projekti1

2022. gadā pašvaldība Limbažu apvienības pārvaldes teritorijā ir realizējusi vairākus nozīmīgus projektus.

Limbažu pilsētas izglītības iestāžu stadiona pārbūve

Projekta kopējās izmaksas: 1 649 043,48 eiro. To daļējai segšanai saņemts Valsts kases aizdevums 1 313 551 eiro apmērā, bet atlikusī finansējuma daļa nodrošināta no pašvaldības 2021. un 2022. gada budžeta. Veicinot sabiedrības un skolas vecuma bērnu veselīgu dzīvesveidu, mini futbola laukuma mākslīgā zāliena izbūvi par saviem līdzekļiem nodrošinājusi biedrība “Latvijas Futbola federācija.

Projekta mērķis: labiekārtot un uzlabot infrastruktūru Limbažu stadionā.

Stadions ekspluatācijā pieņemts 06.12.2022. Nepiemērotu laika apstākļu dēļ, nododot objektu ekspluatācijā, paredzēti arī atliktie darbi, kas tiks veikti šī gada pavasarī – basketbola un trenažieru laukumu poliuretāna seguma izbūve.

 

Bērnu rotaļu laukuma izveide Umurgā

Projekta kopējās izmaksas: 17 313, 50 eiro, pašvaldības līdzfinansējums 1731, 35 eiro, ELFLA finansējums 15 582, 15 eiro.

Projekta mērķis: izveidot bērnu rotaļu laukumu. To izveidot rosināja iedzīvotāju padome 2021.gadā.

Rotaļu laukuma izbūve notika vēlā rudenī, oktobra beigās. Laukuma elementi: mājiņa, smilšu kaste, divu dažādu veidu šūpoles, ir uzstādītas, bet šobrīd norobežotas, jo pavasarī vēl ir jāveic rotaļu laukuma seguma uzlabošana, jāpieved un jāizlīdzina smiltis, un apkārtnes labiekārtošana. 

 

Degradētās teritorijas revitalizācija Limbažu pilsētas A daļā, izbūvējot ražošanas telpas

Projekta kopējās izmaksas: 3 079 204,18 eiro, tajā skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējums 1 589 614,55 eiro, valsts budžeta dotācija 256 937,20 eiro, ēkas nomnieka veikto ieguldījumu finansējums 78 647,29 eiro un Limbažu novada pašvaldības finansējums 154 005,14 eiro.

Projekta mērķis: degradētās teritorijas revitalizācija Limbažu pilsētas A daļā, nodrošinot vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu. 

Projektā pērn veikta Meliorācijas ielas, Limbažos pārbūve, t.sk. ūdenssaimniecības tīklu izbūve. Meliorācijas ielas būvniecības laikā veikta ielas klātnes pastiprināšana, asfaltbetona seguma pārbūve, sāngrāvju rakšana, nobrauktuvju uz piegulstošajiem īpašumiem, caurteku izbūve un atjaunošana un ielas apgaismojuma pārbūve, tāpat arī jauna dzeramā ūdens un sadzīves kanalizācijas vada izbūve. Ielas būvniecības kopējās izmaksas bija 1 034 068,11 eiro. Šajā projektā pašvaldība veikusi arī ražošanas ēkas izbūvi Meliorācijas ielā 14, kas ekspluatācijā nodota 2021.gada vasarā. Tās kopējās izmaksas bija 2 045 136,07 eiro.

 

Sporta viesnīcas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana

Projekta kopējās izmaksas: 595 006,50 eiro, no tiem Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums 385 188,24 eiro valsts budžeta dotācija 16 999,57 eiro un pašvaldības līdzfinansējums 192 818,69  eiro.

Projekta mērķis: primārās enerģijas patēriņa samazināšana ēkā, veicot ieguldījumus atbilstoši Limbažu novada attīstības programmas investīciju plānā paredzētajam, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu un pašvaldības izdevumu samazināšanos par siltumapgādi.

2022. gadā noslēdzās sportistu viesnīcas Limbažos energoefektivitātes uzlabošanas darbi.

 

Pašvaldības autoceļa "Rūpes - Lauči" pārbūve

Projekta kopējās izmaksas:  358 744,61  eiro, tajā skaitā Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) līdzfinansējums 179 219,30 eiro un Limbažu novada pašvaldības finansējums 179 525,31 eiro.

Projekta mērķis: pašvaldības grants seguma ceļa "Rūpes - Lauči" pārbūve, nodrošinot piekļuvi piekrastes objektiem un sekmējot vietējo dabas resursu izmantošanu uzņēmējdarbībā.

Lauču ceļa pārbūvē lielākā daļa darbu paveikti ir 2022. gadā. Bez nelieliem zemes darbiem uz 2023.gada pavasari atlikts nozīmīgākais ieguldījums - ceļa divkārtu virsmas apstrāde. Tās rezultātā brauktuvei tiks izveidots asfaltam līdzīgs segums, kas ievērojami uzlabos ceļa kvalitāti.

 

Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Limbažu novadā

Projekta attiecināmās izmaksas: 351 035,00 eiro, 85% jeb 298 379,75 eiro no attiecināmajām izmaksām līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds un 15% jeb 52 655,25 eiro - valsts budžeta finansējums.

Projekta mērķis: uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem visiem Limbažu novada iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus.

2022. gadā Limbažu apvienībā iedzīvotājiem ir bijusi iespēja piedalīties 367 bezmaksas nodarbībās, kā, piemēram, nodarbības grūtniecēm un jaunajām ģimenēm, nodarbībās par psihisko veselību, deju-kustību un veselīga uztura nodarbībās. Projekta laikā organizēts foto orientēšanās pasākums Limbažos, kā arī bezmaksas ūdens vingrošanas un nūjošanas nodarbības, un citi pasākumi ar mērķi veicināt veselību. Pasākums “Mammu, tēti – sportosim!” pulcēja ģimenes, lai kopīgi piedalītos fiziskajās aktivitātēs un veicinātu interesi par aktīvu atpūtu. 

 

Zivju fonda finansētie projekti

Zivju resursu pavairošana Augstrozes Lielezerā

Ezers papildināts ar 11 500 zandartu mazuļiem.

Zivju fonda finansējums 1808,87 eiro, pašvaldības finansējums 1066,13 eiro.

Zivju resursu pavairošana Limbažu Lielezerā

Ezerā ielaisti 10 000 līdacēni.

Zivju fonda finansējums 2799,94 eiro, pašvaldības finansējums 106,35 eiro.

Projekts “Zini, sargā un copē!

Zivju fonda finansējums 7116,53 eiro, pašvaldības – 879,59 eiro.

Zivju resursu aizsardzība Āsteres ezerā

Zivju fonda finansējums 2424,25 eiro, Āsteres ezera biedrības finansējums 299,62 eiro.

Zivju resursu aizsardzība Limbažu novadā”, II kārta

Projekta ietvaros iegādāta piekabe un termokamera.

Zivju fonda finansējums 4700,00 eiro, pašvaldības finansējums 64,94 eiro.

Zivju resursu aizsardzība Limbažu novadā, III kārta

Projektā iegādāts bezpilota gaisa kuģis (drons).

Zivju fonda finansējums 4500,00 eiro, pašvaldības finansējums 1441,10 eiro.

Limbažu Dūņezera ūdensaugu aizauguma samazināšanas 2.kārta

Projekta īstenošanas laikā veikta ūdensaugu aizauguma samazināšana Dūņezera vidus daļā, šis pasākums ietver arī virsūdens augāja pļaušanu ezerā, sakņu sistēmas smalcināšanu, kā arī ezera caurteces nodrošināšanu.

Kopējās projekta izmaksas ir 42 000 eiro, no kurām Vides aizsardzības fonds finansē 37 800 eiro, bet pašvaldība 4 200 eiro.

 

SIA "Vidrižu doktorāts" veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes uzlabošana

Projekta izmaksas: 10 608,15 eiro, tajā skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējums 9016,93 eiro, valsts budžeta dotācija 954,73 EUR un Limbažu novada pašvaldības finansējums 636,49 eiro.

Projekta mērķis: uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru SIA "Vidrižu doktorāts" ģimenes ārsta praksē Limbažu novada Vidrižu pagastā.

Pašvaldībai piederošās un SIA “Vidrižu doktorāts” iznomātās ģimenes ārsta prakses telpās Ambulances ielā 1, Gravās, Vidrižu pagastā, Limbažu novadā, izbūvēta kondicionieru sistēma atbilstošas gaisa temperatūras nodrošināšanai.

 

SIA "Skultes doktorāts" veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes uzlabošana

Projekta izmaksas: 7762,58 eiro, tajā skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējums 5972,95 eiro, valsts budžeta dotācija 632,43 eiro un Limbažu novada pašvaldības finansējums 1157,20 eiro.

Projekta mērķis: uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru SIA "Skultes doktorāts" ģimenes ārsta praksē Limbažu novada Skultes pagastā. 

Pašvaldībai piederošās un SIA “Skultes doktorāts” iznomātās ģimenes ārsta prakses telpās "Pagastmājā", Mandegās, Skultes pagastā, Limbažu novadā, izbūvēta kondicionieru sistēma un rekuperators atbilstošas gaisa temperatūras un kvalitātes nodrošināšanai.

 

Viļķenes sporta centra inventāra papildināšana

Projekta kopējās izmaksas: 9665,48 eiro, tajā skaitā ELFLA finansējums 8541,13 eiro, pašvaldības līdzfinansējums eiro 1124,35.

Projekta mērķis: dažādot iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas iespējas.

Projektā ir iegādāti 10 novusa, 10 galda tenisa galdi un 50 norobežojoši galda tenisa borti.

 

Par bērnu smaidiem – Viļķenes pag.

Projekta kopējās izmaksas: 22613,69 eiro, tajā skaitā ELFLA finansējums 17 990 eiro, pašvaldības līdzfinansējums 4623,69 eiro.

Limbažu novada pašvaldības Viļķenes pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs ir realizējis projektu “Par bērnu smaidiem”, kura ietvaros Viļķenē izveidots bērnu rotaļu laukums.

Realizējot projektu ir iegādāti un uzstādīti bērnu rotaļlaukuma elementi – (šūpoles, vingrošanas komplekss, rotaļu komplekss, interaktīva iekārta ar smilšu liftu un mūzikas instrumentu).

 

Kvalitatīva, aktīva un radoša brīvā laika pavadīšana ģimenēm Vidrižu pagastā – Vidrižu pag.

Projekta kopējās izmaksas:  17316,31 eiro, tajā skaitā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansējums 14615,55 eiro un Limbažu novada pašvaldības finansējums 2700,76 eiro.

Projekta mērķis: mūzikas instrumentu un āra lielformāta spēļu uzstādīšana kultūras centra “Melngaiļa sēta” un āra trenažieru, rotaļu laukuma ar vairākiem elementiem uzstādīšana Sabiedriskā centra “Bīriņi” teritorijā iedzīvotāju kvalitatīvai, aktīvai un radošai brīvā laika pavadīšanai.

Veikta rotaļlaukumu izbūve, aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Sabiedriskajā centrā “Bīriņi”, Bīriņos, Vidrižu pagastā, Limbažu novadā un K/C “Melngaiļa sēta”- “Melngaiļi”, Vidrižu pagastā, Limbažu novadā.

 

Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Limbažu novadā

Projekta kopējās izmaksas: 801 488,52 eiro, no kurām attiecināmais finansējums ir 781 497,71 eiro, t.sk. 492 294,48 eiro ERAF finansējums, 41 833,85 eiro valsts budžeta finansējums, 20 511,74 eiro valsts budžeta dotācija pašvaldībām.

Projekta mērķis: sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Limbažu novada pašvaldībā.

Veikta ēkas būvniecība Cēsu ielā 7, Limbažos, kas nodrošina 12 grupu dzīvokļu vietas un atelpas brīža pakalpojumu divas uzturēšanās vietas pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem.

 

Umurgas pamatskolas sporta zāles pārbūve II kārta

Projekta kopējās izmaksas: 523507,01 eiro.

Investīciju projekts, Umurgas pamatskolas sporta zāles pārbūve, īstenots ar mērķi ilgtspējīgas izglītības funkcijas izpildei, nodrošinot normatīviem atbilstošu, veselībai drošu un mūsdienīgu sporta zāli sporta izglītības programmas īstenošanai Umurgas pamatskolā.