Likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli", 9' panta trešā daļa nosaka, ja nodokļu maksātājs nav deklarējis savu dzīvesvietu, paziņojumus par pieņemtajiem lēmumiem, kas saistīti ar nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu (brīdinājumi par administratīvā akta
piespiedu izpildi un lēmumi par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu), pašvaldība izvieto savā mājaslapā internetā.

Nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs ar lēmumiem var iepazīties Limbažu novada administrācijas Nekustamā īpašuma un teritoriālā plānojuma nodaļā Rīgas ielā 16, Limbažos. Kontakttālrunis 25446899.


 

2024. gadā

2024.gada 19.jūnijā sagatavots Brīdinājums Nr.8.13/24/150, par administratīvā akta piespiedu izpildi Jānim Ozolītim

2024.gada 12.jūnijā pieņemts lēmums-izpildrīkojums Nr.8.12/24/20, par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no Ivara Paula Vasiles Bezdechi.

2024.gada 4.jūnijā sagatavots Brīdinājums Nr.8.13/24/82, par administratīvā akta piespiedu izpildi Romānam Saukumam

2024.gada 8.aprīlī pieņemts lēmums-izpildrīkojums Nr.8.12/24/12 par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no Santras Salnes

2024.gada 22.martā pieņemts lēmums-izpildrīkojums Nr.8.12/24/9, par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no Jekaterinai Čerkasovai.

2024.gada 29.janvārī sagatavots Brīdinājums Nr.8.13/24/3, par administratīvā akta piespiedu izpildi Jekaterinai Čerkasovai.


 

2023. gadā

2023.gada 3.oktobrī pieņemts lēmums-izpildrīkojums Nr.8.12/23/42, par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no Eduarda Kata.

2023.gada 3.oktobrī pieņemts lēmums-izpildrīkojums Nr.8.12/23/41, par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no Ingus Jansona-Auziņa

2023.gada 3.oktobrī pieņemts lēmums-izpildrīkojums Nr.8.12/23/47, par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no Asim Riaz

2023.gada 10.maijā pieņemts Brīdinājums Nr.8.13/23/49, par administratīvā akta piespiedu izpildi Asim Riaz.

2023.gada 18.aprīlī pieņemts Brīdinājums Nr.8.13/23/27, par administratīvā akta piespiedu izpildi Ingum Jansonam-Auziņam.

2023.gada 18.aprīlī pieņemts Brīdinājums Nr.8.13/23/31, par administratīvā akta piespiedu izpildi Eduardam Katam.