Aktualitātes Projekti

APSTIPRINĀTI VIENOŠANĀS 4.2.2.0/21/A/064 GROZĪJUMI

2023. gada 5. aprīlī apstiprināti vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu

Nr.4.2.2.0/21/A/064 “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana pašvaldības ēkā

Lielā ielā 7, Staicelē, Limbažu novadā”, kas 2022.gada 21.jūlijā noslēgta starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Limbažu novada pašvaldību, grozījumi Nr.1.

Vienošanās izdarīti šādi grozījumi:

  1. Izteikt Vienošanās 5. punktu šādā redakcijā:
  1. Projekta kopējie izdevumi: 596 239,75 EUR (pieci simti deviņdesmit seši tūkstoši divi simti trīsdesmit deviņi euro un 75 centi), no tiem kopējie attiecināmie izdevumi: 308 933,79 EUR (trīs simti astoņi tūkstoši deviņi simti trīsdesmit trīs euro un 79 centi):
    1. Atbalsta summa: 88,75% no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot  8,74 EUR (divi simti septiņdesmit četri tūkstoši viens simts septiņdesmit astoņi euro un 74 centi), no tās:
      1. ERAF finansējums: 85,00 % no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 262 593,72 EUR (divi simti sešdesmit divi tūkstoši pieci simti deviņdesmit trīs euro un 72 centi),

5.1.2.      valsts budžeta dotācija pašvaldībām: 3,75 % no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 11 585,02 EUR (vienpadsmit tūkstoši pieci simti astoņdesmit pieci euro un 02 centi);

5.2.  Pašvaldības finansējums: 11,25 % no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 34 755,05 EUR (trīsdesmit četri tūkstoši septiņi simti piecdesmit pieci euro un 05 centi).

  1. Izteikt Vienošanās 6. punktu šādā redakcijā:
  1. Projekta kopējie neattiecināmie izdevumi: 287 305,96 EUR (divi simti astoņdesmit septiņi tūkstoši trīs simti pieci euro un 96 centi).

Vienošanās grozījumi stājušies spēkā ar 24.03.2023., tas ir, ar dienu, kad Centrālā finanšu un līgumu aģentūrā tika saņemts Vienošanās grozījumu pieprasījums.

Izpildītājs

Līgumcena EUR ar PVN

Āpusprojekta izmaksas 5,82%*

Apliecinājuma kartes izstrāde - SIA "Arhitektūras dizaina studija"

9 934,10

578,16

Autoruzraudzība SIA "REM PRO"

10 068,41

585,98

Būvuzraudzība SIA "Business city"

8 203,80

477,46

Būvdarbi SIA "ACCENT BŪVE "

687 077,05

39 987,88

Kopā

715 283,36

41 629,49

*Ārpusprojekta izmaksas tiek rēķinātas proporcionāli ēkas telpu platībai, kurā tiek veikta komercdarbība.

karogi

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai