plans
lapa4
plaans
plans
plans
varzas2
transporta iela11
planosana
Detalplānojums

Limbažu novada dome 22.08.2019. sēdē (protokols Nr.17, 24.§) pieņēma lēmumu uzsākt lokālplānojuma izstrādi nekustamā īpašuma “Janči”, Limbažu pagastā, Limbažu novadā, sastāvā ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6664 003 0783, funkcionālā zonējuma maiņai no lauku zeme (L) uz rūpnieciskās apbūves teritoriju (R):Limbažu novada dome 19.12.2019. sēdē (protokols Nr.28, 10.§) pieņēma lēmumu ''Par lokālplānojuma, kas paredz funkcionālā zonējuma maiņu no publisko iestāžu apbūves teritorijas uz savrupmāju apbūves teritoriju 17 zemes gabaliem “Jaunkāpas”, Skultes pagastā, Limbažu novadā, izstrādes uzsākšanu'':


Paziņojums par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Saulesrīti”, Skultes pagastā, atcelšanu
Limbažu novada dome 24.09.2020. ir pieņēmusi lēmumu (domes sēdes protokols Nr.22, 22. §) “Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam ”Saulesrīti”, Skultes pagastā, atcelšanu” un izdoti saistošie noteikumi Nr. 27 “Par Limbažu novada domes 2009,gada 24,septembra saistošo noteikumu Nr. 69”Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam ”Saulesrīti”, Skultes pagastā (kadastra Nr.66760030033) apstiprināšanu” atcelšanu. Dokumenti ir pieejami https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_1426


Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai Skultes pagastā un Viļķenes pagastā
Limbažu novada dome 2020.gada 24.septembrī ir pieņēmusi lēmumus „Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai Skultes pagastā, kas paredz noteiktā teritorijā grozīt Limbažu novada teritorijas plānojumu 2012.-2024. gadam” (sēdes protokols Nr.22, 23.§) un „Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai Viļķenes pagastā, kas paredz noteiktā teritorijā grozīt Limbažu novada teritorijas plānojumu 2012.-2024. gadam” (sēdes protokols Nr.22, 23.§).
Lokālplānojuma mērķis – nodrošināt priekšnoteikumus nacionālas nozīmes infrastruktūras objekta – dzelzceļa līnijas Rail Baltica būvniecības uzsākšanai, nosakot dzelzceļa trasei un ar to funkcionāli saistīto objektu izbūvei nepieciešamo teritoriju un izstrādājot nosacījumus šīs teritorijas izmantošanai, kā arī integrēt Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa līnijas Rail Baltica infrastruktūru Limbažu novada ilgtermiņa teritorijas attīstībā.
Informāciju par lokālplānojuma izstrādi interesenti var saņemt Limbažu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma un teritoriālā plānojuma nodaļā, Rīgas ielā 16, Limbažos, Limbažu novadā, kontaktpersona – Sandra Paegle, T. 25651724, kā arī sekojot informācijai pašvaldības mājas lapā www.limbazi.lv un valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv


Limbažu novada dome 27.05.2021. ir pieņēmusi lēmumu "Par Limbažu novada domes 2009.gada 24.septembra saistošo noteikumu Nr.77 „Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Jaunalkšņi”, Vidrižu pagastā apstiprināšanu” atcelšanu"


Limbažu novada dome 27.05.2021. ir pieņēmusi lēmumu "Par Limbažu novada domes 2009.gada 24.septembra saistošo noteikumu Nr. 74 “Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Mežloki”, Limbažu pagastā, (kadastra Nr. 66640040223) apstiprināšanu” atcelšanu"


 Limbažu novada dome 27.05.2021. ir pieņēmusi lēmumu ''Par Limbažu novada domes 2009.gada 24.septembra saistošo noteikumu Nr. 71 “Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Mētrkalni”, Limbažu pagastā, (kadastra Nr. 66640020068) apstiprināšanu” atcelšanu''


Limbažu novada dome 27.05.2021. ir pieņēmusi lēmumu ''Par Limbažu novada domes 2009.gada 24.septembra saistošo noteikumu Nr. 73 “Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Vīgriezes”, Limbažu pagastā, (kadastra Nr. 66640030194) apstiprināšanu” atcelšanu''


Limbažu novada dome 27.05.2021. ir pieņēmusi lēmumu ''Par Limbažu novada domes 2009.gada 24.septembra saistošo noteikumu Nr. 72 “Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Vītoli 2”, Limbažu pagastā, (kadastra Nr. 66640030136) apstiprināšanu” atcelšanu''


Limbažu novada dome 27.05.2021. ir pieņēmusi lēmumu ''Par Limbažu novada domes 2009.gada 24.septembra saistošo noteikumu Nr. 58 “Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Pakalni”, Skultes pagastā, apstiprināšanu” atcelšanu''