Limbažu novada pašvaldības budžets ir sastādīts, pamatojoties uz likumu „Par budžeta un finanšu vadību”, likumu „Par pašvaldībām”, likumu „Par pašvaldību budžetiem”, likumu „Par valsts budžetu 2017.gadam” un citiem ar pašvaldību saistītajiem normatīvajiem aktiem.

Limbažu novadam plānotais iedzīvotāju ienākuma nodoklis 2017.gadam ir 8526105,00 EUR (astoņi miljoni pieci simti divdesmit seši tūkstoši viens simts pieci eiro), kas ir par 612131,00 EUR (seši simti divpadsmit tūkstoši viens simts trīsdesmit viens eiro) vairāk nekā 2016.gada plāns.

Dotācijas no Pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fonda plāns 2017.gadā ir 2363147,00 EUR (divi miljoni trīs simti sešdesmit trīs tūkstoši viens simts četrdesmit septiņi eiro), kopumā dotācija no Pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fonda ir par 76447,00 EUR (septiņdesmit seši tūkstoši četri simti četrdesmit septiņi eiro) lielāka nekā 2016.gada plāns.

Nekustamā īpašuma nodoklis 2017.gadā tiek plānots 1095838,00 EUR (viens miljons deviņdesmit pieci tūkstoši astoņi simti trīsdesmit astoņi eiro), tai skaitā 78000,00 EUR (septiņdesmit astoņi tūkstoši eiro) nekustamā īpašuma nodokļa iepriekšējo gadu parādu maksājumi un kavējuma naudas par saimnieciskā gada nekustamā īpašuma nodokli. 2017.gadā plānotais nekustamā īpašuma nodoklis ir par 89798,00 EUR (astoņdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit astoņi eiro) lielāks nekā 2016.gada plāns.

Azartspēļu nodoklis 2017.gadā tiek plānots par 3000,00 EUR (trīs tūkstoši eiro) lielāks nekā 2016.gada plāns, tas ir 35000,00 EUR (trīsdesmit pieci tūkstoši eiro).

Limbažu novada pašvaldības kopējie pamatbudžeta ieņēmumi 2017.gadā tiek plānoti 13349909,45 EUR (trīspadsmit miljoni trīs simti četrdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti deviņi eiro un 45 eiro centi), 63,87 % iedzīvotāju ienākuma nodoklis un 17,70 % valsts budžeta transferti (dotācijas no Pašvaldības Finanšu izlīdzināšanas fonda) (skatīt 1. un 2.attēlu).

Limbažu novadā ir 8 (astoņas) pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādes un 1 (viena) pamata un vispārējās izglītības iestādes struktūrvienība, kopumā šajās iestādēs 2016.gada 1.septembrī tika izglītoti 1630 izglītojamie, kas ir par 9 izglītojamajiem mazāk nekā 2015.gada 1.septembrī un par 4 izglītojamajiem vairāk nekā 2014.gada 1.septembrī, 6 (sešas) pirmsskolas izglītības iestādes, 1 (viena) mūzikas skola, 1 (viena) mākslas skola, 1 (viena) sporta skola, 15 (piecpadsmit) bibliotēkas un vairāki muzeji, kultūras nami un centri, sporta halles un sociālais dienests.

Limbažu novada pašvaldības 2017.gada pamatbudžeta plānotie izdevumi ir 13279868,24 EUR (trīspadsmit miljoni divi simti septiņdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti sešdesmit astoņi eiro un 24 eiro centi), kur 34,30 % ir plānoti izglītībai, 17,85 % vispārējiem valdības dienestiem, 10,98 % sociālo funkciju pildīšanai, 13,82 % atpūtai, kultūrai un reliģijai un 17,60 % pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai (skatīt 3.attēlu).

Novada administrācijas, lēmējvarai un pagasta pārvalžu uzturēšanai 2017.gadā plānoti līdzekļi 1809890,51 EUR (viens miljons astoņi simti deviņi tūkstoši astoņi simti deviņdesmit eiro un 51 eiro cents) apmērā, kas ir 101,21 EUR (viens simts viens eiro un 21 eiro cents) uz vienu Limbažu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarēto iedzīvotāju (2016.gada 29.decembrī deklarēti 17882 iedzīvotāji). 2017.gada pamatbudžetā ir plānota rezerve 100000,00 EUR (viens simts tūkstotis eiro) apmērā.

Limbažu novada pašvaldības 2017.gada izdevumu plānā funkcionālajās kategorijās (bez mērķdotācijām) lielākais pieaugums ir izglītībai, kas skaidrojams ar pedagogu atlīdzības izmaiņām (palielinājumu) ar 2016.gada 1.septembri pirmsskolas, pamata, vispārējās vidējās un interešu izglītības iestādēs un ar 2017.gada 1.janvāri profesionālās ievirzes interešu izglītības iestādēs (skatīt 4.attēlu).

 

2017.gadā pašvaldības pamatbudžetā tiek ieplānoti vispārizglītojošo skolu budžetos mācību līdzekļiem un grāmatām vidēji 10,00 EUR (desmit eiro) uz 1 izglītojamo, zālēm, ķimikālijām un laboratorijas precēm – 1,50 EUR (viens eiro un 50 eiro centi) uz 1 izglītojamo, pirmsskolas izglītības iestādēm (grupām) mācību līdzekļu iegādei vidēji 10,00 EUR (desmit eiro) uz 1 izglītojamo.

No 2017.gada pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem pa ekonomiskajām kategorijām atalgojumam ir plānoti 40,62 %, 19,57 % pakalpojumiem (sakaru, komunālie, iestādes uzturēšanas, informācijas tehnoloģijas un citi pakalpojumiem), 5,24 % pamatkapitāla veidošanai (nemateriālajiem ieguldījumiem, pamatlīdzekļiem, kapitālajiem remontiem un rekonstrukcijai) un 10,53 % valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām (skatīt 5.attēlu).

Limbažu novada pašvaldības aizņēmumu un galvojumu saistības procentos no 2017.gada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem bez saņemtajiem valsts budžeta transfertiem (mērķdotācijām) noteiktiem mērķiem, Valsts budžeta iestāžu uzturēšanas izdevumu transfertiem pašvaldībām ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanai 2017.gadā ir 9,09 %, 2018.gadā – 9,31 % un 2019.gadā – 9,02 %.

2017.gada Limbažu novada pašvaldības pamatbudžetā ir paredzēti 24000,00 EUR (divdesmit četri tūkstoši eiro) pabalstiem jaundzimušajiem, 150,00 EUR (viens simts piecdesmit eiro) uz 1 jaundzimušo, kā arī 10805,00 EUR (desmit tūkstoši astoņi simti pieci eiro) subsīdijai „zupas virtuves” darbībai 2017.gadā, 7500,00 EUR (septiņi tūkstoši pieci simti eiro) pabalstiem Limbažu novada iedzīvotājiem, kuri sasnieguši 75, 80, 85, 90, 95 gadu vecumu (15,00 EUR (piecpadsmit eiro) personai) un 100 gadu vecumu (145,00 EUR (viens simts četrdesmit pieci eiro) personai), 12800,00 EUR (divpadsmit tūkstoši astoņi simti eiro) sporta aktivitātēm, 20000,00 EUR (divdesmit tūkstoši eiro) programmai – „Augsti sasniegumi sportā”, 10000,00 EUR (desmit tūkstoši eiro) NVO projektiem, 22573,63 EUR (divdesmit divi tūkstoši pieci simti septiņdesmit trīs eiro un 63 eiro centi) 2017.gada pašvaldības vēlēšanām, 68703,40 EUR (sešdesmit astoņi tūkstoši septiņi simti trīs eiro un 40 eiro centi) tiltam pār Donaviņas upi uz Lielezera takas, 85500,00 (astoņdesmit pieci tūkstoši pieci simti eiro) darbinieku veselības apdrošināšanas polišu līdzfinansējumam.

2017.gada budžetā ir ieplānoti līdzekļi pamatkapitālu palielināšanai SIA „Limbažu komunālserviss” 19503,00 EUR (deviņpadsmit tūkstoši pieci simti trīs eiro) apmērā, SIA „Limbažu slimnīca” 25000,00 EUR (divdesmit pieci tūkstoši eiro) apmērā un SIA „Limbažu siltums” 31739,00 EUR (trīsdesmit viens tūkstotis septiņi simti trīsdesmit deviņi eiro) apmērā.

2017.gada pašvaldības pamatbudžetā ir paredzēts finansējums 19000,00 EUR (deviņpadsmit tūkstoši eiro) Vitrupes ciema artēziskā urbuma virszemes paviljona rekonstrukcijai, 50000,00 EUR (piecdesmit tūkstoši eiro) Burtnieku ielas 4, Limbažos, ēkas pamatu hidroizolācijai un nostiprināšanai, 60000,00 EUR (sešdesmit tūkstoši eiro) apaugumu noņemšanai un grāvju rakšanai pie pašvaldības ceļiem, 16000,00 EUR (sešpadsmit tūkstoši eiro) Limbažu pilsdrupu estrādes būvniecībai, 10000,00 EUR (desmit tūkstoši eiro) starptautisko nometņu organizēšanai bērniem mūzikas, mākslas un teātra jomā, 9292,00 EUR (deviņi tūkstoši divi simti deviņdesmit divi eiro) Latvijas jaunatnes olimpiādei, 5957,00 EUR (pieci tūkstoši deviņi simti piecdesmit septiņi eiro) starptautiskajam akordeonu festivālam, 20000,00 EUR (divdesmit tūkstoši eiro) projektu konkursam „Limbažu pilsētas vēsturiskā centra ēku fasāžu un jumtu renovācija”, 20000,00 EUR (divdesmit tūkstoši eiro) projektu konkursam „Limbažu pilsētas vecpilsētas ielu un pilsētas piebraucamo ceļu atjaunošana”, 5000,00 EUR (pieci tūkstoši eiro) daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanai, 30000,00 EUR (trīsdesmit tūkstoši eiro) kanalizācijas aku remontam Limbažu pilsētā, 15000,00 EUR (piecpadsmit tūkstoši eiro) projektu konkursam „Daudzdzīvokļu māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošana un dzīvojamo māju renovācija”, 15000,00 EUR (piecpadsmit tūkstoši eiro) projektu konkursam „Atbalsts jauniešiem komercdarbības uzsākšanai”, 27519,00 EUR (divdesmit septiņi tūkstoši pieci simti deviņpadsmit eiro) dažādu biedrību atbalstam un 131221,00 EUR (viens simts trīsdesmit viens tūkstotis divi simti divdesmit viens eiro) 5-6 gadīgo obligāto apmācību audzēkņu brīvpusdienām Limbažu novada pirmsskolas izglītības iestādēs un skolās, kas realizē pirmsskolas izglītības programmu, un brīvpusdienām 5.-7.klašu skolēniem Limbažu novada pamata un vispārējās izglītības iestādēs.

2017.gada Limbažu novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumu plāns ir 713254,00 EUR (septiņi simti trīspadsmit tūkstoši divi simti piecdesmit četri eiro), no tiem mērķdotācija pašvaldības autoceļiem (ielām) ir 693254,00 EUR (seši simti deviņdesmit trīs tūkstoši divi simti piecdesmit četri eiro) un 20000,00 EUR (divdesmit tūkstoši eiro) ir dabas resursu nodoklis (skatīt 6. un 7.attēlu), speciālā budžeta izdevumu plāns ir 713254,00 EUR (septiņi simti trīspadsmit tūkstoši divi simti piecdesmit četri eiro).

2017.gadā pašvaldība plāno ņemt ilgtermiņa aizņēmumus Valsts kasē izglītības iestāžu remontiem un rekonstrukcijām, kā arī Limbažu novada grants ceļu atsevišķo posmu pārbūvei.

Pašvaldības un iestāžu budžets

Limbažu novada pašvaldības Domes priekšsēdētājs  D.Zemmers