Aktualitātes Limbažu novads Teritorija
terplan

Kāpēc nepieciešams izstrādāt jaunu Limbažu novada Teritorijas plānojumu?

Ņemot vērā, ka pēc 2021. gada 1. jūlija īstenotās administratīvi teritoriālās reformas Limbažu novads apvieno vairākas administratīvās teritorijas (bijušie Alojas, Limbažu un Salacgrīvas novadi), pašvaldībai ir pienākums nodrošināt jauna, novada teritorijai vienota Teritorijas plānojuma izstrādi. Ja šobrīd spēkā ir esoši trīs dažādos laikos izstrādāti dokumenti, tad līdz ar jaunā teritorijas plānojuma apstiprināšanu tiks nodrošināta vienota pieeja novada teritorijas izmantošanai un apbūvei.

Kāds statuss ir iepriekšējiem Teritorijas plānojumiem?

Līdz jaunā Teritorijas plānojuma spēkā stāšanās dienai spēkā esoši ir Limbažu novadu veidojošo bijušo pašvaldību saistošie noteikumi par teritorijas plānojumiem – pieejami:

– Ainažu pilsētas, Ainažu pagasta, Salacgrīvas pilsētas, Salacgrīvas pagasta, Liepupes pagasta teritorijas plānojuma risinājumi (https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_23768), kuru izstrāde pēc 6.0. gadā tika pārtraukta, tiks pārskatīti, ņemot vērā aktuālos institūciju nosacījumus un iedzīvotāju iesniegumus.

Kāds būs jaunā Teritorijas plānojums sastāvs un juridiskais statuss?

Teritorijas plānojumu veido vairākas daļas: paskaidrojuma raksts, grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi. Līdztekus teritorijas plānojuma izstrādei tiks veikts arī tā stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējums (izstrādāts Vides pārskats). Teritorijas plānojuma grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi tiek pieņemti kā pašvaldības saistošie noteikumi. Tas nozīmē, ka tie būs saistoši visām fiziskām un juridiskām personām, veicot apbūvi vai citu saimniecisko darbību novada teritorijā. Paskaidrojuma raksts un Vides pārskats ir informatīvi dokumenti. Jaunā Teritorijas plānojuma izstrādes ietvaros īpaša uzmanība tiks veltīta piekrastes jautājumiem (publiskās piekļuves vietas jūrai, ciemu robežas u. tml.), novada teritorijai vienota transporta attīstības plāna izveidei, līdzšinējo plānojumu, t. sk. detālplānojumu un lokālplānojumu īstenošanas izvērtēšanai.

Kā noritēs process?

Jaunā Limbažu novada Teritorijas plānojuma izstrādei paredzēts termiņš līdz 2025. gada 1. decembrim. Tā ietvaros līdz nākamā gada pavasarim paredzēts nodrošināt nepieciešamos izvērtējumus, t. sk. diskusijas ar sabiedrību un institūcijām, lai līdz 2024.gada maija mēnesim sagatavotu plānojuma 1. redakciju publiskajai apspriešanai uz 2024. gada vasaru/rudeni, pēc kuras, ņemot vērā apspriešanas rezultātus un institūciju atzinumus, dokuments tiks pilnveidots, nodrošinot arī pilnveidotās redakcijas publisko apspriešanu, kuras ietvaros  arī būs iespējas gan iepazīties ar plānojuma risinājumiem, gan izteikt savu viedokli.

Tuvākā pusgada darba procesā tiek paredzētas vairākas darba grupas diskusijas, tostarp tikšanās un sanāksmes novada pagastu pārvaldēs ar dažādu mērķauditoriju (iedzīvotāji, uzņēmēji), aicinot tajās piedalīties ikvienu interesentu. Par sabiedriski aktuālākajiem jautājumiem/plānojuma risinājumu priekšlikumu izvēlēm tiek paredzēta iedzīvotāju aptauja.

Detalizēta informācija par konkrētajām sabiedrības līdzdalības iespējām sekos būs pieejama www.limbazunovads.lv, sociālajos tīklos, “Limbažu Novada Ziņās”, pagastu pārvaldēs.

Jaunā teritorijas plānojuma izstrādes darba uzdevums, informācija par pieņemtajiem lēmumiem, kā arī tālākā aktuālā informācija par sabiedrības līdzdalības iespējām, publiskās apspriešanas ietvaros būs pieejama portālā Ģeolatvija.lv - https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_26405.

Bijušā Salacgrīvas novada - Ainažu pilsētas, Ainažu pagasta, Salacgrīvas pilsētas, Salacgrīvas pagasta, Liepupes pagasta teritorijas plānojuma risinājumi (https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_23768), kuru izstrāde pēc 6.0. redakcijas publiskās apspriešanas noslēgšanās 2022. gadā tika pārtraukta, tiks pārskatīti, ņemot vērā aktuālos institūciju nosacījumus un aktuālos iedzīvotāju iesniegumus.

Kā var iesaistīties plānošanas procesā tagad un tūlīt?

Ikviens Limbažu novada iedzīvotājs un/vai nekustamā īpašuma īpašnieks līdz š. g. 1. oktobrim tiek aicināts rakstiski iesniegt pašvaldībai iesniegumu ar saviem priekšlikumiem, ierosinājumiem un ieteikumiem, pamatojot nepieciešamās izmaiņas, kas būtu jāparedz jaunajā Limbažu novadam vienotajā Teritorijas plānojumā. Pirms iesnieguma iesniegšanas aicinām iepazīties ar jūsu īpašumu skarošā spēkā esošā Teritorijas plānojuma funkcionālo zonējumu gan savā, gan blakus esošajos nekustamajos īpašumos, vai tajos atļautā izmantošana un apbūves parametri atbilst ilgtermiņa attīstības iecerēm, neveidojas konfliktsituācijas ar blakus esošajos nekustamajos īpašumos atļauto izmantošanu. Līdztekus aicinām pievērst uzmanību Limbažu novadam kopīgajai Ilgtspējīgās attīstības stratēģijai 2022.–2046. gadam (www.limbazunovads.lv – Pašvaldība - Normatīvie akti - Ilgtspējīgas attīstības stratēģija - Limbažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2046. gadam), ņemt vērā tās ietvaros apstiprināto novada Telpisko perspektīvu un ilgtermiņa attīstības stratēģiskos mērķus.

Iesniegumus adresēt “Limbažu novada jaunā teritorijas plānojuma izstrādei”,

  • iesniedzot elektroniski parakstītu iesniegumu uz: e-pasta adresi: pasts@limbazunovads.lv;
  • nosūtot pa pastu: Limbažu novada pašvaldība, Rīgas iela 16, Limbaži, LV–4001.

Kur vērsties, ja radušies jautājumi vai lai iegūtu papildu informāciju?