Domes sēde
dome ziema1

Limbažu novada domes un komiteju sēdes MARTĀ

OTRDIEN 7. un 21.martā plkst.11.00 Deklarētās dzīvesvietas anulēšanas un dzīvokļu jautājumu risināšanas komisijas sēde

OTRDIEN 14.martā *plkst.13.00 Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde nenotiks (jautājumus skatīs Apvienotajā komiteju sēdē 17.martā)*, plkst.15.00 Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde.

TREŠDIEN 15.martā plkst.9.00 Teritorijas attīstības komitejas sēde, plkst.13.00 Finanšu jautājumu komitejas sēde.

PIEKTDIEN 17.martā plkst.10.00 Apvienotā komiteju sēde*

(tiek sasauktas pēc nepieciešamības)* 

CETURTDIEN 23.martā plkst.10.00 Limbažu novada DOMES SĒDE.

SĒDES DARBA KĀRTĪBA

Jautājumus skatīs Apvienotajā komiteju sēdē 17.martā

SĒDES DARBA KĀRTĪBA

1. Par darba kārtību

2. Par Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas nolikuma grozījumiem

3. Par grozījumiem pirmsskolas izglītības iestādes "Vilnītis" nolikumā

4. Par Limbažu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu un pamatskolu pirmsskolas izglītības grupu darba laiku 2023. gada vasaras mēnešos

5. Par grozījumu veikšanu Limbažu novada pašvaldības iekšējos noteikumos Nr. 17 “Interešu izglītības programmu īstenošanas principi, kārtība un kritēriji valsts mērķdotācijas un pašvaldības finanšu līdzekļu aprēķinam un sadalei Limbažu novada pašvaldībā

6. Par grozījumu veikšanu Limbažu novada pašvaldības iekšējos noteikumos Nr. 27 “Valsts budžeta mērķdotācijas un pašvaldības finansējuma aprēķina un sadales kārtība Limbažu novada izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai”

7. Par Valsts kultūrkapitāla fonda piešķirtā finansējuma projekta „Ekspozīcijas renovācija Vecajā ugunsdzēsēju depo Limbažos” īstenošanai iekļaušanu budžetā

8. Par grozījumiem Limbažu novada domes 2022.gada 27.janvāra lēmumā Nr. 3 “Par Limbažu novada pašvaldības Institūciju sadarbības grupas bērnu tiesību aizsardzībā sastāva apstiprināšanu” (protokols Nr.1, 5.§)

9. Informācijas

 

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs Jānis Bakmanis

SĒDES DARBA KĀRTĪBA

 

1. Par darba kārtību

2. Par Limbažu novada administrācijas Nekustamā īpašuma un teritoriālā plānojuma nodaļas 2023.gada 26.janvāra lēmuma Nr. 8.18/23/2 “Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 66760030015 (“Laivas”, Skultes pagasts, Limbažu novads)” izskatīšanu

3. Par Limbažu novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Par Limbažu novada domes 2009.gada 24.septembra saistošo noteikumu Nr. 37 “Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Birzes”, Skultes pagastā, apstiprināšanu” atcelšanu” apstiprināšanu

4. Par saistošo noteikumu “Par Ainažu pilsētas ar lauku teritoriju 2008. gada 14. janvāra saistošo noteikumu Nr.1. ”Detālplānojuma, nekustamajam īpašumam „Dreimači” (kadastra Nr.6605 001 0004), grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” atzīšanu par spēku zaudējušiem” projekta izskatīšanu un virzīšanu publicēšanai sabiedriskā viedokļa noskaidrošanai

5. Par grozījumiem Limbažu novada pašvaldības 2022.gada 30.jūnija iekšējos noteikumos Nr. 19 “Kārtība, kādā valsts amatpersonas paziņo par atrašanos interešu konflikta situācijā, kādā tiek izsniegtas amatu savienošanas atļaujas un kādā darbinieki ziņo par iespējamiem pārkāpumiem”

6. Par Limbažu novada pašvaldības padotībā esošās iestādes Skultes kultūras integrācijas centra nosaukuma maiņu un grozījumiem iestādes nolikumā

7. Par Limbažu novada pašvaldības Attīstības programmas 2022. – 2028. gadam aktualizētā Investīciju plāna 2022.-2024.gadam apstiprināšanu

8. Par nekustamā īpašuma “Vērdiņi”, Umurgas pagastā, Limbažu novadā, sastāvā ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 66800020024 daļas atmežošanu

9. Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā Transporta iela 11, Salacgrīva, Limbažu novads

10. Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā “Dzintarpriedes”, Vārzas ciems, Skultes pagasts, Limbažu novads

11. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju smilts – grants atradnes izveidošanai nekustamā īpašumā “Mežakmeņi”, Salacgrīvas pagastā, Limbažu novadā

12. Par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 66520040484, "Vecpūces”, Katvaru pagastā, Limbažu novadā atsavināšanu

13. Par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 66520040483, "Jaunpūcītes”, Katvaru pagastā, Limbažu novadā atsavināšanu

14. Par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 66760134175, Vidzemes prospekts 13, Skultes pagastā, Limbažu novadā atsavināšanu

15. Par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 66800010344,  “Rāpuļi”, Umurgas pagastā, Limbažu novadā atsavināšanu

16. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6652 007 0062 daļas, Katvaru pagastā, Limbažu novadā iznomāšanu

17. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6652 008 0113, Sudmaliņas, Katvaru pagastā, Limbažu novadā iznomāšanu

18. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6668 001 0165, „Zeme pie Ošupēm”, Pāles pagastā, Limbažu novadā iznomāšanu

19. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6688 004 0218, “Saimniecības ēka - galdniecība”, Viļķenes pagastā, Limbažu novadā iznomāšanas termiņa pagarinājumu

20. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6684 001 0270, Vidrižu pagastā, Limbažu novadā, daļas 0,07 ha platībā, iznomāšanu

21. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6601 001 0146, Stacijas ielā 2, Limbažos, Limbažu novadā, daļas 0.0132 ha platībā iznomāšanu

22. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6680 001 1481, „Mežaine 6”, Umurgas pagastā, Limbažu novadā iznomāšanu

23. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 66760132018, Mazā Biologu iela 4, Skultes pagastā, Limbažu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā uz Limbažu novada pašvaldības vārda

24. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 66520030078, Skarenes, Katvaru pagastā, Limbažu novadā reģistrēšanu zemesgrāmatā uz Limbažu novada pašvaldības vārda

25. Par zemes vienību “Vizbuļi”, Staiceles pagastā reģistrēšanu zemesgrāmatā uz Limbažu novada pašvaldības vārda

26. Par grozījumiem Limbažu novada domes 2015.gada 26.novembra lēmumā “Par 1/3 domājamās daļas no kopīpašuma „Druvas”, Vidrižu pagastā, Limbažu novadā piekritību Limbažu novada pašvaldībai” (protokols 23., 22.§)

27. Par nekustamā īpašuma Ozolu iela 8, Ainažos, Limbažu novadā atkārtotas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

28. Par nekustamā īpašuma Brīvības iela 14, Ainažos, Limbažu novadā atkārtotas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

29. Par nomas tiesību izsoles rīkošanu zemes gabala daļai Mehanizācijas ielā 5, Liepupē, Liepupes pagastā, Limbažu novadā

30. Par nekustamā īpašuma Valdemāra iela 38, Ainažos, Limbažu novadā nomas tiesību izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

31. Par zemes gabala Paceplīši, Liepupes pagastā iznomāšanas termiņa pagarināšanu

32. Par zemes gabalu Aizkalna ielā 2 un  Ganību ielā 6,  Salacgrīvā,   Melnalkšņi 1 un Melnalkšņi 2,  Salacgrīvas pagastā iznomāšanas termiņa pagarināšanu

33. Par zemes gabalu Brīvuļi un Tammisti, Ainažu pagastā iznomāšanas termiņa pagarināšanu

34. Par daļu no zemes gabala Dūņas 1, Korģenē, Salacgrīvas  pagastā, Limbažu novadā iznomāšanu

35. Par zemes gabala Druvnieki 2,  Salacgrīvas  pagastā, Limbažu novadā iznomāšanu

36. Par ceļa servitūta nodibināšanu īpašumā Blusupīte, Ainažos, Limbažu novadā

37. Par ceļa servitūta nodibināšanu īpašumā Kaņepes, Liepupes pagastā, Limbažu novadā

38. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Dripatas, Staiceles pagastā, Limbažu novadā nodošanu atsavināšanai

39. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Liepu iela 1, Staicelē, Limbažu novadā nodošanu atsavināšanai

40. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Paužas, Braslavas pagastā, Limbažu novadā nodošanu atsavināšanai

41. Par nomas tiesību izsoles rīkošanu zemes gabala daļai Upmaļi, Alojas pagastā, Limbažu novadā

42. Par nomas tiesību izsoles rīkošanu zemes gabala daļai Lazdiņas, Alojas pagastā, Limbažu novadā

43. Par nomas tiesību izsoles rīkošanu zemes gabala daļai Skujiņas, Alojas pagastā, Limbažu novadā

44. Par nedzīvojamās telpas īpašumā “Kalnāres”, Vilzēnos, Braslavas pagastā, Limbažu novadā iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu

45. Par nekustamā īpašuma Jūras iela 48, Alojā, Limbažu novadā nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu

46. Par nekustamā īpašuma Lielā iela 20-8, Staicelē, Limbažu novadā nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu

47. Par zemes gabala Mazupītes, Alojas pagastā, Limbažu novadā iznomāšanu

48. Par zemes vienības „Mazlāles 1”, Alojas pagastā, Limbažu novadā daļas iznomāšanu

49. Par zemes vienības Jaunā iela 12, Alojā, Limbažu novadā iznomāšanu

50. Par zemes gabala Torņa zeme, Staicelē, Limbažu novadā iznomāšanas termiņa pagarināšanu

51. Par zemes gabala Skultes 1, Braslavas pagastā, Limbažu novadā iznomāšanas termiņa pagarināšanu

52. Par zemes gabala Ozolmuiža, Brīvzemnieku pagastā iznomāšanas termiņa pagarināšanu

53. Par zemes gabalu Eglītes un Plikši, Braslavas pagastā, Limbažu novadā iznomāšanas termiņa pagarināšanu

54. Par nekustamā īpašuma Mehanizācijas ielā 7 - 607, Limbažos, Limbažu novadā nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu

55. Par nekustamā īpašuma “Priedītes”, Limbažos, Limbažu novadā, kadastra Nr. 6601 008 0166, atkārtotas izsoles organizēšanu, sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

56. Par nekustamā īpašuma “Kadiķi”, Limbažos, Limbažu novadā, kadastra Nr. 6601 008 0165, atkārtotas izsoles organizēšanu, sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

57. Par nekustamā īpašuma –“Pagastmāja”, Mandegās, Skultes pagastā, Limbažu novadā, telpas Nr.25 nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu

58. Par nedzīvojamo telpu Rīgas ielā 16, Limbažos, Limbažu novadā nomas līguma termiņa pagarināšanu ar SIA “Reālija”

59. Par grozījumiem Limbažu novada domes 2021.gada 23.decembra lēmumā Nr.692 “Par Limbažu novada pašvaldības “Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas” sastāva apstiprināšanu”

60. Informācijas

 

Teritorijas attīstības komitejas priekšsēdētājs Māris Beļaunieks

SĒDES DARBA KĀRTĪBA

 

1. Par darba kārtību

2. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Limbažu siltums” pamatkapitāla palielināšanu

3. Par Limbažu novada pašvaldības Attīstības programmas 2022. – 2028. gadam aktualizētā Investīciju plāna 2022.-2024.gadam apstiprināšanu

4. Par projekta "Skolas ielas pārbūve Salacgrīvā" īstenošanu

5. Par papildus finansējuma piešķiršanu projekta "Ceļā uz Dziesmu un deju svētkiem" īstenošanai

6. Par līdzfinansējuma piešķiršanu Skultes evaņģēliski luteriskās draudzes projektam

7. Par Valsts kultūrkapitāla fonda piešķirtā finansējuma projekta „Ekspozīcijas renovācija Vecajā ugunsdzēsēju depo Limbažos” īstenošanai iekļaušanu budžetā

8. Par papildus finansējumu projekta “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Staiceles kultūras nama ēkā - Lielā ielā 7, Staicelē, Limbažu novadā” īstenošanai

9. Par finansējumu projektam „Vārzu pludmales apmeklētāju plūsmas skaitītāju uzstādīšana”

10. Par VKKF konkursā atbalstu guvušā projekta „Lībiešu rotu komplekta kopijas izgatavošana ekspozīcijai „Lībiskā piederība”” īstenošanu

11. Par papildus finansējuma piešķiršanu Liepupes pamatskolas apsardzes signalizācijas ierīkošanai

12. Par līdzekļu piešķiršanu Sporta un kultūras centra "Vidriži" pasākumu organizēšanai

13. Par valsts mēroga loterijā “SPORTO VISI” iegūtā finansējuma (naudas balvas) iekļaušanu Salacgrīvas vidusskolas 2023.gada budžetā un tā izlietojumu sporta inventāra iegādei

14. Par nedrošo (šaubīgo) debitoru izslēgšanu no bilances

15. Par uzkrājumu palielināšanu nedrošajiem (šaubīgajiem) debitoru parādiem un parādu atjaunošanu

16. Par grozījumiem pirmsskolas izglītības iestādes "Vilnītis" nolikumā

17. Informācijas

 

Finanšu komitejas priekšsēdētājs Dagnis Straubergs

SĒDES DARBA KĀRTĪBA

1. Par darba kārtību

2. Informācija par lībiskā mantojuma kultūrtelpu un iespējām nākotnē Limbažu novadā

3. Par līdzdalības pārvērtēšanu SIA “Limbažu slimnīca”

4. Par līdzdalības pārvērtēšanu SIA „Alojas Saimniekserviss”

5. Par līdzdalības pārvērtēšanu SIA „Salacgrīvas ūdens”

6. Par līdzdalības pārvērtēšanu SIA „NAMSAIMNIEKS”

7. Par līdzdalības pārvērtēšanu SIA “OLIMPISKAIS CENTRS “LIMBAŽI””

8. Par līdzdalības pārvērtēšanu Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Rekreācijas centrs “Vīķi””

9. Par līdzdalības pārvērtēšanu SIA „LIMBAŽU SILTUMS”

10. Par līdzdalības pārvērtēšanu SIA “ALOJAS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS”

11. Par līdzdalības pārvērtēšanu SIA “Aprūpes nams “Urga””

12. Par līdzdalības izbeigšanu AS “CATA”

13. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Limbažu slimnīca" kapitāla daļu pirmpirkuma tiesību izmantošanu

14. Par Limbažu novada domes iestādes - Limbažu novada Sociālais dienests struktūrvienības izveidošanu

15. Par Limbažu novada Sociālā dienesta nolikuma grozījumiem

 

Apvienotā komiteju sēdes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs