Pašvaldības policijas aktualitātes
Pašvaldības policija uzsākusi ar latvāni invadēto teritoriju apsekošanu un īpašnieku sodīšanu

Limbažu novada pašvaldība aicina zemju īpašniekus, kuru teritorijas invadētas ar latvāni, veikt latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumus, nepieļaujot latvāņu izziedēšanu, sēklu nogatavošanos un to tālāku izplatību.

Tikai kopīgiem spēkiem ir iespējams apturēt latvāņa tālāku izplatīšanos, izmantojot kādu no latvāņu izplatības ierobežošanas metodēm – mehānisko, ķīmisko, bioloģisko vai arī izmantojot kombinēto metodi.

2019.gadā Pašvaldības policija uzsāka ar latvāni invadēto teritoriju apsekošanu, sākotnēji sūtot paziņojumus, lai atgādinātu un dotu teritorijas īpašniekiem laiku, lai veiktu latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumus. Sešos gadījumos sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli un nosūtīti izskatīšanai administratīvajai komisijai.

1998.gada 17.decembra likums ‘’Augu aizsardzības likums’’ 25. panta pirmā daļa paredz atbildību par invazīvo augu sugu, izņemot ūdensaugus, izplatības pieļaušanu, tostarp audzēšanu, ierobežošanas pasākumu neīstenošanu, vairošanās pieļaušanu un pārvietošanu, izņemot pārvietošanu saistībā ar to izskaušanu, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai no desmit līdz trīssimt naudas soda vienībām (50 – 1500 EUR), bet juridiskajai personai — no sešdesmit līdz sešsimt naudas soda vienībām (300 – 3000 EUR).

Savukārt 2008.gada 14.jūlija Ministru kabineta noteikumi Nr.559 „Invazīvo augu sugas – Sosnovska latvāņa – izplatības ierobežošanas noteikumi” 26.punkts nosaka, ka ja ar latvāni invadētajā teritorijā personai piederošajā zemes vienībā ir konstatēts latvāņa augs ar izveidojušos ziedkopu, tiek uzskatīts, ka latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumi nav veikti.

Valsts augu aizsardzības dienestā (turpmāk – VAAD) karte ar invadētām teritorijām ar latvāni:
http://karte.vaad.gov.lv/
Pašvaldība policija aicina iedzīvotājus būt atsaucīgiem un ziņot par teritorijām, kuras invadētas ar latvāni, ja VAAD kartē nav informācijas par konkrēto teritoriju, tad lūdzu ziņot šeit:
http://www.vaad.gov.lv/sakums/augu-aizsardziba/invazivas-augu-sugas.aspx

Par Latviju bez latvāņiem!
http://www.vaad.gov.lv/sakums/informacija-sabiedribai/par-latviju-bez-latvaniem.aspx

Foto: Kristaps Elsts

Attēlā: Ainārs Abakoks

Raivis Galītis
Limbažu novada pašvaldības policijas priekšnieka p.i.
https://limbazi.lv/pasvaldiba/sabiedriska-kartiba