Domes sēde
zils 1

Limbažu novada domes un komiteju sēdes aprīlī.

 • OTRDIEN 8. un 22.aprīlī plkst.11.00 Deklarētās dzīvesvietas anulēšanas un dzīvokļu jautājumu risināšanas komisijas sēde.
 • OTRDIEN 16.aprīlī 
  • plkst.10.00 Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde
  • plkst.13.00 Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde.
 • TREŠDIEN 17.aprīlī
  • plkst.9.00 Teritorijas attīstības komitejas sēde
  • plkst.13.00 Finanšu jautājumu komitejas sēde
 • PIEKTDIEN 19.aprīlī
  • plkst. 10.00 Apvienotā komiteju sēde
 • CETURTDIEN 25.aprīlī plkst.10.00 Limbažu novada DOMES SĒDE.

Darba kārtība:

1. Par darba kārtību

2. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Aprūpes nams "Urga"", Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rekreācijas centrs "Vīķi"" un SIA "ALOJAS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" reorganizācijas uzsākšanu

3. Informācija par Deklarētās dzīvesvietas anulēšanas un dzīvokļu jautājumu risināšanas komisijas marta sēdēs pieņemtajiem lēmumiem

4. Informācijas. Par izmaiņām sociālās palīdzības piešķiršanas procesā.

 

Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs Rūdolfs Pelēkais

Darba kārtība:

1. Par darba kārtību

2. Par Limbažu novada pašvaldības iekšējo noteikumu “Interešu izglītības programmu īstenošanas principi, kārtība un kritēriji valsts mērķdotācijas un pašvaldības dotācijas finansējuma sadalei Limbažu novada pašvaldībā” apstiprināšanu

3. Par finansējuma pārvirzīšanu Limbažu novada pašvaldības bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursam

4. Par Limbažu novada pašvaldības bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursa līdzfinansējumu Limbažu novada pašvaldības iestāžu organizētām nometnēm un vecāku līdzmaksājuma apstiprināšanu

5. Informācijas

 

 

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs Jānis Bakmanis

Darba kārtība:

 

1. Par darba kārtību

2. Par Limbažu novada Būvvaldes 11.12.2023. lēmuma Nr. BIS-BV-5.28-2023-6938 “Par atzīmes par būvdarbu pabeigšanu atcelšanu 17.08.2018. paskaidrojuma rakstā Nr. BIS-BV-2.1-2018-1035 “Saimniecības ēkas atjaunošana Smilgu ielā 39, Skultes pag., Limbažu n.”” apstrīdēšanu

3. Par nekustamā īpašuma  ar kadastra Nr. 6684 001 0204, “Druvas”, Vidrižu pagastā, Limbažu novadā, 1/3 domājamās daļas atsavināšanu

4. Par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 6601 900 2529 “Ganību iela 1-1”, Limbažos, Limbažu novadā atsavināšanu

5. Par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 6664 003 1085 “Vildes”, Limbažu pagastā, Limbažu novadā atsavināšanu

6. Par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 6676 015 0214 “Gailenes”, Skultes pagastā, Limbažu novadā atsavināšanu

7. Par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 6688 004 0285 “Liepzariņi”, Viļķenes pagastā, Limbažu novadā atsavināšanu

8. Par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 6688 003 0147 “Vinteri”, Viļķenes pagastā, Limbažu novadā atsavināšanu

9. Par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 6668 001 0188 “Zītari”, Pāles pagastā, Limbažu novadā atsavināšanu

10. Par nekustamā īpašuma  “Stiene 3”-1, Skultes pagastā, Limbažu novadā nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu

11. Par nekustamā īpašuma  “Silaines” Skultes pagastā, Limbažu novadā nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu

12. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa īpašuma “Dārza iela 18-19” Limbažos, Limbažu novadā, kadastra Nr. 6601 900 2528, izsoles organizēšanu, sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

13. Par nekustamā īpašuma “Rubeņu iela 1”, Limbažos, Limbažu novadā, kadastra Nr. 6664 003 0345, izsoles organizēšanu, sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

14. Par nekustamā īpašuma “Kalnieši 13” Umurgas pagastā, Limbažu novadā, kadastra Nr. 6680 001 1681, izsoles organizēšanu, sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

15. Par nekustamā īpašuma “Mazā Noliktavu iela 5F” Limbažos, Limbažu novadā, kadastra Nr. 6601 012 0091, izsoles organizēšanu, sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

16. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa īpašuma “Cēsu iela 31A-37” Limbažos, Limbažu novadā, kadastra Nr. 6601 900 2525, izsoles organizēšanu, sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

17. Par nekustamā īpašuma “Pie Rožkalniem” Limbažu pagastā, Limbažu novadā, kadastra Nr. 6664 011 0108, izsoles organizēšanu, sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

18. Par robežu pārkārtošanu starp Limbažu novada pašvaldības īpašuma “Austriņi – Kaktiņi” un valsts īpašuma “Autoceļš P53” Limbažu pagastā zemes vienībām

19. Par Autoceļa P53 nodošanu Limbažu novada pašvaldībai bez atlīdzības pašvaldības īpašumā

20. Par zemes vienību Salacgrīvas pagastā piekritību un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda

21. Par ceļa servitūta nodibināšanu īpašumā Mazpurvi, Liepupes pagastā, Limbažu novadā

22. Par nekustamā īpašuma Iesalnieki 1, Alojas pagastā, Limbažu novadā atsavināšanu, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu

23. Par nekustamā īpašuma Rūpnīcas iela 10, Ungurpilī, Alojas pagastā, Limbažu novadā atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

24. Par nekustamā īpašuma Ciprese, Ozolmuižā, Brīvzemnieku pagastā daļas iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu

25. Par zemes vienības Rīgaļu zeme, Staicelē, Limbažu novadā daļas iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu

26. Par nekustamā īpašuma Jūras iela 48, Alojā, Limbažu novadā iegādes saistību pārņemšanu

27. Par “Lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā Transporta iela 11, Salacgrīva, Limbažu novads” 2.0 redakcijas apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu

28. Par Limbažu novada uzņēmēju konsultatīvās padomes likvidēšanu

29. Par izstāšanos no biedrības “Vidzemes tūrisma asociācija”

30. Par atļauju Kristapam Močānam savienot amatus

31. Par Limbažu pilsētas Makšķernieku  ielas uzņemšanu Limbažu novada pašvaldības bilancē un iekļaušanu Limbažu pilsētas ielu sarakstā

32. Par Limbažu pilsētas Mazās Medņu ielas izslēgšanu no Limbažu novada pašvaldības bilances un Limbažu pilsētas ielas saraksta

33. Par Limbažu pilsētas Mazezera ielas uzņemšanu Limbažu novada pašvaldības bilancē un iekļaušanu Limbažu pilsētas ielu sarakstā

34. Informācijas

 

Teritorijas attīstības komitejas priekšsēdētājs

Māris Beļaunieks

Darba kārtība:

 

1. Par darba kārtību

2. Par Limbažu novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Limbažu novada pašvaldības aģentūras "LAUTA" nolikums” apstiprināšanu

3. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Aprūpes nams "Urga"", Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rekreācijas centrs "Vīķi"" un SIA "ALOJAS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" reorganizācijas uzsākšanu

4. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Alojas Saimniekserviss" pamatkapitāla samazināšanu

5. Par grozījumiem Limbažu novada pašvaldības 2022.gada 24. februāra iekšējos noteikumos Nr. 7 "Noteikumi par Limbažu novada pašvaldības atbalstu nevalstiskajām un reliģiskajām organizācijām"

6. Par papildus finansējumu skolēnu pārvadājumu transportam

7. Par finansējuma pārvirzīšanu Limbažu novada pašvaldības bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursam

8. Par Limbažu novada pašvaldības bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursa līdzfinansējumu Limbažu novada pašvaldības iestāžu organizētām nometnēm un vecāku līdzmaksājuma apstiprināšanu

9. Par Limbažu novada pašvaldības 2023.gada finanšu pārskata apstiprināšanu

10. Par dotācijas piešķiršanu pašvaldībām valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru uzturēšanai un publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidei 2024. gadā

11. Par tirdziņa organizēšanu Salacgrīvas pilsētā Reņģēdāju festivāla laikā

12. Par nodibinājuma “Vides izglītības fonds” kampaņas “Plastic Pirates - Go Europe” aktivitātēs iegūtā finansējuma iekļaušanu Limbažu vidusskolas budžetā

13. Par līdzdalību kampaņas “Plastic Pirates – Go Europe” aktivitātēs un Vides izglītības fonda piešķirtā finansējuma iekļaušanu Salacgrīvas vidusskolas 2024. gada budžetā

14. Par saņemtās apdrošināšanas atlīdzības iekļaušanu Limbažu apvienības pārvaldes budžetā un papildus finansējuma piešķiršanu apdrošināšanas polises noteiktā pašriska segšanai

15. Par pašvaldības autoceļa Jaunā iela - Piļļi, ar reģistrācijas Nr.92, reģistrēšanu grāmatvedības uzskaitē

16. Par pašvaldības autoceļa “Ķimenes - Tabari”, ar reģistrācijas Nr. B7-93, reģistrēšanu grāmatvedības uzskaitē

17. Par nekustamā īpašuma  ar kadastra Nr. 6684 001 0204, “Druvas”, Vidrižu pagastā, Limbažu novadā, 1/3 domājamās daļas atsavināšanu

18. Par Salacgrīvas Mākslas skolas vecāku līdzmaksājumu audzēkņu dalībai vasaras praksē/nometnē

19. Par Limbažu novada speciālās pamatskolas maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu

20. Par Staiceles Dienas aprūpes centra pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu

21. Par Limbažu novada pašvaldības Limbažu novada muzeju maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu

22. Par iepirkuma līguma slēgšanu projekta "Alojas Ausekļa vidusskolas infrastruktūras pilnveide un aprīkošana" īstenošanai

23. Par Limbažu novada pašvaldības aģentūras „LAUTA” direktora iecelšanu amatā

24. Par Limbažu pilsētas Makšķernieku  ielas uzņemšanu Limbažu novada pašvaldības bilancē un iekļaušanu Limbažu pilsētas ielu sarakstā

25. Par Limbažu pilsētas Mazās Medņu ielas izslēgšanu no Limbažu novada pašvaldības bilances un Limbažu pilsētas ielas saraksta

26. Par Limbažu pilsētas Mazezera ielas uzņemšanu Limbažu novada pašvaldības bilancē un iekļaušanu Limbažu pilsētas ielu sarakstā

27. Par izmaiņām Limbažu novada pašvaldības amatu klasificēšanas apkopojumā

28. Par finansējuma piešķiršanu Salacgrīvas apvienības pārvaldei neatliekamam ūdensvada remontam

29. Par projekta "Ceļa posma Meleki - Veczemju klintis pārbūve" sagatavošanu un iesniegšanu

30. Par projekta "Ceļš, kas ved uz jūru" sagatavošanu un iesniegšanu

31. Par projekta "Ceļa Sidrabiņi - Sēklīši pārbūve" sagatavošanu un iesniegšanu

32. Informācijas

 

Finanšu jautājumu komitejas priekšsēdētājs

Dagnis Straubergs

Piektdien, 19.aprīlī, plkst. 10:00 notiks Apvienotā komiteju sēde

*tiek sasaukta pēc vajadzības