Domes sēde
dome

Limbažu novada domes un komiteju sēdes

OTRDIEN 16.augutā plkst.13:00 Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde, plkst.15.00 Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde.

TREŠDIEN 17.augustā plkst.09:00 Teritorijas attīstības komitejas sēde, plkst.13.00 Finanšu jautājumu komitejas sēde.

*Apvienotā komiteju sēde

CETURTDIEN 25.augustā plkst.10.00 Limbažu novada Domes sēde

 

KOMITEJAS SĒDES DARBA KĀRTĪBA

2022. gada 16. augusts plkst.13:00

Darba kārtība:

1. Par darba kārtību

2. Par izmaiņām Limbažu novada pašvaldības darbinieku amatu un likmju 2022. gada sarakstā

3. Par saņemto dotāciju iekļaušanu pašvaldības budžetā par veiktajiem Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta pasākumiem

4. Informācijas

 

Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs Rūdolfs Pelēkais

KOMITEJAS SĒDES DARBA KĀRTĪBA

2022. gada 16. augusts plkst.15:00

Darba kārtība:

1. Par darba kārtību

2. Par finansējuma piešķiršanu Limbažu vidusskolai lifta divvirziena sakaru sistēmas uzstādīšanai

3. Par papildus finansējuma piešķiršanu Limbažu novada pašvaldības Limbažu pilsētas 2.pirmsskolas izglītības iestādei "Kāpēcītis" bērnu gultiņu izgatavošanai

4. Par Limbažu kultūras nama maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu

5. Informācijas

 

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs Jānis Bakmanis

KOMITEJAS SĒDES DARBA KĀRTĪBA

2022. gada 17. augusts plkst.9:00

Darba kārtība:

1. Par darba kārtību

2. Par valsts vietējā autoceļa V152 “Pievedceļš Korģenei” pārņemšanu bez atlīdzības Limbažu novada  pašvaldības īpašumā

3. Par valsts vietējā autoceļa V144 “Salacgrīva-Vecsalaca” pārņemšanu bez atlīdzības Limbažu novada  pašvaldības īpašumā

4. Par būves Niedru ielā 11, Vecsalacā, Salacgrīvas pagastā, Limbažu novadā  uzņemšanu Limbažu novada pašvaldības bilancē

5. Par būves Vītoli, Salacgrīvas pagastā, Limbažu novadā uzņemšanu Limbažu novada pašvaldības bilancē

6. Par ceļa servitūta nodibināšanu Salacgrīvā, Limbažu novadā

7. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Brīvības iela 14, Ainažos,  Limbažu novadā  nodošanu atsavināšanai

8. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Dambji 1, Salacgrīvas pagastā, Limbažu novadā  nodošanu atsavināšanai

9. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Ozolu iela 8, Ainažos,  Limbažu novadā  nodošanu atsavināšanai

10. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Ozolu iela 10, Ainažos,  Limbažu novadā  nodošanu atsavināšanai

11. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Stienūži 1, Salacgrīvas pagastā, Limbažu novadā  nodošanu atsavināšanai

12. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – apbūvēta zemesgabala Meža iela 4, Tūjā, Limbažu novadā nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu

13. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Mellenes, Ainažu pagastā, Limbažu novadā nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

14. Par nekustamā īpašuma Smilšu iela 15A, Salacgrīvā nomas tiesību izsoles rīkošanu, nomas maksas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

15. Par Limbažu novada pašvaldības kustamās mantas - meža cirsmu nekustamajā īpašumā Vabriči, Ainažu  pagastā, Limbažu novadā, izsoles organizēšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

16. Par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu īpašumam Ezers, Liepupes pagastā Limbažu  novadā

17. Par daļu no zemes gabala Liedaga ielā 11A, Tūjā, Liepupes pagastā, Limbažu novadā iznomāšanu

18. Par apbūves tiesību piešķiršanu zemes gabala daļai Ganību ielā 4, Salacgrīvā, Limbažu novadā

19. Par nekustamā īpašuma Nākotnes iela 5B, Staicelē nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

20. Par nekustamā īpašuma Kļavas -9, Braslavas pagastā nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

21. Par nekustamā īpašuma Salacas iela 15, Staicelē nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

22. Par nekustamā īpašuma Ābeles 18, Puikulē, Brīvzemnieku pagastā nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

23. Par 407_5244 domājamo daļu no nekustamā īpašuma Selgas, Staicelē atsavināšanu, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu

24. Par nekustamā īpašuma Lazdu kūts 1, Braslavas pagastā, Limbažu novadā, telpas Nr.5  nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu

25. Par nekustamā īpašuma Upmalīši, Alojas pagastā, Limbažu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu

26. Par nekustamā īpašuma Lielā iela 28-7, Staicelē, Limbažu novadā atsavināšanas uzsākšanu

27. Par nekustamā īpašuma Lielā iela 20-8, Staicelē, Limbažu novadā atsavināšanas uzsākšanu

28. Par zemes gabala Robežnieki, Staiceles pagastā iznomāšanu

29. Par zemes gabala Skujiņas, Alojas pagastā,  Limbažu novadā  1,2 ha platībā iznomāšanu

30. Par zemes gabala Skujiņas, Alojas pagastā,  Limbažu novadā  1,9 ha platībā iznomāšanu

31. Par zemes gabala Rīgaļu zeme, Staicelē daļas  iznomāšanu

32. Par zemes gabala Mežrozītes, Alojas pagastā,  Limbažu novadā  iznomāšanu

33. Par zemes gabala  Mazlāles 1, Alojas pag., iznomāšanas termiņa pagarināšanu

34. Par zemes gabala Ozolu lauksaimniecības skola, Brīvzemnieku pagastā, Limbažu novadā iznomāšanas termiņa pagarināšanu

35. Par zemes gabala Lauvas, Staiceles pagastā, Limbažu novadā iznomāšanas termiņa pagarināšanu

36. Par zemes gabala Dārziņi, Brīvzemnieku pagastā iznomājamās platības palielināšanu

37. Par zemes gabala Imantas 4, Braslavas pagastā 0,11 ha platībā iznomāšanu

38. Par zemes gabala Imantas 4, Braslavas pagastā iznomāšanu 0,1 ha platībā

39. Par nekustamā īpašuma Meliorācijas ielā 3B, Limbažos, Limbažu novadā nosacītās cenas, atsavināšanas paziņojuma un izsoles noteikumu apstiprināšanu

40. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 66840050307, Lāses 16, Vidrižu pagastā, Limbažu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā uz Limbažu novada pašvaldības vārda

41. Par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 6676 013 3145,  Vīlipi, Skultes pagastā, Limbažu novadā atsavināšanu

42. Par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 6684 003 0268,  Birztalas 13, Vidrižu pagastā, Limbažu novadā atsavināšanu

43. Par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 6680 001 1482,  Mežaine 8, Umurgas pagastā, Limbažu novadā atsavināšanu

44. Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6680 001 1480, „Mežaine 4”, Umurgas pagastā, Limbažu novadā, iznomāšanu

45. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6601 001 0146, Stacijas ielā 2, Limbažos, Limbažu novadā, daļas 0,0277 ha platībā iznomāšanu.

46. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6668 001 0326, "Kūtiņas”, Pāles pagastā, Limbažu novadā, daļas iznomāšanu.

47. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 66010100027, Ozolaines ielas sakņu dārzi, Limbažos, Limbažu novadā, daļas 0.06 ha iznomāšanu

48. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6668 004 0260, „Ceļmeistari”, Pāles pagastā, Limbažu novadā, daļas iznomāšanu

49. Par Limbažu novada pašvaldībai piekritīgo nekustamo īpašumu pārvaldīšanu un atsavināšanu

50. Par projekta “Zivju resursu aizsardzības nodrošināšana Limbažu novadā” iesniegšanu un finansējuma piešķiršanu

51. Par izmaiņām Limbažu novada pašvaldības Iepirkumu  komisijas sastāvā

52. Par nekustamā īpašuma “Jūriņas”, Vārzās, Skultes pagastā, Limbažu novadā, sastāvā ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6676 007 0007 atmežošanu

53. Par iekšējo noteikumu “Limbažu novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi” apstiprināšanu

54. Informācijas

 

Teritorijas attīstības komitejas priekšsēdētājs Māris Beļaunieks

SĒDES DARBA KĀRTĪBA

2022. gada 17. augusts plkst.13:00

Darba kārtība:

1. Par darba kārtību

2. Par valsts vietējā autoceļa V152 “Pievedceļš Korģenei” pārņemšanu bez atlīdzības Limbažu novada pašvaldības īpašumā

3. Par valsts vietējā autoceļa V144 “Salacgrīva-Vecsalaca” pārņemšanu bez atlīdzības Limbažu novada pašvaldības īpašumā

4. Par būves Niedru ielā 11, Vecsalacā, Salacgrīvas pagastā, Limbažu novadā uzņemšanu Limbažu novada pašvaldības bilancē

5. Par būves Vītoli, Salacgrīvas pagastā, Limbažu novadā uzņemšanu Limbažu novada pašvaldības bilancē

6. Par ceļa servitūta nodibināšanu Salacgrīvā, Limbažu novadā

7. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Brīvības iela 14, Ainažos, Limbažu novadā nodošanu atsavināšanai

8. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Dambji 1, Salacgrīvas pagastā, Limbažu novadā nodošanu atsavināšanai

9. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Ozolu iela 8, Ainažos, Limbažu novadā nodošanu atsavināšanai

10. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Ozolu iela 10, Ainažos, Limbažu novadā nodošanu atsavināšanai

11. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Stienūži 1, Salacgrīvas pagastā, Limbažu novadā nodošanu atsavināšanai

12. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – apbūvēta zemesgabala Meža iela 4, Tūjā, Limbažu novadā nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu

13. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Mellenes, Ainažu pagastā, Limbažu novadā nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

14. Par nekustamā īpašuma Smilšu iela 15A, Salacgrīvā nomas tiesību izsoles rīkošanu, nomas maksas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

15. Par Limbažu novada pašvaldības kustamās mantas - meža cirsmu nekustamajā īpašumā Vabriči, Ainažu pagastā, Limbažu novadā, izsoles organizēšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

16. Par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu īpašumam Ezers, Liepupes pagastā Limbažu novadā

17. Par daļu no zemes gabala Liedaga ielā 11A, Tūjā, Liepupes pagastā, Limbažu novadā iznomāšanu

18. Par apbūves tiesību piešķiršanu zemes gabala daļai Ganību ielā 4, Salacgrīvā, Limbažu novadā

19. Par nekustamā īpašuma Nākotnes iela 5B, Staicelē nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

20. Par nekustamā īpašuma Kļavas -9, Braslavas pagastā nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

21. Par nekustamā īpašuma Salacas iela 15, Staicelē nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

22. Par nekustamā īpašuma Ābeles 18, Puikulē, Brīvzemnieku pagastā nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

23. Par 407_5244 domājamo daļu no nekustamā īpašuma Selgas, Staicelē atsavināšanu, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu

24. Par nekustamā īpašuma Lazdu kūts 1, Braslavas pagastā, Limbažu novadā, telpas Nr.5 nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu

25. Par nekustamā īpašuma Upmalīši, Alojas pagastā, Limbažu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu

26. Par nekustamā īpašuma Lielā iela 28-7, Staicelē, Limbažu novadā atsavināšanas uzsākšanu

27. Par nekustamā īpašuma Lielā iela 20-8, Staicelē, Limbažu novadā atsavināšanas uzsākšanu

28. Par zemes gabala Robežnieki, Staiceles pagastā iznomāšanu

29. Par zemes gabala Skujiņas, Alojas pagastā, Limbažu novadā 1,2 ha platībā iznomāšanu

30. Par zemes gabala Skujiņas, Alojas pagastā, Limbažu novadā 1,9 ha platībā iznomāšanu

31. Par zemes gabala Rīgaļu zeme, Staicelē daļas iznomāšanu

32. Par zemes gabala Mežrozītes, Alojas pagastā, Limbažu novadā iznomāšanu

33. Par zemes gabala Mazlāles 1, Alojas pag., iznomāšanas termiņa pagarināšanu

34. Par zemes gabala Ozolu lauksaimniecības skola, Brīvzemnieku pagastā, Limbažu novadā iznomāšanas termiņa pagarināšanu

35. Par zemes gabala Lauvas, Staiceles pagastā, Limbažu novadā iznomāšanas termiņa pagarināšanu

36. Par zemes gabala Dārziņi, Brīvzemnieku pagastā iznomājamās platības palielināšanu

37. Par zemes gabala Imantas 4, Braslavas pagastā 0,11 ha platībā iznomāšanu

38. Par zemes gabala Imantas 4, Braslavas pagastā iznomāšanu 0,1 ha platībā

39. Par nekustamā īpašuma Meliorācijas ielā 3B, Limbažos, Limbažu novadā nosacītās cenas, atsavināšanas paziņojuma un izsoles noteikumu apstiprināšanu

40. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 66840050307, Lāses 16, Vidrižu pagastā, Limbažu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā uz Limbažu novada pašvaldības vārda

41. Par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 6676 013 3145, Vīlipi, Skultes pagastā, Limbažu novadā atsavināšanu

42. Par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 6684 003 0268, Birztalas 13, Vidrižu pagastā, Limbažu novadā atsavināšanu

43. Par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 6680 001 1482, Mežaine 8, Umurgas pagastā, Limbažu novadā atsavināšanu

44. Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6680 001 1480, „Mežaine 4”, Umurgas pagastā, Limbažu novadā, iznomāšanu

45. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6601 001 0146, Stacijas ielā 2, Limbažos, Limbažu novadā, daļas 0,0277 ha platībā iznomāšanu.

46. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6668 001 0326, "Kūtiņas”, Pāles pagastā, Limbažu novadā, daļas iznomāšanu.

47. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 66010100027, Ozolaines ielas sakņu dārzi, Limbažos, Limbažu novadā, daļas 0.06 ha iznomāšanu

48. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6668 004 0260, „Ceļmeistari”, Pāles pagastā, Limbažu novadā, daļas iznomāšanu

49. Par Limbažu novada pašvaldībai piekritīgo nekustamo īpašumu pārvaldīšanu un atsavināšanu

50. Par projekta “Zivju resursu aizsardzības nodrošināšana Limbažu novadā” iesniegšanu un finansējuma piešķiršanu

51. Par finansējuma piešķiršanu Limbažu vidusskolai lifta divvirziena sakaru sistēmas uzstādīšanai

52. Par papildus finansējuma piešķiršanu Limbažu novada pašvaldības Limbažu pilsētas 2.pirmsskolas izglītības iestādei "Kāpēcītis" bērnu gultiņu izgatavošanai

53. Par Limbažu kultūras nama maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu

54. Par iekšējo noteikumu “Limbažu novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi” apstiprināšanu

55. Par konceptuālu atbalstu līdzfinansējuma piešķiršanai biedrības „Salacgrīvas ūdens sporta-atpūtas biedrība” projektam "Piekrastes airēšana Salacgrīvā"

56. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrības “Alojas novada attīstība” projektam “Rotaļu laukuma 3.kārta”

57. Par konceptuālu atbalstu līdzfinansējuma piešķiršanai biedrības „Kuivižu jahtklubs” projektam "Jaunas buru laivas klases attīstība piejūrā"

58. Par izmaiņām Limbažu novada pašvaldības darbinieku amatu un likmju 2022. gada sarakstā

59. Par saņemto dotāciju iekļaušanu pašvaldības budžetā par veiktajiem Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta pasākumiem

60. Par finansējuma piešķiršanai bāriņtiesu informācijas sistēmas (BARIS) attīstībai

61. Informācijas

 

Finanšu komitejas priekšsēdētājs Dagnis Straubergs

SĒDES DARBA KĀRTĪBA