Aktualitātes Domes sēde Limbažu novads

2024.gada 23.maijā Limbažos, Rīgas ielā 16, plkst.10.00 notiks Limbažu novada domes sēde.

Par konkrētiem domes sēdes lēmuma projektiem detalizētāk var uzzināt rakstot uz e-pastu komunikacija@limbazunovads.lv.

DARBA KĀRTIBA:

1. Par darba kārtību

2. Par nekustamā īpašuma “Pociema skola”, Katvaru pagastā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „VisLatvijas Limbaži””

3. Par Limbažu novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Grozījumi Limbažu novada domes 2023. gada 28.septembra saistošajos noteikumos Nr.20 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Limbažu novadā” apstiprināšanu

4. Par Limbažu novada tūrisma attīstības stratēģijas 2024. - 2030. gadam apstiprināšanu

5. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "NAMSAIMNIEKS" 2023.gada peļņas izlietošanu

6. Par SIA "LIMBAŽU SILTUMS" 2023.gada peļņas izlietošanu

7. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "LIMBAŽU SLIMNĪCA" 2023.gada peļņas izlietošanu

8. Par SIA "OLIMPISKAIS CENTRS "LIMBAŽI"" 2023.gada peļņas izlietošanu

9. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Aprūpes nams "Urga"" 2023.gada peļņas izlietošanu

10. Par SIA "ALOJAS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" 2023.gada peļņas izlietošanu

11. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Salacgrīvas ūdens" 2023.gada peļņas izlietošanu

12. Par SIA "ZAAO" 2023.gada peļņas izlietošanu

13. Par atbalsta programmas “Neformālās izglītības pasākumi, t.sk. latviešu valodas apguve, Ukrainas bērniem un jauniešiem” īstenošanas konkursa nolikuma apstiprināšanu

14. Par atbalsta programmas “Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm” finansējuma iekļaušanu Limbažu novada Izglītības pārvaldes 2024. gada budžetā

15. Par Limbažu novada attīstības programmas 2022.-2028.gadam aktualizētā investīciju plāna 2024.-2026.gadam apstiprināšanu

16. Par līdzfinansējuma piešķiršanu saņemtajiem pieteikumiem projektu konkursā "Limbažu novada vēsturisko ēku fasāžu atjaunošanu 2024"

17. Par Limbažu novada pašvaldības konkursa “Atbalsts komercdarbības uzsākšanai Limbažu novadā” nolikuma apstiprināšanu

18. Par Limbažu novada pašvaldības konkursa “Atbalsts komercdarbības uzsākšanai Limbažu novadā” īstenošanu 2024.gadā

19. Par konkursa „Limbažu novada sakoptākā sēta 2024” nolikuma un vērtēšanas komisijas apstiprināšanu

20. Par Nacionālas nozīmes projekta „Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana” finansējuma iekļaušanu 2024.gada budžetā

21. Par valsts mēroga loterijā “SPORTO VISI” iegūtā finansējuma (naudas balvas) iekļaušanu Salacgrīvas vidusskolas 2024. gada budžetā un tā izlietojumu sporta inventāra iegādei

22. Par piešķirto finanšu līdzekļu iekļaušanu Salacgrīvas vidusskolas 2024. gada budžetā Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta pasākumu nodrošināšanai

23. Par Salacgrīvas vidusskolas maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu

24. Par Pāles pamatskolas maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu

25. Par Pāles sporta zāles maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu

26. Par aizņēmumu no Valsts kases pasažieru mikroautobusu iegādei skolēnu pārvadājumiem Limbažu novadā

27. Par aizņēmuma pieprasīšanu Valsts kasē projekta “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Limbažu novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” īstenošanai

28. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrības "Pūtēju orķestris Lemisele" projektam "Jauna aprīkojuma iegāde pūtēju orķestrim Lemisele"

29. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrības BJDK “VARAVĪKSNE” projektam "Krāsainās Varavīksnes deju virpulis"

30. Par grozījumiem Limbažu novada domes 2023.gada 21.decembra lēmumā Nr.1064 (protokols Nr.16, 12.) Par finansējuma piešķiršanu projektam “Ēkas Vecās Sārmes ielā 10, Limbažos, energoefektivitātes paaugstināšana”

31. Par projekta "Gaisu šķīru dziedādama" īstenošanai piešķirtā finansējuma iekļaušanu Alojas kultūras nama 2024.gada budžetā

32. Par ieņēmumu no nekustamā īpašuma atsavināšanas iekļaušanu Limbažu apvienības pārvaldes budžetā un finansējuma novirzīšanu ielu apgaismojuma pārbūves projekta izstrādei un autoruzraudzībai būvdarbu laikā Limbažos Zāles, Puķu, Kļavu, Strautu, Turaidas, Celtnieku, Ausekļa, Siguldas, Ķiršu ielās un Stacijas ielas posmā no Valmieras ielas līdz Ausekļa ielai

33. Par Limbažu pilsētas Jūras ielas kapu kapličas iznomāšanu bēru ceremonijas laikā maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu

34. Salacgrīvas apvienības pārvaldes ieņēmumu no nekustamā īpašuma atsavināšanas iekļaušanu budžetā

35. Par Vēlēšanu komisijai piešķirtā finansējuma parakstu vākšanai “Par likuma “Grozījumi notariāta likumā” precizēšanu un saņemtā finansējuma “Eiropas Parlamenta vēlēšanas” iekļaušanu Limbažu novada Vēlēšanu komisijas budžetā

36. Par Limbažu novada pašvaldībai piederošā transportlīdzekļa SETRA S 213 UL, valsts reģistrācijas Nr. JA 7545 nodošanu utilizācijai

37. Par Limbažu novada Sociālā dienesta 2024.gada budžeta plāna precizēšanu un finansējuma pārvirzīšanu uz nesadalīto naudas atlikumu

38. Par papildus finansējuma piešķiršanu Limbažu novada bāriņtiesai psiholoģiskās izpētes nodrošināšanai

39. Par finansējuma piešķiršanu Limbažu apvienības pārvaldei pļaujmašīnas iegādei

40. Par Limbažu pilsētas dalību 44. Starptautiskajās Hanzas dienās Gdaņskā (Polijā)

41. Par siltumapgādes pakalpojuma līguma termiņa pagarinājumu Liepupē, Liepupes pagastā

42. Par 2020.gada 11.marta līguma Nr. 8.24/2 par apbūves tiesību piešķiršanu pārslēgšanu un 2020.gada 16.marta zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/10 ar AS “CRYO BALTIC” pārjaunošanu

43. Par grozījumiem Limbažu novada domes 2024. gada 28. marta lēmumā Nr. 205 “Par zemes nomas tiesību izsoles sākumcenu un izsoles noteikumu apstiprināšanu elektroauto uzlādes staciju ierīkošanai Limbažu novadā”

44. Par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 66769000164, Skulte 2 - 2, Skultes pagastā, Limbažu novadā atsavināšanu

45. Par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 66800011432, Pūpoli 25, Umurgas pagastā, Limbažu novadā atsavināšanu

46. Par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 66840010223 un adresi: Vīgriežu iela 7, Vidrižos, Vidrižu pagastā, Limbažu novadā atsavināšanu

47. Par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 6676 013 3337 “Asaru iela 10”, Skultes pagastā, Limbažu novadā atsavināšanu

48. Par nekustamā īpašuma “Jūras iela 33-4” Limbažos, Limbažu novadā, kadastra Nr. 6601 900 2441, izsoles organizēšanu, sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

49. Par zemes vienības Jaunzariņi, Braslavas pagastā atzīšanu par rezerves zemes fonda zemi

50. Par nekustamā īpašuma Liepu iela 1, Staicelē, Limbažu novadā nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu

51. Par nekustamā īpašuma Jūras iela 58, Alojā, Limbažu novadā atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

52. Par nekustamā īpašuma Pūces, Staiceles pagastā, Limbažu novadā atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

53. Par nekustamā īpašuma Ozolu lauksaimniecības skola, Ozolmuižā, Brīvzemnieku pagastā daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā

54. Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību Salacgrīvā, Limbažu novadā nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumā

55. Par nekustamā īpašuma “Rail Baltica dzelzceļa teritorija”, Ainažu pagastā, Limbažu novadā, kadastra Nr.6625 002 0437, nodošanu valstij

56. Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību Liepupes pagastā un Salacgrīvas pagastā Limbažu novadā atzīšanu par valstij piekrītošām

57. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Tērces iela 4B, Salacgrīvā, Limbažu novadā nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu

58. Par pašvaldībai piekritīgo zemes gabala daļu “Jūras piekrastes josla”, Salacgrīvas pagastā, Limbažu novadā izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

59. Par pašvaldības nekustamā īpašuma apbūvēta zemesgabala Pūķi, Ainažu pagastā, Limbažu novadā nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu

60. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Niedru iela 6, Vecsalacā, Salacgrīvas pagastā, Limbažu novadā nodošanu atsavināšanai

61. Par nekustamā īpašuma Lauri, Salacgrīvas pagastā, Limbažu novadā atsavināšanu, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu

62. Par grozījumiem 2021. gada 5. novembra līgumā Nr. 8.24/1 par apbūves tiesību piešķiršanu Valdemāra ielā 6, Ainažos, Limbažu novadā

63. Par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem “Dzintarpriedes”, Vārzas ciems, Skultes pagasts, Limbažu novads, 1.redakcijas papildināšanu

64. Par grozījumu Limbažu novada domes 21.02.2024. lēmumā Nr.114 “Par Limbažu novada Interešu izglītības programmu licenču un neformālās izglītības programmu atļauju izsniegšanas komisijas sastāva apstiprināšanu”

65. Par atļauju Madaram Lauram savienot amatus

66. (komitejās neizskatīts jaut.) Par finansiālu atbalstu biedrības "LSK Naktsvijoles" projektam "Tautas tērpi Ozoliem"

67. (komitejās neizskatīts jaut.) Par finansiālu atbalstu Salacgrīvas ūdens sporta-atpūtas biedrības projektam "Trenažieru komplekts airētāju treniņu un sacensību organizēšanai"

68. (komitejās neizskatīts jaut.) Par grozījumiem Limbažu novada domes 2024. gada 13. maija lēmumā Nr.328

69. (komitejās neizskatīts jaut.) Par pamatlīdzekļu iegādi no Limbažu pilsētas 2024. gada bāzes budžeta

70. (komitejās neizskatīts jaut.) Par papildu finansējuma piešķiršanu konkursam “Radīts Limbažu novadā” un iekļaušanu Attīstības un projektu nodaļas budžetā

71. (komitejās neizskatīts jaut.) Par grozījumiem Limbažu novada pašvaldības domes 2024. gada 28. marta lēmumā Nr.206 “Par apbūves tiesības piešķiršanu nekustamā īpašuma Meliorācijas iela 14, Limbažos, Limbažu novadā, zemes vienības daļai”

72. (komitejās neizskatīts jaut.) Par finansējuma piešķiršanu un valsts budžeta finansējuma iekļaušanu konkursa “Remigrācijas atbalsta pasākums – uzņēmējdarbības atbalsts Limbažu novadā” Attīstības un projektu nodaļas budžetā

73. (komitejās neizskatīts jaut.) Par Limbažu novada pašvaldības konkursa "Remigrācijas atbalsta pasākums - uzņēmējdarbības atbalsts Limbažu novadā" atbalsta piešķiršanu trešajā kārtā

74. (komitejās neizskatīts jaut.) Par grozījumiem Limbažu novada domes 2023. gada 26. oktobra lēmumā nr. 851 “Par ēdināšanas maksu Limbažu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs un pirmsskolas izglītības iestādēs, kur pakalpojumu nodrošina ārpakalpojuma sniedzējs”

75. (komitejās neizskatīts jaut.) Par grozījumiem Limbažu novada domes 2023. gada 22. jūnija lēmumā “Par Limbažu novada pašvaldības Deklarētās dzīvesvietas anulēšanas un dzīvokļu jautājumu risināšanas komisijas sastāva apstiprināšanu”

76. (komitejās neizskatīts jaut.) Par Limbažu novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Grozījumi Limbažu novada pašvaldības domes 2024. gada 21. februāra saistošajos noteikumos Nr.8 „Par Limbažu novada pašvaldības 2024. gada budžetu”” apstiprināšanu

77. (komitejās neizskatīts jaut.) Par aizņēmuma pieprasīšanu Valsts kasē projektam “Vides pieejamības uzlabošana Vecās Sārmes ielā 10, Limbažos”

78. (komitejās neizskatīts jaut.) Par pamatlīdzekļa iegādi no Limbažu novada Sporta skolas 2024. gada bāzes budžeta

79. (komitejās neizskatīts jaut.) Par finansējuma piešķiršanu Limbažu Filca teritorijas attīstības domnīcas organizēšanai

80. (komitejās neizskatīts jaut.) Par izglītības iestādes Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolas direktora atbrīvošanu no amata saistībā ar izglītības iestādes likvidāciju

81. (komitejās neizskatīts jaut.) Par grozījumiem Limbažu novada pašvaldības 2023. gada 27. aprīļa iekšējos noteikumos Nr.4 “Par atlīdzību un sociālajām garantijām Limbažu novada pašvaldības darbiniekiem un amatpersonām”

82. (komitejās neizskatīts jaut.) Par Limbažu novada kultūras iestāžu reorganizāciju

83. (komitejās neizskatīts jaut.) Par grozījumiem Limbažu novada pašvaldības iestāžu amatu klasificēšanas apkopojumā

84. (komitejās neizskatīts jaut.) Par kultūras iestādes Brīvzemnieku pagasta kopienas centra vadītājas apstiprināšanu amatā

85. (komitejās neizskatīts jaut.) Par kultūras iestādes Puikules tautas nama vadītāja atbrīvošanu no amata saistībā ar iestādes likvidāciju

86. (komitejās neizskatīts jaut.) Par Limbažu novada pašvaldības projektu konkursa „Radīts Limbažu novadā” nolikuma apstiprināšanu

87. (komitejās neizskatīts jaut.) Par projekta konkursa konkursa „Radīts Limbažu novadā” pieteikšanās termiņiem un vērtēšanas komisijas apstiprināšanu

88. Informācijas. Izpilddirektora ziņojums par 2024.gada aprīli

89. Informācijas. Par iepriekšējā domes sēdē pieņemtajiem lēmumiem.

zils 1