Domes sēde
dome

Limbažu novada domes un komiteju sēdes

CETURTDIEN 9.jūnijā plkst.9:00 Ārkārtas domes sēde

PIEKTDIEN 17.jūnijā plkst.9:00 Ārkārtas domes sēde 

OTRDIEN 14.jūnijā plkst.13:00 Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde, plkst.15.00 Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde.

TREŠDIEN 15.jūnijā plkst.09:00 Teritorijas attīstības komitejas sēde, plkst.13.00 Finanšu jautājumu komitejas sēde.

PIRMDIEN 27.jūnijā plkst.13:00 Apvienotās komiteju sēde

CETURTDIEN 30.jūnijā plkst.13.00 Limbažu novada Domes sēde

KOMITEJAS SĒDES DARBA KĀRTĪBA

2022. gada 14. jūnijs plkst.13:00

Darba kārtība:

1. Par darba kārtību

2. Par speciālistam izīrējamās telpas statusa noteikšanu (Vidrižu pagasts)

3. Par atbalsta Ukrainas civiliedzīvotājiem izdevumu un saņemto dotāciju iekļaušanu budžetā

4. Informācijas.

1) par Deklarētās dzīvesvietas anulēšanas un dzīvokļu jautājumu risināšanas komisijas 23.maija sēdē pieņemtajiem lēmumiem par pašvaldības dzīvokļu izīrēšanu un īres līguma pagarināšanu. Informē L. Gerķis

2) Par Latvijas sociālo darbinieku ētikas kodeksa aprobāciju Limbažu novada pašvaldībā. Informē J. Beķere

 

Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs Rūdolfs Pelēkais

 

KOMITEJAS SĒDES DARBA KĀRTĪBA

2022. gada 14. jūnijs plkst.15:00

Darba kārtība:

1. Par darba kārtību

2. Par Pociema kultūras nama nolikuma apstiprināšanu

3. Par grozījumu veikšanu Limbažu Bērnu un jauniešu centra pasākumu plāna budžetā

4. Par Limbažu novada Izglītības pārvaldes pakļautībā esošās pirmsskolas izglītības iestādes “Vilnītis” dalību Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projektā

5. Informācijas

 

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs Jānis Bakmanis

KOMITEJAS SĒDES DARBA KĀRTĪBA

2022. gada 15. jūnijs plkst.9:00

Darba kārtība:

1. Par darba kārtību

2. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Kaijas”, Skultes pagastā, Limbažu novadā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 66760133153

3. Par Limbažu novada Ainažu pilsētas, Ainažu pagasta, Salacgrīvas pilsētas, Salacgrīvas pagasta, Liepupes pagasta teritorijas plānojuma 6. redakcijas apstiprināšanu un nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai

4. Par detālplānojuma „Lāņu ciems”, Lāņos, Salacgrīvas pagastā, Limbažu novadā īstenošanu pa daļām nekustamajā īpašumā “Baroni”, Lāņos, Salacgrīvas pagastā, Limbažu novadā

5. Par Limbažu novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Limbažu novada teritorijā” apstiprināšanu

6. Par noteikumu “Kārtība, kādā valsts amatpersonas paziņo par atrašanos interešu konflikta situācijā, kādā tiek izsniegtas amatu savienošanas atļaujas un kādā darbinieki ziņo par iespējamiem pārkāpumiem” apstiprināšanu

7. Par nedzīvojamās telpas Dārza ielā 26, Svētciemā, Salacgrīvas pagastā, Limbažu novadā iznomāšanu

8. Par daļu no zemes gabala Liellapes, Liepupē, Liepupes pagastā pagastā iznomāšanu un nomas līguma slēgšanu

9. Par daļu no zemes gabala Ezera ielā 11, Liepupē, Liepupes pagastā pagastā iznomāšanu un nomas līguma slēgšanu

10. Par zemes gabala Sarmas, Liepupes pagastā, Limbažu novadā iznomāšanu

11. Par apbūvētu zemes gabalu Baznīcas ielā 11A un Ozolu ielā 2A, Ainažos, Limbažu novadā iznomāšanu un nomas līgumu slēgšanu

12. Par apbūvēta zemes gabala Graviņas, Liepupes pagastā, Limbažu novadā iznomāšanu un nomas līguma slēgšanu

13. Par daļu no zemes gabala ar zemes gabala  Dārza iela,  Salacgrīvā iznomāšanu un nomas līguma noslēgšanu

14. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Mellenes, Ainažu  pagastā, Limbažu novadā  nodošanu atsavināšanai

15. Par  funkcionāli nepieciešamās zemes platības nomu pašvaldībai piederošo dzīvokļu īpašumos Jaunieši 1 un Jaunieši 3, Liepupes pagastā, Limbažu novadā uzturēšanai

16. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Orhidejas, Salacgrīvas pagastā, Limbažu novadā nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

17. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Jāņa iela 7A, Salacgrīvā, Limbažu novadā nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

18. Par Limbažu novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Tūjas muiža, Liepupes pagastā, Limbažu novadā pārdošanu par izsolē nosolīto cenu un pirkuma līguma noslēgšanu

19. Par Limbažu novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Ceriņu iela 13, Salacgrīvā, Limbažu novadā pārdošanu par izsolē nosolīto cenu un pirkuma līguma noslēgšanu

20. Par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu telpai Ostas ielā 3, Salacgrīvā, Limbažu novadā

21. Par ceļa servitūta nodibināšanu Saules ielā 35, Tūjā, Liepupes pagastā, Limbažu novadā

22. Par zemes iznomāšanu reklāmas objekta izvietošanai Svētciemā, Salacgrīvas pagastā, Limbažu novadā

23. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 66800010344, "Rāpuļi”, Umurgas pagastā, Limbažu novadā, daļas iznomāšanu

24. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6601 001 0146, Stacijas ielā 2, Limbažos, Limbažu novadā, daļas 0,0367 ha iznomāšanu.

25. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6601 001 0146, Stacijas ielā 2, Limbažos, Limbažu novadā, daļas 0.0517 ha iznomāšanu.

26. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6601 001 0146, Stacijas ielā 2, Limbažos, Limbažu novadā, daļas 0.0153 ha iznomāšanu

27. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6688 004 0124, “Viļķenes centrs”, Viļķenes pagastā, Limbažu novadā, daļas iznomāšanu.

28. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6680 001 0444, Alejas, Umurgas pagastā, Limbažu novadā, iznomājamās daļas palielināšanu

29. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6680 001 0444, Alejas, Umurgas pagastā, Limbažu novadā, daļas 0,01 ha platībā iznomāšanu

30. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6684 001 0227,  "Mežmaliņas”, Vidrižu pagastā, Limbažu novadā un 6684 001 0234, "Dzelmēni”, Vidrižu pagastā, Limbažu novadā iznomāšanu.

31. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6652 003 0244, “Dzirnaviņas”,  Katvaru pagastā, Limbažu novadā iznomāšanu

32. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 66840030268, Birztalas 13, Vidrižu pagastā, Limbažu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā uz Limbažu novada pašvaldības vārda

33. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6676 012 0127, Amoliņi, Skultes pagastā, Limbažu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā uz Limbažu novada pašvaldības vārda

34. Par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 6680 001 1545,  Cirtumi 15, Umurgas pagastā, Limbažu novadā atsavināšanu

35. Par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 6601 014 0075,  Kastaņu iela 5, Limbažos, Limbažu novadā atsavināšanu

36. Par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 6601 014 0078,  Vītolu iela 5, Limbažos, Limbažu novadā atsavināšanu

37. Par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 66840050424,  Skarenes, Vidrižu pagasts, Limbažu novads, Limbažu novadā atsavināšanu

38. Par nekustamā īpašuma Kalnāres 6, Vilzēnos, Braslavas pagastā nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu

39. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Nākotnes iela 5B, Staicelē, Limbažu novadā nodošanu atsavināšanai

40. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Salacas iela 15, Staicelē, Limbažu novadā nodošanu atsavināšanai

41. Par zemes gabala Centrs, Brīvzemnieku pagastā, Limbažu novadā iznomāšanas termiņa pagarināšanu

42. Par zemes gabala daļas Bērzu ielā 2, Alojā iznomāšanas termiņa pagarināšanu

43. Par zemes gabala daļas Smilšu ielā 5, Alojā iznomāšanas termiņa pagarināšanu

44. Par zemes gabala Mauriņi 2, Brīvzemnieku pagastā iznomāšanu

45. Par zemes gabala Ozolmuiža, Brīvzemnieku pagastā daļas iznomāšanu

46. Par zemes gabala Pašvaldība, Brīvzemnieku pagastā, Limbažu novadā iznomāšanas termiņa pagarināšanu

47. Par zemes gabala Rūpnīca - Celmiņi, Alojas pagastā, Limbažu novadā iznomāšanas termiņa pagarināšanu

48. Par zemes gabalu Miera iela 10, Miera iela 12, Alojā, Jaunziediņi 1, Alojas  pagastā, Limbažu novadā iznomāšanas termiņa pagarināšanu

49. Par zemes vienības Jaunzemnieku ferma, Alojas pagastā,  Limbažu novadā daļas iznomāšanu

50. Par zemes gabala Tīrumi, Alojas pagastā,  Limbažu novadā 0,1 ha platībā iznomāšanu

51. Par zemes gabala Tīrumi, Alojas pagastā,  Limbažu novadā 0,02 ha platībā iznomāšanu

52. Par zemes gabala Tīrumi, Alojas pagastā, Limbažu novadā, 0,13 ha platībā, iznomāšanu

53. Par zemes gabala Tīrumi, Alojas pagastā,  Limbažu novadā 0,15 ha platībā iznomāšanu

54. Par zemes vienības Zīles, Alojas pagastā,  Limbažu novadā daļas iznomāšanu

55. Par zemes gabala Mieriņš,Staiceles pagastā,  Limbažu novadā  iznomāšanu

56. Par nekustamā īpašuma Ābeles -18, Puikulē, Brīvzemnieku pagastā, Limbažu novadā atsavināšanas uzsākšanu

57. Par nekustamā īpašuma Ābeles -9, Puikulē, Brīvzemnieku pagastā nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu

58. Par nekustamā īpašuma Salacas iela 19, Staicelē, Limbažu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu

59. Par valsts vietējo autoceļu V55 un V122 posmu pārņemšanu

60. Par Limbažu novada pašvaldības domes 2022.gada 26.maija saistošo noteikumu Nr.26  „Nolikums par licencēto makšķerēšanu Lādes ezerā 2022. – 2027. gadam” precizēšanu un publicēšanu

61. Par Limbažu novada pašvaldības domes 2022.gada 26.maija saistošo noteikumu Nr.27  „Nolikums par licencēto makšķerēšanu Svētupes upes posmā un Jaunupē Limbažu novada administratīvajā teritorijā (posms „SVĒTUPE -JAUNUPE”)” precizēšanu un publicēšanu

62. Par Limbažu novada pašvaldības domes 2022.gada 26.maija saistošo noteikumu Nr.28  „Nolikums par licencēto makšķerēšanu Salacas upes posmā Limbažu novada administratīvajā teritorijā (POSMS “SALACA II”)” precizēšanu un publicēšanu

63. Par Limbažu novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Grozījumi Limbažu novada domes 2021. gada 25. novembra saistošajos noteikumos Nr. 29 “Par Limbažu novada pašvaldības nodevām”” apstiprināšanu

64. Par Limbažu novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Grozījumi Limbažu novada domes 2021. gada 25. novembra saistošajos noteikumos Nr. 35 “Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Limbažu novada administratīvajā teritorijā” apstiprināšanu

65. Par Limbažu novada attīstības programmas 2017. – 2023. gadam aktualizētā Investīciju plāna 2022.-2024.gadam apstiprināšanu

66. Par izmaiņām Limbažu novada Liepupes pagasta ceļu reģistrā

67. Informācijas

 

Teritorijas attīstības komitejas priekšsēdētājs Māris Beļaunieks

KOMITEJAS SĒDES DARBA KĀRTĪBA 

 

2022. gada 15. jūnijs plkst.13:00

Darba kārtība:

1. Par darba kārtību

2. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Kaijas”, Skultes pagastā, Limbažu novadā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 66760133153

3. Par grozījumiem Limbažu novada domes  24.03.2022. lēmumā “Par konkursa “Atbalsts komercdarbības uzsākšanai Limbažu novadā 2022.gadā” vērtēšanas komisijas apstiprināšanu”

4. Par nedzīvojamās telpas Dārza ielā 26, Svētciemā, Salacgrīvas pagastā, Limbažu novadā iznomāšanu

5. Par daļu no zemes gabala Liellapes, Liepupē, Liepupes pagastā pagastā iznomāšanu un nomas līguma slēgšanu

6. Par daļu no zemes gabala Ezera ielā 11, Liepupē, Liepupes pagastā pagastā iznomāšanu un nomas līguma slēgšanu

7. Par zemes gabala Sarmas, Liepupes pagastā, Limbažu novadā iznomāšanu

8. Par apbūvētu zemes gabalu Baznīcas ielā 11A un Ozolu ielā 2A, Ainažos, Limbažu novadā iznomāšanu un nomas līgumu slēgšanu

9. Par apbūvēta zemes gabala Graviņas, Liepupes pagastā, Limbažu novadā iznomāšanu un nomas līguma slēgšanu

10. Par daļu no zemes gabala ar zemes gabala  Dārza iela,  Salacgrīvā iznomāšanu un nomas līguma noslēgšanu

11. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Mellenes, Ainažu  pagastā, Limbažu novadā  nodošanu atsavināšanai

12. Par  funkcionāli nepieciešamās zemes platības nomu pašvaldībai piederošo dzīvokļu īpašumos Jaunieši 1 un Jaunieši 3, Liepupes pagastā, Limbažu novadā uzturēšanai

13. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Orhidejas, Salacgrīvas pagastā, Limbažu novadā nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

14. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Jāņa iela 7A, Salacgrīvā, Limbažu novadā nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

15. Par Limbažu novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Tūjas muiža, Liepupes pagastā, Limbažu novadā pārdošanu par izsolē nosolīto cenu un pirkuma līguma noslēgšanu

16. Par Limbažu novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Ceriņu iela 13, Salacgrīvā, Limbažu novadā pārdošanu par izsolē nosolīto cenu un pirkuma līguma noslēgšanu

17. Par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu telpai Ostas ielā 3, Salacgrīvā, Limbažu  novadā

18. Par ceļa servitūta nodibināšanu Saules ielā 35, Tūjā, Liepupes pagastā, Limbažu novadā

19. Par zemes iznomāšanu reklāmas objekta izvietošanai Svētciemā, Salacgrīvas pagastā, Limbažu novadā

20. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 66800010344, "Rāpuļi”, Umurgas pagastā, Limbažu novadā, daļas iznomāšanu

21. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6601 001 0146, Stacijas ielā 2, Limbažos, Limbažu novadā, daļas 0,0367 ha iznomāšanu.

22. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6601 001 0146, Stacijas ielā 2, Limbažos, Limbažu novadā, daļas 0.0517 ha iznomāšanu.

23. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6601 001 0146, Stacijas ielā 2, Limbažos, Limbažu novadā, daļas 0.0153 ha iznomāšanu

24. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6688 004 0124, “Viļķenes centrs”, Viļķenes pagastā, Limbažu novadā, daļas iznomāšanu.

25. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6680 001 0444, Alejas, Umurgas pagastā, Limbažu novadā, iznomājamās daļas palielināšanu

26. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6680 001 0444, Alejas, Umurgas pagastā, Limbažu novadā, daļas 0,01 ha platībā iznomāšanu

27. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6684 001 0227,  "Mežmaliņas”, Vidrižu pagastā, Limbažu novadā un 6684 001 0234, "Dzelmēni”, Vidrižu pagastā, Limbažu novadā iznomāšanu.

28. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6652 003 0244, “Dzirnaviņas”,  Katvaru pagastā, Limbažu novadā iznomāšanu

29. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 66840030268, Birztalas 13, Vidrižu pagastā, Limbažu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā uz Limbažu novada pašvaldības vārda

30. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6676 012 0127, Amoliņi, Skultes pagastā, Limbažu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā uz Limbažu novada pašvaldības vārda

31. Par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 6680 001 1545,  Cirtumi 15, Umurgas pagastā, Limbažu novadā atsavināšanu

32. Par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 6601 014 0075,  Kastaņu iela 5, Limbažos, Limbažu novadā atsavināšanu

33. Par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 6601 014 0078,  Vītolu iela 5, Limbažos, Limbažu novadā atsavināšanu

34. Par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 66840050424,  Skarenes, Vidrižu pagasts, Limbažu novads, Limbažu novadā atsavināšanu

35. Par nekustamā īpašuma Kalnāres 6, Vilzēnos, Braslavas pagastā nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu

36. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Nākotnes iela 5B, Staicelē, Limbažu novadā nodošanu atsavināšanai

37. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Salacas iela 15, Staicelē, Limbažu novadā nodošanu atsavināšanai

38. Par zemes gabala Centrs, Brīvzemnieku pagastā, Limbažu novadā iznomāšanas termiņa pagarināšanu

39. Par zemes gabala daļas Bērzu ielā 2, Alojā iznomāšanas termiņa pagarināšanu

40. Par zemes gabala daļas Smilšu ielā 5, Alojā iznomāšanas termiņa pagarināšanu

41. Par zemes gabala Mauriņi 2, Brīvzemnieku pagastā iznomāšanu

42. Par zemes gabala Ozolmuiža, Brīvzemnieku pagastā daļas iznomāšanu

43. Par zemes gabala Pašvaldība, Brīvzemnieku pagastā, Limbažu novadā iznomāšanas termiņa pagarināšanu

44. Par zemes gabala Rūpnīca - Celmiņi, Alojas pagastā, Limbažu novadā iznomāšanas termiņa pagarināšanu

45. Par zemes gabalu Miera iela 10, Miera iela 12, Alojā, Jaunziediņi 1, Alojas  pagastā, Limbažu novadā iznomāšanas termiņa pagarināšanu

46. Par zemes vienības Jaunzemnieku ferma, Alojas pagastā,  Limbažu novadā daļas iznomāšanu

47. Par zemes gabala Tīrumi, Alojas pagastā,  Limbažu novadā 0,1 ha platībā iznomāšanu

48. Par zemes gabala Tīrumi, Alojas pagastā,  Limbažu novadā 0,02 ha platībā iznomāšanu

49. Par zemes gabala Tīrumi, Alojas pagastā, Limbažu novadā, 0,13 ha platībā, iznomāšanu

50. Par zemes gabala Tīrumi, Alojas pagastā,  Limbažu novadā 0,15 ha platībā iznomāšanu

51. Par zemes vienības Zīles, Alojas pagastā,  Limbažu novadā daļas iznomāšanu

52. Par nekustamā īpašuma Ābeles -18, Puikulē, Brīvzemnieku pagastā, Limbažu novadā atsavināšanas uzsākšanu

53. Par nekustamā īpašuma Ābeles -9, Puikulē, Brīvzemnieku pagastā nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu

54. Par nekustamā īpašuma Salacas iela 19, Staicelē, Limbažu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu

55. Par zemes gabala Mieriņš,Staiceles pagastā,  Limbažu novadā  iznomāšanu

56. Par valsts vietējo autoceļu V55 un V122 posmu pārņemšanu

57. Par izmaiņām Limbažu novada Liepupes pagasta ceļu reģistrā

58. Par pasākuma “Salacgrīvas vidusskolai – 100’’ dalības maksas apstiprināšanu

59. Par Limbažu novada pašvaldībai piederošā transportlīdzekļa VOLKSWAGEN PASSAT, valsts reģistrācijas Nr. GP 1472 atsavināšanu

60. Par atbalsta Ukrainas civiliedzīvotājiem izdevumu un saņemto dotāciju iekļaušanu budžetā

61. Par noteikumu “Par ziedojumu pieņemšanas, izlietošanas un uzskaites kārtību Limbažu novada pašvaldībā” apstiprināšanu

62. Par grozījumu veikšanu Limbažu Bērnu un jauniešu centra pasākumu plāna budžetā

63. Par Limbažu novada Izglītības pārvaldes pakļautībā esošās pirmsskolas izglītības iestādes “Vilnītis” dalību Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projektā

64. Par saistošo noteikumu “Kārtība, kādā Limbažu novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus izglītojamiem” apstiprināšanu

65. Par Limbažu novada pašvaldības plānoto pasākumu tāmju budžeta grozījumiem

66. Par finansējuma piešķiršanu Limbažu novada Kultūras pārvaldes telpu iekārtošanai

67. Par grozījumiem Limbažu novada pašvaldības Salacgrīvas apvienības pārvaldes budžetā

68. Par Limbažu novada pašvaldības 2022.gada budžeta grozījumiem

69. Informācijas

 

Finanšu komitejas priekšsēdētājs Māris Beļaunieks

KOMITEJAS SĒDES DARBA KĀRTĪBA

2022. gada 27. jūnijs, 13:00

1. Par darba kārtību

2. Par Limbažu novada Ainažu pilsētas, Ainažu pagasta, Salacgrīvas pilsētas, Salacgrīvas pagasta, Liepupes pagasta teritorijas plānojuma 6. redakcijas apstiprināšanu un nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai

3. Par Limbažu novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Grozījumi Limbažu novada domes 2021. gada 25. novembra saistošajos noteikumos Nr. 29 “Par Limbažu novada pašvaldības nodevām”” apstiprināšanu

4. Par Limbažu novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Grozījumi Limbažu novada domes 2021. gada 25. novembra saistošajos noteikumos Nr. 35 “Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Limbažu novada administratīvajā teritorijā” apstiprināšanu

5. Par Limbažu novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Grozījumi Limbažu novada pašvaldības domes 2021.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.10 „Par bērnu uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Limbažu novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas”” apstiprināšanu

6. Par Limbažu novada pašvaldības iekšējo noteikumu „Dokumentu pārvaldības noteikumi” apstiprināšanu

7. Par Limbažu novada pašvaldības iekšējo noteikumu “Par iekšējo trauksmes celšanas sistēmu Limbažu novada pašvaldībā” apstiprināšanu

8. Limbažu novada pašvaldības izglītības iestāžu, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, vietu sadales komisijas sastāva izmaiņām

9. Par finansējuma pārvirzīšanu, lai veiktu Limbažu novada pašvaldības līdzdalības izvērtējumu kapitālsabiedrībās un funkcionālā audita veikšanai pašvaldības iestādēs

10. Par papildus finansējuma piešķiršanu projekta “Stadiona vieglatlētikas sektoru projektēšanu, autoruzraudzību un izbūvi”, Zvejnieku parkā, Salacgrīvā realizācijai.

11. Par finansējuma piešķiršanu dzeramā ūdens akas rakšanai Viļķenes pagastā

12. Par konkursa „Limbažu novada sakoptākā sēta 2022” nolikuma grozījumiem

13. Par priekšlikuma - Ģenerāļa Pētera Radziņa Staiceles Sporta profesionālās vidusskolas pārņemšanu Limbažu novada Izglītības pārvaldes pakļautībā - izskatīšanu

14. Informācijas

 

Apvienotā komiteju sēdes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs