Attīstība Limbažu novads Teritorija
publiska app

Join from the meeting link https://limbazi.webex.com/limbazi/j.php?MTID=m3092ecae1ac7034b8fb07220ce9148e6


Join by meeting number Meeting number (access code): 2789 755 0511

Meeting password: fJVhTGN9v78


 

Limbažu novada pašvaldība aicina ikvienu interesentu sniegt viedokli par Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna (SECAP) 1.redakciju no 2024. gada 4. marta līdz 5. aprīlim. Plāns ir vidējā termiņa plānošanas dokuments, kurā iekļauti noteikti energoefektivitātes mērķi un pasākumi piecos galvenajos sektoros: pašvaldības infrastruktūra, mājokļi, transports un mobilitāte, enerģijas ražošana un citi pakalpojumi, kā arī pielāgošanās klimata pārmaiņām.

Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna (SECAP) 1.redakcija publiski pieejama:

  • Limbažu novada pašvaldības tīmekļa vietnē: https://www.limbazunovads.lv/lv;
  • Limbažu novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Klientu apkalpošanas centrā Rīgas ielā 16, Limbažos, darba dienās no plkst. 9:00 līdz 16:00;
  • Limbažu novada pašvaldības Limbažu, Salacgrīvas un Alojas apvienības pārvaldes pilsētu un pagastu pakalpojumu sniegšanas centros darba dienās no plkst.9:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 16:00.

Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna (SECAP) 1.redakcijas sabiedriskā apspriede tiek rīkota hibrīdrežīmā - tiešsaistē un klātienē Limbažu novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Lielajā zālē Rīgas ielā 16, Limbažos 2024. gada 25.martā plkst.17:00.

Aicinām izteikt priekšlikumus, tos adresējot Limbažu novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Attīstības un projektu nodaļas Attīstības un projektu koordinatorei Ivetai Umulei: iveta.umule@limbazunovads.lv, kā arī iesniegumus iesniedzot Limbažu novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Rīgas ielā 16, Limbažos, Limbažu novadā, 1.stāvā. Sūtīšanai pa pastu: Rīgas iela 16, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001.

Atbildīgā persona par publisko apspriešanu: Limbažu novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Attīstības un projektu nodaļas Attīstības un projektu koordinatore Iveta Umule.

Publiskās apspriešanas identifikators - 1698Limbažu novada Ilgstpējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna
2024.-2030.gadam 1.redakcijas Sabiedriskās apspriedes
Sanāksmes protokols: