terplan

Paziņojums par Limbažu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024. apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu

Limbažu novada pašvaldība paziņo, ka saskaņā ar Limbažu novada pašvaldības domes 2012. gada 24.maija lēmuma (domes sēdes protokols Nr.8, 3.§) „Par Limbažu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam apstiprināšanu un saistošo noteikumu „Limbažu novada teritorijas plānojuma 2012.-2014.gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” izdošanu ir pieņemts Limbažu novada teritorijas plānojums 2012.-2024. gadam un izdoti saistošie noteikumi Nr. 13 „Limbažu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”.

Plānošanas dokumenta izstrādātājs – SIA „Reģionālie projekti” (Rūpniecības iela 32b - 502, Rīga, LV-1045, tālr.67320809) sadarbībā ar Limbažu novada pašvaldību.

Ar apstiprināto Limbažu novada teritorijas plānojumu, vides pārskatu, kā arī informatīvo ziņojumu par pieņemto plānošanas dokumentu un atzinumu par vides pārskatu un informāciju par termiņiem monitoringa ziņojuma iesniegšanai var iepazīties darba dienās Limbažu novada pašvaldības administrācijā, Rīgas ielā 16, Limbažos, Limbažu novadā vai pašvaldības mājaslapā Internetā www.limbazi.lv.

Teritorijas plānojums un tā stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums ir izstrādāts Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/014 „Limbažu novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” ietvaros.Paziņojums par lokālplānojuma zemes gabaliem „Jaunkāpas”, Skultes pagastā, Limbažu novadā apstiprināsanu un saistošo noteikumu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu izdošanu

Limbažu novada dome paziņo, ka saskaņā ar Limbažu novada domes 2020.gada 24.septembra lēmumu (protokols Nr.22, 21.§) apstiprināti Limbažu novada domes saistošie noteikumi Nr.26 “Limbažu novada, Skultes pagasta lokālplānojuma „Jaunkāpas” nekustamiem īpašumiem ar kadastra numuru 66760134652, 66760134655, 66760134654, 66760134657, 66760134656, 66760134659, 66760134658, 66760134661, 66760134660, 66760134662, 66760134663, 66760134664, 66760134665, 66760134666, 66760134667, 66760134668, 66760133158 grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”.

Ar saistošiem noteikumiem var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv sadaļā Teritorijas attīstības plānošana, vai caur saiti https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_16427 .


Paziņojums par lokālplānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu

2016.gada 28.jūlijā Limbažu novada domes sēdē pieņemts lēmums “Par lokālplānojuma “Meža ielas starpgabals”, Limbažos, Limbažu novadā apstiprināšanu un saistošo noteikumu “Lokālplānojuma “Meža ielas starpgabals”, Limbažos, Limbažu novadā, grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” izdošanu” (sēdes protokols Nr. 17, 22,§).

Ar lokālplānojuma materiāliem var iepazīties portālā ĢeoLatvija https://www.geolatvija.lv/geo/tapis3, Limbažu novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.limbazi.lv sadaļā Publiskie dokumenti, kā arī darbadienās Limbažu novada pašvaldībā, Rīgas ielā 16, Limbažos.


 

Teritorijas plānojums

Ainažu pilsētas un pagasta teritorijas plānojums
Salacgrīvas novada 19.08.2009. saistošajos noteikumos Nr. 6 "Par teritorijas plānojumiem" ietilpstošie, bijušās Ainažu pilsētas ar lauku teritoriju domes 2005. gada 9.marta saistošie noteikumi Nr. 1 "Par Ainažu pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānu".
Ainažu pilsētas un pagasta apbūves noteikumi
Ainažu pilsētas teritorijas plānotā izmantošana 1. lapa (pilsētas ziemeļi)
Ainažu pilsētas teritorijas plānotā izmantošana 2. lapa (pilsētas centrs)
Ainažu pilsētas teritorijas plānotā izmantoša 3. lapa (pilsētas dienvidi)
Ainažu pagasta teritorijas plānotā izmantošana

Salacgrīvas pilsētas un pagasta teritorijas plānojums
Salacgrīvas novada 19.08.2009. saistošajos noteikumos Nr. 6 "Par teritorijas plānojumiem" ietilpstošie, bijušās Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju domes 2004.gada 17.decembra saistošie noteikumi Nr. 42. "Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānojums"
Salacgrīvas pilsētas un pagasta apbūves noteikumi
Salacgrīvas pilsētas teritorijas plānotā izmantošana
Salacgrīvas pagasta teritorijas plānotā izmantošana
Vecsalacas, Svētciema un Korģenes ciemu teritorijas plānotā izmantošana

Liepupes pagasta teritorijas plānojums
Salacgrīvas novada 19.08.2009. saistošajos noteikumos Nr. 6 "Par teritorijas plānojumiem" ietilpstošie, bijušās Liepupes pagasta padomes 2008.gada 10.septembra saistošie noteikumi Nr. 12/2008. "Liepupes pagasta teritorijas plānojums"
Liepupes pagasta apbūves noteikumi
Liepupes pagasta teritorijas plānotā izmantošana 1. lapa (pagasta ziemeļdaļa)
Liepupes pagasta teritorijas plānotā izmantošana 2. lapa (pagasta dienviddaļa)
Liepupes pagasta atļautā izmantojuma karšu nosacītie apzīmējumi
Tūjas ciema teritorijas plānotā izmantošana
Jelgavkrastu un Liepupes ciemu teritorijas plānotā izmantošana
Lembužu ciema teritorijas plānotā izmantošana

detalplans1