Aloja Alojas apvienības pārvalde Projekti
alojas apv pr

2022.gadā pašvaldībai ir bijuši vairāki projekti visā Limbažu novadā. Informējam par Alojas apvienības teritorijā 2022.gadā īstenotajiem projektiem.

  • Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei

Finansējums: projekta attiecināmās izmaksas ir 105851,00 eiro, 85% jeb 89 973,35 eiro no attiecināmajām izmaksām līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds un 15% jeb 15877,65 eiro - valsts budžeta finansējums

Projekta mērķis ir veicināt veselīga dzīvesveida uzsākšanu un turpināšanu sākotnēji Alojas, pēc administratīvi teritoriālās reformas Limbažu novada iedzīvotājiem, īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot veselības veicināšanas un slimību profilakses vietēja mēroga pasākumus.

Projektā 2022.gadā Alojas apvienības teritorijā ir notikuši 327 pasākumi: bezmaksas vingrošanas nodarbības, Alojas un Staiceles skolēni ir piedalījušies peldēšanas apmācībās Limbažu peldbaseinā, apmeklējuši izglītojošas lekcijas ar mērķi veicināt skolēnu izpratni par dažādiem atkarību veidiem un līdzatkarību, Braslavas pagasta pirmskolas vecuma bērni apmeklēja vingrošanas nodarbības. Ir notikušas velosacensības ar foto orientēšanos, nūjošanas un pārgājieni purvos, bezmaksas treniņnodarbības, kā arī bijusi iespēja iepazīties ar muižas virtuves uztura ieradumu vēsture un uztura ieradumi mūsdienās.

 

  • Ēkas Lielā ielā 7, Staicelē, Limbažu novadā, energoefektivitātes paaugstināšana

Finansējums: projekta kopējā summa 549 730,93 eiro attiecināmās izmaksas ir 308 933,79 eiro, 85% jeb 262 593,72 eiro no attiecināmajām izmaksām līdzfinansē ERAF un 11,25% jeb 34 755,05 eiro - valsts budžeta finansējums

Projekta mērķis ir primārās enerģijas patēriņa samazināšana Lielā ielā 7, Staicelē.

Ēkā atrodas Staiceles kultūras nams un Staiceles pilsētas un pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs. 19.01.2023. tiks uzsākti būvdarbi.

Iepirkumu konkursu rezultātā ir noslēgti līgumi ar izpildītājiem:

  • Būvdarbu veicējs SIA “ACCENT BŪVE”
  • Būvuzraudzību veiks SIA “Business city”
  • Autoruzraudzību veiks SIA “REM PRO”

 

  • Dabisko dzīvotņu kvalitātes uzlabošana Īģes upē

Projektā “Dabisko dzīvotņu kvalitātes uzlabošana Īģes upē” veikta biotopu atjaunošana 6 km garā Īģes upes posmā.

Zivju fonda finansējums 14682,57 eiro.

 

  • Ozolmuižas ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde

2022.gadā ar Zivju fonda atbalstu īstenots projekts “Ozolmuižas ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde” ar mērķi iegūt pārdomātu un sociālekonomisku pamatu lēmumu pieņemšanai, ezera un tam pieguļošo teritoriju ilgtspējīgai apsaimniekošanai.

Projekta kopējās izmaksas 1704,70 eiro, no tiem Zivju fonda finansējums ir 1517,19 eiro, Limbažu novada pašvaldības finansējums - 187,51 eiro.

 

  • Videonovērošanas sistēmas papildināšana Salacas upes zivju resursu aizsardzībai

Uzstādītās kameras krastos ļauj kontrolēt upē notiekošo diennakts gaišajā un tumšajā laikā. Kameras palīdz organizēt un nodrošināt zivju resursu aizsardzības pasākumus, kā arī veicina malu zvejniecības samazināšanu.

Divas kameras uzstādītas pie Staiceles aizsprosta – dambja, kuru iecienījuši malu zvejnieki. Divas kameras izvietotas Ainažu pagasta teritorijā, viena Salacgrīvas pagastā un viena pie Salacgrīvas ostas.

Pašvaldība par videosistēmu piegādi un uzstādīšanu noslēdza līgumu ar SIA “Videoprojekts Baltija” par summu 14181,20 EUR ar PVN

 

  • Alojas kultūras nama projekts “Gaismu sauca”

Apgaismojums ir uzstādīts, un projekts ir realizēts 2022. gada nogalē.

Projekta mērķis – sniegt iedzīvotājiem mūsdienu prasībām atbilstošu, daudzveidīgu, kvalitatīvu, mākslinieciski augstvērtīgu kultūras pakalpojumu, samazināt elektroenerģijas patēriņa izmaksas, uzlabot elektrodrošību un ugunsdrošību pasākumu dalībniekiem un apmeklētājiem.

Rezultāti – uzstādītie 30 LED starmeši nodrošina pilnīgu un mūsdienu prasībām atbilstošu skatuves un zāles apgaismojumu, ar iespēju mainīt apgaismojuma krāsu, intensitāti un lokāciju, veicot vadību digitāli. Nozīmīgi tiks samazināts elektroenerģijas patēriņš un līdz ar to budžeta izmaksas.

Finansējums: attiecināmās izmaksas ir EUR 19 950,33, tai skaitā publiskais finansējums EUR 17 955.30 no Lauku atbalsta dienesta

Projekti

 

*Bez Limbažu novada sabiedrisko attiecību nodaļas rakstiskas piekrišanas aizliegts šīs ziņas tekstu jebkādā veidā un apjomā pārpublicēt vai citādi izmantot masu saziņas līdzekļos vai interneta vietnēs. Pārkāpumu gadījumos tiesvedība norit atbilstoši Latvijas likumiem.