Limbažu novada pašvaldības budžets ir sastādīts pamatojoties un likumu „Par budžeta un finanšu vadību", likumu „Par pašvaldībām", „Par pašvaldību budžetiem" un citiem ar pašvaldību saistītajiem normatīvajiem aktiem.

Limbažu novadam plānotais Iedzīvotāju ienākumu nodoklis, dotācija no Pašvaldības Finanšu izlīdzināšanas fonda un nekustamā īpašuma nodoklis 2011.gadā ir Ls 5 276 648. 2011.gads, līdzīgi kā 2010.gads, būs finansiāli sarežģīts un tādēļ tiks veikta ļoti stingra kontrole par budžeta izpildes gaitu, jo nav izslēgts, ka ņemot vērā esošo ekonomisko situāciju un iedzīvotāju finansiālās iespējas, nekustamā īpašuma prognoze var nepildīties, tādejādi iespējams būs jāveic budžeta izmaiņas atkarībā no izpildes faktiskā stāvokļa. Pašvaldības savienības 2010.gada decembra Finanšu un ekonomikas jautājumu komitejas sēdē Finanšu ministrijas pārstāvis, komentējot likumu par 2011.gada budžetu, informēja, ka 96% no plānota 2011.gada iedzīvotāju ienākuma nodokļa valdība garantē, gadījumā, ja iekavēsies vai nepildīsies iedzīvotāju ienākuma nodoklis (20.12.2010. likuma "Par valsts budžetu 2011.gadam" 35.pants). Tādejādi apzinoties esošo ekonomisko situāciju, ka iedzīvotāju ienākumu nodokli un dotāciju no Pašvaldības Finanšu izlīdzināšanas fonda 2011.gadā pašvaldība var saņems par Ls 192 460 mazāku nekā tika novadīts attiecīgais kontrolskaitlis, 2011.gada budžeta veidošanas gaitā tika pieņemts lēmums iedzīvotāju ienākumu nodokli un dotāciju no Pašvaldības Finanšu izlīdzināšanas fonda plānot 96% apmērā.

Veidojot pašvaldības 2011.gada budžetu tika pārskatītas algas, īpašu vērību pievēršot kultūras un izglītības iestādēs strādājošo atalgojumam.

Limbažu novadā ir 11 pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādes, kurās uz 2011.gada 1.janvāri tiek izglītoti 1944 izglītojamie, kas ir par 208 izglītojamajiem mazāk nekā 2010.gada 1.janvārī, 6 pirmskolas izglītības iestādes, 1 mūzikas skola, 1 mākslas skola, 1 sporta skola, 16 bibliotēkas un vairāki muzeji, kultūras nami, sporta halles un sociālais dienests.

Veicot analīzi pa 2011.gada izdevumu posteņiem, Limbažu novada pašvaldība nonāca pie secinājuma, ka, lai nebūtu 2011.gadā jāslēdz kāda no iestādēm, lai nodrošinātu novadā saimniecisko darbību un lai pildītu pašvaldībai noteiktās funkcijas, kā arī turpinātu Eiropas Savienības struktūrfondu apguvi, jālūdz Pašvaldības aizņēmumu un garantiju kontroles un pārraudzības fonda padomei pamatsummas atliktie maksājumi 2011.gadam par kopējo summu Ls 280 118 aizņēmumiem Valsts kasē, kā arī jācenšas atgūt pēc iespējas īsākā laika periodā finansējums no Eiropas Savienības struktūrfondiem par realizētajiem projektiem.

2011.gada 9.februārī Pašvaldības aizņēmumu un garantiju kontroles un pārraudzības fonda padomes sēdē tika akceptēts mūsu lūgums, tādejādi 2011.gadā kredītu pamatsummas maksājuma slogs tika atvieglots par Ls 280 118. Kredītu pamatsummas maksājumi plānoti Ls 427 660, procentu maksājumi par kredītiem - Ls 303 487 un maksājumi par pašvaldības parāda apkalpošanu – Ls 15 326.

2011.gada pamatbudžetā ir paredzēti Ls 15 000 pabalstiem jaundzimušajiem, Ls 100 uz 1 jaundzimušo, kā arī Ls 10 000 subsīdija biedrībai „Latvijas Sarkanais Krusts" zupas virtuves darbībai šajā gadā.

Limbažu novada pašvaldības kopējie ieņēmumi 2011.gadā tiek plānoti Ls 7 839 717, (skatīt 1.grafiku) un izdevumi Ls 9 269 773, (skatīt 2.grafiku), Vispārējā valdības dienesta plānotie izdevumi Ls 1 942 363, (skatīt 3.grafiku), sociāliem pabalstiem naudā un natūrā plānots Ls 379 600, kas ir par Ls 45 300 vairāk nekā 2010.gadā budžeta projektā (skatīt 4.grafiku).

1. grafiks
1. grafiks

 

2. grafiks
2. grafiks
3. grafiks
3. grafiks
4. grafiks
4. grafiks

Veicot pastiprinātu kontroli par pašvaldības budžeta izlietojumu, ir iespējams nodrošināt pašvaldības pamatfunkciju minimālo izpildi un Eiropas Savienības struktūrfondu apguvi.

Domes priekšsēdētājs A.Legzdiņš