decembris_23_4

23.novembrī Limbažu Valsts ģimnāzijā pulcējās pedagogi, lai papildinātu savas profesionālās zināšanas darbā ar skolēniem ar speciālām vajadzībām un gūtu pārliecību, ka mēs visi kopā varam.

Semināra ievaddaļā pedagogi grupu darbā atsauca atmiņā, kāds skolā ir skolēns  ar speciālām vajadzībām un ko pedagogam darīt uzreiz, sastopoties ar skolēnu. Seminārā tika likts uzsvars uz to, ka katrs pedagogs izglītības iestādē var mainīt gan attieksmi, gan vidi. Pozitīva, labvēlīga un cieņpilna attieksme ne tikai pret skolēnu, bet arī pret kolēģi bieži ir problēmas risinājums. Tika pārrunāta konkrēta rīcība, ja skolēnam ir autiskā spektra iezīmes, kas izpaužas kā grūtības orientēties vidē, grūtības gaidīt un pielāgoties izmaiņām. Skolā ir daudz sensoro kairinātāju - trokšņi, smakas, pieskārieni - un arī vizuāli kairinājumi, kas skolēniem ar sensoro jūtīgumu rada trauksmi. Pedagogi tika rosināti atcerēties - ja skolā tiek  īstenota iekļaujošā izglītība, tad viņiem jābūt atbilstošai attieksmei, profesionalitātei, atbalstam un resursiem.

Tika runāts par atbalstu mācību procesā, lai skolēns spētu ne tikai apgūt mācību saturu, bet arī saprastu uzdevumu nosacījumus un mērķi, spētu tos izpildīt pēc vienkāršas instrukcijas, noteikt darbības secību. Svarīgi ir nodrošināt paškontroli darba procesā, spēt pārslēgties uz citu darbību,  beigt darbu ar rezultātu, adekvāti izvērtēt paveikto. Semināra dalībnieki saņēma izdales materiālu par atbalsta veidiem, nevēlamas uzvedības pašnovērtējumu un ieklausījās piemēros par profesionālo un akadēmisko pieredzi, kā atbalsta pasākumus īstenot izglītības iestādē.

Viens no atbalsta veidiem ir vizuālais atbalsts. Tas sniedz priekšstatu par darba kārtību un rada nepieciešamo drošības izjūtu. Skolēns var pievērsties veicamajam darbam un neuztraukties par to, kas viņu sagaida  tālāk. Vizuālais plāns darbojas kā drošs un stabils atskaites punkts, zināmā secība veicina skolēna motivāciju. Skolēns attīsta spēju darboties patstāvīgi, jo vizuālais dienas plāns ļauj mazināt trauksmi.

Īpaši tika pārrunāta atgādņu izmantošanas un veidošanas struktūra, kā arī uzsvērts tas, ka skolēnam ne tikai kopā ar pedagogu ir jāizvēlas piemērotākās  un/vai jāveido nepieciešamās atgādnes, bet arī jāmāca skolēnam tās izmantot, iedrošinot izglītojamo, ka atgādnes ir visur mums apkārt. Pedagogi saņēma ieteikumus atgādņu paraugiem un informāciju par interneta resursiem, kuros ir pieejamas izglītības iestāžu, attīstības centru izveidotās atgādnes.

Semināra nobeigumā tika runāts par atbalstu nevēlamas uzvedības gadījumos.  Pedagogi arī diskutēja par Rīgas 1.pamatskolas-attīstības centra metodiķu izstrādāto atbalsta materiālu uzvedības atbalsta pašnovērtēšanā. Seminārs tika noslēgts ar pedagogu refleksiju par uzzināto. Visvairāk pedagogu aizdomājās par to, ka visi kopā, vienoti un ar cieņpilnu attieksmi var sniegt atbalstu skolēnam, lai viņš veiksmīgāk iekļautos mācību procesā.  Dažkārt pietiek tikai ar cilvēcīgu sarunu.

 

Vineta Cibiņa,

Rīgas 1.pamatskolas-attīstības centra izglītības metodiķe