Pašvaldība Uzņēmējdarbība
Limbažu novads

Aicinām Jūs iesaistīties Limbažu novada attīstības plānošanā līdz 2021.gada 14. augustam piedaloties Limbažu novada iedzīvotāju un uzņēmēju aptaujās par nepieciešamajiem pilnveidojumiem Limbažu novada teritorijas attīstībā.

Aptaujas mērķis ir noskaidrot iedzīvotāju viedokli par novada attīstības iespējām, esošajām problēmām un to iespējamajiem risinājumiem, kā arī sagatavot priekšlikumus diviem attīstības plānošanas dokumentiem:

  1. Limbažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 2022. – 2046. gadam;
  2. Limbažu novada attīstības programmai 2022. - 2028. gadam.

Aptauja ir anonīma, un atbildes tiks izmantotas apkopotā veidā.

Jūsu viedoklis ir ļoti būtisks, tas tiks izvērtēts un ņemts vērā, plānojot novada tālāko attīstību! Limbažu novada iedzīvotāju un uzņēmēju aptaujas elektroniskā un rakstiskā veidā sniedz iespējas novērtēt pašvaldības sniegtos pakalpojumus, to kvalitāti un pieejamību, kā arī nodrošina sniegt ieteikumus pašvaldības darba uzlabošanai, uzskaitīt steidzamākos darbus novada labā. Tāpat aptauja sniedz iespējas novērtēt uzņēmējdarbības vidi Limbažu novadā, pašvaldības darbu tās veicināšanā, kā arī apkopot uzņēmēju vajadzības. Aptaujas rezultāti un ieteikumi tiks izmantoti pašreizējās situācijas izvērtējumā, kā arī vidēja termiņa stratēģisko uzstādījumu un rīcību, investīciju izstrādē.

Aptauju var aizpildīt arī elektroniski:

Anketu lejupielādē:

Anketu var arī saņemt un aizpildītu anketu var iesniegt personīgi Limbažu novada pašvaldību administrācijas ēkās, pagastu pārvaldēs vai nosūtīt pa pastu Limbažu novada Centrālās administrācijas Attīstības nodaļai, Rīgas ielā 16, Limbažos vai elektroniski uz e-pastu: attistibas_nodala@limbazi.lv.