Ģerbonis

Limbažu novada pašvaldības budžets ir sastādīts ievērojot likumā “Par budžeta un finanšu vadību”, likumā “Par pašvaldībām”, likumā „Par pašvaldību budžetiem”, likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli”, likumā “Par valsts budžetu 2020. gadam” un citos likumos ietvertās prasības, kā arī Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumos par budžeta ieņēmumu, izdevumu un valdības funkciju klasifikāciju, 2018. gada 25. janvāra Limbažu novada domes iekšējos noteikumos “Limbažu novada pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība” ietvertās prasības un atspoguļo Limbažu novada pašvaldības politiku skaitliskā izteiksmē.

Budžeta tāmes tika rūpīgi izanalizētas, izvērtējot katras izdevumu pozīcijas pamatotību, sabalansējot ieņēmumus ar izdevumiem gan ikdienas funkciju nodrošināšanā, gan rūpējoties par attīstību.

Novada ekonomiskā un sociālā situācija, pašvaldības uzdevumi saimnieciskajā gadā un trijos turpmākajos
Salīdzinot iedzīvotāju skaitu Limbažu novadā piecu gadu periodā, redzams, ka pēdējos divos gados iedzīvotāju skaits palielinās. Saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem uz 2016. gada 1. janvāri Limbažu novadā bija reģistrēti 17 893 iedzīvotāji, uz 2017. gada 1. janvāri - 17 791 iedzīvotājs, uz 2018. gada 1. janvāri - 17 370 iedzīvotāji, uz 2019. gada 1. janvāri – 17 437 iedzīvotāju, savukārt uz 2020. gada 1. janvāri novadā bija reģistrēti 17 678 iedzīvotāji, kas ir par 241 iedzīvotāju vairāk, kā iepriekšējā gadā 1. janvārī.
Saskaņā ar Nodarbinātības valsts aģentūras datiem bezdarba līmenis Limbažu novadā:

  • 2019. gada 30. novembrī bija 3,7 % (365 iedzīvotāji);
  • 2019. gada 31. janvārī bija 5,0 % (499 iedzīvotāji);
  • 2018. gada 31. janvārī bija 5,8 % (592 iedzīvotāji);
  • 2017. gada 31. janvārī bija 8,4 % (864 iedzīvotāji).

Limbažu novadā ir 8 (astoņas) pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādes, kopumā šajās iestādēs 2019. gada 1. septembrī tika izglītoti 1 509 izglītojamie, kas ir par 36 izglītojamajiem mazāk nekā 2018. gada 1. septembrī, par 51 izglītojamajiem mazāk nekā 2017. gada 1. septembrī, par 121 izglītojamo mazāk nekā 2016. gada 1. septembrī un par 113 izglītojamajiem mazāk nekā 2015. gada 1. septembrī. Limbažu novadā ir 5 (piecas) pirmsskolas izglītības iestādes un 5 (piecas) pamatskolas, kas realizē pirmskolas izglītības programmu, kopumā šajās iestādēs 2019. gada 1. septembrī tika izglītoti 933 izglītojamie, kas ir par 25 izglītojamo vairāk nekā 2018. gada 1.septembrī, par 96 izglītojamajiem vairāk nekā 2017. gada 1. septembrī, par 113 izglītojamajiem vairāk nekā 2016. gada 1. septembrī un par 125 izglītojamajiem vairāk nekā 2015. gada 1.septembrī. Novada teritorijā ir Limbažu novada speciālā pamatskola, kurai uz 2019. gada 1.septembri bija 63 izglītojamie, Limbažu Mūzikas un mākslas skola ar 264 izglītojamajiem, Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skola ar 596 izglītojamajiem, Limbažu galvenā bibliotēka ar 14 filiālbibliotēkām, vairāki muzeji, kultūras nami un centri, sporta halles, sociālais dienests, bāriņtiesa, pašvaldības policija u.c.

Lai nodrošinātu kvalitatīvas izglītības pieejamību, 2020. gadā turpināsies Limbažu novada pašvaldības izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana, gan apgūstot Eiropas Savienības fondu finansējumu, gan ieguldot pašvaldības budžeta līdzekļus, gan ņemot aizņēmumus Valsts kasē. 2020. gadā noslēgsies Limbažu novada ģimnāzijas dienesta viesnīcas rekonstrukcija projekta "Limbažu novada ģimnāzijas mācību vides uzlabošana" ietvaros, budžetā plānots finansējums 100 000,00 EUR (viens simts tūkstoši eiro, 00 eiro centi) apmērā Umurgas pamatskolas sporta zāles jumta nomaiņa, tāpat tiks veikti dažādi nelieli remontdarbi izglītības iestāžu mācību telpu sakārtošanā.

Ceļu sakārtošana un attīstība, ir jautājums, kurš ir bijis un būs aktuāls vienmēr. Diemžēl finansējums nav pietiekams, lai varētu sakārtot visus pilsētas un pagastu ceļus, tādēļ pašvaldība ik gadu iegulda papildus finansējumu seguma atjaunošanai un uzlabošanai. Lai attīstītu iedzīvotāju vajadzībām atbilstošu infrastruktūru, 2020. gadā tiks veikti Limbažu pagasta ceļa "Šķērstiņi -Pīlādži" pārbūves darbi ELFLA projekta (Nr.19-09-A00702-000009) “Limbažu novada pašvaldības grants ceļu pārbūve Katvaru un Limbažu pagastos” ietvaros, kuriem budžetā ir plānots pašvaldības līdzfinansējums 237 171,00 EUR (divi simti trīsdesmit septiņi tūkstoši viens simts septiņdesmit viens eiro, 00 eiro centi) apmērā, kā arī tiks veikta ceļa "Birznieki-Draužas" pārbūve Katvaru pagastā.

Lai radītu uzņēmējdarbības attīstībai labvēlīgu vidi, 2020. gadā turpināsies darbs pie Tīruma ielas pārbūves ERAF projekta (Nr.3.3.1.0/19/I/002) “Limbažu pilsētas A teritorijas labiekārtošana uzņēmējdarbības attīstībai” ietvaros, izmatojot struktūrfonda finansējumu un piešķiro aizdevumu. Projektā "Limbažu pilsētas A daļas degradēto teritoriju revitalizēšana, uzlabojot pieejamību" pavasarī noslēgsies Mehanizācijas ielas, Limbažos, pārbūve darbi. Projektā "Degradētās teritorijas revitalizācija Limbažu pilsētas A daļā, izbūvējot ražošanas telpas" paredzēts uzsākt ražošanas ēkas izbūvi Meliorācijas ielā 14, Limbažos (plānotās izmaksas ap 3 miljoni eiro).

Lai uzlabotu ceļu pieejamību un kvalitāti, radītu uzņēmējdarbībai labvēlīgu vidi un nodrošinātu tūrisma potenciāla izmantošanu, par pašvaldības budžeta līdzekļiem tiks veikts Cēsu ielas remonts Limbažos posmā no Baumaņu Kārļa laukuma līdz veikala "Maxima" iebrauktuvei (plānotās izmaksas ap 80 tūkstoši eiro), Mazās noliktavu ielas (plānotās izmaksas ap 50 tūkstoši eiro) un Uzvaras ielas (plānotās izmaksas ap 30 tūkstoši eiro) remonts Limbažos, kā arī vairāku ielu un ceļu seguma atjaunošana visā novadā.

Lai uzlabotu pašvaldības īpašumā esošo ēku energoefektivitāti, 2020. gadā noslēgsies pašvaldības administratīvās ēkas Rīgas ielā 16, Limbažos, energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi ERAF projekta (Nr.4.2.2.0/17/I/079) “Pašvaldības administratīvās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” ietvaros, kuriem budžetā ir plānots pašvaldības līdzfinansējums 115 762,00 EUR (viens simts piecpadsmit tūkstoši septiņi simti sešdesmit divi eiro, 00 eiro centi) apmērā.
2020. gadā noslēgsies Skultes multifunkcionālā centra izbūves būvdarbi EJZF projekta (Nr.18-09-FL05-F043.0202-000006) “Multifunkcionālais Skultes centrs” ietvaros, kuriem budžetā ir plānots pašvaldības līdzfinansējums 78 639,70 EUR (septiņdesmit astoņi tūkstoši seši simti trīsdesmit deviņi eiro, 70 eiro centi) apmērā.

Lai nodrošinātu sociālās aprūpes infrastruktūras attīstību atbilstoši sabiedrības vajadzībām, piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu projektā "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Limbažu novadā" paredzēts uzsākt ēkas būvniecību Limbažos grupu dzīvokļu un atelpas brīža pakalpojumu nodrošināšanai.
Būtisks jautājums, kas pašvaldībai jārisina 2020. un 2021. gadā ir nepietiekamais un novecojošais dzīvojamo platību skaits Limbažos. Pašvaldībai jārisina gan pašvaldības īres un sociālās dzīvojamās telpu vajadzība, kas izriet no likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” prasībām, gan jāmeklē investori, kas varētu veikt iedzīvotāju pirktspējai atbilstošu mājokļu celtniecību. Jaunas dzīvojamās platības ir būtisks faktors, kas ļautu piesaistīt novadam jaunas ģimenes un veicinātu iedzīvotāju skaita pieaugumu.

Svarīgs jautājums, kurš jārisina ir arī nepietiekamais vietu skaits pansionātos. 2021. gadā plānots uzsākt jauna pansionāta projektēšanas darbus.

Limbažu novada pašvaldības 2020. gada budžets

Limbažu novada pašvaldības kopējie budžeta ieņēmumi 2020. gadā tiek plānoti 21 520 826,24 EUR (divdesmit viens miljons pieci simti divdesmit tūkstoši astoņi simti divdesmit seši eiro, 24 eiro centi), no tiem 40,57 % iedzīvotāju ienākuma nodoklis un 47,09 % valsts budžeta transferti (2 678 958,02 EUR (divi miljoni seši simti septiņdesmit astoņi tūkstoši deviņi simti piecdesmit astoņi eiro, 02 eiro centi) transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem un valsts budžeta transferti projektiem; 2 565 812,70 EUR (divi miljoni pieci simti sešdesmit pieci tūkstoši astoņi simti divpadsmit eiro, 70 eiro centi) valsts budžeta mērķdotācija izglītības iestādēm; 5 520,00 EUR (pieci tūkstoši pieci simti divdesmit eiro) dotācija iemītniekiem veco ļaužu pansionātos, kuri tajos ievietoti līdz 1998. gada 1. janvārim; 4 118 373,00 EUR (četri miljoni viens simts astoņpadsmit tūkstoši trīs simti septiņdesmit trīs eiro) dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda); 765 730,00 EUR (septiņi simti sešdesmit pieci tūkstoši septiņi simti trīsdesmit eiro) mērķdotācija pašvaldības autoceļiem (ielām)).

Limbažu novadam plānotais iedzīvotāju ienākuma nodoklis 2020. gadam ir 8 730 418,00 EUR (astoņi miljoni septiņi simti trīsdesmit tūkstoši četri simti astoņpadsmit eiro, 00 eiro centi), kas ir par 9 282,66 EUR (deviņi tūkstoši divi simti astoņdesmit divi eiro, 66 eiro centi) mazāk nekā 2019. gada plāns un par 947 354,61 EUR (deviņi simti četrdesmit septiņi tūkstoši trīs simti piecdesmit četri eiro, 61 eiro centi) mazāks nekā 2019. gada fakts.

Dotācijas no Pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fonda plāns 2020. gadā ir 4 118 373,00 EUR (četri miljoni viens simts astoņpadsmit tūkstoši trīs simti septiņdesmit trīs eiro), kopumā dotācija no Pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fonda ir par 776 840,00 EUR (septiņi simti septiņdesmit seši tūkstoši astoņi simti četrdesmit eiro) lielāka nekā 2019. gada plāns un par 575 483,92 (pieci simti septiņdesmit pieci tūkstoši četri simti astoņdesmit trīs eiro, 92 eiro centi) lielāka nekā 2019. gada fakts.

Nekustamā īpašuma nodoklis 2020. gadā tiek plānots 1 282 597,00 EUR (viens miljons divi simti astoņdesmit divi tūkstoši pieci simti deviņdesmit septiņi eiro), tai skaitā 85 500,00 EUR (astoņdesmit pieci tūkstoši pieci simti eiro) nekustamā īpašuma nodokļa iepriekšējo gadu parādu maksājumi un kavējuma naudas par saimnieciskā gada nekustamā īpašuma nodokli. 2020. gadā plānotais nekustamā īpašuma nodoklis ir par 265 708,90 EUR (divi simti sešdesmit pieci tūkstoši septiņi simti astoņi eiro, 90 eiro centi) mazāks nekā 2019. gada fakts.

Azartspēļu nodoklis 2020. gadā tiek plānots 18 000,00 EUR (astoņpadsmit tūkstoši eiro), dabas resursu nodokļa ieņēmumi tiek plānoti 12 000,00 EUR (divpadsmit tūkstoši eiro) apmērā.

Limbažu novada pašvaldības 2020. gada budžeta plānotie izdevumi ir 21 579 919,89 EUR (divdesmit viens miljons pieci simti septiņdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti deviņpadsmit eiro, 89 eiro centi), kur 36,97 % ir plānoti izglītībai, 23,59 % pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai, 12,08 % vispārējiem valdības dienestiem, 11,71 % atpūtai, kultūrai un reliģijai un 7,53 % sociālo funkciju pildīšanai. Novada administrācijai, lēmējvarai un pagasta pārvalžu uzturēšanai (bez procentu maksājumiem par aizņēmumiem, savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu un sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem, rezerves fonda, darbinieku apdrošināšanas izdevumiem, finansējuma projektiem) 2020. gadā plānoti līdzekļi 1 666 868,37 EUR (viens miljons seši simti sešdesmit seši tūkstoši astoņi simti sešdesmit astoņi eiro, 37 eiro centi) apmērā, kas ir 94,29 EUR (deviņdesmit četri eiro, 29 eiro centi) uz vienu Limbažu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarēto iedzīvotāju (2020. gada 2. janvārī deklarēti 17 678 iedzīvotāji).

2020. gada budžetā ir plānota rezerve 100 000,00 EUR (viens simts tūkstotis eiro) apmērā. Budžetā ir plānots nesadalītais atlikums 1 359 580,06 EUR (viens miljons trīs simti piecdesmit deviņi tūkstoši pieci simti astoņdesmit eiro, 06 eiro centi) apmērā. No nesadalītā atlikuma ir plānots finansēt Limbažu novada pašvaldības iestādēs un nodaļās strādājošo darbinieku atalgojuma celšanu ar 2020. gada 1. martu, jaunas ēkas būvniecību Cēsu ielā 7, Limbažos, projekta "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Limbažu novadā" ietvaros, Limbažu stadiona seguma atjaunošanas darbus, Limbažu pilsētas sporta halles pārbūvi projekta "Limbažu novada ģimnāzijas mācību vides uzlabošana" ietvaros, operatīvā transportlīdzekļa iegādi Pašvaldības policijas vajadzībām, mikroautobusa iegādi Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolai (vai SIA “Olimpiskais centrs “Limbaži’”), kā arī paredzēts finansējums pedagogu darba samaksai, gadījumā, ja tiks veiktas izmaiņas ministru kabineta noteikumos (Ministru kabineta noteikumi Nr. 445), kas regulā minimālo algas likmi pedagogiem.

2020. gadā pašvaldības budžetā tiek ieplānoti vispārizglītojošo skolu budžetos mācību līdzekļiem un grāmatām vidēji 10,00 EUR (desmit eiro) uz 1 izglītojamo, zālēm, ķimikālijām un laboratorijas precēm – 1,50 EUR (viens eiro, 50 eiro centi) uz 1 izglītojamo, pirmsskolas izglītības iestādēm (grupām) mācību līdzekļu iegādei vidēji 10,00 EUR (desmit eiro) uz 1 izglītojamo.
No 2020. gada pašvaldības budžeta izdevumiem ekonomiskajām kategorijām atalgojumam ir plānoti 36,10 %, 15,70 % pakalpojumiem (sakaru, komunālie, iestādes uzturēšanas, informācijas tehnoloģijas un citi pakalpojumiem), 22,06 % pamatkapitāla veidošanai (nemateriālajiem ieguldījumiem, pamatlīdzekļiem, kapitālajiem remontiem un rekonstrukcijai) un 9,56% valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām.

Mērķdotācijas izdevumi pašvaldību autoceļiem (ielām) 2020. gadā plānoti 765 730,00 EUR (septiņi simti sešdesmit pieci tūkstoši septiņi simti trīsdesmit eiro) apmērā, lielāko finansējumu 208000,00 EUR (divi simti astoņi tūkstoši eiro) paredzot Limbažu pilsētas ielu uzturēšanai un remontam, 375 000,00 EUR (trīs simti septiņdesmit pieci tūkstoši eiro) pagastu autoceļu (ielu) uzturēšanai un remontam.

Limbažu novada pašvaldības aizņēmumu un galvojumu saistības procentos no 2020. gada pašvaldības budžeta ieņēmumiem bez saņemtajiem valsts budžeta transfertiem (mērķdotācijām) noteiktiem mērķiem, Valsts budžeta iestāžu uzturēšanas izdevumu transfertiem pašvaldībām ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanai 2020. gadā ir 12,71 %, 2021. gadā – 12,62 % un 2022. gadā – 11,68 %.

2020. gada Limbažu novada pašvaldības budžetā ir paredzēti 22 500,00 EUR (divdesmit divi tūkstoši pieci simti eiro) pabalstiem jaundzimušajiem, 150,00 EUR (viens simts piecdesmit eiro) uz 1 jaundzimušo, kā arī 8 305,00 EUR (astoņi tūkstoši trīs simti pieci eiro) subsīdijai „zupas virtuves” darbībai 2020. gadā, 10 000,00 EUR (desmit tūkstoši eiro) NVO projektiem, 135 000,00 (viens simts trīsdesmit pieci tūkstoši eiro) darbinieku veselības apdrošināšanas polišu līdzfinansējumam, 252 448,00 EUR (divi simti piecdesmit divi tūkstoši četri simti četrdesmit astoņi eiro) 5 - 6 gadīgo obligāto apmācību audzēkņu brīvpusdienām Limbažu novada pirmsskolas izglītības iestādēs un skolās, kas realizē pirmsskolas izglītības programmu, brīvpusdienām 5. - 7. klašu skolēniem Limbažu novada pamata un vispārējās izglītības iestādēs, kā arī papildus finansējums 1. - 4. klases brīvpusdienām – 0,71 EUR par vienu porciju.

2020. gada budžetā ir ieplānoti līdzekļi 12 800,00 EUR (divpadsmit tūkstoši astoņi simti eiro) sporta aktivitātēm, 20 000,00 EUR (divdesmit tūkstoši eiro) programmai – „Augsti sasniegumi sportā”, 15 000,00 EUR (piecpadsmit tūkstoši eiro) Baumaņu Kārļa 185 gadu jubilejas svētkiem, 30 000,00 EUR (trīsdesmit tūkstoši eiro) pasākumam “Danču nakts 2020”, 20 000,00 EUR (divdesmit tūkstoši eiro) TDA “Katvari” pasākumam “Tā es braucu Ziemeļmeitas lūkoties” un 7 000,00 EUR (septiņi tūkstoši eiro) festivālam “Limbiskvīts 3”.

2020. gada budžetā ir ieplānoti līdzekļi pamatkapitālu palielināšanai SIA „Limbažu komunālserviss” 19 660,38 EUR (deviņpadsmit tūkstoši seši simti sešdesmit eiro, 38 eiro centi) apmērā un SIA „Limbažu siltums” 31 739,45 EUR (trīsdesmit viens tūkstotis septiņi simti trīsdesmit deviņi eiro, 45 eiro centi) apmērā.

2020. gada budžetā ir ieplānoti līdzekļi 15 860,00 EUR (piecpadsmit tūkstoši astoņi simti sešdesmit eiro) Viļķenes kanalizācijas notekūdeņu iekārtu rekonstrukcijai, 3 000,00 EUR (trīs tūkstoši eiro) topogrāfiskās uzmērīšanas darbiem Lādezerā, Ozolainē un Katvaru pagastā, 8 000,00 EUR (astoņi tūkstoši eiro) ugunsdzēsības hidrantu nomaiņa Limbažu pilsētā, 20 000,00 EUR (divdesmit tūkstoši eiro) pieslēgumu veikšanai centralizētai ūdensvadu un kanalizācijas sistēmai, 4356,00 EUR (četri tūkstoši trīs simti piecdesmit seši eiro) pašvaldības inženierkomunikāciju (sadzīves kanalizācijas, decentralizētās kanalizācijas, kā arī lietus ūdens kanalizācijas un ūdensapgādes saimniecības) ģeogrāfiskās informācijas sistēmas datubāzes (reģistra) ieviešanai un ikdienas uzturēšanai, 20 000,00 EUR (divdesmit tūkstoši eiro) centrālās apkures izbūvei Ambulances ielā 1, Pāles pagastā, 38 407,95 EUR (trīsdesmit astoņi tūkstoši četri simti septiņi eiro, 95 eiro centi) Skultes multifunkcionālā centra iekārtošanai un uzturēšanai, 20 000,00 EUR (divdesmit tūkstoši eiro) jumta seguma atjaunošanai Viļķenes kultūras nama un pagasta pārvaldes ēkai Dārza ielā 1, Viļķenē, 10 000,00 EUR (desmit tūkstoši eiro) Limbažu 3. vidusskolas sporta zāles grīdas atjaunošanai, 11 000,00 EUR (vienpadsmit tūkstoši eiro) Lādezera pamatskolas pirmskolas izglītības āra nojumju atjaunošanai, 20 000,00 EUR (divdesmit tūkstoši eiro) vēsturiskā centra ēkas Cēsu ielā 1, Limbažos, iekonservēšanai, 19 700,00 EUR (deviņpadsmit tūkstoši septiņi simti eiro) dzīvokļa remontam Meldru ielā 3-12 un logu nomaiņai Meldru ielā 3, Pāles pagastā, 21385,00 EUR (divdesmit viens tūkstotis trīs simti astoņdesmit pieci eiro) gājēju celiņa un apgaismoja gar to izbūvei Viļķenes centrā (no Viļķenes kultūras nama līdz baznīcai), 23 725,68 EUR (divdesmit trīs tūkstoši septiņi simti divdesmit pieci eiro, 68 eiro centi) notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūvei Stienes ciemā, 9 422,00 EUR (deviņi tūkstoši četri simti divdesmit divi eiro) āra apgaismojuma izbūvei Pociemā, 13 698,00 EUR (trīspadsmit tūkstoši seši simti deviņdesmit astoņi eiro) āra apgaismojuma izbūvei Tiegažos, 27 978,00 EUR (divdesmit septiņi tūkstoši deviņi simti septiņdesmit astoņi eiro) mājas “Lādes stacija 2”, Limbažu pagastā, jumta nomaiņai, 7 051,00 EUR (septiņi tūkstoši piecdesmit viens eiro) logu nomaiņai ēkai Jūras ielā 58, Limbažos, 22 600,00 EUR (divdesmit divi tūkstoši seši simti eiro) apkures izbūvei E.Melngaiļa muzejā, 13 384,51 EUR (trīspadsmit tūkstoši trīs simti astoņdesmit četri eiro, 51 eiro cents) ēkas Cēsu ielā 5, Umurgā, remontam, 4 212,55 EUR (četri tūkstoši divi simti divpadsmit eiro, 55 eiro centi) dzīvokļa "Lejiņas” remontam.

2020. gada pašvaldības budžetā ir paredzēts 3 000,00 EUR (trīs tūkstoši eiro) daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanai, 10 000,00 EUR (desmit tūkstoši eiro) projektu konkursam „Limbažu pilsētas daudzdzīvokļu māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošana un dzīvojamo māju renovācija”, 10 000,00 EUR (desmit tūkstoši eiro) projektu konkursam „Pagastu daudzdzīvokļu māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošana un dzīvojamo māju renovācija”, 9 000,00 EUR (deviņi tūkstoši eiro) projektu konkursam „Atbalsts komercdarbības uzsākšanai”, 25 000,00 EUR (divdesmit pieci tūkstoši eiro) dažādu biedrību atbalstam.

Domes priekšsēdētājs D.Zemmers