Domes sēde
zils 1

Limbažu novada domes un komiteju sēdes maijā.

 • OTRDIEN 11.jūnijā 
  • plkst.10.00 Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde
  • plkst.13.00 Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde.
 • TREŠDIEN 12.jūnijā
  • plkst.9.00 Teritorijas attīstības komitejas sēde
  • plkst.13:00 Ārkārtas domes sēde*
  • plkst.13.15 Finanšu jautājumu komitejas sēde
 • PIRMDIEN 17.jūnijā
  • plkst.13.00 Apvienotā komiteju sēde
 • CETURTDIEN 20.jūnijā plkst.10.00 Limbažu novada DOMES SĒDE.

OTRDIEN 3. un 17.jūnijā plkst.11.00 Deklarētās dzīvesvietas anulēšanas un dzīvokļu jautājumu risināšanas komisijas sēde.

Darba kārtība:

1. Par darba kārtību

2. Par Limbažu novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Par bērnu uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Limbažu novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas” projekta nodošanu sabiedrības viedokļa noskaidrošanai

3. Par Limbažu novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Kārtība, kādā Limbažu novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus izglītojamiem” nodošanu sabiedrības viedokļa noskaidrošanai

4. Par Limbažu Galvenās bibliotēkas un tās filiālbibliotēku lietošanas noteikumu apstiprināšanu

5. Par Alojas bibliotēkas un tās filiālbibliotēku lietošanas noteikumu apstiprināšanu

6. Par valsts budžeta finansējuma Ukrainas civiliedzīvotāju ēdināšanas atbalstam izglītojamiem iekļaušanu pašvaldības budžetā

7. Par dalību projektā “PROTI un DARI 2.0.” Nr.4.2.3.4/1/24/I/001 un sadarbības līguma slēgšanu ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru

8. Par projekta "Limbažu novada speciālās pamatskolas infrastruktūras un mācību vides pilnveide" īstenošanu

9. Par izmaiņām Limbažu novada pašvaldības iestāžu darbinieku amatu klasificēšanas apkopojumā

10. Informācijas

 

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs Kristaps Močāns

Darba kārtība:

1. Par darba kārtību

2. Par Limbažu novada Sociālā dienesta “Grupu māja (dzīvokļi)” un “Atelpas brīdis” nodrošināto pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu

3. Par plānoto finansējumu Sociālā dienesta 2024. gada budžetā par profesionālās kompetences pilnveidi

4. Par finansiāla atbalsta piešķiršanu personai ar 1.grupas invaliditāti

5. Informācija par Deklarētās dzīvesvietas anulēšanas un dzīvokļu jautājumu risināšanas komisijas maija sēdēs pieņemtajiem lēmumiem

6. Sociālās jomas aktualitātes – informācija par Latvijas Pašvaldību savienības un labklājības ministra ikgadējām sarunām

 

Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs Rūdolfs Pelēkais

Darba kārtība:

1. Par darba kārtību

2. Par Limbažu novada Būvvaldes 15.04.2024. Nr.BIS-BV-5.28-2024-2039 izpildrīkojumu

3. Par būvniecības ieceres “Digestāta krātuve, “Cīruļi 1”, Viļķenes pagasts, Limbažu novads” publiskās apspriešanas rezultātiem, turpmāko rīcību

4. Par Limbažu novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Par dzīvokļu izīrēšanas kārtību zemas īres dzīvojamās mājās Limbažu novadā” apstiprināšanu

5. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 66520030168, Krūmāji, Katvaru pagastā atzīšanu par rezerves zemes fonda zemi

6. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 66520040367, Ārijas, Katvaru pagastā atzīšanu par rezerves zemes fonda zemi

7. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 66680020080, Jaunpuriņi, Pāles pagastā atzīšanu par rezerves zemes fonda zemi

8. Par 1/2 domājamās daļas no kopīpašuma “Dunte-96 masīvs ar Nr.10", Skultes pagastā, Limbažu novadā, kadastra Nr. 66760070215, piekritību Limbažu novada pašvaldībai

9. Par grozījumiem Limbažu novada domes 2012.gada 28.jūnija lēmumā „Par Limbažu pilsētas zemju piekritību” (protokols Nr.10., 20.§)

10. Par ceļa servitūta nodibināšanu īpašumā "Stariņi, Umurgas pagastā, Limbažu novadā

11. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Stūra iela 4-2, Liepupē, Liepupes pagastā, Limbažu novadā nodošanu atsavināšanai

12. Par pašvaldības nekustamā īpašuma "Zonepes Nr. 6"- 1, Salacgrīvas pagastā, Limbažu novadā nodošanu atsavināšanai

13. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Jaunkalniņi, Liepupes pagastā, Limbažu novadā nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

14. Par ceļa servitūta nodibināšanu īpašumā Pērnavas ielā 30, Salacgrīvā, Limbažu novadā

15. Par nekustamā īpašuma “Rail Baltica dzelzceļa teritorija”, Salacgrīvas pagastā, Limbažu novadā, kadastra Nr.6672 010 0321, nodošanu valstij

16. Par Limbažu novada pašvaldības kustamās mantas – LED mobilo luksoforu izsoles organizēšanu

17. Par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 6601 900 2536, Jūras iela 54-3, Limbažos, Limbažu novadā atsavināšanu

18. Par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 6652 900 0121, “Priedes 2”-3, Katvaru pagastā, Limbažu novadā atsavināšanu

19. Par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 6601 900 2534, Dzirnavu iela 5-3, Limbažos, Limbažu novadā atsavināšanu

20. Par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 6680 900 0183, “Telši 1”-3, Umurgas pagastā, Limbažu novadā atsavināšanu

21. Par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 6680 900 0182, “Telši 1”-4, Umurgas pagastā, Limbažu novadā atsavināšanu

22. Par nekustamā īpašuma “Skulte 2-2”, Skultes pagastā, Limbažu novadā, kadastra Nr. 6676 900 0164, izsoles organizēšanu, sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

23. Par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 6684 003 0358 “Zirnīši”, Vidrižu pagastā, Limbažu novadā atsavināšanu

24. Par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 6680 001 1443 “Pūpoli 3”, Umurgas pagastā, Limbažu novadā, atsavināšanu

25. Par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 6688 004 0061 “K.Baumaņa iela 12”, Viļķenē, Viļķenes pagastā, Limbažu novadā, atsavināšanu

26. Par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 6676 013 0850, Zeme pie Lūšu ielas, Skultes pagastā, Limbažu novadā atsavināšanu

27. Par nekustamā īpašuma “Zītari”, Pāles pagastā, Limbažu novadā nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu

28. Par nekustamā īpašuma “Ganību iela 1-1” Limbažos, Limbažu novadā, kadastra Nr. 6601 900 2529, izsoles organizēšanu, sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

29. Par nekustamā īpašuma “Druvas”, Vidrižu pagastā, Limbažu novadā nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu

30. Par nekustamā īpašuma “Vildes”, Limbažu pagastā, Limbažu novadā, kadastra Nr. 6664 003 1085, izsoles organizēšanu, sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

31. Par nekustamā īpašuma “Liepzariņi”, Viļķenes pagastā, Limbažu novadā, kadastra Nr. 6688 004 0285, izsoles organizēšanu, sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

32. Par nekustamā īpašuma “Gailenes”, Skultes pagastā, Limbažu novadā, kadastra Nr. 6676 015 0214, izsoles organizēšanu, sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

33. Par nekustamā īpašuma “Vinteri”, Viļķenes pagastā, Limbažu novadā, kadastra Nr. 6688 003 0147, izsoles organizēšanu, sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

34. Par nekustamā īpašuma “Pūpoli 25”, Umurgas pagastā, Limbažu novadā, kadastra Nr. 6680 001 1432, izsoles organizēšanu, sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

35. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Sakņu pagrabs, Brīvzemnieku pagastā, Limbažu novadā nodošanu atsavināšanai

36. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Vecsilnieki, Brīvzemnieku pagastā, Limbažu novadā nodošanu atsavināšanai

37. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Vecpuršēni 1, Staiceles pagastā, Limbažu novadā nodošanu atsavināšanai

38. Par zemes vienības Briedīši, Staiceles pagastā atzīšanu par rezerves zemes fonda zemi

39. Par zemes vienības Mazupītes, Alojas pagastā atzīšanu par rezerves zemes fonda zemi

40. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6637 001 0233 un 6627 002 0475 reģistrēšanu zemesgrāmatā uz Limbažu novada pašvaldības vārda

41. Par zemes gabala Limbažu iela 8, Alojā, Limbažu novadā daļas iznomāšanu

42. Par zemes vienības Burtnieki, Staiceles pagastā, Limbažu novadā daļas iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu

43. Par Limbažu novada pašvaldības kustamās mantas – transportlīdzekļa traktora T-150K atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu

44. Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā “Ikri”, Liepupes pagasts, Limbažu novads

45. Par zemes gabala daļas pie Vizbuļu ielas, Mandegās atsavināšanu un pirkuma līguma slēgšanu

46. Par nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Latvijas Kino nams”

47. Par patapinājuma līguma noslēgšanu ar biedrību “TRĪS REIZ TRĪS”

48. Par pilnvarojuma līgumu noslēgšanu ar SIA “ZK NAMI”

49. Par ūdenssaimniecības pakalpojuma organizēšanu Lādes ciemā

50. Par izstāšanos no biedrības “Latvijas Zaļo ceļu asociācija”

51. Par sadarbības līguma slēgšanu ar Vidzemes plānošanas reģionu

52. Par projekta "Uzņēmējdarbības vides attīstība Limbažu novadā" iesniegšanu

53. Par valsts nozīmes kultūras pieminekļa - komponista E.Melngaiļa dzimtās mājas - ēkas glābšanas darbu veikšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu projekta konkursā

54. Par projekta "Limbažu novada speciālās pamatskolas infrastruktūras un mācību vides pilnveide" īstenošanu

55. Informācijas

 

Teritorijas attīstības komitejas priekšsēdētājs Māris Beļaunieks

TREŠDIEN 12.jūnijā plkst.13:00 Ārkārtas domes sēde*

Darba kārtība:

1. Par darba kārtību

2. Par Limbažu novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Par bērnu uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Limbažu novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas” projekta nodošanu sabiedrības viedokļa noskaidrošanai

3. Par Limbažu novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Kārtība, kādā Limbažu novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus izglītojamiem” nodošanu sabiedrības viedokļa noskaidrošanai

4. Par Limbažu Galvenās bibliotēkas nosaukuma maiņu un nolikuma apstiprināšanu

5. Par Limbažu novada Galvenās bibliotēkas un tās filiālbibliotēku lietošanas noteikumu apstiprināšanu

6. Par Alojas bibliotēkas un tās filiālbibliotēku lietošanas noteikumu apstiprināšanu

7. Par izstāšanos no biedrības “Latvijas Zaļo ceļu asociācija”

8. Par ūdenssaimniecības pakalpojuma organizēšanu Lādes ciemā

9. Par dalību projektā “PROTI un DARI 2.0.” Nr.4.2.3.4/1/24/I/001 un sadarbības līguma slēgšanu ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru

10. Par līdzfinansējuma piešķiršanu Limbažu apvienības pārvaldei nodarbinātības pasākumam “Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās iestādēs”

11. Par projekta „Zini, sargā, copē!” finansējuma iekļaušanu 2024.gada budžetā

12. Par projekta "Zivju resursu aizsardzības nodrošināšana Limbažu novadā" iekļaušanu aģentūras "LAUTA" 2024.gada budžetā

13. Par zemes gabala daļas pie Vizbuļu ielas, Mandegās atsavināšanu un pirkuma līguma slēgšanu

14. Par grozījumiem Limbažu novada domes 23.05.2024. lēmumā Nr. 404 “Par aizņēmuma pieprasīšanu Valsts kasē projektam “Vides pieejamības uzlabošana Vecās Sārmes ielā 10, Limbažos”” (protokols Nr.9, 77.)

15. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projekta "Bērnu rotaļu laukuma izveide Pociemā" īstenošanai

16. Par līdzfinansējuma piešķiršanu Brīvzemnieku pagasta kopienas centram projekta "Parka soli Puikules muižā" īstenošanai

17. Par projekta "Uzņēmējdarbības vides attīstība Limbažu novadā" iesniegšanu

18. Par valsts nozīmes kultūras pieminekļa - komponista E.Melngaiļa dzimtās mājas - ēkas glābšanas darbu veikšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu projekta konkursā

19. Par projekta "Limbažu novada speciālās pamatskolas infrastruktūras un mācību vides pilnveide" īstenošanu

20. Par Salacgrīvas apvienības pārvaldes ieņēmumu no nekustamā īpašuma atsavināšanas iekļaušanu budžetā

21. Par papildus finansējuma piešķiršanu Limbažu pilsētas 1. pirmsskolas izglītības iestādes “Buratīno” bāzes budžetā

22. Par firmas “Stichting Hulp Letland” ziedojuma iekļaušanu Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas budžetā

23. Par finansējuma piešķiršanu Limbažu Mūzikas un mākslas skolai dalībai vasaras nometnē “Muzicēsim kopā”

24. Par finansiāla atbalsta piešķiršanu personai ar 1.grupas invaliditāti

25. Par valsts budžeta finansējuma Ukrainas civiliedzīvotāju ēdināšanas atbalstam izglītojamiem iekļaušanu pašvaldības budžetā

26. Par plānoto finansējumu Sociālā dienesta 2024. gada budžetā par profesionālās kompetences pilnveidi

27. Par Limbažu novada Sociālā dienesta “Grupu māja (dzīvokļi)” un “Atelpas brīdis” nodrošināto pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu

28. Par Limbažu novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu

29. Par finansējuma piešķiršanu kapsētas pārziņa atalgojumam

30. Par izmaiņām Limbažu novada pašvaldības iestāžu darbinieku amatu klasificēšanas apkopojumā

31. Par Limbažu novada pašvaldības Iepirkumu komisijas sastāvu

32. Par Limbažu novada pašvaldības tehniskiem budžeta grozījumiem jūnijā

33. Informācijas. Par projekta konkursa „Radīts Limbažu novadā” norisi 2024.gadā

 

Finanšu jautājumu komitejas priekšsēdētājs Dagnis Straubergs

17.jūnijā, plkst.13:00 Apvienotā komiteju sēde

Darba kārtība:

1. Par darba kārtību

2. Par grozījumiem Limbažu novada pašvaldības iestādes “Limbažu novada Izglītības pārvalde” nolikumā

3. Par grozījumiem Limbažu novada pašvaldības iestāžu amatu klasificēšanas apkopojumā

4. Par Limbažu novada kultūras attīstības stratēģijas 2024.-2031.gadam un rīcības plāna 2024.-2027.gadam izskatīšanu un nodošanu publiskajai apspriešanai

5. Par Limbažu novada Sociālā atbalsta un veselības veicināšanas stratēģijas 2024. - 2030. gadam izskatīšanu un nodošanu publiskajai apspriešanai

6. Informācijas

 

*tiek sasaukta pēc vajadzības