Skats uz Dūņezeru

Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā SIA “Reģionālie projekti” ir izstrādājis īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas lieguma “Dūņezers” dabas aizsardzības plānu turpmākajiem 12 gadiem (līdz 2031.gadam).

Ikviens interesents var piedalīties plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksmē, kas notiks 25.aprīlī plkst. 17.00 Limbažu novada pašvaldības 1.stāva zālē (Rīgas ielā 16, Limbažos).

Dabas aizsardzības plāna uzdevums ir saskaņot dabas aizsardzības, dabas resursu izmantošanas, reģiona attīstības un iedzīvotāju intereses, vienlaikus saglabājot teritorijas dabas vērtības. Plānā ir ietverta zinātniska informācija par aizsargājamo teritoriju, tajā ir noteikti vienoti apsaimniekošanas pasākumi visai dabas lieguma teritorijai.

Ar dabas aizsardzības plānu un citiem saistītajiem dokumentiem iespējams iepazīties Limbažu novada pašvaldības Iedzīvotāju apkalpošanas centrā (Rīgas ielā 16, Limbažos) un interneta vietnē www.limbazi.lv.

Līdz 30.aprīlim tiek pieņemti rakstiski priekšlikumi par dabas aizsardzības plānu, tie jāadresē Limbažu novada pašvaldībai (Rīgas ielā 16, Limbažos, LV-4001) vai plāna vadītājai (liga@enviro.lv). Plašāka informācija pieejama pa tālruņa numuru +371 29262049.

Aicinām iedzīvotājus, zemju īpašniekus un komersantus aktīvi iesaistīties, sniegt priekšlikumus un paust viedokli par turpmāko teritorijas apsaimniekošanu un izmantošanu un piedalīties 25.aprīļa sanāksmē!

Dabas aizsardzības plānu izstrādā SIA “Reģionālie projekti” (Rūpniecības iela 32b – 501, Rīga, LV-1045, tālrunis +371 29262049, www.rp.lv). Kontaktpersona: projekta vadītāja Līga Blanka, tālr. +371 29262049, e-pasts: liga@enviro.lv.

Plāna izstrāde tiek veikta Eiropas Savienības Kohēzijas fonda īstenotā projekta „Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” Nr. 5.4.2.1/16/I/001 ietvaros.