Kad izveidota Limbažu novada pašvaldība?

Limbažu novada pašvaldība izveidota 2021.gada 1.jūlijā

Kas ir Limbažu novada pašvaldība?

Limbažu novada pašvaldība ir vienota administratīvi teritoriāla vienība, tajā ietilpst: Limbažu pilsēta, Ainažu pagasts, Ainažu pilsēta, Alojas pagasts, Alojas pilsēta, Braslavas pagasts, Brīvzemnieku pagasts, Katvaru pagasts, Liepupes pagasts, Limbažu pagasts, Pāles pagasts, Salacgrīvas pagasts, Salacgrīvas pilsēta, Skultes pagasts, Staiceles pagasts, Staiceles pilsēta, Umurgas pagasts, Vidrižu pagasts un Viļķenes pagasts.

Ko dara Limbažu novada pašvaldība?

Pašvaldībai galvenie uzdevumi ir:

 • organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana);
 • gādāt par savas teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un  citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana);
 • gādāt par iedzīvotāju izglītību;
 • rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību;
 • nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu;
 • nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību - sociālā palīdzība maznodrošinātām ģimenēm un sociāli mazaizsargātām personām, veco ļaužu nodrošināšana ar vietām pansionātos, bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs, bezpajumtnieku nodrošināšana ar naktsmītni u.c.;
 • sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā;
 • gādāt par bērnu tiesību un interešu aizsardzību;
 • rūpēties par bezdarba samazināšanu;
 • piedalīties sabiedriskās kārtības nodrošināšanā;
 • un vēl citi uzdevumi.

Kas ir Limbažu novada dome?

Iedzīvotāji no sava vidus ievēl savu pārstāvniecību - Limbažu novada domi. Tajā ir 15 deputāti.

Kas ir Limbažu novada pašvaldības Domes priekšsēdētājs?

Dagnis Straubergs.

Kur atrodas Limbažu novada pašvaldība?

Limbažu novada pašvaldība atrodas Rīgas ielā 16, Limbažos, Limbažu novadā, LV-4001

Kā sazināties ar Limbažu novada pašvaldību?

Ar pašvaldību var sazināties pa tālruni +371 64023003 vai elektroniski sūtot vēstuli uz e–pastu: pasts@limbazunovads.lv

Limbažu novada pašvaldības darba laiks:

pirmdienās: 8.00-12.00 13.00-18.00
otrdienās: 8.00-12.00 13.00-17.00
trešdienās: 8.00-12.00 13.00-17.00
ceturtdienās: 8.00-12.00 13.00-17.00
piektdienās: 8.00-12.00 13.00-16.00

Iedzīvotāju pieņemšana

Domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs, priekšsēdētāja pirmais vietnieks Māris Beļaunieks un priekšsēdētāja otrais vietnieks Jānis Bakmanis, iedzīvotājus pieņem katru pirmdienu plkst. 15.00 - 18.00.