Nometne Pašvaldība
ukr5
  1. Vispārīgie noteikumi
  1. Limbažu novada pašvaldības ukraiņu un latviešu bērnu un jauniešu nometņu līdzfinansēšanas projektu konkursa nolikums (turpmāk - Nolikums) nosaka kārtību, kādā Limbažu novada pašvaldībā (turpmāk - Pašvaldība) tiek iesniegti, izvērtēti ukraiņu un latviešu bērnu un jauniešu nometņu projektu pieteikumi konkursam (turpmāk – Konkurss), un, kā pašvaldība piešķir līdzfinansējumu ukraiņu un latviešu bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai, Limbažu novadā deklarētiem bērniem un jauniešiem, kā arī ukraiņu civiliedzīvotājiem- bērniem un jauniešiem, kuri atraduši patvērumu Limbažu novada teritorijā.
  2. Nolikums attiecināms uz dienas un diennakts nometnēm.
  3. Pašvaldība izsludina Konkursu, publicējot informāciju Pašvaldības interneta vietnē www.limbazunovads.lv.
  4. Līdzekļi nometņu līdzfinansēšanai tiek piešķirti konkursa kārtībā, saskaņā ar Nolikumā noteikto kārtību.
  5. Līdzekļi Konkursa organizēšanai paredzēti, saskaņā ar Ministru kabineta 2022. gada 31. maija rīkojumu “Par apropriācijas pārdali” un uz savstarpēji noslēgta līguma pamata starp Valsts izglītības satura centru un Limbažu novada pašvaldību.
  6. Konkurss ir atklāts, tajā var piedalīties jebkura Limbažu novadā deklarēta fiziska vai juridiska persona, valsts un pašvaldību institūcijai, kura atbilst Ministru Kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr. 981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” noteiktajām prasībām.
  7. Bērnu un jauniešu nometnes tiek organizētas atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumiem Nr.981 ,,Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība”.