Ģerbonis

Limbažu novada pašvaldības budžets ir sastādīts, pamatojoties uz likumu „Par budžeta un finanšu vadību”, likumu „Par pašvaldībām”, likumu „Par pašvaldību budžetiem”, likumu „Par valsts budžetu 2018.gadam” un citiem ar pašvaldību saistītajiem normatīvajiem aktiem. Limbažu novada pašvaldības kopējie pamatbudžeta ieņēmumi 2018.gadā tiek plānoti 16 861 332,70 EUR (sešpadsmit miljoni astoņi simti sešdesmit viens tūkstotis trīs simti trīsdesmit divi eiro, 70 centi), 53,06 % iedzīvotāju ienākuma nodoklis un 31,60 % valsts budžeta transferti (skatīt 1. un 2.attēlu).

Limbažu novadam plānotais iedzīvotāju ienākuma nodoklis 2018.gadam ir 8 879 724,00 EUR (astoņi miljoni astoņi simti septiņdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti divdesmit četri eiro), kas ir par 353 619,00 EUR (trīs simti piecdesmit trīs tūkstoši seši simti deviņpadsmit eiro) vairāk nekā 2017.gada plāns un par 93 189,80 EUR (deviņdesmit trīs tūkstoši viens simts astoņdesmit deviņi eiro, 80 centi) lielāks nekā 2017.gada fakts.

Dotācijas no Pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fonda plāns 2018.gadā ir 2 491 092,00 EUR (divi miljoni četri simti deviņdesmit viens tūkstotis deviņdesmit divi eiro), kopumā dotācija no Pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fonda ir par 127 945 EUR (viens simts divdesmit septiņi tūkstoši deviņi simti četrdesmit pieci eiro) lielāka nekā 2017.gada plāns un par 80 033,89 EUR (astoņdesmit tūkstoši trīsdesmit trīs eiro, 89 centi) lielāks nekā 2017.gada fakts.

Nekustamā īpašuma nodoklis 2018.gadā tiek plānots 1 193 779,00 EUR (viens miljons viens simts deviņdesmit trīs tūkstoši septiņi simti septiņdesmit deviņi eiro), tai skaitā 153 000,00 EUR (viens simts piecdesmit trīs tūkstoši eiro) nekustamā īpašuma nodokļa iepriekšējo gadu parādu maksājumi un kavējuma naudas par saimnieciskā gada nekustamā īpašuma nodokli. 2018.gadā plānotais nekustamā īpašuma nodoklis ir par 50 551,12 EUR (piecdesmit tūkstoši pieci simti piecdesmit viens eiro, 12 centi) mazāks nekā 2017.gada fakts.

Azartspēļu nodoklis 2018.gadā tiek plānots 37 700,00 EUR (trīsdesmit septiņi tūkstoši septiņi simti eiro).

Limbažu novadā ir 8 (astoņas) pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādes, kopumā šajās iestādēs 2017.gada 1.septembrī tika izglītoti 1560 izglītojamie, kas ir par 70 izglītojamajiem mazāk nekā 2016.gada 1.septembrī un par 79 izglītojamajiem mazāk nekā 2015.gada 1.septembrī. Limbažu novadā ir 6 (sešas) pirmsskolas izglītības iestādes, kopumā šajās iestādēs 2017.gada 1.septembrī tika izglītoti 837 izglītojamie, kas ir par 17 izglītojamajiem vairāk nekā 2016.gada 1.septembrī un par 72 izglītojamajiem vairāk nekā 2015.gada 1.septembrī, Katvaru internātpamatskola, kurai uz 2017.gada 1.septembri bija 65 izglītojamie, 1 (viena) mūzikas skola, 1 (viena) mākslas skola, 1 (viena) sporta skola, vairākas bibliotēkas, muzeji, kultūras nami un centri, sporta halles, sociālais dienests, bāriņtiesa, pašvaldības policija u.c.

Limbažu novada pašvaldības 2018.gada pamatbudžeta plānotie izdevumi ir 20 388 958,57 EUR (divdesmit miljoni trīs simti astoņdesmit astoņi tūkstoši deviņi simti piecdesmit astoņi eiro, 57 centi), kur 50,46 % ir plānoti izglītībai, 11,43 % vispārējiem valdības dienestiem, 8,29 % sociālo funkciju pildīšanai, 10,07 % atpūtai, kultūrai un reliģijai un 16,08 % pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai (skatīt 3.attēlu).

3. attēls

Novada administrācijai, lēmējvarai un pagasta pārvalžu uzturēšanai (bez procentu maksājumiem par aizņēmumiem, savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem, rezerves fonda, darbinieku apdrošināšanas izdevumiem, finansējuma projektiem un subsīdijām biedrībām) 2018.gadā plānoti līdzekļi 1 662 360,41 EUR (viens miljons seši simti sešdesmit divi tūkstoši trīs simti sešdesmit eiro, 41 cents) apmērā, kas ir 94,43 EUR (deviņdesmit četri eiro, 43 centi) uz vienu Limbažu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarēto iedzīvotāju (2018.gada 2.janvārī deklarēti 17 604 iedzīvotāji). 2018.gada pamatbudžetā ir plānota rezerve 100 000,00 EUR (viens simts tūkstotis eiro) apmērā.
Limbažu novada pašvaldības 2018.gada izdevumu plānā funkcionālajās kategorijās lielākais pieaugums ir vispārējiem vadības dienestiem – 315 979,41 EUR (trīs simti piecpadsmit tūkstoši deviņi simti septiņdesmit deviņi eiro, 41 cents), kas skaidrojams ar atlīdzības palielinājumu novada administrācijas un nodaļu darbiniekiem un izdevumu palielinājumu pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem. Otrs lielākais pieaugums ir sociālās funkcijas pildīšanai – 212 489,50 EUR (divi simti divpadsmit tūkstoši četri simti astoņdesmit deviņi eiro, 50 centi), kas skaidrojams ar atlīdzības palielinājumu sociālā sfērā strādājošajiem darbiniekiem un izdevumu palielinājumu savstarpējiem norēķiniem par sociālo palīdzību (skatīt 4.attēlu).

2018.gadā pašvaldības pamatbudžetā tiek ieplānoti vispārizglītojošo skolu budžetos mācību līdzekļiem un grāmatām vidēji 10,00 EUR (desmit eiro) uz 1 izglītojamo, zālēm, ķimikālijām un laboratorijas precēm – 1,50 EUR (viens eiro, 50 centi) uz 1 izglītojamo, pirmsskolas izglītības iestādēm (grupām) mācību līdzekļu iegādei vidēji 10,00 EUR (desmit eiro) uz 1 izglītojamo.
No 2018.gada pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem ekonomiskajām kategorijām atalgojumam ir plānoti 37,29 %, 14,23 % pakalpojumiem (sakaru, komunālie, iestādes uzturēšanas, informācijas tehnoloģijas un citi pakalpojumiem), 21,85 % pamatkapitāla veidošanai (nemateriālajiem ieguldījumiem, pamatlīdzekļiem, kapitālajiem remontiem un rekonstrukcijai) un 9,92% valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām (skatīt 5.attēlu). 

Limbažu novada pašvaldības aizņēmumu un galvojumu saistības procentos no 2018.gada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem bez saņemtajiem valsts budžeta transfertiem (mērķdotācijām) noteiktiem mērķiem, Valsts budžeta iestāžu uzturēšanas izdevumu transfertiem pašvaldībām ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanai 2018.gadā ir 8,61 %, 2019.gadā – 10,73 % un 2020.gadā – 10,55 %.

2018.gada Limbažu novada pašvaldības pamatbudžetā ir paredzēti 24 000,00 EUR (divdesmit četri tūkstoši eiro) pabalstiem jaundzimušajiem, 150,00 EUR (viens simts piecdesmit eiro) uz 1 jaundzimušo, kā arī 10 805,00 EUR (desmit tūkstoši astoņi simti pieci eiro) subsīdijai „zupas virtuves” darbībai 2018.gadā, 12 800,00 EUR (divpadsmit tūkstoši astoņi simti eiro) sporta aktivitātēm, 20 000,00 EUR (divdesmit tūkstoši eiro) programmai – „Augsti sasniegumi sportā”, 10000,00 EUR (desmit tūkstoši eiro) NVO projektiem, 135 000,00 (viens simts trīsdesmit pieci tūkstoši eiro) darbinieku veselības apdrošināšanas polišu līdzfinansējumam, 50 000,00 EUR (piecdesmit tūkstoši eiro) brīvdabas deju pasākumam "Danču nakts Limbažos".

2018.gada budžetā ir ieplānoti līdzekļi pamatkapitālu palielināšanai SIA „Limbažu komunālserviss” 19 503,00 EUR (deviņpadsmit tūkstoši pieci simti trīs eiro) apmērā un SIA „Limbažu siltums” 31 739,45 EUR (trīsdesmit viens tūkstotis septiņi simti trīsdesmit deviņi eiro, 45 centi) apmērā.

2018.gada pašvaldības pamatbudžetā ir paredzēts finansējums 573 293,57 EUR (pieci simti septiņdesmit trīs tūkstoši divi simti deviņdesmit trīs eiro, 57 centi) Limbažu peldbaseina būvdarbu pabeigšanai, 100 000,00 EUR (viens simts tūkstoši eiro) Limbažu peldbaseina 2018.gada uzturēšanas izdevumiem, 7 000,00 EUR (septiņi tūkstoši eiro) Brīvības cīnītāju piemiņas vietas skiču projekta izstrādei, 10 000,00 EUR (desmit tūkstoši eiro) Brīvības cīnītāju piemiņas vietas tehniskā projekta izstrādei; 5 808,00 EUR (pieci tūkstoši astoņi simti astoņi eiro) tehniskā atzinuma sagatavošanai Pāles sporta zālei, 55 000,00 EUR (piecdesmit pieci tūkstoši eiro) Burtnieku ielas 4, Limbažos, pamatu stiprināšanai un fasādes krāsošanai, 58 649,12 EUR (piecdesmit astoņi tūkstoši seši simti četrdesmit deviņi eiro, 12 centi) Mazezera tīrīšanai, 7 000,00 EUR (septiņi tūkstoši eiro) 10 ugunsdzēsības hidrantiem; 12 000,00 EUR (divpadsmit tūkstoši eiro) rotaļu laukuma ierīkošanai iekšpagalmā starp Jauno ielu un Pasta ielu.

20 000,00 EUR (divdesmit tūkstoši eiro) projektu konkursam „Limbažu pilsētas vēsturiskā centra ēku fasāžu un jumtu renovācija”, 20 000,00 EUR (divdesmit tūkstoši eiro) projektu konkursam „Limbažu pilsētas iebrauktuvju atjaunošana”, 3 000,00 EUR (trīs tūkstoši eiro) daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanai, 15 000,00 EUR (piecpadsmit tūkstoši eiro) projektu konkursam „Limbažu pilsētas daudzdzīvokļu māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošana un dzīvojamo māju renovācija”, 8 000,00 EUR (astoņi tūkstoši eiro) projektu konkursam „Pagastu daudzdzīvokļu māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošana un dzīvojamo māju renovācija” 10000,00 EUR (desmit tūkstoši eiro) projektu konkursam „Atbalsts komercdarbības uzsākšanai”, 35 000,00 EUR (trīsdesmit pieci tūkstoši eiro) dažādu biedrību atbalstam un 144 998,00 EUR (viens simts četrdesmit četri tūkstoši deviņi simti deviņdesmit astoņi eiro) 5-6 gadīgo obligāto apmācību audzēkņu brīvpusdienām Limbažu novada pirmsskolas izglītības iestādēs un skolās, kas realizē pirmsskolas izglītības programmu, un brīvpusdienām 5.-7.klašu skolēniem Limbažu novada pamata un vispārējās izglītības iestādēs.

No nesadalītā atlikuma ir plānots finansēt Limbažu kultūras nama jumta seguma daļēju nomaiņu (40% Limbažu novada pašvaldības līdzfinansējums, 60% aizņēmums Valsts kasē), nekustamā īpašuma – Parka ielā 18, Limbažos, iegādi, kā arī paredzēts finansējums pedagogu darba samaksai, gadījumā, ja tiks veiktas izmaiņas ministru kabineta noteikumos (Ministru kabineta noteikumi Nr. 445), kas regulē minimālo algas likmi pedagogiem.

2018.gada Limbažu novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumu plāns ir 743 401,00 EUR (septiņi simti četrdesmit trīs tūkstoši četri simti viens eiro), no tiem mērķdotācija pašvaldības autoceļiem (ielām) ir 713 401,00 EUR (septiņi simti trīspadsmit tūkstoši četri simti viens eiro) un 30000,00 EUR (trīsdesmit tūkstoši eiro) ir dabas resursu nodoklis (skatīt 6. un 7.attēlu), speciālā budžeta izdevumu plāns ir 834 883,89 EUR (astoņi simti trīsdesmit četri tūkstoši astoņi simti astoņdesmit trīs eiro, 89 centi).

2018.gadā pašvaldība plāno ņemt ilgtermiņa aizņēmumus Valsts kasē izglītības iestāžu remontiem un rekonstrukcijām, kā arī Limbažu novada grants ceļu atsevišķo posmu pārbūvei un struktūrfondu finansēto projektu realizēšanai.

Lielākie investīciju projekti, kurus plānots 2018.gadā īstenot vai plānots uzsākt to īstenošanu ar Eiropas Savienības fondu un programmu līdzfinansējumu saskaņā ar Limbažu novada pašvaldības Attīstības programmu 2017. – 2023.gadam (Pielikumu Nr.1. un Nr.2.), Investīcijas plānu 2017.-2019.gadam (aktualizēts ar Limbažu novada domes 27.07.2017. sēdes lēmumu (protokols Nr.13, 19.§)) un Plānotās investīcijas stratēģiskā atbalsta mērķa ietvaros (aktualizēts ar Limbažu novada domes 28.09.2017.sēdes lēmumu (protokols Nr.16, 15.§)) ir:

  1. 1 022 208 EUR (viens miljons divdesmit divi tūkstoši divi simti astoņi eiro) "Limbažu novada ģimnāzijas mācību vides uzlabošana" (turpināsies projekta īstenošana – Rīgas ielā 30 tiks atjaunotas telpas, iegādātas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, mēbeles, aprīkojums un mācību līdzekļi);
  2. 659 311 EUR (seši simti piecdesmit deviņi tūkstoši trīs simti vienpadsmit eiro) "Pašvaldības administratīvās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana”;
  3. 1 084 386 EUR (viens miljons astoņdesmit četri tūkstoši trīs simti astoņdesmit seši eiro) Pāles pagasta ceļa “A3 – 06 Būdele - Jāņdzirnavas” pārbūve un Limbažu pagasta grants ceļa “A2 – 01 Jaunteteri – Jumpravmuiža - Virbotnes” pārbūve (2018.gadā noslēgsies);
  4. 1 045 128 EUR (viens miljons četrdesmit pieci tūkstoši viens simts divdesmit astoņi eiro) Umurgas pagasta grants ceļa “B7 - 03 Lauciņi - Kubulnieki” pārbūve un Skultes pagasta grants ceļa “A4. – 02 Kalnozoli - Ozolaine” pārbūve;
  5. 241 869 EUR (divi simti četrdesmit viens tūkstotis astoņi simti sešdesmit deviņi eiro) ““Vārzu” pludmales labiekārtošana";
  6. 761 054 EUR (septiņi simti sešdesmit viens tūkstotis piecdesmit četri eiro) “Viļķenes pirmsskolas izglītības iestādes ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” (2018.gadā noslēgsies);
  7. 118 582 EUR (viens simts astoņpadsmit tūkstoši pieci simti astoņdesmit divi eiro) “Ražošanas teritorijā vadošas ielas būvniecība Limbažu pagasta Lādezera ciemā”;
  8. 232 782 EUR (divi simti trīsdesmit divi tūkstoši septiņi simti astoņdesmit divi eiro) “Ceļa Amatnieki - Beverīnas rekonstrukcija” (Limbažu pagasta ceļa “C2-17 Beverīnu ceļš” pārbūve);
  9. 2 000 000 EUR (divi miljoni) Limbažu pilsētas ielu, tajā skaitā Mehanizācijas, Meža, Tīruma, Uzvaras, Noliktavu un Mazās noliktavas ielas, pārbūve;
  10. 1 394 701 EUR (viens miljons trīs simti deviņdesmit četri tūkstoši septiņi simti viens eiro) Ražošanas angāra būvniecība Limbažu pilsētā.

Administrācijas un iestāžu budžets:

Limbažu novada pašvaldības
Domes priekšsēdētājs D.Zemmers