Pašvaldības policijas aktualitātes
Atkritumi

Limbažu novadā joprojām ir personas, kuras nepiedalās pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanā. Pašvaldības policija 2021.gada maija mēnesī nekustamā īpašuma īpašniekiem nosūtīja 67 paziņojumus. Atkritumu apsaimniekošanas likums nosaka, ka vienā atkritumu apsaimniekošanas zonā atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus veic tikai viens atkritumu apsaimniekotājs, ar kuru pašvaldība ir noslēgusi līgumu. Limbažu novadā atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus sniedz SIA „Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija” (ZAAO). Tuvāka informācija par SIA ZAAO pieejama: www.zaao.lv.

Atkritumu apsaimniekošanas likuma 2. pants nosaka šī likuma mērķi, proti, ‘’noteikt atkritumu apsaimniekošanas kārtību, lai aizsargātu vidi, cilvēku dzīvību un veselību, novēršot vai mazinot atkritumu rašanos, nodrošinot Latvijas teritorijā radīto atkritumu dalītu savākšanu, reģenerāciju un apglabājamo atkritumu apjoma samazināšanu, kā arī veicinot dabas resursu efektīvu izmantošanu, lai palielinātu Latvijas konkurētspēju un veicinātu pāreju uz aprites ekonomiku.’’

Pašvaldības policija informē, ka turpina veikt pārbaudes par neiekļaušanos pašvaldības kopējā atkritumu apsaimniekošanas sistēmā. Gadījumos, kad tiks konstatēts, ka nav noslēgts līgums par atkritumu apsaimniekošanu, Pašvaldības policija lems par administratīvā pārkāpuma procesa uzsākšanu.

Atkritumu apsaimniekošanas likuma 43.panta pirmā daļa paredz, ka par sadzīves atkritumu radītāja vai valdītāja nepiedalīšanos pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanā piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai no desmit līdz simt piecdesmit naudas soda vienībām (50-750 EUR), bet juridiskajai personai — no piecdesmit līdz trīssimt naudas soda vienībām (250-1500 EUR).

Atgādinām, ka 2011. gada 29. septembra Limbažu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr.27 ,,Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Limbažu novadā” apakšpunkts 4.1. nosaka, ka nekustamā īpašuma īpašnieks, valdītājs vai lietotājs, vai šo personu pilnvarots apsaimniekotājs papildus šajos noteikumos norādītajiem vispārīgajiem atkritumu radītāju pienākumiem slēdz līgumu par katrā nekustamajā īpašumā radīto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ar Atkritumu apsaimniekotāju, nodrošinot regulāru atkritumu izvešanu, ņemot vērā īpašumā radīto atkritumu daudzumu (apjomu), bet ne retāk kā:
4.1.4.1. individuālās dzīvojamās mājas – 6 reizes gadā;
4.1.4.2. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas – 1 reizi mēnesī;
4.1.4.3. juridiskas personas, saimnieciskās darbības veicēji – 1 reizi mēnesī;
4.1.4.4. ciemu teritorijā esošās vasarnīcas un dārza mājas – 4 (četras) gadā;
4.1.4.5. pārējās vasarnīcas un dārza mājas – 2 (divas) reizes gadā.
4.1.5. nepieciešamības gadījumā veic izmaiņas šo noteikumu 4.1.4.punktā minētajā līgumā, nodrošinot sistemātisku atkritumu izvešanu, lai pie atkritumu tvertnēm neveidojas atkritumu kaudzes.

ZAAO jau kopš 2001.gada veido un uztur atkritumu dalītās vākšanas sistēmu. Ieguvumi no iesaistīšanās dalīti vāktu atkritumu apsaimniekošanas sistēmā:
- lēnāk pildās sadīves atkritumu konteiners, līdz ar to mazinās izmaksas par atkritumu apsaimniekošanu, jo šķirotos atkritumus ZAAO savāc bez maksas;
- tiek samazināts sadzīves atkritumu poligonā noglabājamo atkritumu daudzums, tādejādi saudzējot dabu;
- iespēja dot ieguldījumu dabas resursu taupīšanā, jo atšķirotie atkritumi kļūst par otrreizējām izejvielām, no kurām atkārtoti var ražot jaunas preces vai izejvielas.
izmantot iespēju Ieguvumi no iesaistīšanās dalīti vāktu atkritumu apsaimniekošanas sistēmā.

Vairāk informācija ZAAO mājas lapā:
http://www.zaao.lv/lv/privatpersonam/skirotu_atkritumu_savaksana