24. janvāra domes sēdē Limbažu novada dome apstiprināja pašvaldības 2013.gada budžetu. Limbažu novada pašvaldības kopējie ieņēmumi 2013.gadā tiek plānoti Ls 9 505 652 apmērā, izdevumi - 9 547 237.

47% no ieņēmumiem veido iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN). Tā ieņēmumos paredzēti Ls 4 554 654 (ieskaitot iepriekšējā gadā nesadalīto), kas ir par Ls 351 310 mazāk nekā pērn. Nekustamā īpašuma nodoklis plānots Ls 619 895, kas ietver Ls 70 578 iepriekšējo gadu parādu maksājumus. Tas ir par 64 157 mazāk nekā 2012.gadā. 36% no ieņēmumiem veido valsts budžeta transferti projektu īstenošanai, dotācijas no Pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fonda, mērķdotācijas izglītības iestādēm u.c. Dotācijas no Pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fonda plānotas Ls 1 173 072, kas ir par Ls 419 990 vairāk nekā pērn.

Azartspēļu nodoklis 2013.gadā tiek plānots Ls 22 966,00. Šogad pašvaldība plāno saņemt dotāciju Ls 146 037,00 apmērā, lai pašvaldība, vērtējot ieņēmumus pēc pašvaldības finanšu izlīdzināšanas, nodrošinātu finanšu nepieciešamības neizlīdzināmās apakšējās robežas 97% līmenī (2012.gada 18.decembra MK noteikumi Nr.873 „Kārtība, kādā 2013.gadā piešķir valsts budžeta dotāciju novadu pašvaldībām, lai vērtētos ieņēmumus pēc pašvaldību finanšu izlīdzināšanas nodrošinātu finanšu nepieciešamības neizlīdzināmās apakšējās robežas 97 % līmenī").

Limbažu novada pašvaldības 2013.gada pamatbudžeta plānotie izdevumi ir Ls 9 547 237, no kuriem 37% jeb 3 613 232 Ls novirzīti izglītībai. 16% jeb 1 542 576 - vispārējiem vadības dienestiem, tai skaitā, mērķdotācijai Katvaru speciālai internātpamatskolai, Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolai, aizņēmumu procentu maksājumiem, savstarpējiem norēķiniem ar citiem novadiem par izglītības funkciju pildīšanu un novada administrēšanai. Novada administrācijas un pagasta pārvalžu darbības nodrošināšanai paredzēti Ls 894 588, kas ir Ls 47,41 uz vienu iedzīvotāju. Izdevumi uz vienu iedzīvotāju pieauguši par Ls 3,62, kas skaidrojams ar deklarēto iedzīvotāju skaita samazināšanos. 17% jeb Ls 1 653 097 paredzēti pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai, savukārt 13% jeb Ls 1 317 102 - sociālajai aizsardzībai.

Limbažu novada pašvaldības 2013.gada izdevumu plāns (bez izdevumiem projektiem, mērķdotācijām un kredītu pamatsummas maksājumiem) ir palielinājies par Ls 338 204. Lielākais pieaugums ir sociālajai aizsardzībai - Ls 304 218 saistībā ar sociālo pabalstu un maksājumiem par sociālās palīdzības funkciju nodrošināšanu citām pašvaldībām pieaugumu. Izdevumi Ls 257 909 apmērā pieauguši arī izglītības jomai, kas saistīts ar materiālās bāzes atjaunošanu, kabinetu remontiem, brīvpusdienām piecgadīgajiem un sešgadīgajiem bērniem un3. un 4.klašu skolēniem, kā arī atalgojuma palielinājumu pirmskolas izglītības iestādēs un grupās skolotāju palīgiem. Vispārizglītojošo skolām mācību līdzekļu un grāmatu iegādei paredzēti vidēji Ls 5,60 uz vienu izglītojamo, pirmskolas izglītības iestādēm (grupām) – vidēji Ls 10,40.

2013.gada Limbažu novada pašvaldības pamatbudžetā ir paredzēti Ls 15 000 pabalstiem jaundzimušajiem (Ls 100 uz jaundzimušo). Ls 9 000 - subsīdijai biedrībai „Latvijas Sarkanais Krusts” zupas virtuves darbībai. Ls 4 600 - pabalstiem Limbažu novada iedzīvotājiem, kuri sasnieguši 75, 80, 85, 90, 95 (Ls 10 personai) un 100 (Ls 100 personai) gadu vecumu. Sportistu un sporta sacensību atbalstam paredzēti Ls 7 000, tikpat arī NVO finansēšanai. Ls 14 976 plānoti pašvaldības vēlēšanu organizācijas izdevumu segšanai. Ls 5 000 – NVO projektiem, lai atjaunotu Limbažu vecpilsētas ēku fasādes. Ls 10 000 - dzīvokļu īpašnieku atbalstam daudzdzīvokļu māju siltināšanai. Ls 25 000 - Umurgas pamatskolas jumta siltināšanai un seguma atjaunošanai. Ls 17 500 ieplānoti transporta un degvielas izdevumiem kolektīvu dalībai XXV Vispārējiem latviešu Dziesmu un XV Deju svētkiem, kā arī Ls 19 112 tautas tērpu iegādei deju kolektīviem un koriem.

2013.gada speciālā budžeta ieņēmumu plāns ir Ls 271 266, no tiem mērķdotācija pašvaldības autoceļiem (ielām) ir Ls 261 266, dabas resursu nodoklis - Ls 10 000. Speciālā budžeta izdevumu plānoti Ls 339 358 apmērā.

Pašvaldība šajā gadā plāno sakārtot ūdenssaimniecību Pāle ciemā, Pociemā, Ozolainē un Lādezerā, kā arī turpināt īstenot projektu par tranzītielas izbūvi Limbažos. Tāpat tiks īstenoti vairāki projekti, kuri 2012.gada nogalē ir atbalstīti Vidzemes lauku partnerības „Brasla” izsludinātā projektu konkursā, tostarp, "Katvaru ezera piekrastes labiekārtošana", „Laikmetīga Lādezera kultūras iestādes aprīkojuma nodrošināšana”, „Infrastruktūras uzlabošana un teritorijas labiekārtošana sociālā aprūpes pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanai Pociema pansionātā "Pērle"”, „Brīvdabas skatuves izveide E.Melngaiļa muzejā”. Šajā gadā tiks īstenots arī Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansēts projekts „Vides pieejamības nodrošināšana personām ar funkcionālajiem traucējumiem Vidrižu pagasta Ambulancē” un Latvijas – Šveices sadarbības programmas projekts „Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs”.