Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
30
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Licenču izsniegšana fiziskām un juridiskajām personām, kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā, pieaugušo neformālās vai interešu izglītības programmu īstenošanai.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  • Fiziska vai juridiska persona iesniedz pieteikumu ar pielikumiem un licencējamās programmas aprakstu Limbažu novada pašvaldībā.
  iesniegums licences saņemšanai;
  • juridiskai personai - Juridiskās personas nosaukums; Reģistrācijas numurs; Juridiskā adrese; Programmas īstenošanas vietas adrese; Kontaktpersona (pilnvarotā persona); Tālruņa numurs; E-pasta adrese;
  • Fiziskai personai - Fiziskās personas vārds, uzvārds; Personas kods; Deklarētā dzīvesvietas adrese; Programmas īstenošanas vietas adrese; Kontaktpersona (pilnvarotā persona); Tālruņa numurs; E-pasta adrese;
  • licencējamās programmas apraksts datorrakstā, norādot: programmas mērķi un uzdevumus; mērķa grupu (vecumu/specializācijas grupas) un plānoto rezultātu aprakstu; izglītības programmas īstenošanas vietu, materiālo nodrošinājumu; izglītības programmas finansiālo nodrošinājumu; izglītības programmas apjomu, satura plānojumu.

  Licences saņemšanai Limbažu novada pašvaldības Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijai klātienē Klientu apkalpošanas centrā vai elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, jāiesniedz iesniegums.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Komisija izskata saņemtos iesniegumus un tiem pievienotos dokumentus, pārbauda iesniegto dokumentu atbilstību Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un 1 (viena) mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par: licences izsniegšanu; atteikumu izsniegt licenci; papildu informācijas pieprasīšanu; izsniegtās licences anulēšanu; izsniegtās licences pagarināšanu; dublikāta izsniegšanu.
  Komisija noformē un izsniedz licenci 10 (desmit) darba dienu laikā.
  To izsniedz licences pieprasītājam vai tā pilnvarotai personai klātienē pret parakstu.