dokumentus uz e-pastu: aloja@limbazunovads.lv.
 6. Izsole notiks 2024. gada 19. februārī plkst.14.00 Alojas apvienības pārvaldē, Jūras ielā 13, Alojā.
 7. Izsoles dalības maksa EUR 10,00, kas jāieskaita Limbažu novada pašvaldības kontā AS „Swedbank”, bankas kods HABALV22, konta Nr. LV12HABA0551026085817, ar atzīmi par dalību īpašuma Mācību darbnīcas, Ozolmuižā nomas tiesību izsolē. Dalības maksa netiek atmaksāta
 8. Izsoles norises kārtība, saskaņā ar izsoles noteikumu 6.nodaļu (izsoles noteikumi pieejami Limbažu novada pašvaldības mājas lapā www.limbazunovads.lv).
 9. Izsoles uzvarētājs kompensē pašvaldībai pieaicinātā sertificēta vērtētāja atlīdzības summu par telpas tirgus nomas maksas noteikšanu, kas ir EUR 121,00.
 10. Sīkāka informācija par tālr. 25749113

 

(29.01.2024)

Limbažu novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma Lielā iela 24-8, Staicelē, Limbažu novadā, kas sastāv no dzīvokļa Nr. 8 – 34,30 m2 platībā, 3451/50329 kopīpašuma domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu: 6617 001 0194 001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 6617 001 0194 - IZSOLES OBJEKTS.

IZSOLES OBJKTA nosacītā cena (sākumcena) – 850,00 EUR (astoņi simti piecdesmit eiro). Izsoles solis –100,00 EUR (viens simts eiro).

Izsole notiks elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2024.gada 20. februāra plkst.13:00 līdz 2024. gada 21.marta plkst.13:00. Izsoles noteikumi pieejami tīmekļa vietnē www.limbazunovads.lv./sadaļā/izsoles un elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv . Informācija pa tālr. 25749113, e-pasts: aloja@limbazunovads.lv

Elektroniskai izsolei pretendenti var reģistrēties no 2024. gada 20. februāra plkst.13:00 līdz 2024. gada 11. marta plkst. 23:59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv .

Izsoles pretendentiem jāieskaita Limbažu novada pašvaldības kontā AS „Swedbank”, bankas kods HABALV22, konta Nr. LV12HABA0551026085817 dalības maksu – 40,00 EUR (tai skaitā PVN 21%) un nodrošinājuma naudu 10% apmērā no izsoles objekta nosacītās cenas ar norādi „Izsoles nodrošinājums un dalības maksa elektroniskai izsolei Lielā iela 24-8, Staicelē” un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

 

(29.01.2024)

Limbažu novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma Cepļu iela 9-10, Staicelē, Limbažu novadā, kas sastāv no dzīvokļa Nr. 10 – 20,8 m2 platībā, 2076/40088 kopīpašuma domājamām daļām no būvēm ar kadastra apzīmējumiem: 6617 001 0180 001, 6617 001 0180 002 - IZSOLES OBJEKTS.

IZSOLES OBJEKTA nosacītā cena (sākumcena) – 650,00 EUR (seši simti piecdesmit eiro). Izsoles solis –100,00 EUR (viens simts eiro).

Izsole notiks elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2024.gada 19. februāra plkst.13:00 līdz 2024. gada 20.marta plkst.13:00. Izsoles noteikumi pieejami tīmekļa vietnē www.limbazunovads.lv./sadaļā/izsoles un elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv . Informācija pa tālr. 25749113, e-pasts: aloja@limbazunovads.lv

Elektroniskai izsolei pretendenti var reģistrēties no 2024. gada 19. februāra plkst.13:00 līdz 2024. gada 10. marta plkst. 23:59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv .

Izsoles pretendentiem jāieskaita Limbažu novada pašvaldības kontā AS „Swedbank”, bankas kods HABALV22, konta Nr. LV12HABA0551026085817 dalības maksu – 40,00 EUR (tai skaitā PVN 21%) un nodrošinājuma naudu 10% apmērā no izsoles objekta nosacītās cenas ar norādi „Izsoles nodrošinājums un dalības maksa elektroniskai izsolei Cepļu iela 9-10, Staicelē” un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

 

(29.01.2024)

Limbažu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Stacija Lāde 2-1”, Limbažu pagastā, Limbažu novadā, kadastra Nr. 6664 900 0299, kas sastāv no dzīvokļa Nr.1 32,8m2 platībā un 328/1897 kopīpašuma domājamām daļām n9o dzīvojamās mājas (66640090254001), kūts (66640090254005), saimniecības ēkas (66640090254002), šķūņa (66640090254004) un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr. 6664 009 0254.

Atsavināšanas ierosinātājs – Limbažu novada pašvaldība.

Nekustamā īpašuma sākumcena ir 800.00 EUR.

Maksāšanas līdzeklis – nauda.

Izsoles nodrošinājums – 80.00 EUR.

Dalības maksa izsolē – 40.00 EUR.

Izsoles solis – 50.00 EUR.

Samaksa par nekustamo īpašumu pilnā apmērā jāveic 30 (trīsdesmit) dienu laikā no izsoles dienas.

Pieteikumi dalībai izsolē, izsoles nodrošinājuma un dalības maksu apliecinoši dokumenti jāiesniedz līdz 2024. gada 28. februārim, plkst. 1700 Limbažu novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā 1.stāvā, Rīgas ielā 16, Limbažos.

Izsole notiks 2024. gada 1. martā plkst. 1100 Limbažu novada pašvaldības administratīvās ēkas mazajā zālē, 1.stāvā, Rīgas ielā 16, Limbažos.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Limbažu novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.limbazunovads.lv sadaļā “Izsoles”.

Tālrunis uzziņām 29252432, 20251353.

 

(26.01.2024)