Likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli", 9' panta trešā daļa nosaka, ja nodokļu maksātājs nav deklarējis savu dzīvesvietu, paziņojumus par pieņemtajiem lēmumiem, kas saistīti ar nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu (brīdinājumi par administratīvā akta
piespiedu izpildi un lēmumi par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu), pašvaldība izvieto savā mājaslapā internetā.

Nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs ar lēmumiem var iepazīties Limbažu novada administrācijas Nekustamā īpašuma un teritoriālā plānojuma nodaļā Rīgas ielā 16, Limbažos. Kontakttālrunis 25446899.

2023. gadā

2023. gada 10.maijā pieņemts Brīdinājums Nr. 8.13/23/49, par administratīvā akta piespiedu izpildi Asim Riaz.

2023. gada 18.aprīlī pieņemts Brīdinājums Nr. 8.13/23/27, par administratīvā akta piespiedu izpildi Ingum Jansonam-Auziņam.

2023. gada 18.aprīlī pieņemts Brīdinājums Nr. 8.13/23/31, par administratīvā akta piespiedu izpildi Eduardam Katam.