2010.gada 11. februārī Limbažu novada domes ārkārtas sēdē tika apstiprināts Limbažu novada pašvaldības 2010. gada budžets, kas paredz ieņēmumus 8 005 247 latu apmērā, izdevumu daļai paredzot 7 847 268 latu. Naudas līdzekļu un noguldījumu sadaļai 127 675 latu, kredītu pamatsummas maksājumam 2010. gadā 265 654, ieguldījums SIA "Limbažu slimnīca" pamatkapitālā 20 000 latu.

Limbažu novadam plānotais Iedzīvotāju ienākumu nodoklis, dotācija no Pašvaldības Finanšu izlīdzināšanas fonda un nekustamā īpašuma nodoklis 2010.gadā ir Ls 5 695 107,- (pieci miljoni seši simti deviņdesmit pieci tūkstoši simtu septiņi lati). 2010.gads būs finansiāli sarežģīts, tādēļ tiks veikta ļoti stingra kontrole par budžeta izpildes gaitu, jo nav izslēgts, ka būs jāveic budžeta izmaiņas atkarībā no izpildes faktiskā stāvokļa. Pašvaldību savienības 2009. gada decembra Finanšu un ekonomikas jautājumu komitejas sēdē Finanšu ministrijas darbinieks, komentējot likumu par 2010.gada budžetu, informēja, ka 92% (deviņdesmit divi procenti) no plānota 2010.gada Iedzīvotāju ienākuma nodokļa valdība garantē gadījumā, ja iekavēsies vai nepildīsies iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Tādējādi pastāv iespēja, ka Iedzīvotāju ienākumu nodokli un dotāciju no Pašvaldības Finanšu izlīdzināšanas fonda 2010.gadā pašvaldība saņems par Ls 425 512,- (četri simti divdesmit pieci tūkstoši pieci simti divpadsmit lati) mazāku, nekā tika novadīti attiecīgie kontrolskaitļi.

Veidojot pašvaldības 2010.gada budžetu, tika pārskatītas un samazinātas algas. Liela daļa tehnisko darbinieku ir nodarbināta par valstī noteikto minimālo algu  - Ls 180,- (simtu astoņdesmit lati), pedagoģiskais atalgojums ir atbilstošs Ministru kabineta noteikumu Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” noteiktajai minimālajai likmei par slodzi, samazināti iestāžu saimnieciskie un administrācijas izdevumi vidēji par 20% (divdesmit procentiem) atkarībā no iestādes darbības veida un pamatfunkcijām. Limbažu novadā ir 11 (vienpadsmit) pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādes, kurās uz 2010.gada 1.janvāri tiek izglītoti 2152 izglītojamie, 6 (sešas) pirmskolas izglītības iestādes, 1 (viena) mūzikas skola, 1 (viena) mākslas skola, 1 (viena) sporta skola, 17 (septiņpadsmit) bibliotēkas un vairāki muzeji, kultūras nami, sporta halles un sociālais dienests.

Veicot analīzi 2010.gada izdevumu pozīcijās, Limbažu novada pašvaldība nonāca pie secinājuma - lai nebūtu 2010.gadā jāslēdz kāda no iestādēm, lai nodrošinātu novadā saimniecisko darbību, pildītu pašvaldības noteiktās funkcijas, kā arī turpinātu Eiropas Savienības struktūrfondu apguvi - jālūdz Pašvaldības aizņēmumu un garantiju kontroles un pārraudzības fonda padomei pamatsummas atliktie maksājumi 2010.gadam par kopējo summu Ls 329 341,- (trīs simti divdesmit deviņi tūkstoši trīs simti četrdesmit viens lats) 14 (četrpadsmit) aizņēmumiem valsts kasē. Šā gada 3. februārī Pašvaldības aizņēmumu un garantiju kontroles un pārraudzības fonda padomes sēdē tika akceptēts mūsu lūgums, tādējādi 2010.gadā kredītu pamatsummas maksājuma slogs tika atvieglots par Ls 324 043,- (trīs simti divdesmit četri tūkstoši četrdesmit trīs latiem).

Veicot pastiprinātu kontroli par pašvaldības budžeta izlietojumu, ir iespējams nodrošināt pašvaldības pamatfunkciju minimālo izpildi un Eiropas Savienības struktūrfondu apguvi.

Limbažu novada pašvaldības budžets ir sastādīts pamatojoties un likumu „Par budžeta un finanšu vadību”, likumu „Par pašvaldībām”, „Par pašvaldību budžetiem” un citiem ar pašvaldību saistītajiem normatīvajiem aktiem.