Limbažu novada Sociālais dienests piešķir šādus pabalstus:

 • Pabalsts garantētā minimālā ienākumu (GMI) līmeņa nodrošināšanai
 • Dzīvokļa pabalsts
 • Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā                                                                      
 • Pabalsts ēdināšanai pirmsskolas izglītības iestādē un skolā                                  
 • Pabalsts ēdināšanai daudzbērnu ģimenēm                                                              
 • Pabalsts daļējai medicīnisko izdevumu apmaksai                                                
 • Vienreizējs pabalsts mācību līdzekļu iegādei                                                            
 • Pabalsts atsevišķu situāciju risināšanai                                                                    
 • Dzīvokļa pabalsts bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam

Augstākminētos pabalstus piešķir pamatojoties uz 2017.gada 26.oktobra Limbažu novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 30 "Par Limbažu novada pašvaldības pabalstiem" un 2017.gada 26.oktobra Limbažu novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 31 "Par sociālās palīdzības sniegšanu Limbažu novadā".

Pabalsts pilngadību sasniegušam bārenim vai bez vecāku gādības palikušajam bērnam
Pabalsta piešķiršanu reglamentē Ministru kabineta 15.11.2005. noteikumi Nr. 857 ''Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās''.

Pabalsts audžuģimenei
Pabalsta audžuģimenei piešķiršanu nosaka Limbažu novada pašvaldības 20.12.2012. saistošie noteikumi Nr. 40 ''Par Limbažu novada pašvaldības palīdzību audžuģimenei''

Pabalsts aprūpei
Pabalsta piešķiršanas nosacījumus nosaka 29.10.2015. saistošie noteikumi Nr. 26 ''Par pašvaldības pabalstu aprūpei''

Pabalsts aizbildnim
Pabalsta piešķiršanas nosacījumus nosaka 27.02.2014. saistošie noteikumi Nr. 9 ''Par Limbažu novada pašvaldības pabalstu aizbildnim''

Pabalsts aizgādnim
Pabalsta piešķiršanas nosacījumus nosaka 27.02.2014. saistošie noteikumi Nr. 8 ''Par Limbažu novada pašvaldības pabalstu aizgādnībā esošo personu'' aizgādņiem

Atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam nosaka pamatojoties uz Ministru kabineta 30.03.2010. noteikumiem Nr. 299 ''Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu'' un Limbažu novada pašvaldības 27.10.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 31.

Par aprūpes pakalpojumu nepilngadīgām personām ar invaliditāti. 27.05. 2021. saistošie noteikumi Nr. 13 "Par aprūpes pakalpojumu nepilngadīgām personām ar invaliditāti" nosaka no pašvaldības budžeta apmaksāta aprūpes pakalpojuma nepilngadīgām personām no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, kurām ir izteikti un smagi funkcionēšanas ierobežojumi, piešķiršanas un saņemšanas kārtību, kā arī lēmumu par aprūpes pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtību. 

 

Mājokļa pabalsts ir viens no diviem pamata sociālās palīdzības pabalstiem, kas tiek izmaksāts no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Priekšnosacījums mājokļa pabalsta saņemšanai ir mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšana, sagatavojot iztikas līdzekļu deklarāciju, un izdevumus par mājokli  apliecinošu rēķinu un cita veida pierādījumu uzrādīšana pašvaldības sociālajā dienestā.

Mājokļa pabalsta apmēru aprēķina, ņemot vērā šādus izdevumus:

 • par dzīvojamās telpas lietošanu (īres maksa, izdevumi par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām);
 • par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu (siltumenerģija apkures un karstā ūdens nodrošināšanai, elektroenerģija, ūdens, dabasgāze, kanalizācijas vai asenizācijas nodrošināšana, sadzīves atkritumu apsaimniekošana), ja tie nav ietverti īres maksā vai nepieciešamajos izdevumos par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām;
 • ar telekomunikāciju pakalpojumiem un internetu saistītos izdevumus, kā arī izdevumus par ūdens skaitītāju uzstādīšanu un verifikāciju.

Mājokļa pabalsta apmēru aprēķina kā starpību starp garantētā minimālā ienākuma (GMI) sliekšņu summu mājsaimniecībai un faktiskajiem izdevumiem un mājsaimniecības kopējiem ienākumiem, izmantojot šādu formulu:

Pmaj = (GMI1 + GMI2 x N) + K – I, kur

Pmaj – pabalsta apmērs;

(GMI1 + GMI2 x N) – garantētā minimālā ienākuma sliekšņu summa mājsaimniecībai;

K – ar mājokļa lietošanu saistīto maksājumu rēķinos norādītā faktisko izdevumu summa (nepārsniedzot pašvaldības saistošajos noteikumos noteikto mājokļa lietošanas izdevumu summu);

I – mājsaimniecības kopējie ienākumi (ieskaitot attiecīgajā mēnesī saņemto garantēto minimālo ienākumu pabalsta apmēru).

Mājokļa pabalsta apmēru cietā kurināmā iegādei aprēķina, pārējos ar mājokļa lietošanu saistīto maksājumu rēķinos norādīto faktisko izdevumu summu, un piešķir vienu reizi kalendāra gadā.

Kās jādara, lai saņemtu mājokļa pabalstu?

Lai saņemtu mājokļa pabalstu, viena no mājsaimniecības personām vēršas pašvaldības sociālajā dienestā, uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz:

1) iesniegumu, kuru parakstījušas mājsaimniecības pilngadīgās personas;

2) darba devēja izziņu par darba samaksu par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem par katru darba ņēmēju mājsaimniecībā;

3) izziņu par ienākumiem no saimnieciskās darbības[1] par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem par katru saimnieciskās darbības veicēju mājsaimniecībā;

4) visu mājsaimniecībā esošo personu kredītiestāžu vai pasta norēķinu sistēmas kontu pārskatus par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem, izņemot ārkārtējās situācijas laikā pašvaldības sociālais dienests var nepieprasīt papildu dokumentus;

5) dokumentus, kas apliecina neregulāra rakstura ienākumus un saņemtos maksājumus[2] par 12 kalendāra mēnešu periodu pirms iesnieguma iesniegšanas;

6)  dokumentus mājokļa pabalsta aprēķināšanai, kas apliecina ar mājokļa lietošanu saistītus izdevumus, kā arī uzrāda mājokļa lietošanu apliecinošus dokumentus (piemēram, īres līgumu), ja šādu dokumentu nav sociālā dienesta rīcībā;

7) citus dokumentus, ja tas ir nepieciešams lēmuma pieņemšanai par sociālās palīdzības piešķiršanu vai trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšanu.

Kam tas paredzēts?

Mājokļa pabalstu var pieprasīt mājsaimniecība, kura dzīvo īpašumā esošā vai īrētā mājoklī konkrētajā pašvaldībā un tur ir deklarējusi savu dzīves vietu. Ja mājoklis tiek īrēts, ir jābūt noslēgtam īres līgumam par nekustamā īpašuma lietošanu.

Normatīvajos aktos nav noteikts, cik ilgi mājsaimniecībai ir jādzīvo pašvaldībā, lai saņemtu sociālo palīdzību. Tas nozīmē, ka mājsaimniecībai ir tiesības saņemt mājokļa pabalstu tiklīdz izpildās visi iepriekšminētie nosacījumi.

Mājokļa pabalstu nepiešķir, ja ir stājies spēkā tiesas spriedums par izlikšanu no mājokļa, izņemot gadījumu, ja mājsaimniecība iesniedz apliecinājumu no ēkas īpašnieka, apsaimniekotāja vai zvērināta tiesu izpildītāja par tiesas sprieduma izpildes atlikšanu uz noteiktu laiku.

Mājokļa pabalsta piešķiršana un izmaksa?

Mājokļa pabalsts tiek piešķirts trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām ar to mēnesi, kurā pieņemts lēmums par tā piešķiršanu –saīsinājums no MK 809 14.punkta.

Mājokļa pabalstu izmaksā:

 • ne retāk kā reizi trijos mēnešos,
 • izņemot mājokļa pabalstu cietā kurināmā iegādei, kuru var izmaksāt vienā vai vairākās reizēs kalendāra gada laikā.

Pabalstu var izmaksāt gan skaidrā naudā, gan arī veicot pārskaitījumu nama apsaimniekotajam vai pakalpojumu sniedzējiem (gāze, elektrība utt.). Tāpat pabalsts var tikt izsniegts natūrā, t.i., piegādājot kurināmo vai apmaksājot kurināmā iegādi.

No 2021.gada 1.jūlija līdz 2022.gada 1.janvārim sociālo palīdzību,  sociālos pakalpojumu un, veikt  materiālās situācijas izvērtēšanu iedzīvotāji varēs pēc savas deklarētās dzīvesvietas, iesniedzot iesniegumu Sociālajā dienestā, kurā sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus saņēma līdz 2021.gada 1.jūlijam.