Domes sēde

2023.gada 23.novembrī Limbažos, Rīgas ielā 16, plkst.10.00 notiks Limbažu novada domes sēde. 

Par konkrētiem sēdes lēmuma projektiem detalizētāk var uzzināt rakstot uz komunikacija@limbazunovads.lv

Sēdes tiešraidei varēs sekot līdzi Limbažu novada YouTube kontā: Limbažu novada domes sēde (23.11.2023) - YouTube


 

Darba kārtība:

1. Par darba kārtību

2. Par atkritumu apsaimniekošanas reģionālā plāna apstiprināšanu un atkritumu apsaimniekošanas reģionālā centra izveidošanu

3. Par Limbažu novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību Limbažu novadā” apstiprināšanu

4. Par Limbažu novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Nolikums par licencēto makšķerēšanu Pāles ūdenskrātuvē” apstiprināšanu

5. Par Limbažu novada pašvaldības iekšējo noteikumu “Reprezentācijas un pasākumu izdevumu uzskaites un norakstīšanas kārtība” apstiprināšanu

6. Par Limbažu Galvenās bibliotēkas nolikuma apstiprināšanu

7. Par Limbažu novada pašvaldības izglītības iestādes – Limbažu novada speciālās pamatskolas nolikuma apstiprināšanu

8. Par Limbažu novada Sporta skolas nolikuma grozījumu apstiprināšanu

9. Par dotācijas piešķiršanu pašvaldībām valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru uzturēšanai un publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidei 2023. gadā

10. Par Izglītības un zinātnes ministrijas īstenotā Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projekta „Nacionālie koordinatori Eiropas programmas ieviešanai Latvijas pieaugušo izglītībā” (projekta numurs Nr. 101051304-NCLV-ERASMUS-EDU-2021-AL-AGENDA-IBA) iekļaušanu Limbažu Galvenās bibliotēkas budžetā

11. Par papildus finanšu līdzekļu piešķiršanu veicamajiem darbiem video sistēmas vadu uzstādīšanai un pamatnes nostiprināšanai Skultes kultūras centrā

12. Par valsts budžeta finansējuma piešķiršanu mācību līdzekļu iegādei mazākumtautību valodas un kultūrvēstures interešu izglītības programmas apguvei

13. Par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Limbažu novada Sporta skolai

14. Par grozījumiem Limbažu novada domes 2022.gada 27.janvāra lēmumā Nr.3 “Par Limbažu novada pašvaldības Institūciju sadarbības grupas bērnu tiesību aizsardzībā sastāva apstiprināšanu”

15. Par projekta Erasmus+ KA227 finansējuma iekļaušanu Limbažu novada Izglītības pārvaldes budžetā

16. Par Valsts izglītības satura centra apstiprināto Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekta Nr. 8.3.2.2./16/I/001) finansējuma iekļaušanu Limbažu novada izglītības iestāžu budžetos

17. Par finansējuma iekļaušanu Alojas Ausekļa vidusskolas budžetā ES ERASMUS+ K1 projektā “Kompetenču stiprināšana”

18. Par maksas pakalpojumu ieņēmumu pārpildes iekļaušanu Salacgrīvas vidusskolas 2023. gada budžetā

19. Par grozījumiem Salacgrīvas vidusskolas 2023. gada budžetā un papildus finansējuma piešķiršanu fasādes remonta darbu nodrošināšanai

20. Par finansējuma palielināšanu Limbažu Valsts ģimnāzijai durvju nomaiņai starp dienesta viesnīcu un amatniecības kabinetiem

21. Par klavieru iegādi Limbažu Valsts ģimnāzijā

22. Par Limbažu Mūzikas un mākslas skolas finanšu līdzekļu izlietošanas mērķa maiņu un finansējuma piešķiršanu ventilācijas sistēmas apkopei

23. Par atļauju Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolai iegādāties pamatlīdzekli no bāzes budžeta

24. Par projekta "Vizbuļu ielas pārbūve Skultes pagastā” projektēšanas darbiem 2023.gada budžetā paredzētā finansējuma pārcelšanu uz 2024.gada budžetu

25. Par Limbažu novada pašvaldības Attīstības programmas 2022. – 2028. gadam aktualizētā Investīciju plāna 2023. - 2025. gadam apstiprināšanu

26. Par konceptuālu atbalstu līdzfinansējuma piešķiršanai biedrības „BJDK "VARAVĪKSNE"” projektam "Krāsainās Varavīksnes deju virpulis"

27. Par draudzes „LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS LIMBAŽU DRAUDZE” projekta “LELB Limbažu draudzes nama jumta seguma nomaiņa” līdzfinansēšanu

28. Par valsts budžeta programmas "Kultūras pieminekļu konservācijas un restaurācijas programma" finansējuma iekļaušanu Limbažu novada pašvaldības administrācijas Attīstības un projektu nodaļas budžetā

29. Par papildu finansējuma iekļaušanu Limbažu novada pašvaldības administrācijas Attīstības un projektu nodaļas budžetā un līguma termiņa izpildes pagarināšanu Cēsu un Tīrumu ielas posmu pārbūves projektēšanai un autoruzraudzībai

30. Par Limbažu novada domes 2023. gada 3. oktobra ārkārtas sēdes lēmuma Nr.831 “Par pakalpojuma sniegšanas vietām Atveseļošanās fonda 3.1.2.3.i. investīcijas “Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma noturība un nepārtrauktība: jaunu ģimeniskai videi pietuvinātu aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstība pensijas vecuma personām” konkursa ietvaros" atcelšanu

31. Par patapinājuma līguma noslēgšanu ar Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas Skultes draudzi

32. Par pilotprojekta Metodikas izstrāde sociālajam darbam ar senioriem un Sociālais darbs ar grupu saņemtā finansējuma iekļaušanu Limbažu novada Sociālā dienesta 2023. gada budžetā

33. Par garantētā minimālā ienākuma pabalsta un mājokļa pabalsta kompensācijas iekļaušanu Limbažu novada Sociālā dienesta 2023. gada budžetā

34. Par Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošanā piešķirtā finansējuma iekļaušanu Sociālā dienesta 2023. gada budžetā

35. Par Alojas apvienības pārvaldes 2023. gada plānotā finansējuma pārvirzīšanu

36. Par Alojas apvienības pārvaldes ieņēmumu no nekustamā īpašuma atsavināšanas iekļaušanu budžetā

37. Par finansējuma palielināšanu Alojas apvienības pārvaldei piešķirtajam finansējumam puķu dobju izveidei

38. Par finansējuma palielināšanu Alojas pilsētas Jūras, Rīgas un Valmieras ielu posmu pārbūvei

39. Par pamatlīdzekļu iegādi no Staiceles pilsētas un pagasta pakalpojumu sniegšanas centra 2023.gada bāzes budžeta

40. Par nekustamo īpašumu nodokļa parādu norakstīšanu un izslēgšanu no bilances

41. Par 2023. gada 25. oktobra Finanšu ministrijas rīkojuma Nr. 379 finansējuma iekļaušanu Katvaru pagasta pakalpojumu sniegšanas centra 2023. gada autoceļu budžetā

42. Par grozījumiem Limbažu novada domes 2023. gada 23. februāra lēmumā Nr.134 “Par tirgu un tirdziņu organizēšanu Limbažu pilsētā 2023. gadā” (protokols Nr.3, 66.)

43. Par Salacgrīvas apvienības pārvaldes ieņēmumu no nekustamo īpašumu atsavināšanas un kustamās mantas realizācijas pārvirzīšanu un papildus finansējuma pieprasījumu Ainažu pilsētas un pagasta pakalpojumu sniegšanas centra budžetā “Nobrauktuves izveidei uz jūru Ainažos”

44. Par projekta Nr.3217 “Sociālo dzīvokļu remonts” finansējuma pārcelšanu uz 2024. gadu

45. Par projekta Nr.23213 “Vides dizaina elementa (Bocmaņa skulptūras) izveide” finansējuma pārcelšanu uz 2024. gadu

46. Par Limbažu novada pašvaldības tehniskiem budžeta grozījumiem novembrī

47. Par apbūves tiesības piešķiršanu nekustamā īpašuma Gruntsgabals Nr.169F, Limbažos, Limbažu novadā, kadastra Nr. 66010010014, zemes vienības daļai

48. Par nekustamā īpašuma Gruntsgabals Nr.169F, Limbažos, Limbažu novadā, kadastra Nr. 66010010014, zemes gabala daļas nodošanu bez atlīdzības Iekšlietu ministrijas īpašumā

49. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 66840010243, Zvaigznītes, Vidrižu pagastā, Limbažu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā uz Limbažu novada pašvaldības vārda

50. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 66800011681, Kalnieši 13, Umurgas pagastā, Limbažu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā uz Limbažu novada pašvaldības vārda

51. Par medību tiesību piešķiršanu Limbažu novada Umurgas pagasta teritorijā

52. Par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 66520040362, Vāveres, Katvaru pagastā, Limbažu novadā atsavināšanu

53. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6688 002 0157, "Bāzes stacija”, Viļķenes pagastā, Limbažu novadā daļas iznomāšanu

54. Par zemes gabala “Stacijas iela 2”, Limbažos, Limbažu novadā, iznomāšanas termiņa pagarinājumu

55. Par zemes gabala “Niedres 38”, Umurgas pagastā, Limbažu novadā, iznomāšanas termiņa pagarinājumu

56. Par ceļa servitūta nodibināšanu īpašumā Parka ielā 16, Ainažos, Limbažu novadā

57. Par nekustamā īpašuma Ozolu iela 4A, Ainažos, Limbažu novadā nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

58. Par nekustamā īpašuma Ozolu iela 4B, Ainažos, Limbažu novadā nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

59. Par nekustamā īpašuma Ozolu iela 6, Ainažos, Limbažu novadā nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

60. Par 2002.gada 1.jūlijā noslēgtā zemes nomas līguma pagarināšanu īpašumā “Pūķi”, Ainažu pagastā, Limbažu novadā

61. Par 2022. gada 7. janvāra zemes nomas līguma Nr.4.10.16/22/2 laušanu zemes gabalam Muižas dārzs, Liepupes pagastā, Limbažu novadā

62. Par 2022. gada 7. janvāra zemes nomas līguma Nr.4.10.16/22/3 laušanu zemes gabalam Mālābeles, Liepupes pagastā, Limbažu novadā

63. Par 2022. gada 7. janvāra zemes nomas līguma Nr.4.10.16/22/4 laušanu zemes gabalam Cilpas, Liepupes pagastā, Limbažu novadā

64. Par 2022. gada 7. janvāra zemes nomas līguma Nr.4.10.16/22/5 laušanu zemes gabalam Mazcilpas, Liepupes pagastā, Limbažu novadā

65. Par 2022. gada 9. maija zemes nomas līguma Nr.4.10.16/22/66 laušanu zemes gabalam Lāčauzas, Liepupes pagastā, Limbažu novadā

66. Par 2022. gada 9. maija zemes nomas līguma Nr.4.10.16/22/67 laušanu zemes gabalam Lāčauzas -1, Liepupes pagastā, Limbažu novadā

67. Par 2022. gada 9. maija zemes nomas līguma Nr.4.10.16/22/68 laušanu zemes gabalam Lāčauzas -2 , Liepupes pagastā, Limbažu novadā

68. Par 2022. gada 9. maija zemes nomas līguma Nr.4.10.16/22/69 laušanu zemes gabalam Lāčauzas -3 , Liepupes pagastā, Limbažu novadā

69. Par zemes gabala Sila ielā 9C, Salacgrīvā, Limbažu novadā nomu

70. Par bezmantinieka mantas – dzīvokļa Nr. 4, Parka ielā 4, Umurgas pagastā, Limbažu novadā pārņemšanu pašvaldības īpašumā

71. Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 66760080136, “Silaines”, Skultes pagastā, Limbažu novadā, iznomāšanu

72. Par zemes gabala “Lakstīgalu iela 12”, Limbažu pagastā, Limbažu novadā, 0,0609 ha platībā iznomāšanas termiņa pagarinājumu

73. Par zemes gabala “Legzdiņi”, Pāles pagastā, Limbažu novadā, 0,41 ha platībā iznomāšanu

74. Par zemes gabala “Stārķi 10”, Umurgas pagastā, Limbažu novadā, 0,05 ha platībā iznomāšanas termiņa pagarinājumu

75. Par zemes gabala “Jaunkarūsas”, Limbažu pagastā, Limbažu novadā, daļas 0,3 ha platībā iznomāšanas termiņa pagarinājumu

76. Par ceļa ”Kalnozoli-Tiltnieki”, Brīvzemnieku pagastā iekļaušanu Limbažu novada pašvaldības autoceļu sarakstā

77. Par Priežu ielas un Cipreses ielas, Ozolmuižā, Brīvzemnieku pagastā reģistrēšanu grāmatvedības uzskaitē un iekļaušanu Limbažu novada pašvaldības autoceļu sarakstā

78. Par zemes vienību Ķilas 2, Cielaviņas, Staiceles pagastā reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda

79. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Iesalnieki 1, Alojas pagastā, Limbažu novadā nodošanu atsavināšanai

80. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Jūras iela 58, Alojā, Limbažu novadā nodošanu atsavināšanai

81. Par zemes vienības Strādnieku iela 5, Ungurpilī, Alojas pagastā, Limbažu novadā iznomāšanas termiņa pagarināšanu

82. Par zemes gabala Zāģētava Salaca, Staiceles pagastā, Limbažu novadā iznomāšanu

83. Par zemes gabala „Tīrumi”, Alojas pagastā, Limbažu novadā daļas iznomāšanu

84. Par zemes gabala „Plikši”, Braslavas pagastā, Limbažu novadā daļas iznomāšanu

85. Par zemes gabala Stacijas iela 4, Staicelē, Limbažu novadā iznomāšanu

86. Par zemes gabala “Pagasta pašvaldība”, Braslavas pagastā, Limbažu novadā iznomāšanas termiņa pagarināšanu

87. Par zemes gabala “Draviņas”, Alojas pagastā, Limbažu novadā iznomāšanas termiņa pagarināšanu

88. Par zemes vienību Libarti, Brīvzemnieku pagastā, Limbažu novadā iznomāšanas termiņa pagarināšanu

89. Par zemes gabala Grūbes zeme, Staicelē, Limbažu novadā iznomājamās platības palielināšanu

90. Par nekustamā īpašuma Bērzu iela 2, Alojā, Limbažu novadā atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

91. Par nekustamā īpašuma Parka iela 13, Alojā, Limbažu novadā atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

92. Par vienošanās slēgšanu ar SIA ''ZK nami'' reģistrācijas Nr. 44103045645, pie 26.06.2007. pirkuma līguma

93. Par Limbažu novada pašvaldībai piederošā transportlīdzekļa HONDA CRV, valsts reģistrācijas Nr. FP 9970, izsoles rīkošanu, izsoles sākumcenas apstiprināšanu

94. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma pārslēgšanu ar Zv/S "Zītari"

95. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma pārslēgšanu ar SIA "Salmar"

96. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma pārslēgšanu ar SIA "Šoneris"

97. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma pārslēgšanu ar IK “ALNIS MENNIKS”

98. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma pārslēgšanu ar IK “INDĀNS”

99. Par zvejas rīku limitu piešķiršanu un rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu noslēgšanu Limbažu novadā (Salacgrīvas pagastā, Ainažu pagastā, Liepupes pagastā)

100. Par atļauju Olgai Adamenko savienot amatus

101. Informācijas. Informācija par iepriekšējā domes sēdē pieņemtajiem lēmumiem.

Domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs