Limbažu novada pašvaldība pārdot atklātā mutiskā izsolē Limbažu novada pašvaldības kustamo mantu – transportlīdzekli HONDA CRV, valsts reģistrācijas numurs FP 9970, izgatavošanas gads 2002., šasijas Nr. SHSRD87602U031861.Automašīna aprīkota ar 2.0 litru 110 kW dīzeļa tipa dzinēju. Automašīnai nav spēkā esoša tehniskā apskate. Transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības Nr. AF2216070.

Atsavināšanas ierosinātājs – Limbažu novada pašvaldība.

Automašīnas sākumcena ir 400.00 EUR.

Izsoles nodrošinājums – 40.00 EUR.

Dalības maksa izsolē – 40.00 EUR.

Izsoles solis – 50.00 EUR.

Maksāšanas līdzeklis – nauda.

Pieteikumi dalībai izsolē, izsoles nodrošinājuma un dalības maksu apliecinoši dokumenti jāiesniedz līdz 2023.gada 20. decembrim, plkst. 1700 Limbažu novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā 1.stāvā, Rīgas ielā 16, Limbažos.

Izsole notiks 2023.gada 22. decembrī plkst.1000 Limbažu novada pašvaldības administratīvās ēkas mazajā zālē, 1.stāvā, Rīgas ielā 16, Limbažos.

Samaksa par automašīnu pilnā apmērā jāveic 2 nedēļu laikā no izsoles dienas.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Limbažu novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.limbazi.lv sadaļā “Izsoles, konkursi”.

Tālrunis uzziņām 29252432, 20251353.

Limbažu novada pašvaldība nodod atsavināšanai, pārdodot elektroniskā izsoļu vietnē neapbūvētu zemes gabalu Ozolu iela 4B, Ainažos, Limbažu novadā, kadastra Nr. 6605 003 0082, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6605 003 0080 (0,12 ha platībā).

IZSOLES OBJEKTA nosacītā cena (izsoles sākumcena) – EUR 8 100,00

Izsoles solis – EUR 100,00

Izsole notiks elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2024. gada 27. janvāra plkst.13:00 un noslēdzas 2024. gada 26. februārī plkst. 13:00. Izsoles pretendenti iesniedz pieteikumu izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv . Elektroniskai izsolei pretendenti var reģistrēties izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2024. gada 27. janvāra plkst.13:00 līdz 2024. gada 16. februāra plkst. 23:59.

Izsoles noteikumi pieejami tīmekļa vietnē www.limbazunovads.lv/sadaļā/izsoles un elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Informācija pa tālr. 26656289, 20220540,  e-pasts: salacgriva@limbazunovads.lv.

Izsoles pretendentiem jāieskaita Limbažu novada pašvaldības kontā A/s SEB banka, kods UNLALV2X, konta Nr. LV71 UNLA 0013 0131 3084 8 dalības maksu – euro 40,00 (tai skaitā PVN 21%) un nodrošinājuma naudu 10% apmērā no izsoles objekta nosacītās cenas, ar norādi: „Izsoles nodrošinājums un dalības maksa elektroniskai izsolei Ozolu iela 4B, Ainažos” un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu

Limbažu novada pašvaldība nodod atsavināšanai, pārdodot elektroniskā izsoļu vietnē neapbūvētu zemes gabalu Ozolu iela 4A, Ainažos, Limbažu novadā, kadastra Nr. 6605 003 0080, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6605 003 0079 (0,12 ha platībā).

IZSOLES OBJEKTA nosacītā cena (izsoles sākumcena) – EUR 8 100,00

Izsoles solis – EUR 100,00

Izsole notiks elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2024. gada 3. janvāra plkst.13:00 un noslēdzas 2024. gada 2.februārī plkst. 13:00. Izsoles pretendenti iesniedz pieteikumu izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Elektroniskai izsolei pretendenti var reģistrēties izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2024. gada 3. janvāra plkst.13:00 līdz 2024. gada 23. janvāra plkst. 23:59.

Izsoles noteikumi pieejami tīmekļa vietnē www.limbazunovads.lv/sadaļā/izsoles un elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Informācija pa tālr. 26656289, 20220540, e-pasts: salacgriva@limbazunovads.lv.

Izsoles pretendentiem jāieskaita Limbažu novada pašvaldības kontā A/s SEB banka, kods UNLALV2X, konta Nr. LV71 UNLA 0013 0131 3084 8 dalības maksu – euro 40,00 (tai skaitā PVN 21%) un nodrošinājuma naudu 10% apmērā no izsoles objekta nosacītās cenas, ar norādi: „Izsoles nodrošinājums un dalības maksa elektroniskai izsolei Ozolu iela 4A, Ainažos” un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Limbažu novada pašvaldība nodod atsavināšanai, pārdodot elektroniskā izsoļu vietnē neapbūvētu zemes gabalu Ozolu iela 6, Ainažos, Limbažu novadā, kadastra Nr. 6605 003 0079, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6605 003 0078 (0,12 ha platībā).

IZSOLES OBJEKTA nosacītā cena (izsoles sākumcena) – EUR 9100,00

Izsoles solis – EUR 100,00

Izsole notiks elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2023.gada 27.decembra plkst.13:00 un noslēdzas 2024. gada 26. janvārī plkst. 13:00. Izsoles pretendenti iesniedz pieteikumu izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv . Elektroniskai izsolei pretendenti var reģistrēties izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2023. gada 27. decembra plkst.13:00 līdz 2024. gada 16. janvāra plkst. 23:59.

Izsoles noteikumi pieejami tīmekļa vietnē www.limbazunovads.lv/sadaļā/izsoles un elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv . Informācija pa tālr. 26656289, 20220540, e-pasts: salacgriva@limbazunovads.lv .

Izsoles pretendentiem jāieskaita Limbažu novada pašvaldības kontā A/s SEB banka, kods UNLALV2X, konta Nr. LV71 UNLA 0013 0131 3084 8 dalības maksu – euro 40,00 (tai skaitā PVN 21%) un nodrošinājuma naudu 10% apmērā no izsoles objekta nosacītās cenas, ar norādi: „Izsoles nodrošinājums un dalības maksa elektroniskai izsolei Ozolu iela 6, Ainažos” un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Limbažu novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma Parka iela 13, Alojā, Limbažu novadā, kadastra numurs: 6607 001 0175, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu: 6607 001 0175, 11800 m2 ha platībā un ēkām ar kadastra apzīmējumiem: 6607001 0175 001, 6607 001 0175 002, 6607 001 0175 009, 6607 001 0175 012 un 6607 001 0175 013 - IZSOLES OBJEKTS.

IZSOLES OBJEKTA nosacītā cena (sākumcena) – 69 400,00 EUR (sešdesmit deviņi tūkstoši četri simti eiro). Izsoles solis –500,00 EUR (pieci simti eiro).

Izsole notiks elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2024.gada 5. janvāra plkst.13:00 līdz 2024. gada 5. februāra plkst.13:00. Izsoles noteikumi pieejami tīmekļa vietnē www.limbazunovads.lv./sadaļā/izsoles un elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv . Informācija pa tālr. 25749113, e-pasts: aloja@limbazunovads.lv

Elektroniskai izsolei pretendenti var reģistrēties no 2024. gada 5. janvāra plkst.13:00 līdz 2024. gada 25. janvāra plkst. 23:59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv .

Izsoles pretendentiem jāieskaita Limbažu novada pašvaldības kontā AS „Swedbank”, bankas kods HABALV22, konta Nr. LV12HABA0551026085817 dalības maksu – 40,00 EUR (tai skaitā PVN 21%) un nodrošinājuma naudu 10% apmērā no izsoles objekta nosacītās cenas ar norādi „Izsoles nodrošinājums un dalības maksa elektroniskai izsolei Parka iela 13, Alojā” un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Limbažu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē nekustamo īpašumu Bērzu iela 2, Alojā, Limbažu novadā, kadastra numurs: 6607 001 0155, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6607 001 0155, 0,9074 ha platībā – IZSOLES OBJEKTS

Atsavināšanas ierosinātājs – Limbažu novada pašvaldība

Maksāšanas līdzeklis – nauda

IZSOLES OBJEKTA sākumcena ir – 8000,00 EUR (astoņi tūkstoši eiro)

Izsoles nodrošinājums – 800,00 EUR (astoņi simti eiro)

Dalības maksa izsolē – 40,00 EUR (četrdesmit eiro)

Izsoles solis – 100,00 EUR (viens simts eiro)

Pieteikumi dalībai izsolē jāiesniedz līdz 2024.gada 12. janvāra, plkst.1500 Limbažu novada pašvaldības Alojas apvienības pārvaldē, Jūras ielā 13, Alojā.

Izsoles pretendentiem līdz 2024.gada 12. janvāra, plkst.1500 jāieskaita Limbažu novada pašvaldības kontā AS „Swedbank”, bankas kods HABALV22, konta Nr. LV12HABA0551026085817 dalības maksu – 40,00 EUR un nodrošinājuma naudu 800,00 EUR apmērā no izsoles objekta nosacītās cenas ar norādi „Izsoles nodrošinājums un dalības maksa izsolei Bērzu iela 2, Aloja”

Izsole notiks 2024.gada 15. janvārī plkst.1400 Limbažu novada pašvaldības Alojas apvienības pārvaldē, Jūras ielā 13, Alojā

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Limbažu novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.limbazunovads.lv sadaļā “Izsoles, konkursi”.

Tālrunis uzziņām 25749113

Limbažu novada pašvaldība izsludina izsoli par tiesībām slēgt apbūves tiesības līgumu vēja elektroenerģijas turbīnas uzstādīšanai pašvaldībai piederošā zemesgabalā Magones, Alojas pagastā, Limbažu novadā, kadastra apzīmējums 6627 003 0129, 50,7 ha platībā - IZSOLES OBJEKTS.

Zemesgabala nodošanas apbūves tiesībai mērķis – vēja turbīnas uzstādīšana ar plānoto jaudu 4 MW un saistīto inženierbūvju būvniecība un ekspluatācija

Apbūves tiesību līguma termiņš – 30 gadi

Izsoles objekta sākumcena (Vienreizējs maksājums par Apbūves tiesības piešķiršanu) - 0,00 EUR (nulle eiro)

Izsoles solis255,00 EUR (divi simti piecdesmit pieci eiro), solīšana sākas ar Izsoles objekta sākumcena + 1 solis

Pieteikšanās dalībai izsolē līdz 2024. gada 12. februārim, iesniedzot pieteikumu Limbažu novada pašvaldības Alojas apvienības pārvaldē, Jūras ielā 13, Alojā vai elektroniski nosūtot uz e-pastu: aloja@limbazunovads.lv

Izsole notiks elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2024.gada 12. marta plkst.13:00 līdz 2024. gada 11. aprīļa plkst.13:00.

Pretendentu reģistrācija izsolei notiek divās kārtās:

  1. Pieteikšanās dalībai Izsolē līdz 2024.gada 12. februārim, pēc kura tiek veikta pretendentu atbilstības pārbaude atbilstoši Nolikuma prasībām;
  2. Pretendentu atbilstības pārbaudi izturējušo pretendentu autorizācija elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv laika posmā no 2024. gada 12. marta līdz 2024. gada 1. aprīlim (ieskaitot).

Izsoles noteikumi pieejami tīmekļa vietnē www.limbazunovads.lv./sadaļā/izsoles. Informācija pa tālr. 25749113, e-pasts: aloja@limbazunovads.lv

Elektroniskai izsolei pretendenti var reģistrēties no 2024. gada 12. marta plkst.13:00 līdz 2024. gada 1. aprīļa plkst. 23:59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv .

Izsoles pretendentiem līdz 2024. gada 1. aprīlim jāieskaita Limbažu novada pašvaldības kontā AS „Swedbank”, bankas kods HABALV22, konta Nr. LV12HABA0551026085817 dalības maksu – 40,00 EUR (tai skaitā PVN 21%) un drošības naudu 2000,00 EUR apmērā ar norādi „Izsoles drošības nauda un dalības maksa elektroniskai izsolei Magones, Alojas pagastā” un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Zemes gabals Lauvas, Staiceles pagastā, kadastra apzīmējums 6637 003 0109, 4,8874 ha platībā, lauksaimniecības vajadzībām. Nomas maksa gadā - EUR 381,00 bez PVN.

Zemes nomas līgums tiks slēgts ar termiņu uz 6 gadiem.

Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā, rakstot iesniegumu, adresētu Limbažu novada pašvaldības Alojas apvienības pārvaldei: e-pasts aloja@limbazunovads.lv līdz 2023. gada 14. novembrim. Papildus informācija pa tālr. 25749113.

Ja tiks saņemti vairāki iesniegumi ar vēlmi nomāt konkrētu zemes gabalu, tiks rīkota zemes gabala nomas tiesību izsole, kā arī konkrētais nomnieks kompensēs iznomātājam pieaicinātā sertificēta vērtētāja atlīdzības summu, kas ir EUR 60,50.

Limbažu novada pašvaldība izsludina meža cirsmas izsoli īpašumā Zvejnieka ezers, Umurgas pagastā, Limbažu novadā, kadastra Nr. 6680 006 0121, zemes vienības kadastra apzīmējums 6680 006 0121, 1. kvartāla 3. nogabalā ar cirtes izpildes veidu – kailcirte, izcērtamā platība 1,99 ha, izcērtamais koksnes apjoms kopā 476,67 m3 - IZSOLES OBJEKTS.

IZSOLES OBJEKTA nosacītā cena (sākumcena) –14 600,00 EUR (četrpadsmit tūkstoši seši simti eiro). Izsoles solis –200,00 EUR (divi simti eiro).

Izsole notiks elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2023.gada 24. novembra plkst.13:00 līdz 2023. gada 27. decembrim plkst.13:00. Izsoles noteikumi pieejami tīmekļa vietnē www.limbazunovads.lv./sadaļā/izsoles un elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv . Informācija pa tālr. 20251353, 29499639, e-pasts: pasts@limbazunovads.lv

Elektroniskai izsolei pretendenti var reģistrēties no 2023. gada 24. novembra plkst.13:00 līdz 2023. gada 14.decembrim plkst. 23:59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv .

Izsoles pretendentiem jāieskaita Limbažu novada pašvaldības kontā A/S SEB banka, kods UNLALV2X, konta Nr. LV37 UNLA 0050 0142 8430 8 dalības maksu –40,00 EUR(tai skaitā PVN 21%) un nodrošinājuma naudu 10% apmērā no izsoles objekta nosacītās cenas ar norādi „Izsoles nodrošinājums un dalības maksa elektroniskai cirsmu izsolei Zvejnieka ezers, Umurgas pagastā” un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Limbažu novada pašvaldība izsludina meža cirsmas Nr. 6 izsoli nekustamajā īpašumā Mežķeizari 1, Umurgas pagastā, Limbažu novadā, kadastra Nr.6680 004 0177, zemes vienības kadastra apzīmējums 6680 004 0177, 348. kvartāla 21. nogabalā ar cirtes izpildes veidu kailcirte ar izcērtamo platību 1,93 ha, izcērtamais koksnes apjoms 439 m3 turpmāk IZSOLES OBJEKTS.

IZSOLES OBJEKTA nosacītā cena (sākumcena) –10100,00 EUR (desmit tūkstoši simts eiro). Izsoles solis –200,00 EUR (divi simti eiro).

Izsole notiks elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2023.gada 24. novembra plkst.13:00 līdz 2023. gada 27. decembrim plkst.13:00. Izsoles noteikumi pieejami tīmekļa vietnē www.limbazunovads.lv./sadaļā/izsoles un elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Informācija pa tālr. 20251353, 29499639 e-pasts: pasts@limbazunovads.lv

Elektroniskai izsolei pretendenti var reģistrēties no 2023. gada 24. novembra plkst.13:00 līdz 2023. gada 14. decembrim plkst. 23:59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv .

Izsoles pretendentiem jāieskaita Limbažu novada pašvaldības kontā A/S SEB banka, kods UNLALV2X, konta Nr. LV37 UNLA 0050 0142 8430 8 dalības maksu –40,00 EUR(tai skaitā PVN 21%) un nodrošinājuma naudu 10% apmērā no izsoles objekta nosacītās cenas ar norādi „Izsoles nodrošinājums un dalības maksa elektroniskai cirsmu izsolei cirsmai Nr. 6, Mežķeizari 1, Umurgas pagastā, Limbažu novadā” un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Limbažu novada pašvaldība izsludina meža cirsmas Nr. 5 izsoli nekustamajā īpašumā Mežķeizari 1, Umurgas pagastā, Limbažu novadā, kadastra Nr.6680 004 0177, zemes vienības kadastra apzīmējums 6680 004 0177, 348. kvartāla 18. nogabalā ar cirtes izpildes veidu kailcirte ar izcērtamo platību 0,89 ha, izcērtamais koksnes apjoms 158,10 m3 turpmāk IZSOLES OBJEKTS.

IZSOLES OBJEKTA nosacītā cena (sākumcena) –5800,00 EUR (pieci tūkstoši astoņi simti eiro). Izsoles solis –100,00 EUR (simts eiro).

Izsole notiks elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2023.gada 24. novembra plkst.13:00 līdz 2023. gada 14. decembrim plkst.13:00. Izsoles noteikumi pieejami tīmekļa vietnē www.limbazunovads.lv./sadaļā/izsoles un elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Informācija pa tālr. 20251353, 29499639 e-pasts: pasts@limbazunovads.lv

Elektroniskai izsolei pretendenti var reģistrēties no 2023. gada 24. novembra plkst.13:00 līdz 2023. gada 4. decembrim plkst. 23:59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv .

Izsoles pretendentiem jāieskaita Limbažu novada pašvaldības kontā A/S SEB banka, kods UNLALV2X, konta Nr. LV37 UNLA 0050 0142 8430 8 dalības maksu –40,00 EUR(tai skaitā PVN 21%) un nodrošinājuma naudu 10% apmērā no izsoles objekta nosacītās cenas ar norādi „Izsoles nodrošinājums un dalības maksa elektroniskai cirsmu izsolei cirsmai Nr. 5, Mežķeizari 1, Umurgas pagastā, Limbažu novadā” un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Limbažu novada pašvaldība izsludina meža cirsmas Nr. 4 izsoli nekustamajā īpašumā Mežķeizari 1, Umurgas pagastā, Limbažu novadā, kadastra Nr.6680 004 0177, zemes vienības kadastra apzīmējums 6680 004 0177, 348. kvartāla 16. nogabalā ar cirtes izpildes veidu kailcirte ar izcērtamo platību 0,9 ha, izcērtamais koksnes apjoms 278,68 m3 turpmāk IZSOLES OBJEKTS.

IZSOLES OBJEKTA nosacītā cena (sākumcena) –8200,00 EUR (astoņi tūkstoši divi simti eiro). Izsoles solis –100,00 EUR (simts eiro).

Izsole notiks elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2023.gada 24. novembra plkst.13:00 līdz 2023. gada 14. decembrim plkst.13:00. Izsoles noteikumi pieejami tīmekļa vietnē www.limbazunovads.lv./sadaļā/izsoles un elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Informācija pa tālr. 20251353, 29499639 e-pasts: pasts@limbazunovads.lv

Elektroniskai izsolei pretendenti var reģistrēties no 2023. gada 24. novembra plkst.13:00 līdz 2023. gada 4. decembrim plkst. 23:59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv .

Izsoles pretendentiem jāieskaita Limbažu novada pašvaldības kontā A/S SEB banka, kods UNLALV2X, konta Nr. LV37 UNLA 0050 0142 8430 8 dalības maksu –40,00 EUR(tai skaitā PVN 21%) un nodrošinājuma naudu 10% apmērā no izsoles objekta nosacītās cenas ar norādi „Izsoles nodrošinājums un dalības maksa elektroniskai cirsmu izsolei cirsmai Nr. 4, Mežķeizari 1, Umurgas pagastā, Limbažu novadā” un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Limbažu novada pašvaldība izsludina meža cirsmas Nr. 3 izsoli nekustamajā īpašumā Mežķeizari 1, Umurgas pagastā, Limbažu novadā, kadastra Nr 6680 004 0177, zemes vienības kadastra apzīmējums 6680 004 0177, 348. kvartāla 11., 14. nogabalā ar cirtes izpildes veidu kailcirte ar izcērtamo platību 1,83 ha (11. nogabalā 1,71 ha, 14. nogabalā 0,12 ha), izcērtamais koksnes apjoms 577,32 m3 turpmāk IZSOLES OBJEKTS.

IZSOLES OBJEKTA nosacītā cena (sākumcena) – 25400,00 EUR (divdesmit pieci tūkstoši četri simti eiro). Izsoles solis –200,00 EUR (divi simti eiro).

Izsole notiks elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2023.gada 24. novembra plkst.13:00 līdz 2023. gada 27. decembrim plkst.13:00. Izsoles noteikumi pieejami tīmekļa vietnē www.limbazunovads.lv./sadaļā/izsoles un elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Informācija pa tālr. 20251353, 29499639 e-pasts: pasts@limbazunovads.lv

Elektroniskai izsolei pretendenti var reģistrēties no 2023. gada 24. novembra plkst.13:00 līdz 2023. gada 14. decembrim plkst. 23:59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv .

Izsoles pretendentiem jāieskaita Limbažu novada pašvaldības kontā A/S SEB banka, kods UNLALV2X, konta Nr. LV37 UNLA 0050 0142 8430 8 dalības maksu –40,00 EUR(tai skaitā PVN 21%) un nodrošinājuma naudu 10% apmērā no izsoles objekta nosacītās cenas ar norādi „Izsoles nodrošinājums un dalības maksa elektroniskai cirsmu izsolei cirsmai Nr. 3, Mežķeizari 1, Umurgas pagastā, Limbažu novadā” un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Limbažu novada pašvaldība izsludina meža cirsmas Nr. 2 izsoli nekustamajā īpašumā Mežķeizari 1, Umurgas pagastā, Limbažu novadā, kadastra Nr 6680 004 0177, zemes vienības kadastra apzīmējums 6680 004 0177, 348. kvartāla 9. nogabalā ar cirtes izpildes veidu kailcirte ar izcērtamo platību 0,26 ha, izcērtamais koksnes apjoms 107,85 m3 turpmāk IZSOLES OBJEKTS.

IZSOLES OBJEKTA nosacītā cena (sākumcena) – 5000,00 EUR (pieci tūkstoši eiro). Izsoles solis –100,00 EUR (simts eiro).

Izsole notiks elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2023.gada 24. novembra plkst.13:00 līdz 2023. gada 14. decembrim plkst.13:00. Izsoles noteikumi pieejami tīmekļa vietnē www.limbazunovads.lv./sadaļā/izsoles un elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Informācija pa tālr. 20251353, 29499639 e-pasts: pasts@limbazunovads.lv

Elektroniskai izsolei pretendenti var reģistrēties no 2023. gada 24. novembra plkst.13:00 līdz 2023. gada 4. decembrim plkst. 23:59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv .

Izsoles pretendentiem jāieskaita Limbažu novada pašvaldības kontā A/S SEB banka, kods UNLALV2X, konta Nr. LV37 UNLA 0050 0142 8430 8 dalības maksu –40,00 EUR(tai skaitā PVN 21%) un nodrošinājuma naudu 10% apmērā no izsoles objekta nosacītās cenas ar norādi „Izsoles nodrošinājums un dalības maksa elektroniskai cirsmu izsolei cirsmai Nr. 2, Mežķeizari 1, Umurgas pagastā, Limbažu novadā” un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Limbažu novada pašvaldība izsludina meža cirsmas Nr. 1 izsoli nekustamajā īpašumā Mežķeizari 1, Umurgas pagastā, Limbažu novadā, kadastra Nr. 6680 004 0177, zemes vienības kadastra apzīmējums 6680 004 0177, 348. kvartāla 8. nogabalā ar cirtes izpildes veidu kailcirte ar izcērtamo platību 0,1 ha, izcērtamais koksnes apjoms 17,02 m3 turpmāk IZSOLES OBJEKTS.

IZSOLES OBJEKTA nosacītā cena (sākumcena) – 900,00 EUR ( deviņi simti eiro). Izsoles solis –50,00 EUR (piecdesmit eiro).

Izsole notiks elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2023.gada 24. novembra plkst.13:00 līdz 2023. gada 14. decembrim plkst.13:00. Izsoles noteikumi pieejami tīmekļa vietnē www.limbazunovads.lv./sadaļā/izsoles un elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Informācija pa tālr. 20251353, 29499639 e-pasts: pasts@limbazunovads.lv

Elektroniskai izsolei pretendenti var reģistrēties no 2023. gada 24. novembra plkst.13:00 līdz 2023. gada 4. decembrim plkst. 23:59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv .

Izsoles pretendentiem jāieskaita Limbažu novada pašvaldības kontā A/S SEB banka, kods UNLALV2X, konta Nr. LV37 UNLA 0050 0142 8430 8 dalības maksu –40,00 EUR(tai skaitā PVN 21%) un nodrošinājuma naudu 10% apmērā no izsoles objekta nosacītās cenas ar norādi „Izsoles nodrošinājums un dalības maksa elektroniskai cirsmu izsolei cirsmai Nr. 1, Mežķeizari 1, Umurgas pagastā” un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Limbažu novada pašvaldība rīko mutisku izsoli nomas tiesībām uz nedzīvojamo telpu Nr. 10, pirmajā stāvā, ar platību 39,6 m2, kas atrodas ēkā Burtnieku ielā 2, Limbažos, Limbažu novadā, ar apzīmējumu kadastrā 6601 005 0032. Nomas objekta lietošanas mērķis – Telpas izmantošanas veids, potenciālie nomnieki : NVO, uzņēmumi un uzņēmēji, kuru darbība atbilst sociālās uzņēmējdarbības kritērijiem- t.i., piedāvā risinājumu dažādām sociālām problēmām. Piemēram, sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu nodarbinātībai, sociālo pakalpojumu sniegšanai, iekļaujošas pilsoniskas sabiedrības veidošanai, izglītības veicināšanai, atbalstam zinātnei, vides aizsardzībai un saglabāšanai, dzīvnieku aizsardzībai, kultūras daudzveidības nodrošināšanai;

Biznesa inkubatora dalībniekam- inkubācijas programmā; 

Amatniekiem/mājražotājiem - radošām, inovatīvām darbībām/ meistarklasēm/ darbnīcām literatūras, zinātnes vai mākslas jomā.

Izsoles ierosinātājs – Limbažu novada pašvaldība.

Izsoles sākumcena ir –3,00 EUR/m2 (trīs eiro un 0 centi par kvadrātmetru).

Dalības maksa izsolē – 10.00 EUR.

Izsoles solis ir 0,10 EUR (desmit centi) par vienu m2 .

Maksāšanas līdzeklis – nauda.

Iznomāšanas termiņš tiek noteikts 1 gads.

Pieteikums dalībai izsolē, dalības maksu apliecinoši dokumenti un citi dokumenti, kas minēti izsoles noteikumos, jāiesniedz līdz 2023.gada 8. novembrim, plkst.1700 Limbažu novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā 1.stāvā, Rīgas ielā 16, Limbažos.

Izsole notiks 2023.gada 10. novembrī plkst.1000 Limbažu novada pašvaldības administratīvās ēkas mazajā zālē, 1.stāvā, Rīgas ielā 16, Limbažos.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Limbažu novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.limbazunovads.lv sadaļā “Izsoles, konkursi”.

Tālrunis uzziņām 26405569, 20251353.

Limbažu novada pašvaldība pārdod nekustamo īpašumu Parka iela 3A, Ainažos, Limbažu novadā, kadastra numurs: 6605 002 0170, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu: 6605 002 0168 (1214 kv.m platībā) un mežaudzes. IZSOLES OBJEKTA nosacītā cena (izsoles sākumcena) – EUR 12 500,00 (divpadsmit tūkstoši pieci simti euro). Izsoles solis – EUR 200,00 (divi simti euro). Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 2023. gada 7. decembrī plkst.13:00 un noslēdzas 2024. gada 8. janvārī plkst. 13:00. Izsoles pretendenti iesniedz pieteikumu izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv līdz 2023. gada 27. decembrim.

Izsoles noteikumi pieejami tīmekļa vietnē www.limbazunovads.lv./sadaļā/izsoles un elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv . Informācija pa tālr. 26656289, 20220540, e-pasts: salacgriva@limbazunovads.lv 

Izsoles pretendentiem jāieskaita Limbažu novada pašvaldības kontā A/S SEB Banka, konta Nr. konta Nr. LV71UNLA0013013130848 dalības maksu – 40,00 EUR (tai skaitā PVN 21%) un nodrošinājuma naudu 10% apmērā no izsoles objekta nosacītās cenas ar norādi „Izsoles nodrošinājums un dalības maksa elektroniskai izsolei Parka iela 3A, Ainažos” un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Limbažu novada pašvaldība izsludina meža cirsmu izsoli īpašumā Sumbri, Salacgrīvas pagastā, Limbažu novadā. Zemes vienības kadastra apzīmējums 6672 002 0123 2. kvartāla Nr. 3. un Nr. 4. nogabalā ar cirtes izpildes veidu – kailcirte, izcērtamā platība 1,9 ha un 2.kvartāla Nr.14. un Nr.16. nogabalā ar cirtes veidu – sanitārā cirte pēc VMD sanitārā atzinuma, izcērtamā platība 3,57 ha un 2. kvartāla Nr.1. un Nr. 5. nogabalā ar cirtes veidu – sanitārā cirte, izcērtamā platība – 1,91 ha, ar izcērtamo platību kopā 7,38 ha un izcērtamo koksnes apjomu kopā 959 m3. Izsoles objekta nosacītā cena (sākumcena) –37 100,00 EUR (trīsdesmit septiņi tūkstoši viens simts euro un 00 centi). Izsoles solis - 200,00 EUR (divi simti euro un 00 centi). Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 2023. gada 12. decembrī plkst.13:00 un noslēdzas 2024. gada 11. janvārī plkst. 13:00. Izsoles pretendenti iesniedz pieteikumu izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Pieteikšanās termiņš 2024.gada 1. janvāris. Elektroniskai izsolei pretendenti var reģistrēties no 2023. gada 12. decembra plkst.13:00 līdz 2024. gada 1. janvāra plkst. 23:59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Izsoles pretendentiem jāieskaita Limbažu novada pašvaldības kontā A/S SEB Banka, konta Nr. konta Nr. LV71UNLA0013013130848 dalības maksu – 40,00 EUR (tai skaitā PVN 21%) un nodrošinājuma naudu 10% apmērā no izsoles objekta nosacītās cenas ar norādi „Izsoles nodrošinājums un dalības maksa elektroniskai 2. kvartāla cirsmu izsolei Sumbri, Salacgrīvas pagastā” un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu. Tālrunis informācijai 26656289, 20220540, e-pasts: salacgriva@limbazunovads.lv

Limbažu novada pašvaldība izsludina meža cirsmu izsoli īpašumā Sumbri, Salacgrīvas pagastā, Limbažu novadā. Zemes vienības kadastra apzīmējums 6672 002 0090 1.kvartāla Nr. 3. nogabalā ar cirtes izpildes veidu – kailcirte, izcērtamā platība 0,78 ha un Nr.8.nogabalā ar cirtes veidu – sanitārā cirte pēc VMD sanitārā atzinuma, izcērtamā platība 4,73 ha, ar izcērtamo platību kopā 5,51 ha, izcērtamais koksnes apjoms 936 m3. Izsoles objekta nosacītā cena (sākumcena) – 36 000,00 EUR (trīsdesmit seši tūkstoši euro un 00 centi). Izsoles solis - 200,00 EUR (divi simti euro un 00 centi). Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 2023. gada 11. decembrī plkst.13:00 un noslēdzas 2024. gada 10. janvārī plkst. 13:00. Izsoles pretendenti iesniedz pieteikumu izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Pieteikšanās termiņš 2023.gada 31. decembris. Elektroniskai izsolei pretendenti var reģistrēties no 2023. gada 11. decembra plkst.13:00 līdz 2023. gada 31. decembra plkst. 23:59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Izsoles pretendentiem jāieskaita Limbažu novada pašvaldības kontā A/S SEB Banka, konta Nr. konta Nr. LV71UNLA0013013130848 dalības maksu – 40,00 EUR (tai skaitā PVN 21%) un nodrošinājuma naudu 10% apmērā no izsoles objekta nosacītās cenas ar norādi „Izsoles nodrošinājums un dalības maksa elektroniskai 1. kvartāla cirsmu izsolei Sumbri, Salacgrīvas pagastā” un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu. Tālrunis informācijai 26656289, 20220540, e-pasts: salacgriva@limbazunovads.lv

Limbažu novada pašvaldība izsludina meža cirsmu izsoli īpašumā Sarmi, Salacgrīvas pagastā, Limbažu novadā. Īpašuma kadastra Nr. 6672 003 0045, zemes vienības kadastra apz. 6672 003 0045 1. kvartāla 7., 9., 13., 11., 3., 5., 6. un 4. nogabalā ar cirtes izpildes veidu – kailcirte, izcērtamā platība 4,66 ha un 1. kvartāla 5. un 10. nogabalā ar cirtes veidu – sanitārā cirte, izcērtamā platība 0,74 ha, ar izcērtamo platību kopā 5,4 ha, izcērtamais koksnes apjoms kopā 1156 m3- IZSOLES OBJEKT.

IZSOLES OBJEKTA nosacītā cena (izsoles sākumcena) – 44 100,00 EUR (četrdesmit četri tūkstoši viens simts euro un 00 centi). Izsoles solis – 200,00 EUR (divi simti euro). Izsole notiks elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2023.gada 8.decembra plkst.13:00 līdz 2024. gada 8. janvāra plkst.13:00. Izsoles noteikumi pieejami tīmekļa vietnē www.limbazunovads.lv./sadaļā/izsoles un elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lvInformācija pa tālr. 26656289, 20220540, e-pasts: salacgriva@limbazunovads.lv.

Elektroniskai izsolei pretendenti var reģistrēties no 2023. gada 8. decembra plkst.13:00 līdz 2023. gada 28. decembra plkst. 23:59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv .

Izsoles pretendentiem jāieskaita Limbažu novada pašvaldības kontā A/S SEB Banka, konta Nr. konta Nr. LV71UNLA0013013130848 dalības maksu – 40,00 EUR (tai skaitā PVN 21%) un nodrošinājuma naudu 10% apmērā no izsoles objekta nosacītās cenas ar norādi „Izsoles nodrošinājums un dalības maksa elektroniskai cirsmu izsolei Vabriči, Ainažu pagastā” un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

 

Limbažu novada pašvaldība izsludina meža cirsmu izsoli īpašumā Vabriči, Ainažu pagastā, Limbažu novadā. Īpašuma kadastra Nr. kadastra Nr. 6625 001 0050, zemes vienības kadastra apzīmējums 6625 001 0050, kas sastāv no 353. kvartāla nogabaliem Nr. 10., 23., 38., 46., 40. un 50., ar cirtes izpildes veidu – kailcirte, izcērtamā platība 5,85 ha, izcērtamais koksnes apjoms (cirsmas krāja) 1246 m3 un 353. kvartāla 6., 19., 25., 47. un 52. nogabalā ar cirtes izpildes veidu – sanitārā cirte, izcērtamā platība 5,02 ha, izcērtamais koksnes apjoms (cirsmas krāja) 62 m3 - IZSOLES OBJEKTS.

IZSOLES OBJEKTA nosacītā cena (sākumcena) – 66 000,00 EUR (sešdesmit seši tūkstoši eiro, 00 centi), izsoles solis –500,00 EUR (pieci simti eiro).

Izsole notiks elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2023.gada 7.decembra plkst.13:00 līdz 2024. gada 8. janvāra plkst.13:00. Izsoles noteikumi pieejami tīmekļa vietnē www.limbazunovads.lv./sadaļā/izsoles un elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv . Informācija pa tālr. 26656289, 20220540, e-pasts: salacgriva@limbazunovads.lv

Elektroniskai izsolei pretendenti var reģistrēties no 2023. gada 7. decembra plkst.13:00 līdz 2023. gada 27. decembra plkst. 23:59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv .

Izsoles pretendentiem jāieskaita Limbažu novada pašvaldības kontā A/S SEB Banka, konta Nr. konta Nr. LV71UNLA0013013130848 dalības maksu – 40,00 EUR (tai skaitā PVN 21%) un nodrošinājuma naudu 10% apmērā no izsoles objekta nosacītās cenas ar norādi „Izsoles nodrošinājums un dalības maksa elektroniskai cirsmu izsolei Vabriči, Ainažu pagastā” un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

PAŠVALDĪBA AICINA PIETEIKTIES ZEMES NOMAI:

Daļai no zemes gabala Birztalas 1, Brīvzemnieku pagastā, kadastra apzīmējums 6648 001 0277, 0,12 ha platībā, personiskās palīgsaimniecības vajadzībām.

Zemes nomas līgums tiks slēgts ar termiņu uz 6 gadiem.

Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā, rakstot iesniegumu, adresētu Limbažu novada pašvaldības Alojas apvienības pārvaldei: e-pasts aloja@limbazunovads.lv līdz 2023. gada 8. oktobrim. Papildus informācija pa tālr. 25749113.

Ja tiks saņemti vairāki iesniegumi ar vēlmi nomāt konkrētu zemes gabalu, tiks rīkota zemes gabala nomas tiesību izsole.

Limbažu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē nekustamo īpašumu

Lielā iela 24-8, Staicelē, Limbažu novadā, kadastra numurs: 6617 900 0090, kas sastāv no dzīvokļa Nr. 8 – 34,30 m2 platībā, 3451/50329 kopīpašuma domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu: 6617 001 0194 001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 6617 001 0194 – IZSOLES OBJEKTS

Atsavināšanas ierosinātājs – Limbažu novada pašvaldība

Maksāšanas līdzeklis – nauda

IZSOLES OBJEKTA sākumcena ir – 1360,00 EUR (viens tūkstotis trīs simti sešdesmit eiro)

Izsoles nodrošinājums – 136,00 EUR (viens simts trīsdesmit seši eiro)

Dalības maksa izsolē – 40,00 EUR (četrdesmit eiro)

Izsoles solis – 100,00 EUR (viens simts eiro)

Pieteikumi dalībai izsolē jāiesniedz līdz 2023.gada 23. novembra, plkst.1700 Limbažu novada pašvaldības Alojas apvienības pārvaldē, Jūras ielā 13, Alojā.

Izsoles pretendentiem līdz 2023.gada 23. novembra, plkst.1700 jāieskaita Limbažu novada pašvaldības kontā AS „Swedbank”, bankas kods HABALV22, konta Nr. LV12HABA0551026085817 dalības maksu – 40,00 EUR un nodrošinājuma naudu 136,00 EUR apmērā no izsoles objekta nosacītās cenas ar norādi „Izsoles nodrošinājums un dalības maksa izsolei Lielā iela 24-8, Staicele”

Izsole notiks 2023.gada 27. novembrī plkst.1430 Limbažu novada pašvaldības Alojas apvienības pārvaldē, Jūras ielā 13, Alojā

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Limbažu novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.limbazunovads.lv sadaļā “Izsoles, konkursi”.

Tālrunis uzziņām 25749113

Limbažu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē nekustamo īpašumu

Cepļu iela 9-10, Staicelē, Limbažu novadā, kas sastāv no dzīvokļa Nr. 10 – 20,8 m2 platībā, 2076/40088 kopīpašuma domājamām daļām no būvēm ar kadastra apzīmējumiem: 6617 001 0180, 6617 001 0180 002– IZSOLES OBJEKTS

Atsavināšanas ierosinātājs – Limbažu novada pašvaldība

Maksāšanas līdzeklis – nauda

IZSOLES OBJEKTA sākumcena ir – 1040,00 EUR (viens tūkstotis četrdesmit eiro)

Izsoles nodrošinājums – 104,00 EUR (viens simts četri eiro)

Dalības maksa izsolē – 40,00 EUR (četrdesmit eiro)

Izsoles solis – 100,00 EUR (viens simts eiro)

Pieteikumi dalībai izsolē jāiesniedz līdz 2023.gada 23. novembra, plkst.1700 Limbažu novada pašvaldības Alojas apvienības pārvaldē, Jūras ielā 13, Alojā.

Izsoles pretendentiem līdz 2023.gada 23. novembra, plkst.1700 jāieskaita Limbažu novada pašvaldības kontā AS „Swedbank”, bankas kods HABALV22, konta Nr. LV12HABA0551026085817 dalības maksu – 40,00  EUR  un nodrošinājuma naudu 104,00 EUR apmērā no izsoles objekta nosacītās cenas ar norādi „Izsoles nodrošinājums un dalības maksa izsolei Cepļu iela 9-10, Staicele”

Izsole notiks 2023.gada 27. novembrī plkst.1400 Limbažu novada pašvaldības Alojas apvienības pārvaldē, Jūras ielā 13, Alojā

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Limbažu novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.limbazunovads.lv sadaļā “Izsoles, konkursi”.

Tālrunis uzziņām 25749113

Limbažu novada pašvaldība izsludina meža cirsmu izsoli īpašumā Padomes, Braslavas pagastā, Limbažu novadā ar kadastra Nr. 6644 004 0080, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 6644 004 0082,  534. kvartāla cirsmas Nr. 1 nogabalā Nr. 1 ar izcērtamo platību 1,65 ha, izcērtamais koksnes apjoms kopā 310 m3 - IZSOLES OBJEKTS.

IZSOLES OBJEKTA nosacītā cena (sākumcena) – 11 000,00 EUR (vienpadsmit tūkstoši eiro). Izsoles solis –200,00 EUR (divi simti eiro).

Izsole notiks elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2023.gada 16. oktobra plkst.13:00 līdz 2023. gada 15. novembra plkst.13:00. Izsoles noteikumi pieejami tīmekļa vietnē www.limbazunovads.lv./sadaļā/izsoles un elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv . Informācija pa tālr. 25749113, e-pasts: aloja@limbazunovads.lv

Elektroniskai izsolei pretendenti var reģistrēties no 2023. gada 16. oktobra plkst.13:00 līdz 2023. gada 5. novembra plkst. 23:59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv .

Izsoles pretendentiem jāieskaita Limbažu novada pašvaldības kontā AS „Swedbank”, bankas kods HABALV22, konta Nr. LV12HABA0551026085817 dalības maksu – 40,00  EUR (tai skaitā PVN 21%) un nodrošinājuma naudu 10% apmērā no izsoles objekta nosacītās cenas ar norādi „Izsoles nodrošinājums un dalības maksa elektroniskai cirsmu izsolei Padomes, Braslavas pagastā, 66440040082” un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Limbažu novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma Cielaviņas, Alojas pagastā, Limbažu novadā, kadastra numurs: 6627 004 0389, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu: 6627 004 0216, 14,6 ha platībā - IZSOLES OBJEKTS.

IZSOLES OBJEKTA nosacītā cena (sākumcena) – 84 700,00 EUR (astoņdesmit četri tūkstoši septiņi simti eiro). Izsoles solis –500,00 EUR (pieci simti eiro).

Izsole notiks elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2023.gada 17. oktobra plkst.13:00 līdz 2023. gada 16. novembra plkst.13:00. Izsoles noteikumi pieejami tīmekļa vietnē www.limbazunovads.lv./sadaļā/izsoles un elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv . Informācija pa tālr. 25749113, e-pasts: aloja@limbazunovads.lv

Elektroniskai izsolei pretendenti var reģistrēties no 2023. gada 17. oktobra plkst.13:00 līdz 2023. gada 6. novembra plkst. 23:59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv .

Izsoles pretendentiem jāieskaita Limbažu novada pašvaldības kontā AS „Swedbank”, bankas kods HABALV22, konta Nr. LV12HABA0551026085817 dalības maksu – 40,00 EUR (tai skaitā PVN 21%) un nodrošinājuma naudu 10% apmērā no izsoles objekta nosacītās cenas ar norādi „Izsoles nodrošinājums un dalības maksa elektroniskai izsolei Cielaviņas, Alojas pagastā” un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu

Limbažu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Stārķi 11, Umurgas pagasts, Limbažu novads, kadastra numurs  6680 001 1656, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6680 001 1656,  0,0613 ha kopplatībā.

Atsavināšanas ierosinātājs – Limbažu novada pašvaldība.

Nekustamā īpašuma sākumcena ir 3600.00 EUR.

Maksāšanas līdzeklis – nauda.

Izsoles nodrošinājums –360.00 EUR.

Dalības maksa izsolē – 40.00 EUR.

Izsoles solis – 100.00 EUR.

Samaksa par nekustamo īpašumu pilnā apmērā jāveic 30 (trīsdesmit) dienu laikā no izsoles dienas.

Pieteikumi dalībai izsolē, izsoles nodrošinājuma un dalības maksu apliecinoši dokumenti jāiesniedz līdz 2023.gada 1.novembrim, plkst.1700 Limbažu novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā 1.stāvā, Rīgas ielā 16, Limbažos.

Izsole notiks 2023.gada 3. novembrī plkst.1045 Limbažu novada pašvaldības administratīvās ēkas mazajā zālē, 1.stāvā, Rīgas ielā 16, Limbažos.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Limbažu novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.limbazunovads.lv sadaļā “Izsoles”.

Tālrunis uzziņām 29252432.

Limbažu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Mežmaliņas”, Vidrižu pagasts, Limbažu novads, kadastra numurs  6684 001 0227, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6684 001 0532  0,79 ha kopplatībā.

Atsavināšanas ierosinātājs – Limbažu novada pašvaldība.

Nekustamā īpašuma sākumcena ir 4600.00 EUR.

Maksāšanas līdzeklis – nauda.

Izsoles nodrošinājums –460.00 EUR.

Dalības maksa izsolē – 40.00 EUR.

Izsoles solis – 100.00 EUR.

Samaksa par nekustamo īpašumu pilnā apmērā jāveic 30 (trīsdesmit) dienu laikā no izsoles dienas.

Pieteikumi dalībai izsolē, izsoles nodrošinājuma un dalības maksu apliecinoši dokumenti jāiesniedz līdz 2023.gada 1.novembrim, plkst.1700 Limbažu novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā 1.stāvā, Rīgas ielā 16, Limbažos.

Izsole notiks 2023.gada 3. novembrī plkst.1030 Limbažu novada pašvaldības administratīvās ēkas mazajā zālē, 1.stāvā, Rīgas ielā 16, Limbažos.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Limbažu novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.limbazunovads.lv sadaļā “Izsoles”.

Tālrunis uzziņām 29252432.

Limbažu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu - dzīvokļa īpašumu “Līgotnes - 4”, Limbažu pagasts, Limbažu novads, kadastra numurs 6664 900 0277, kas sastāv no dzīvokļa Nr.4 25,4 m2 platībā un 254/1364 kopīpašuma domājamām daļām no dzīvojamās mājas (6664 005 0227 001), saimniecības ēkas (6664 005 0227 002), šķūņa (6664 005 0227 003) un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6664 005 0227

Atsavināšanas ierosinātājs – Limbažu novada pašvaldība.

Nekustamā īpašuma sākumcena ir 600.00 EUR.

Maksāšanas līdzeklis – nauda.

Izsoles nodrošinājums – 60.00 EUR.

Dalības maksa izsolē – 40.00 EUR.

Izsoles solis – 50.00 EUR.

Samaksa par nekustamo īpašumu pilnā apmērā jāveic 30 (trīsdesmit) dienu laikā no izsoles dienas.

Pieteikumi dalībai izsolē, izsoles nodrošinājuma un dalības maksu apliecinoši dokumenti jāiesniedz līdz 2023.gada 1.novembrim, plkst.1700 Limbažu novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā 1.stāvā, Rīgas ielā 16, Limbažos.

Izsole notiks 2023.gada 3. novembrī plkst.1000 Limbažu novada pašvaldības administratīvās ēkas mazajā zālē, 1.stāvā, Rīgas ielā 16, Limbažos.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Limbažu novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.limbazunovads.lv sadaļā “Izsoles”.

Tālrunis uzziņām 29252432.

Limbažu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Dziesminieki”, Pāles pagasts, Limbažu novads, kadastra numurs 6668 001 0479, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6668 001 0491, 1,9026 ha kopplatībā.

Atsavināšanas ierosinātājs – Limbažu novada pašvaldība.

Nekustamā īpašuma sākumcena ir 11300.00 EUR.

Maksāšanas līdzeklis – nauda.

Izsoles nodrošinājums –1130.00 EUR.

Dalības maksa izsolē – 40.00 EUR.

Izsoles solis – 200.00 EUR.

Samaksa par nekustamo īpašumu pilnā apmērā jāveic 30 (trīsdesmit) dienu laikā no izsoles dienas.

Pieteikumi dalībai izsolē, izsoles nodrošinājuma un dalības maksu apliecinoši dokumenti jāiesniedz līdz 2023.gada 1.novembrim, plkst.1700 Limbažu novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā 1.stāvā, Rīgas ielā 16, Limbažos.

Izsole notiks 2023.gada 3. novembrī plkst.1100 Limbažu novada pašvaldības administratīvās ēkas mazajā zālē, 1.stāvā, Rīgas ielā 16, Limbažos.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Limbažu novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.limbazunovads.lv sadaļā “Izsoles”.

Tālrunis uzziņām 29252432.

Limbažu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu - dzīvokļa īpašumu “Druvas - 6”, Limbažu pagasts, Limbažu novads, kadastra numurs 6664 900 0278, kas sastāv no dzīvokļa Nr.6 48,1 m2 platībā un 481/2865 kopīpašuma domājamām daļām no dzīvojamās mājas (6664 005 0153 001), kūts (6664 005 0153 002) un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6664 005 0153

Atsavināšanas ierosinātājs – Limbažu novada pašvaldība.

Nekustamā īpašuma sākumcena ir 1100.00 EUR.

Maksāšanas līdzeklis – nauda.

Izsoles nodrošinājums – 110.00 EUR.

Dalības maksa izsolē – 40.00 EUR.

Izsoles solis – 100.00 EUR.

Samaksa par nekustamo īpašumu pilnā apmērā jāveic 30 (trīsdesmit) dienu laikā no izsoles dienas.

Pieteikumi dalībai izsolē, izsoles nodrošinājuma un dalības maksu apliecinoši dokumenti jāiesniedz līdz 2023.gada 1.novembrim, plkst.1700 Limbažu novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā 1.stāvā, Rīgas ielā 16, Limbažos.

Izsole notiks 2023.gada 3. novembrī plkst.1015 Limbažu novada pašvaldības administratīvās ēkas mazajā zālē, 1.stāvā, Rīgas ielā 16, Limbažos.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Limbažu novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.limbazunovads.lv sadaļā “Izsoles”.

Tālrunis uzziņām 29252432.