Limbažu novada pašvaldība rīko mutisku izsoli par apbūves tiesībām objektam Meliorācijas ielā 14, Limbažos, Limbažu novadā.

 1. Izsoles objekts – Apbūves tiesības uz zemes gabala daļu Meliorācijas ielā 14, Limbažos, Limbažu novadā, kadastra Nr. 6601 013 0033, zemes vienībai ar apzīmējumu kadastrā 6601 013 0031 8001, daļā 1200 m² platībā.
 2. Apbūves tiesības nodibināšanas mērķis – siltuma avota izbūve līdz ražošanas ēkai Meliorācijas ielā 14, Limbažos.
 3. Izsoles objekta sākumcena – Apbūves tiesību maksa gadā – EUR 420,00 (četri simti divdesmit euro un 0 centi).
 4. Apbūves tiesību termiņš – 20 (divdesmit) gadi.
 5. Izsoles veids – pirmā Apbūves tiesību atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.
 6. Apbūves tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš – līdz 2023. gada 18.oktobra plkst. 17.00. Pieteikumi un dokumenti iesniedzami Limbažu novada pašvaldības 1.stāvā, Klientu apkalpošanas centrā, Rīgas ielā 16, Limbažos, e-pasts: pasts@limbazunovads.lv.
 7. Dalības maksa izsolē EUR 10,00.
 8. Nodrošinājuma nauda EUR 40,00. 
 9.  Izsole notiks 2023. gada 20. oktobrī plkst. 10.15, Limbažu novada pašvaldības telpās – Limbažos, Rīgas ielā 16, pirmā stāva mazajā zālē.
 10. Izsoles solis – EUR 20,00 (divdesmit euro).
 11. Apbūves tiesīgajam ir pienākums uzcelt un nodot ekspluatācijā visas apbūves tiesību līgumā paredzētās ēkas (būves) un divu mēnešu laikā pēc ēku (būvju) nodošanas ekspluatācijā ēkas (būves) jāieraksta \ zemesgrāmatā kā Apbūves tiesību būtisku sastāvdaļu.
 12. Izsoles norises kārtība, saskaņā ar izsoles noteikumu 6.nodaļu.
 13. Izsoles noteikumi un Apbūves tiesību līguma projekts pieejami Limbažu novada pašvaldības mājas lapā www.limbazunovads.lv.
 14. Izsoles objektu var apskatīt, saskaņojot izsoles objekta apskates laiku pa tālruni 29252432, 64024986.

 

Limbažu novada pašvaldība rīko mutisku izsoli nomas tiesībām uz nedzīvojamu telpu Nr. 43 ar platību 11,9 m2, ar adresi “Alejas”, Umurgā, Umurgas pagastā, Limbažu novadā, kadastra numurs 6680 001 0443.

Nomas objekta lietošanas mērķis – biroja telpas.

Izsoles ierosinātājs – Limbažu novada pašvaldība.

Izsoles sākumcena ir –1,50 EUR/m2 (viens eiro un 50 centi par kvadrātmetru).

Dalības maksa izsolē – 10.00 EUR (desmit eiro).

Izsoles solis ir 0,10 EUR (desmit centi) par vienu m2 .

Maksāšanas līdzeklis – nauda.

Iznomāšanas termiņš tiek noteikts 3 gadi.

Pieteikums dalībai izsolē, dalības maksu apliecinoši dokumenti un citi dokumenti, kas minēti izsoles noteikumos, jāiesniedz līdz 2023.gada 18.oktobrim, plkst.1700 Limbažu novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā 1.stāvā, Rīgas ielā 16, Limbažos.

Izsole notiks 2023.gada 20. oktobrī plkst.1030 Limbažu novada pašvaldības administratīvās ēkas mazajā zālē, 1.stāvā, Rīgas ielā 16, Limbažos.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Limbažu novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.limbazunovads.lv sadaļā “Izsoles, konkursi”.

Tālrunis uzziņām 64024986, 20251353.

Limbažu novada pašvaldība rīko mutisku izsoli nomas tiesībām uz nedzīvojamām telpām Meliorācijas ielā 14, Limbažos, Limbažu novadā, LV-4001, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6601 013 0031 daļai 1,9568 ha platībā (zemes gabala shēma pielikumā) un uz zemes gabala esošai ražošanas ēkai 4343,8 m2 platībā (apzīmējums kadastrā 6601 013 0031 001). Nomas objekta lietošanas mērķis – rūpnieciskās ražošanas ēka. Izsoles sākumcena par objektu tiek noteikta 3781,75 EUR (trīs tūkstoši septiņi simti astoņdesmit viens eiro, 75 centi) mēnesī, bez pievienotās vērtības nodokļa (EUR 0,87/m2).

Izsoles ierosinātājs – Limbažu novada pašvaldība.

Izsoles sākumcena ir 3781,75 (trīs tūkstoši septiņi simti astoņdesmit viens eiro un 75 centi).

Dalības maksa izsolē – 10.00 EUR.

Izsoles solis ir 50.00 EUR (piecdesmit eiro un 0 centi).

Maksāšanas līdzeklis – nauda.

Iznomāšanas termiņš tiek noteikts 20 (divdesmit) gadi.

Pieteikums dalībai izsolē, dalības maksu apliecinoši dokumenti un citi dokumenti, kas minēti izsoles noteikumos, jāiesniedz līdz 2023.gada 18. oktobrim, plkst.1700 Limbažu novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā 1.stāvā, Rīgas ielā 16, Limbažos.

Izsole notiks 2023.gada 20.oktobrī plkst.1000 Limbažu novada pašvaldības administratīvās ēkas mazajā zālē, 1.stāvā, Rīgas ielā 16, Limbažos.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Limbažu novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.limbazunovads.lv sadaļā “Izsoles, konkursi”.

Tālrunis uzziņām 20251353, 22037299.

Limbažu novada pašvaldība rīko mutisku izsoli nomas tiesībām uz nedzīvojamu telpu Nr. 2 ar platību 15,9 m2, kas atrodas Ambulances ielā 1, Pāles pagastā, Limbažu novadā, kadastra numurs 6668 001 0151.

Nomas objekta lietošanas mērķis – biroja telpas.     

Izsoles ierosinātājs – Limbažu novada pašvaldība.

Izsoles sākumcena ir –1,00 EUR/m2 (viens  eiro un 0 centi par kvadrātmetru).

Dalības maksa izsolē – 10.00 EUR (desmit eiro).

Izsoles solis ir 0,10 EUR (desmit centi) par vienu m2 .

Maksāšanas līdzeklis – nauda.

Iznomāšanas termiņš tiek noteikts 3 gadi.

Pieteikums dalībai izsolē, dalības maksu apliecinoši dokumenti un citi dokumenti, kas minēti izsoles noteikumos, jāiesniedz līdz 2023.gada 20.septembrim, plkst.1700 Limbažu novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā 1.stāvā, Rīgas ielā 16, Limbažos.

Izsole notiks 2023.gada 22. septembrī plkst.1000 Limbažu novada pašvaldības administratīvās ēkas mazajā zālē, 1.stāvā, Rīgas ielā 16, Limbažos.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Limbažu novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.limbazunovads.lv sadaļā “Izsoles, konkursi”.

Tālrunis uzziņām 64024986, 20251353.

Limbažu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē nekustamo īpašumu

Šalkas -24, Ozolmuiža, Brīvzemnieku pagasts, Limbažu novadā, kas sastāv no dzīvokļa Nr. 24 – 71,3 m2 platībā, 658/21358 kopīpašuma domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu: 6648 006 0080 001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 6648 006 0080– IZSOLES OBJEKTS

Atsavināšanas ierosinātājs – Limbažu novada pašvaldība

Maksāšanas līdzeklis – nauda

IZSOLES OBJEKTA sākumcena ir – 3000,00 EUR (trīs tūkstoši eiro)

Izsoles nodrošinājums – 300,00 EUR (trīs simti eiro)

Dalības maksa izsolē – 40,00 EUR (četrdesmit eiro)

Izsoles solis – 100,00 EUR (viens simts eiro)

Pieteikumi dalībai izsolē jāiesniedz līdz 2023.gada 5. oktobra, plkst.1700 Limbažu novada pašvaldības Alojas apvienības pārvaldē, Jūras ielā 13, Alojā.

Izsoles pretendentiem līdz 2023.gada 5. oktobra, plkst.1700 jāieskaita Limbažu novada pašvaldības kontā AS „Swedbank”, bankas kods HABALV22, konta Nr. LV12HABA0551026085817 dalības maksu – 40,00  EUR  un nodrošinājuma naudu 300,00 EUR apmērā no izsoles objekta nosacītās cenas ar norādi „Izsoles nodrošinājums un dalības maksa izsolei Šalkas -24, Ozolmuiža”

Izsole notiks 2023.gada 9. oktobrī plkst.1430 Limbažu novada pašvaldības Alojas apvienības pārvaldē, Jūras ielā 13, Alojā

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Limbažu novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.limbazunovads.lv sadaļā “Izsoles, konkursi”.

Tālrunis uzziņām 25749113

Limbažu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē nekustamo īpašumu

Ābeles-17, Puikule, Brīvzemnieku pagasts, Limbažu novadā, kas sastāv no dzīvokļa Nr. 17 – 75,4 m2 platībā, 754/12232 kopīpašuma domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu: 6648 001 0265 001un zemes ar kadastra apzīmējumu 6648 001 0265 – IZSOLES OBJEKTS

Atsavināšanas ierosinātājs – Limbažu novada pašvaldība

Maksāšanas līdzeklis – nauda

IZSOLES OBJEKTA sākumcena ir – 3800,00 EUR (trīs tūkstoši astoņi simti eiro)

Izsoles nodrošinājums – 380,00 EUR (trīs simti astoņdesmit eiro)

Dalības maksa izsolē – 40,00 EUR (četrdesmit eiro)

Izsoles solis – 100,00 EUR (viens simts eiro)

Pieteikumi dalībai izsolē jāiesniedz līdz 2023.gada 5. oktobra, plkst.1700 Limbažu novada pašvaldības Alojas apvienības pārvaldē, Jūras ielā 13, Alojā.

Izsoles pretendentiem līdz 2023.gada 5. oktobra, plkst.1700 jāieskaita Limbažu novada pašvaldības kontā AS „Swedbank”, bankas kods HABALV22, konta Nr. LV12HABA0551026085817 dalības maksu – 40,00 EUR un nodrošinājuma naudu 380,00 EUR apmērā no izsoles objekta nosacītās cenas ar norādi „Izsoles nodrošinājums un dalības maksa izsolei Ābeles-17, Puikule”

Izsole notiks 2023.gada 9. oktobrī plkst.1400 Limbažu novada pašvaldības Alojas apvienības pārvaldē, Jūras ielā 13, Alojā

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Limbažu novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.limbazunovads.lv sadaļā “Izsoles, konkursi”.

Tālrunis uzziņām 25749113

Pilnvarojuma līguma slēgšanai par pilnvarojumu organizēt licencēto makšķerēšanu un  vēžošanu Limbažu novada pašvaldībai piederošajā Vitrupes upes posmā.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 25.08.2023. plkst.16.00

Nolikums

Līgums

Lēmums

1. īpašumā Pērnavas iela 26, Salacgrīvā īpašuma kadastra Nr. 6615 002 0060, zemes vienības kadastra apz. 6615 002 0061, 2. kvartāla 3.nogabalā ar cirtes veidu – kopšanas cirte, izcērtamā platība 0,19 ha, izcērtamais koksnes apjoms kopā 5,9 m3;

2. īpašumā Pērnavas iela 30, Salacgrīvā īpašuma kadastra Nr. 6615 010 0071, zemes vienības kadastra apz. 6615 002 0127, 623. kvartāla 3.nogabalā ar cirtes veidu – kopšanas cirte, izcērtamā platība 0,17 ha, izcērtamais koksnes apjoms kopā 2,11 m3;

3. īpašumā Viļņu iela 30, Salacgrīvā īpašuma kadastra Nr. 6615 001 0043, zemes vienības kadastra apz. 6615 002 0125, 2. kvartāla 2. nogabalā ar cirtes veidu – kopšanas cirte, izcērtamā platība 0,38 ha, izcērtamais koksnes apjoms kopā 16,74 m3, (turpmāk kopā saukts– IZSOLES OBJEKTS.

IZSOLES OBJEKTA nosacītā cena (izsoles sākumcena) – 1 220,00 EUR (viens tūkstotis divi simti divdesmit euro un 00 centi).

Izsoles solis – 50,00 EUR (piecdesmit euro).

Tālrunis informācijai 26656289, 20220540, e-pasts: salacgriva@limbazunovads.lv

Pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, 20 (divdesmit) dienu laikā no izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma jāiemaksā dalības maksa EUR 40,00 un nodrošinājuma nauda 10 % apmērā no IZSOLES OBJEKTA nosacītās izsoles sākumcenas, ar norādi „Izsoles nodrošinājums elektroniskai cirsmu izsolei īpašumos Pērnavas ielā 26, Pērnavas ielā 30 un Viļņu ielā 30, Salacgrīvā, Limbažu novadā”, Limbažu novada pašvaldības norēķinu kontā: A/s SEB banka, kods UNLALV2X, konta Nr. LV71 UNLA 0013 0131 3084 8.

Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 2023. gada 10. augusta plkst.13:00 un noslēdzas 2023. gada 30. augustā plkst. 13:00. Izsoles pretendenti iesniedz pieteikumu izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv līdz 2023. gada 20. augustam.