Atbalsts Pašvaldība Ukraina
skolas3

Limbažu novada Izglītības pārvalde ir veikusi informācijas apkopošanu par izglītības iestāžu iespējām uzņemt Ukrainas izglītojamos. Iestāde ir izvērtējusi Limbažu novada teritorijā esošo izglītības iestāžu pieejamību un atbilstību, lai sniegtu atbalstu ikvienam bērnam, kas ieradies novadā bēgļu gaitās no Ukrainas.

Dati apkopoti par pirmsskolas, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēm un programmām, lai varētu nodrošināt konkrētajam bērnam nepieciešamo izglītības pakalpojumu. Limbažu novada Izglītības pārvalde ir noteikusi, kādu Ukrainas civiliedzīvotāju (skolēnu) skaitu izglītības iestādes var uzņemt.

Limbažu novada pašvaldība saglabā gatavību Limbažu novadā uzņemt patvēruma meklētājus no Ukrainas un nodrošināt tiem nepieciešamo palīdzību, kā arī iespēju mācīties un pilnveidot zināšanas. Ukrainas bērniem tiks sniegta iespēja apmeklēt to pašvaldības izglītības iestādi, kas atrodas iespējami tuvāk pagaidu mītnes vietai, piemēram, ja ukraiņu civiliedzīvotāji dzīvo vienā mājsaimniecībā ar skolas vecuma bērniem no Latvijas un vēlas mācīties vienā izglītības iestādē.

Bērniem ir iespējams apmeklēt profesionālās izglītības iestādes, kā arī interešu izglītības pulciņus.

Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri ieradušies Limbažu novadā, jebkādus jautājumus par izglītību, darbu ar jaunatni un sportu, aicinām sūtīt uz e-pastu: izglitibas.parvalde@limbazunovads.lv.

Jautājumos par pirmsskolas, speciālās izglītības, interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu pakalpojumiem vērsties pie Limbažu novada Izglītības pārvaldes izglītības darba speciālistes Antras Paegles: tālr. 26 443 291.

Jautājumos par pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pakalpojumiem vērsties pie Limbažu novada Izglītības pārvaldes izglītības darba speciālistes Ilzes Kapmales: tālr. 29332084.

Ukrainas civiliedzīvotāju uzņem izglītības programmā, pamatojoties uz izglītības iestādes vadītājam adresētu rakstveida iesniegumu, ko iesniedz viens no civiliedzīvotāja likumiskajiem pārstāvjiem. Civiliedzīvotāju uzņem pirmsskolas, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmā uz laiku līdz vienam gadam, tostarp ievērojot Ministru kabineta noteikumos par 2021./2022. mācību gada un 2022./2023.mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku noteikto.

Ar izglītības iestādes vadītāja rīkojumu bērnu uzņem izglītības programmā viņa vecumam atbilstošā klasē vai pirmsskolas izglītības grupā. Izglītības iestāde, ņemot vērā bērna individuālās vajadzības,  izstrādā individuālo izglītības programmas apguves plānu un nosaka nepieciešamos atbalsta pasākumus (latviešu valodas, logopēda, izglītības psihologa, sociālā pedagoga atbalstu u.c.).

Tiem Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuru turpina apgūt izglītības procesu Ukrainā tālmācībā, aicinām aizpildīt “Apliecinājumu par mācībām tālmācībā”. Apliecinājums nosūtams uz Limbažu novada Izglītības pārvaldes e-pastu: izglitibas.parvalde@limbzunovads.lv.

Limbažu novada Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece

Agnese Smalkā-France