Aktualitātes Sociālā joma Kultūra

Līdz 20. jūlijam ir iespēja izteikt viedokli par divām stratēģijām - Limbažu novada kultūras attīstības stratēģiju 2024.-2031.gadam un rīcības plānu 2024.-2027.gadam, kā arī par Limbažu novada Sociālā atbalsta un veselības veicināšanas stratēģiju 2024.- 2030.gadam.

Ar abiem dokumentiem ir iespējams iepazīties Limbažu novada pašvaldības mājas lapā www.limbazunovads.lv sadaļā Normatīvie akti – Saistošie noteikumi – Saistošo noteikumu projekti, kā arī  pašvaldības klientu apkalpošanas centros.

Izsaki viedokli par saistošo noteikumu projektiem

Limbažu novada Sociālā atbalsta un veselības veicināšanas stratēģija 2024.- 2030.gadam

Stratēģijas izstrādes procesu vadīja SIA "Civitta Latvija" sadarbībā ar Limbažu novada Sociālā atbalsta un veselības veicināšanas stratēģijas 2023.-2030. gadam darba grupu, kā arī, uzklausot nozaru ekspertus un ņemot vērā labāko praksi, pieredzi, statistikas datus un pētījumus sociālajā un veselības jomā.

Tikšanās ar iedzīvotājiem par Sociālā atbalsta un veselības veicināšanas stratēģiju 2024.-2030.gadam plānota šī gada 4.jūlijā plkst. 18.00, Rīgas ielā 16, Limbažos un attālināti webex platformā. Saite uz sanāksmi būs publicēta Limbažu novada pašvaldības oficiālajā interneta vietnē www.limbazunovads.lv. Viedokli ir iespējams paust, iesniedzot to rakstiski e-pastā santa.barone-upeniece@civitta.com vai Limbažu novada pašvaldības klientu apkalpošanas centros.

Limbažu novada kultūras attīstības stratēģija 2024.-2031.gadam un rīcības plāns 2024.-2027.gadam

Stratēģija veidota atbilstoši Limbažu novada Attīstības programmai 2022.-2028. gadam, ņemot vērā vietējā plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentus, teritorijas plānojumus un to vietējo pašvaldību spēkā esošos teritorijas attīstības plānošanas dokumentus, ar kurām robežojas Limbažu novads. Limbažu novada kultūras stratēģiju 2024.-2031.gadam un rīcības plānu 2024.-2027.gadam izstrādāja biedrība “Jāņa Lapsas piemiņas biedrība”. Stratēģijas izstrādes procesā organizētas vairākas darba grupas, veiktas aptaujas, saskaņošana ar iestāžu atbildīgajiem darbiniekiem.

Tikšanās ar iedzīvotājiem par Limbažu novada kultūras attīstības stratēģiju 2024.-2031.gadam un rīcības plānu 2024.-2027.gadam plānota šī gada 3.jūlijā plkst. 18.00, Limbažu novada Kultūras pārvaldē, Baumaņu Kārļa laukumā 1, Limbažos un attālināti webex platformā, saiti uz sanāksmi publicējot Limbažu novada pašvaldības oficiālajā interneta vietnē www.limbazunovads.lv.

Viedokli ir iespējams paust, iesniedzot to rakstiski Limbažu novada Kultūras pārvaldes e-pastā kulturas.parvalde@limbazunovads.lv vai Limbažu novada pašvaldības klientu apkalpošanas centros.