Jaunieši Projekti
jaun proj1

Aizvadītajā gadā, Limbažu novada jaunieši realizēja 17 iniciatīvu projektus, kurus ar finansējumu, līdz 350,00 eiro vienam projektam, atbalstīja Limbažu novada pašvaldība. Kopumā jauniešu iniciatīvām tika izlietoti 5293, 60 eiro un jauniešu idejas bija ļoti dažādas un radošas.

 Jauniešu iniciatīvu projekta konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt jauniešu iniciatīvas, lai veicinātu jauniešu iekļaušanos vietējās kopienas kultūras, sporta un izglītības procesos un sekmētu jauniešu fiziskās aktivitātes, vērtīborientāciju, finanšu pratību un aktīvu līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesos.

Sagatavoja Limbažu novada Jaunatnes lietu speciāliste Madara Skrastiņa

#izglitibasparvalde #limbazunovads #idejaiespeja #limbazunovadajauniesi #iniciativuprojekti #jauniesuprojekti