Domes sēde
zils 1

Limbažu novada domes un komiteju sēdes maijā.

 • PIRMDIEN 13.maijā plkst.16.00 Limbažu novada DOMES ĀRKĀRTAS SĒDE.

 • OTRDIEN 14.maijā 
  • plkst.10.00 Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde
  • plkst.13.00 Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde. (nenotiks)
 • TREŠDIEN 15.maijā
  • plkst.9.00 Teritorijas attīstības komitejas sēde
  • plkst.13.00 Finanšu jautājumu komitejas sēde
 • Apvienotā komiteju sēde*
 • CETURTDIEN 23.maijā plkst.10.00 Limbažu novada DOMES SĒDE.

OTRDIEN 13. un 27.maijā plkst.11.00 Deklarētās dzīvesvietas anulēšanas un dzīvokļu jautājumu risināšanas komisijas sēde.

Darba kārtība:

*komiteju un sēžu plānā iekļautajā 14.05.2024. Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēdei nav iesūtīti lēmumu projekti.

Darba kārtība:

1. Par darba kārtību

2. Par Limbažu novada tūrisma attīstības stratēģijas 2024. - 2030. gadam apstiprināšanu

3. Par grozījumu Limbažu novada domes 21.02.2024. lēmumā Nr.114 “Par Limbažu novada Interešu izglītības programmu licenču un neformālās izglītības programmu atļauju izsniegšanas komisijas sastāva apstiprināšanu”

4. Informācijas

 

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs Jānis Bakmanis

Darba kārtība:

1. Par darba kārtību

2. Par būvniecības ieceres “Digestāta krātuve, “Cīruļi 1”, Viļķenes pagasts, Limbažu novads” publiskās apspriešanas rezultātiem, turpmāko rīcību

3. Par nekustamā īpašuma “Pociema skola”, Katvaru pagastā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „VisLatvijas Limbaži””

4. Par Limbažu novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Grozījumi Limbažu novada domes 2023. gada 28.septembra saistošajos noteikumos Nr.20 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Limbažu novadā” apstiprināšanu

5. Par Limbažu novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Par dzīvokļu izīrēšanas kārtību zemas īres dzīvojamās mājās Limbažu novadā” nodošanu sabiedrības viedokļa noskaidrošanai

6. Par Limbažu novada tūrisma attīstības stratēģijas 2024. - 2030. gadam apstiprināšanu

7. Par konkursa „Limbažu novada sakoptākā sēta 2024” nolikuma un vērtēšanas komisijas apstiprināšanu

8. Par līdzfinansējuma piešķiršanu saņemtajiem pieteikumiem projektu konkursā "Limbažu novada vēsturisko ēku fasāžu atjaunošanu 2024"

9. Par Limbažu novada attīstības programmas 2022.-2028.gadam aktualizētā investīciju plāna 2023.-2025.gadam apstiprināšanu

10. Par 2020.gada 11.marta līguma Nr. 8.24/2 par apbūves tiesību piešķiršanu pārslēgšanu un 2020.gada 16.marta zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/10 ar AS “CRYO BALTIC” pārjaunošanu

11. Par grozījumiem Limbažu novada domes 2024. gada 28. marta lēmumā Nr. 205 “Par zemes nomas tiesību izsoles sākumcenu un izsoles noteikumu apstiprināšanu elektroauto uzlādes staciju ierīkošanai Limbažu novadā”

12. Par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 66769000164, Skulte 2 - 2, Skultes pagastā, Limbažu novadā atsavināšanu

13. Par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 66800011432, Pūpoli 25, Umurgas pagastā, Limbažu novadā atsavināšanu

14. Par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 66840010223 un adresi: Vīgriežu iela 7, Vidrižos, Vidrižu pagastā, Limbažu novadā atsavināšanu

15. Par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 6676 013 3337 “Asaru iela 10”, Skultes pagastā, Limbažu novadā atsavināšanu

16. Par nekustamā īpašuma “Jūras iela 33-4” Limbažos, Limbažu novadā, kadastra Nr. 6601 900 2441, izsoles organizēšanu, sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

17. Par zemes vienības Jaunzariņi, Braslavas pagastā atzīšanu par rezerves zemes fonda zemi

18. Par nekustamā īpašuma Liepu iela 1, Staicelē, Limbažu novadā nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu

19. Par nekustamā īpašuma Jūras iela 58, Alojā, Limbažu novadā atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

20. Par nekustamā īpašuma Pūces, Staiceles pagastā, Limbažu novadā atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

21. Par nekustamā īpašuma Ozolu lauksaimniecības skola, Ozolmuižā, Brīvzemnieku pagastā daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā

22. Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību Salacgrīvā, Limbažu novadā nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumā

23. Par nekustamā īpašuma “Rail Baltica dzelzceļa teritorija”, Ainažu pagastā, Limbažu novadā, kadastra Nr.6625 002 0437, nodošanu valstij

24. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Tērces iela 4B, Salacgrīvā, Limbažu novadā nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu

25. Par pašvaldībai piekritīgo zemes gabala daļu “Jūras piekrastes josla”, Salacgrīvas pagastā, Limbažu novadā izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

26. Par pašvaldības nekustamā īpašuma apbūvēta zemesgabala Pūķi, Ainažu pagastā, Limbažu novadā nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu

27. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Niedru iela 6, Vecsalacā, Salacgrīvas pagastā, Limbažu novadā nodošanu atsavināšanai

28. Par nekustamā īpašuma Lauri, Salacgrīvas pagastā, Limbažu novadā atsavināšanu, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu

29. Par grozījumiem 2021. gada 5. novembra līgumā Nr. 8.24/1 par apbūves tiesību piešķiršanu Valdemāra ielā 6, Ainažos, Limbažu novadā

30. Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību Liepupes pagastā un Salacgrīvas pagastā Limbažu novadā atzīšanu par valstij piekrītošām

31. Par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem “Dzintarpriedes”, Vārzas ciems, Skultes pagasts, Limbažu novads, 1.redakcijas papildināšanu

32. Par atļauju Madaram Lauram savienot amatus

33. Informācijas

 

Teritorijas attīstības komitejas priekšsēdētājs Māris Beļaunieks

Darba kārtība:

 

1. Par darba kārtību

2. Par Limbažu novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Grozījumi Limbažu novada domes 2023. gada 28.septembra saistošajos noteikumos Nr.20 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Limbažu novadā” apstiprināšanu

3. Par Limbažu novada tūrisma attīstības stratēģijas 2024. - 2030. gadam apstiprināšanu

4. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "NAMSAIMNIEKS" 2023.gada peļņas izlietošanu

5. Par SIA "LIMBAŽU SILTUMS" 2023.gada peļņas izlietošanu

6. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "LIMBAŽU SLIMNĪCA" 2023.gada peļņas izlietošanu

7. Par SIA "OLIMPISKAIS CENTRS "LIMBAŽI"" 2023.gada peļņas izlietošanu

8. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Aprūpes nams "Urga"" 2023.gada peļņas izlietošanu

9. Par SIA "ALOJAS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" 2023.gada peļņas izlietošanu

10. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Salacgrīvas ūdens" 2023.gada peļņas izlietošanu

11. Par SIA "ZAAO" 2023.gada peļņas izlietošanu

12. Par Atbalsta programmas “Neformālās izglītības pasākumi, t.sk. latviešu valodas apguve, Ukrainas bērniem un jauniešiem” īstenošanas konkursa nolikuma apstiprināšanu

13. Par atbalsta programmas “Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm” finansējuma iekļaušanu Limbažu novada Izglītības pārvaldes 2024. gada budžetā

14. Par līdzfinansējuma piešķiršanu saņemtajiem pieteikumiem projektu konkursā "Limbažu novada vēsturisko ēku fasāžu atjaunošanu 2024"

15. Par Limbažu novada attīstības programmas 2022.-2028.gadam aktualizētā investīciju plāna 2024.-2026.gadam apstiprināšanu

16. Par Nacionālas nozīmes projekta „Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana” finansējuma iekļaušanu 2024.gada budžetā

17. Par valsts mēroga loterijā “SPORTO VISI” iegūtā finansējuma (naudas balvas) iekļaušanu Salacgrīvas vidusskolas 2024. gada budžetā un tā izlietojumu sporta inventāra iegādei

18. Par piešķirto finanšu līdzekļu iekļaušanu Salacgrīvas vidusskolas 2024. gada budžetā Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta pasākumu nodrošināšanai

19. Par Salacgrīvas vidusskolas maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu

20. Par Pāles pamatskolas maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu

21. Par Pāles sporta zāles maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu

22. Par aizņēmuma pieprasīšanu Valsts kasē projekta “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Limbažu novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” īstenošanai

23. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrības "Pūtēju orķestris Lemisele" projektam "Jauna aprīkojuma iegāde pūtēju orķestrim Lemisele"

24. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrības BJDK “VARAVĪKSNE” projektam "Krāsainās Varavīksnes deju virpulis"

25. Par grozījumiem Limbažu novada domes 2023.gada 21.decembra lēmumā Nr.1064 (protokols Nr.16, 12.) Par finansējuma piešķiršanu projektam “Ēkas Vecās Sārmes ielā 10, Limbažos, energoefektivitātes paaugstināšana”

26. Par ieņēmumu no nekustamā īpašuma atsavināšanas iekļaušanu Limbažu apvienības pārvaldes budžetā un finansējuma novirzīšanu ielu apgaismojuma pārbūves projekta izstrādei un autoruzraudzībai būvdarbu laikā Limbažos Zāles, Puķu, Kļavu, Strautu, Turaidas, Celtnieku, Ausekļa, Siguldas, Ķiršu ielās un Stacijas ielas posmā no Valmieras ielas līdz Ausekļa ielai

27. Par Limbažu pilsētas Jūras ielas kapu kapličas iznomāšanu bēru ceremonijas laikā maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu

28. Salacgrīvas apvienības pārvaldes ieņēmumu no nekustamā īpašuma atsavināšanas iekļaušanu budžetā

29. Par siltumapgādes pakalpojuma līguma termiņa pagarinājumu Liepupē, Liepupes pagastā

30. Par nekustamā īpašuma “Pociema skola”, Katvaru pagastā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „VisLatvijas Limbaži””

31. Par Limbažu novada pašvaldībai piederošā transportlīdzekļa SETRA S 213 UL, valsts reģistrācijas Nr. JA 7545 nodošanu utilizācijai

32. Par grozījumiem Limbažu novada domes 2024. gada 28. marta lēmumā Nr.175 "Par aizņēmumu no Valsts kases pasažieru mikroautobusu iegādei"

33. Par projekta "Gaisu šķīru dziedādama" īstenošanai piešķirtā finansējuma iekļaušanu Alojas kultūras nama 2024.gada budžetā

34. Par papildus finansējuma piešķiršanu Limbažu novada bāriņtiesai psiholoģiskās izpētes nodrošināšanai

35. Par Limbažu pilsētas dalību 44. Starptautiskajās Hanzas dienās Gdaņskā (Polijā)

36. Informācijas

 

Finanšu jautājumu komitejas priekšsēdētājs Dagnis Straubergs

*tiek sasaukta pēc vajadzības