Šī gada 16.februāra domes sēdē apstiprināja Limbažu novada pašvaldības budžetu 2012.gadam. Pašvaldības kopējie ieņēmumi tiek plānoti Ls 9 438 125, izdevumi - Ls 9 199 947. 47 % jeb Ls 4 503 619 no visiem pašvaldības ieņēmumiem veido iedzīvotāju ienākuma nodoklis, 37 % valsts budžeta transferti - transferti projektu īstenošanai, dotācijas no Pašvaldības Finanšu izlīdzināšanas fonda, mērķdotācijas izglītības iestādēm un ieņēmumi no citām pašvaldībām par izglītības, kultūras un sociālo funkciju pildīšanu. Nekustamā īpašuma nodoklis plānots 7 % jeb Ls 673 139 apmērā.

Limbažu novada pašvaldības 2012.gadā plānotie izdevumi pieauguši par Ls 524 966.

Izglītība – vislielākais izdevumu apjoms pamatbudžetā plānots izglītībai, sastādot 3 477 296   Ls jeb 37,8% no kopējiem pašvaldības izdevumiem. Plānotie izdevumi izglītības jomai šajā gadā pieauguši par Ls 222 968. Papildus līdzekļi novirzīti izglītības iestāžu materiālās bāzes atjaunošanai, kabinetu un ēku remontiem, kā arī teritorijas labiekārtošanai.

Sociālajai aizsardzībai ieplānoti 11% jeb Ls 1 077 352 no kopējiem budžeta izdevumiem. Pašvaldība turpinās pabalstu piešķiršanu iedzīvotājiem, kam nepieciešama palīdzība ekonomiskās krīzes seku mazināšanai. No jauna ieviests pabalsts Limbažu novada iedzīvotājiem, kuri sasnieguši 75, 80, 85, 90, 95 (Ls 10 personai) un 100 (Ls 100 personai) gadu vecumu. Tam šogad ieplānoti Ls 1 950. Jauno ģimeņu atbalstam tiks turpināta pabalsta izmaksa par jaundzimušajiem, tam atvēlot Ls 15 000. Subsīdija Ls 9 000 apmērā ieplānota biedrībai „Latvijas Sarkanais Krusts” zupas virtuves darbības nodrošināšanai.

Kultūrai, atpūtai un reliģija 2012.gada budžeta ieplānoti 9% jeb Ls 913 853. Šis finansējums paredzēts kultūras iestāžu uzturēšanai, pasākumu rīkošanai un citām ar kultūru saistītām pozīcijām.

Sabiedriskajai kārtībai un drošībai paredzēti 1,5% jeb Ls134 932 no pašvaldības budžeta. Līdzekļi paredzēti pašvaldības policijas un bāriņtiesu darbības nodrošināšanai. Ls 20 000 piešķirti videonovērošanas sistēmas projektēšanai un izbūvei Limbažu pilsētas teritorijā, uzstādot 5 vai 6 videonovērošanas kameras.

Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai ieplānoti 15% jeb Ls 1 382 577. Šajā jomā līdzekļu pieaugums par Ls 38 909 saistīts ar pašvaldības nekustamā īpašuma sakārtošanu.

Vispārējiem vadības dienestiem plānoti 17,5% jeb Ls 1 608 359, no kuriem ievērojamu daļu veido mērķdotācija Katvaru internātpamatskolai un Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolai, kredītu procentu maksājumi un pašvaldību savstarpējie norēķini par novada skolēniem, kas iegūst izglītību citu pašvaldību izglītības iestrādēs. Novada administrācijas un pagasta pārvalžu uzturēšanai plānoti Ls 843 035, kas ir Ls 44 uz vienu iedzīvotāju. 2012.gadā paredzēts rekonstruēt Umurgas centrālo katlu māju un tīklus, no jauna izbūvējot siltumtrasi līdz Umurgas pamatskolai, un slēgt Umurgas pamatskolas katlu māju. Tiks pilnveidoti ūdenssaimniecības un kanalizācijas tīkli Pociemā, Pālē un Limbažu pagasta Ozolaines un Lādezera ciemos. 2012.gada pirmajā pusē tiks noslēgts līgums ar būvnieku par ūdenssaimniecības un kanalizācijas pārbūvi Mandegu ciemā Skultes pagastā, kā arī uzsākti rekonstrukcijas darbi laukumam Rīgas ielā, tai skaitā, laukumā pie Limbažu novada pašvaldības ēkas Rīgas ielā 16, tiks renovēts Limbažu Bērnu un jauniešu centrs un Limbažu kultūras nams. Lai Limbažos īstenotu ieceri par „Sudraba kāzu” pilsētu, budžetā paredzēti Ls 8 000 laulību zāles iekārtošanai vecajā rātsnamā. Ls 8 000 plānoti sporta aktivitātēm, tai skaitā, sportistu Kristapa. Zaļupes un Ginta Veinberga sagatavošanai Londonas olimpiādei. Ls 7 000 paredzēti pašvaldības izsludinātajam projektu konkursam nevalstiskajām organizācijām.