Limbažu novada attīstības programmas 2017. – 2023.gadam aktualizācija

Investīciju plāna aktualizācija, 30.06.2022.

Investīciju plāna aktualizācija, 26.05.2022.

Investīciju plāna aktualizācija, 24.03.2022.

Investīciju plāna aktualizācija, 24.02.2022.

Investīciju plāna aktualizācija, 29.07.2021.

Rīcības plāna un Investīciju plāna aktualizācija, 17.06.2021.

Investīciju plāna aktualizācija, 25.03.2021.

Rīcības plāna un Investīciju plāna aktualizācija, 28.01.2021.

Investīciju plāna aktualizācija, 28.05.2020.

Investīciju plāna aktualizācija, 30.04.2020.

Investīciju plāna aktualizācija, 30.04.2020.

Investīciju plāna aktualizācija, 26.03.2020.

Rīcības plāna un Investīciju plāna aktualizācija, 09.01.2020.

Investīciju plāna aktualizācija, 25.07.2019.

Investīciju plāna aktualizācija, 09.07.2019.

Investīciju plāna aktualizācija, 27.06.2019.

Investīciju plāna aktualizācija, 27.06.2019.

Investīciju plāna aktualizācija, 23.05.2019.

Investīciju plāna aktualizācija, 25.04.2019.

Rīcības plāna un investīciju plāna aktualizācija, 07.02.2019.

Investīciju plāna aktualizācija, 20.12.2018.

Investīciju plāna aktualizācija, 27.09.2018.

Investīciju plāna aktualizācija, 23.08.2018.

Investīciju plāna aktualizācija, 26.07.2018.

Investīciju plāna aktualizācija, 21.06.2018.

Investīciju plāna aktualizācija, 24.05.2018.

Rīcības plāna un Investīciju plāna aktualizācija, 22.02.2018.

Rīcības plāna un Investīciju plāna aktualizācija, 28.09.2017.

Rīcības plāna un Investīciju plāna aktualizācija, 31.08.2017.

Rīcības plāna un Investīciju plāna aktualizācija, 27.07.2017.

Investīciju plāna 2017.-2019.gadam aktualizācija, 29.06.2017.

Paziņojums par Limbažu novada attīstības programmas 2017. – 2023.gadam gala redakcijas apstiprināšanu

Limbažu novada dome 2016.gada 29.decembrī pieņēma lēmumu ''Par „Limbažu novada attīstības programmas 2017. – 2023.gadam” gala redakcijas apstiprināšanu'' (protokols Nr.24, 15.§).
Limbažu novada attīstības programma ir vidējā termiņa plānošanas dokuments 2017. – 2023.gadam, kas nosaka novada attīstības prioritātes, rīcības virzienus un uzdevumus, kā arī to īstenotājus un finanšu resursus ilgtermiņa mērķu sasniegšanai.


Publiskās apspriešanas kopsavilkums (ievietots 07.11.2016.)


Paziņojums par „Limbažu novada attīstības programmas 2017.–2023.gadam” 1.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai

Limbažu novada dome 2016.gada 28.jūlijā pieņēma lēmumu ''Par „Limbažu novada attīstības programmas 2017. – 2023.gadam” 1.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai'' (protokols Nr.17, 18.§).
Limbažu novada attīstības programma (turpmāk tekstā – Attīstības programma) ir vidējā termiņa plānošanas dokuments 2017. – 2023.gadam, kas nosaka novada attīstības prioritātes, rīcības virzienus un uzdevumus, kā arī to īstenotājus un finanšu resursus ilgtermiņa mērķu sasniegšanai.
Publiskā apspriešana notiek laika posmā no šī gada 15.augusta līdz 7.oktobrim.
Laiks un vieta, kur sabiedrība var iepazīties ar Attīstības programmas 1.redakciju:Limbažu novada pašvaldības interneta mājas lapā www.limbazi.lv;

 • Limbažu novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Rīgas ielā 16, Limbažos, darba dienās no plkst.9.00 līdz 16.00;
 • Limbažu novada pašvaldības pagastu pārvaldēs darba dienās no plkst.9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00.

Publiskās apspriešanas sanāksmes notiks:

 • 26.09.2016. Rīgas ielā 16, Limbažos, plkst.18.00;
 • 27.09.2016. Pāles pamatskolā, „Skola”, Pāles pagastā, plkst.18.00;
 • 28.09.2016. Umurgas pagasta pārvaldē, Cēsu 6, Umurgas pagastā, plkst.17.00;
 • 29.09.2016. Skultes pagasta pārvaldē, „Pagastnams”, Mandegas, Skultes pagasts, plkst.18.00;
 • 03.10.2016. Katvaru pagasta pārvaldē, Liepu 5, Pociems, Katvaru pagastā, plkst.17.00;
 • 04.10.2016. Sporta un kultūras centrā „Vidriži”, Vidrižu pagastā, plkst.17.30;
 • 05.10.2016. Lādezera pamatskolā, Lādezerā, Limbažu pagastā, plkst.18.00;
 • 06.10.2016.Viļķenes pagasta pārvaldē, Dārza 1, Viļķenes pagastā, plkst.18.00.

Rakstiski iebildumi/priekšlikumi par Attīstības programmu, norādot iesniedzēja vārdu un uzvārdu vai institūcijas nosaukumu, nosūtāmi Limbažu novada pašvaldībai pa pastu (adrese Rīgas iela 16, Limbaži, LV-4001) vai uz e-pasta adresi: attistibas_nodala@limbazi.lv, vai arī iesniedzami Limbažu novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Rīgas iela 16, Limbažos.


Paziņojums par līdzdalības iespējām Limbažu novada attīstības plānošanas dokumenta - Attīstības programmas 2017.- 2023.gadam izstrādes procesā

Saskaņā ar Limbažu novada domes 2015.gada 26.novembra lēmumu “Par Limbažu novada attīstības programmas 2017. – 2023.gadam izstrādes uzsākšanu” (sēdes protokols nr.23, 34.§ ) ir uzsākta Limbažu novada Attīstības programmas 2017.-2023.gadam izstrāde, apstiprināts darba uzdevums un izpildes termiņi.

Attīstības plānošanas dokuments tiek izstrādāts laika posmā no 26/11/2015. līdz 30/12/2016.
Attīstības plānošanas dokumenta izstrādes mērķis ir izstrādāt vidēja termiņa attīstības plānošanas dokumentu Limbažu novadam, lai sekmētu ilgtspējīgu un stabilu Limbažu novada attīstību, nodrošinātu iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu un veicinātu uzņēmēju konkurētspēju. Noteikt Limbažu novada vidēja termiņa prioritātes, kā arī rīcības virzienus.
Šī dokumenta īstenošanas periods ietvers Eiropas Savienības fondu plānošanas periodu (2014.- 2020.gads) un tas tiks saskaņots ar nacionālā un reģionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentiem, tajos noteiktajiem attīstības mērķiem un prioritātēm.
Attīstības plānošanas dokumenta plānotais termiņš ir 2017.-2023. gadam.
Dokumenta izstrāde. Attīstības programmas izstrādi veic Limbažu novada domes apstiprināta izstrādes vadības grupa. Lai izstrādes procesā iesaistītu nozares speciālistus un sabiedrību, tiks organizētas sešas tematiskās darba grupas:

 • Ekonomiskās attīstības darba grupa.
 • Izglītības darba grupa.
 • Sporta darba grupa.
 • Kultūras darba grupa.
 • Veselības aprūpes un sociālo jautājumu darba grupa.
 • Telpiskās attīstības, teritorijas plānošanas un vides darba grupa.

Sabiedrības iespējas līdzdarboties:

 • piedaloties pašvaldības organizētajā iedzīvotāju aptaujā (2016. februāris – marts);
 • piedaloties darba grupās (2016. februāris – marts);
 • piedaloties publiskajā apspriešanā (plānotais laiks –2016. jūnijs - septembris);
 • piedaloties publiskās apspriešanas sanāksmē (plānotais laiks –2016. septembris)

Lūdzam izteikt vēlmi līdzdarboties attīstības programmas izstrādē: elektroniski aizpildot iesniegumu (Iesniegums), to nosūtot uz e-pastu: dome@limbazi.lv vai rakstiski aizpildot iesniegumu Limbažu novada pašvaldības Iedzīvotāju apkalpošanas centrā (Rīgas ielā 16, Limbaži) vai pagastu pārvaldēs, norādot vēlamo darba grupu. Dalībai darba grupās lūgums pieteikties līdz 08.01.2016.
Lūdzam izteikt savus priekšlikumus Limbažu novada attīstības programmas 2017.-2023.gadam izstrādei - elektroniski sūtot informāciju uz e-pastu: dome@limbazi.lv vai rakstiski, adresējot to Limbažu novada pašvaldībai, Rīgas ielā 16, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001, līdz 01.02.2016.
Par sabiedrības līdzdalību atbildīgā persona ir Limbažu novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītājs Ģirts Ieleja, tālr.: 64020416, e-pasts: girts.ieleja@limbazi.lv
Aicinām ikvienu iesaistīties Limbažu novada attīstības programmas 2017.-2023.gadam izstrādē!


Uzsākta Limbažu novada Attīstības programma 2017 - 2023.gadam izstrāde

Limbažu novada pašvaldība informē, ka pamatojoties uz Limbažu novada domes 2015.gada 26.novembra lēmumu “Par Limbažu novada attīstības programmas 2017. – 2023.gadam izstrādes uzsākšanu” (sēdes protokols Nr.23, 34.§) tiek uzsākta Limbažu novada attīstības programmas 2017.-2023.gadam izstrāde. Par lēmuma izpildi un darba uzdevuma izpildes gaitas pārraudzību atbild Limbažu novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītājs Ģirts Ieleja. Limbažu novada pašvaldības attīstības programmas (2017.-2023.) izstrādes laiks: 2015.gada novembris – 2016.gada decembris.