Limbažu novada pašvaldības Pedagoģiski medicīniskā komisija

Pašvaldību komisiju kompetencē ir sniegt atzinumu par atbilstošāko speciālo pirmsskolas izglītības programmu, speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, mācīšanās traucējumiem, valodas traucējumiem vai garīgās veselības traucējumiem no 1. līdz 5. klasei (no 01.09.2024. 1.-6.klasei) ar smagiem garīgās attīstības vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem no 1. līdz 9. klasei, nosakot viņu spējām, veselības stāvoklim un attīstības līmenim atbilstošu  speciālās izglītības programmu.

Pedagoģiski medicīniskās komisijas sēdes tiek organizētas Limbažu konsultatīvā bērna centra telpās. Par sēžu norises vietu un laiku izglītojamo likumiskie pārstāvji tiks informēti pa tālruni vai e-pastā pirms kārtējās sēdes norises.

Pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāvs:

Komisijas vadītāja

 

Līga Liepiņa

Sertificēta ārstniecības persona

 

Diāna Stepanova-Mihailova

Speciālais pedagogs

 

Elīna Valeine

Psihologs

 

Ilze Lismane

Logopēds

 

Antoņina Spridzāne

Lai pieteiktos pedagoģiski medicīniskai komisijai, lūgums sazināties ar komisijas vadītāju – Līgu Liepiņu, tālrunis: 25762660, e-pasts: liga.liepina@limbazunovads.lv

  • Tuvākā Pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde (29.05.2024.,14.08.2024. un 19.08.2024.)

Pakalpojuma pieprasīšana:

  • vecāku vai personu, kas realizē vecāku varu, iesniegums (pielikums)
  • izglītojamā dzimšanas apliecība un vecāku vai pilnvarotās personas apliecinošs dokuments;
  • ģimenes ārsta atzinums par izglītojamā vispārējo veselības stāvokli, kurš izdots ne agrāk kā 3 mēnešus pirms komisijas sēdes, tajā skaitā, norādot ziņas par izglītojamā redzi un dzirdi;
  • izglītības iestādes informācija (pielikums), kuri izdoti ne agrāk kā 3 mēnešus pirms sēdes, kā arī individuālais izglītības plāns, informācija vai piemēroti atbalsta pasākumi;
  • sekmju izraksts vai liecība, darba burtnīcas un pārbaudes darbi matemātikā un dzimtajā valodā;
  • psihologa atzinums par izglītojamo, kas sagatavots ne agrāk kā gadu pirms sēdes;
  • bērnu psihiatra neiraloga atzinums par izglītojamo, kas sagatavots ne agrāk kā 1 gadu pirms sēdes;
  • citu speciālistu atzinumi, kas raksturo izglītojamā veselības stāvokli, spēju un attīstības līmeni (ja tādi ir).

Pamatojoties uz ģimenes ārsta vai ārstu komisijas atzinumu un izvērtējot izglītojamā spējas, sniegt atzinumu par Pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvojoša ilgstoši slimojoša izglītojamā izglītošanās nepieciešamību dzīvesvietā no 1.-12.klase.